आंग्लभाषा-पालि शब्दकोश : D

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

आंग्लभाषा-पालि शब्दकोश

dab : (v.t.) सनिकं फुसति. (pp.) सनिकं फुट्ठ. (m.) मुदुपहार; तनुमच्छविसेस. (nt.) मुदुफुसन.
dabble : (v.t.) (siñcanena) तेमेति. (v.i.) तेमीयति; उदके कीळति. (pp.) तेमित; उदके कीळित.
dabbler : (m.) जलकीळक; पण्डितमानी.
dabbling : (m.) जलकीळा; पण्डितमान.
dabster : (m.) निपुण; विसारद.
dacoit : (m.) गामघातक.
dactyl : (n.) भ-गण.
dactylology : (f.) हत्थमुद्दा.
dactylonomy : (nt.) अङ्गुलिगणित.
dad : (m.) तात.
daddy : (m.) तात.
daedal : (adj.) चतुर; दक्ख; सङ्किण्ण; नानाकार.
daff : (v.t.) अपनिदहति. (pp.) अपनिहित.
daft : (adj.) मुद्ध; मूळ्ह.
dagger : (f.) छूरिका; असिपुत्ती.
daggle : (v.t.) मलेन दूसेति; पङ्केन लेपेति. (pp.) मलदूसित; पङ्कलित्त.
daily : (adv.) पतिदिनं; देवसिकं. (adj.) देवसिक.
dainty : (adj.) मधुर; सादुरस; मुदु; कोमल. (nt.) पणीतभोजन.
daintybits : (m.) उत्तरिभङ्ग.
dairy : (nt.) दुहनट्ठान; गोरसागार.
dairymaid : (f.) गोपकञ्ञा.
dairyman : (m.) गोरस-सम्पादक.
dais : (f.) सवितान-वेदिका.
dale : (f.) उपच्चका; निन्नभूमि.
dalliance : (nt.) लासन; रमन; कीळन; अभिरति. (m.) कालक्खेप.
dally : (v.t.) लालेति. (v.i.) विलसति; रमति. (pp.) लालित; विलसित; रत.
daltonism : (f.) वण्ण-अन्धता.
dam : (f.) आळि; पाळि. (v.t.) आलिं बन्धति; जलं सन्थम्भेति. (pp.) आलिबद्ध; सन्थम्भितजल.
damage : (f.) हानि. (m.) नास; हानिप्पमाना. (v.t.) हापेति; नासेति; खेपेति. (pp.) हापित; नासित; खेपित. (v.i.) दुस्सति. (pp.) दुट्ठ.
damask : (nt.) चित्तडुकूल (adj.) पुप्फरत्तवण्ण.
dame : (f.) गहप्तानी; अय्या (voc.) भोति; अय्ये
damp : (adj.) अद्द; अल्ल; तिन्त. (v.t.) तेमेति ; विसादेति; आसाभङ्गं पापेति. (pp.) तेमित; विसादित; आसाभङ्गं पापित.
dampen : (v.t.) किलेदयति; तेमेति. (pp.) किलेदयित; तेमित.
damper : (m.) उप्पीळक; अद्दकारी.
dampish : (adj.) ईसंतिन्त.
dampness : (nt.) अद्दत्त.
damsel : (f.) कञ्ञा; कुमारी; युवती.
dance : (nt.) नच्च; नट्ट; नत्तन; लासन. (v.i.) नच्चति. (v.t.) नच्चापेति. (pp.) नच्चित; नच्चापित.
dancer : (m.) नट; नच्चक; रङ्गकार.
dancing : (nt.) नच्चन.
dancing girl : (f.) नीटिका.
dander : (m.) कोप; रोस.
dandify : (v.t.) पसाधेति; विभूसेति.
dandism : (f.) विलासिता.
dandle : (v.i.) अङ्के लालेति. (pp.) अङ्के लालित.
dandy : (adj.) मण्डनप्पिय. (m.) विलासी.
danger : (m.) अन्तराय; उपद्दव; परिपन्थ. (f.) विपत्ति; ईति || free from danger: अनुपद्दव; खेम; अनीतिक.
dangerous : (adj.) सउपद्दव; अन्तरायावह; परिपन्थिक.
dangerously : (adv.) भयीनकाकारेन.
dangerousness : (f.) सउपद्दवता.
dangle : (v.i.) ओलम्बति. (pp.) ओलम्बित.
dank : (adj.) अतितिन्त.
dap : (v.t.) फन्दापेति. (pp.) फन्दापित.
dapper : (adj.) सुवेस; लीलायुत्त.
dapple : (m.) कम्मासवण्ण. (v.t.) नानावण्णं करोति. (v.i.) कम्मासी भवति. (pp.) नानावण्णं कत; कम्मासी भूत.
dare : (v.t.) सक्कोति; विसहति; युगंगण्हाति. (pp.) गहितयुग.
daring : (m.) वीरभाव. (f.) धिति. (adj.) वीर; निब्भय.
daringly : (adv.) निब्भयाकारेन.
dark : (adj.) तमोनद्ध; तिमिरावुत; कण्ह; काल; असित. (m.) तम. (nt.) अन्धकार || dark brown: (adj.) कण्हपीत ; दर्क् स्पोत्: (nt.) काळक ; दर्क् येल्लोw: (adj.) मङ्गुरवण्ण.
darken : (v.t.) तिमिरायति; तमसा आवरति; कलुसयति. (pp.) तिमिरायित; तमसा आवुत; कलुसयित.
darkish : (adj.) ईसं-कण्ह.
darkle : (v.i.) निलीयित्वा सयति.
darkling : (adv.) अन्धकारे. (adj.) कण्हवण्ण; निरानन्द.
darkness : (m.) तम; अन्धकार.
darling : अतिप्पिय; वल्लभ. (adj.) पियतम.
darn : (v.t.) अग्गळं देति. (pp.) दिन्नग्गळ.
darnel : (nt.) सस्सकूलक.
dart : (m.) सल्ल; सङ्कु. (v.t.) सल्लेन वितुडति. (v.i.) जवेन धावति. (pp.) सल्लवितुन्न.
dash : (m.) अभिघात; ऊमिसद्द. (nt.) सङ्घट्टन. (v.t.) आहनति; पटिहनति; सहसा खिपति. (pp.) आहत; पटिहत; सहसाखित्त. (v.i.) पक्खन्दति; सहसा पविसति; आहञ्ञति. (pp.) पक्खन्त; सहसा पविट्ठ; आहत || dash off: सहसा सम्पादेति; दस्ह् तो पिएचेस्: खण्डिकं करोति.
dashing : (adj.) तेजस्सी; पगब्भ; सप्पभ.
dastard : (m.) कातर; भीरुक.
dastardly : (adv.) कातरताय.
data : (nt.) पटिग्गहित-सच्च.
date : (m.) कालनियम. (v.t.) कालनियमरहित.
date palm : (f.) खज्जूरी.
dating from : (adj.) पभुतिक. (ind.) (with abl.) पट्ठआय.
dative : (nt.) समदानकारक. (f.) चतुत्थी विभत्ति.
datum : (m.) उपञ्ञास. (nt.) ञातसच्च.
datura : (m.) मातुल-रुक्ख.
daub : (m.) आलेप. (v.t.) लेपेति; मक्खेति. (pp.) लित्त; मक्खित.
dauber : (m.) लालपक.
daughter : (f.) धीतु; दुहितु; तनया; अत्रजा.
daughter-in-law : (f.) सुणिसा
daunt : (v.t.) सन्तज्जेति; निरुस्साहयति. (pp.) सन्तज्जित; निरुस्साहित.
dauntless : (adj.) अभीरुक; निस्सङ्क; आतापि.
dauntlessly : (adv.) अभीतं; निस्सङ्कं.
daw : (m.) वनकाल.
dawdle : (v.i.) कालं खेपेति.
dawdler : (m.) अलस; कालकण्णी.
dawn : (m.) अरुण; पभात; अरुणोदय. (nt.) दिनमुख; अरुणुग्गमन. (v.i.) उदेति; आविभवति; उद्दच्छति. (pp.) उदित; आविभूत; उग्गत.
dawning : (m.) उदय.
day : (m.) दिवस; वासर. (nt.) अह; दिन || next day: (m.) पुनदिवस; ओन् अनोथेर् दय्: (adv.) अञ्ञदा .
day after tomorrow : (ind.) परसुवे.
day and night : (nt.) अहोरत्त.
day before yesterday : (ind.) परहीयो.
day break : (m.) विभात.
day by day : (adv.) पतिदिनं.
day-dream : (f.) निप्फलचिन्ता.
day-dreamer : (m.) निप्फलचिन्ती.
day light : (m.) दिवालोक.
day long : (adj.) सब्बदिवसायत्त (adv.) सब्बदिवसं.
day time : (m.) दिवसभाग.
daze : (m.) सम्मोह; विब्भम. (v.t.) सम्मोहेति; विब्भमेति. (pp.) सम्मोहित; विब्भमित ओर् विब्भन्त.
dazzle : (nt.) चक्खुमोसन. (f.) अधिकप्पभा. (v.t.) चक्खुं मोसेति. (v.i.) अतिभाति; अतिविरोचति. (pp.) मोसितचक्खु; अतिविरोचित.
dazzling : चक्खुमोसक; दुदि क्ख.
dead : (adj.; 3.) मत; चुत; पेत; कालकत. (adv.) अतीव; अच्चन्तं. (adj.) अच्चन्त.
dead body : (nt.) मतकलेबर.
dead born : (adj.) मतप्पसूत.
dead calm : (f.) अच्चन्तनिच्चलता.
dead certainty : (m.) एकन्तनिच्छय.
dead colouring : (m.) पठम वन्नालेप.
dead language : (f.) वोहारापगत-भासा.
dead letter : (nt.) अनप्पितसासन.
dead level : (nt.) अखण्ड-समतल.
dead lock : (f.) अच्चन्तबाधा.
dead stand : (m.) थिरविरोध.
dead wall : (f.) अच्छिद्द-भित्ति.
dead weight : (m.) अवय्ह-भार.
deaden : (v.t.) विसञ्ञं ओर् दुब्बलं करोति; मोहेति. (pp.) दुब्बलीकत; मोहित.
deadly : (adv.) मारक; पाणहर.
deaf : (adj.; m.) 1. बधिर; 2. अनोहितसोत.
deaf mute : (m.) मूगबधिर.
deafen : (v.t.) बधिरीकरोति. (pp.) बधिरीकत.
deafness : (nt.) बधिरत्त.
deal : (m.) भाग; कोट्ठास. (v.i.) पणेति; कयविक्कयं करोति. (v.t.) विभजति; विस्सज्जेति. (pp.) विभत्त; विस्सट्ठ || a good deal: (adv.) भुसं; अच्चन्तं; अ गोओद् देअल् ओf: (adj.) पचुर; बहुल.
deal with : आचरति.
dealer : (m.) वाणिज; वोहारिक.
dealer in carpets : (m.) पावारिक.
dealer in cloth : (m.) वत्थिक.
dealer in liquor : (m.) सोण्डिक.
dealer in oil : (m.) तेलिक.
dealer in swine : (m.) सूकरिक.
dealer in wood : (m.) कट्ठिक.
dealing : (nt.) आचरण.
dean : (m.) 1. महादेवायतनपति; 2. विज्जायतनपति.
dear : (adj.) 1. पिय; मनाप; 2. बव्हग्घनक || most dear: (adj.) पियतम.
dear as life : (adj.) पाणसम.
dear madam : (voc.) अय्ये; भोति.
dear sir : (voc.) भवं; महासय.
dearly : (adv.) 1. आदरेन; 2. बहुमूलेन.
dearness : (nt.) पियत्त; महग्घत्त.
dearth : (nt.) दुल्लभत्त; दुब्भिक्ख.
death : (nt.) मरण; निधन. (f.) चुति; कालकिरिया. (m.) जीवितक्खय; देहनिक्खेप. (personified:) मच्चु; मार; नमुचि || messenger of death: (m.) यमदूत; देवदूत; पोwएर् ओf देअथ्: (m.) मच्चुवस; स्फेरे ओf देअथ्: (nt.) मच्चुधेय्य; सुब्जेच्त् तो देअथ्: (adj.) मरणधम्म.
death agony : (f.) मरणवेदना.
death bed : (m.) मरणमञ्च.
death blow : (m.) मरणीयप्पहार.
death warrant : (f.) वधाणा.
deathless : (adj.) अमर.
deathlessness : (nt.) अमतपद.
deathrate : (f.) मरणसङ्ख्या.
deathrites : (nt.) पेतकिच्च.
debar : (v.t.) निसेधेति; पटिसेधेति. (pp.) निसेधित; पटिसेधित.
debase : (v.t.) दूसेति; मिस्सेति. (pp.) दूसित; मिस्सित.
debasement : (nt.) दूसन; मिस्सन.
debatable : (adj.) विवादारह.
debate : (m.) विवाद. (v.i.) विवदति; कारणं दस्सेति. (pp.) विवदित.
debateful : (adj.) वादत्थी.
debater : (m.) विवादी.
debauch : (m.) कामावेन. (v.t.) विप्पटिपज्जति; कामासाय दूसेति. (pp.) विप्पटिपन्न; कामासय दूसित.
debauchee : (m.) इत्थिधुत्त.
debaucher : (m.) कामासत्त; दुराचार; इत्थिधुत्त.
debauchery : (f.) विसयरति; दुराचारता. (nt.) इत्थिदूसन.
debenture : (nt.) पटिञ्ञापण्ण.
debit : (nt.) दातब्बमूल. (v.t.) इणभागं लिखति. (pp.) लिखित-इणभाग.
debonair : (adj.) पसादजनक.
debouch : (v.i.) अरञ्ञतो निग्गच्छति. (pp.) अरञ्ञतो निग्गत.
debris : (m.) विकिन्न-जण्ण्वावसेस.
debt : (nt.) इण || free from debt: (adj.) अणन; fरेएदोम् fरोम् देब्त्: (nt.) आबन्य; थे देब्त् इस् दुए: इणं सोधेतब्बं. Yओउर् fअइलुरे इस् दुए तो योउर् चरेलेस्स्नेस्स्
debtor : (m.) इणायिक; इणट्ठ.
debut : (nt.) आदिकम्म. (f.) पठमपञ्ञायना.
debutant : (m.) आदिकम्मिक.
decade : (nt.) दसक; दसवस्स.
decadence : (m.) खय; वय. (f.) परिहानि. (nt.) जीरण.
decadent : (adj.) खयगामी; परिहायमान.
decagon : (m.; nt.) दसकोणक; दसंसिक.
decalcify : (v.t.) चुण्णधातुम् अपनेति. (pp.) अपनीतचुण्णधात.
decalogue : (f.) दसपञ्ञत्ति.
decamp : (v.t.) खन्धावारा अपगच्छति ओर् पलायति. (pp.) खन्धावारा अपगत; खन्धावरा पलात.
decampment : (m.) खन्धावारपरिच्चाग.
decant : (v.t.) सनिकं वाहेति ओर् आसिञ्चति. (pp.) सन्निकं वाहित; आसित्त.
decanter : (m.) भिङ्कार. (f.) कुण्डिका.
decapitate : (v.t.) सीसं छिन्दति. (pp.) सीसच्छिन्न.
decapitation : (m.) सीसच्छेद.
decapod : (m.) दसपदी.
decay : (nt.) जीरण; पलुज्जन. (f.) जरा. (v.i.) जीरति; जीयति; हीयति; खीयति; पलुज्जति. (pp.) जिण्ण; हीन; खीन; पलुट्ठ.
decease : (v.i.) मरति; कालंकरोति. (pp.) मत; कालकत. Sएए देअथ्.
deceit : (nt.) केराटिय; साठेय्य. (f.) निकति; वञ्चना.
deceitful : (adj.) नेकतिक; केराटिक; वञ्चक.
deceive : (v.t.) वञ्चेति; विमोहेति. (pp.) वञ्चित; विमोहित.
deceiver : (m.) वञ्चक; पमोहक; कुहक.
deceiving : (adj.) वञ्चनक.
ḍecember : (m.) मागसिरमास.
decenary : (nt.) दसवस्स. (adj.) दसवस्सिक.
decency : (f.) सब्भता; विनीतता; उचितता.
decennial : (adj.) दसवस्सकालिक.
decennially : (adv.) दसवस्सवारेन.
decent : (adj.) सब्भ; विनीत; आचारसम्पन्न; उचित.
decently : (adv.) विनीताकारेन; उचिताकारेन.
decentralise : (v.t.) पधान्ट्ठानत्तम पनेति.
decephalous : (adj.) द्विसीसक.
deception : (f.) निकति; वञ्चना. (nt.) मोहन.
deceptive : (adj.) वञ्चनिक; नेकतिक; केराटिक.
deceptively : (adv.) निकतिया.
deceptiveness : (nt.) वञ्चकत्त.
decide : (v.t.) तीरेति; निच्छेति; निन्णेति. (pp.) तीरित; निच्छित; निन्णित.
decidedly : (adv.) निच्छयेन; नूनं; एकन्तं.
deciduous : (adj.) परिणतकाले पतनसील.
decimal : (adj.) दसभागिक.
decimalize : (v.t.) दसभागवसेन पापेति.
decimalizely : (adv.) दसभागवसेन.
decimate : (v.t.) दससु एकेकं मारेति; दसमभागं विनासेति.
decimation : (nt.) दसमभागनासन.
decipher : (v.t.) गूळ्हक्खरानि विसदीकरोति; पुरालिपीनं अत्थंपकासेति.
decipherment : (nt.) पुरालिपिविसुलीकरन.
decision : (m.) निच्छय. (nt.) तीरन; सन्निट्ठान.
decisive : (adj.) निच्छयकर; ववत्थापक.
decisively : (adv.) नियतम्; एकंसेन; सनिच्छयं.
decisiveness : (nt.) अवधारण; ववत्थापकत्त.
decivilize : (v.t.) सब्भतं हापेति. (pp.) हापितसब्भत्त.
deck : (nt.) नावाय उपरितल. (v.t.) मण्डेति; भूसेति; अलङ्करोति. (pp.) मण्डित; भूसित; अलङ्कत.
deck chair : (f.) आसन्दि.
decl : (nt.) नानाय उपरितल. (v.t.) मण्डेति; भूसेति; अलङ्करोति. (pp.) मण्डित; भूसित; अलण्कत.
declaim : (v.i.) उच्चासद्देनवदति; वाचुग्गतं करोति. (pp.) उच्चासद्देन वुत्त; वाचुग्गतं कत.
declamation : (f.) पटियत्तदेसना; वेगयुत्तकथा.
declarative : (adj.) पकासक; निवेदक.
declare : (v.t.) पकासेति; निवेदेति; सावेति; उग्घोसेति. (pp.) पकासित; निवेदित; सावित; उग्घोसित.
declareant : (m.) पकासक; निवेदक.
declaration : (nt.) निवेदन; सावण. (f.) पकासना; अनुसावना.
declaredly : (adv.) सनिच्छयं.
declaratory : (adj.) सूचक; वासक.
declension : (f.) परिहानि; विभत्तियोजना.
declinable : (adj.) पटिक्खेपारह; विभजनारह.
declinate : (adj.) ओनत.
declination : (nt.) ओनमन; अधोगमन
decline : (v.i.) हायति; खीयति; पराभवति; ओनमति. (pp.) हीम; खीण; पराभूत; ओनत. (v.t.) पटिसेधेति; पटिक्खिपति; ओनामेति; पदरूपानि विभजति. (pp.) पटिसेधित; पटिक्खित; ओनामित; विभत्तपदरूप. (f.) ओनति; परिहानि. (m.) खय; वय; पराभव.
declinometer : (nt.) ओनतत्तमाणक.
declivity : (f.) पोणभूनि. (m.) नितम्ब.
declivous : (adj.) पोन; अनुपुब्बनिन्न.
declivtious : (adj.) पोन; अनुपुब्बनिन्न.
decoct : (v.t.) कुथति; पचति. (pp.) कुथित; पक्क.
decoction : (nt.) कसाय.
decohere : (v.t.) पुथक्करोति. (pp.) पुथक्कत.
decollate : (v.t.) सीसं छिन्दति. (pp.) सीसच्छिन्न.
decollation : (m.) सीसच्छेद.
decolourise : (v.t.) वण्णं नासेति. (pp.) नासितवण्ण.
decolourization : (nt.) विवण्णकरण.
decompose : (v.t.) वियोजेति; विनिब्भुजति; पुथक्करोति. (pp.) वियोजित; विनिभुत्त; पुथक्कत; विलीन; पूतिभूत.
decomposite : (adj.) पुन्मिस्सीकत
decomposition : (nt.) वियोजन (m.) पूतिभाव.
deconsecrate : (v.t.) विसुद्धत्तम् अपनेति. (pp.) अपनीतविसुद्धत्त.
decontrol : (v.t.) पालनम् अपनेति. (pp.) अपनीतपालन.
decorate : (v.t.) मण्डेति; भूसेति; विभूसेति; अलङ्करोति. (pp.) मण्डित; विभूसित; अलङ्कत.
decoration : (nt.) मन्डन. (m.) अलङ्कार.
decorative : (adj.) मण्डनकर.
decorator : (m.) विभूसक; मण्डेतु.
decorous : Sएए देचेन्त्.
decorum : (nt.) सोरच्च. (m.) विनय; सदाचार.
decoy : (nt.) पलोभन. (m.) गहनूपाय. (v.t.) पलोभेति; विमोहेति. (pp.) पलोभित; विमोहित.
decrease : (f.) परिहानि. (nt.) हायन. (m.) अपचय. (v.i.) परिहायति; मन्दीभवति. (pp.) परिहीन; मन्दीभूत.
decree : (f.) आणा; पञ्ञत्ति. (m.) अट्टविनिच्छय. (v.t.) आदिसति; आणापेति; पञ्ञापेति. (pp.) आदिट्ठ; आणत्त; पञ्ञत्त.
decrement : (m.) अपचय; खय. (nt.) हानिप्पमान.
decrepit : (adj.) जिण्ण; जज्जरित; अतिवुद्ध.
decrepitude : (f.) जिण्णावत्था; अतिमहल्लकता.
decrescent : (adj.) हायमान; खयधम्म.
decrown : (v.t.) रज्जपदा अपनेति. (pp.) रज्जपदा अपनीत.
decry : (v.t.) उपवदति; अपवदति; निन्दति. (pp.) उपवुत्त; निन्दित.
decumbent : (adj.) निपन्न; सयमान.
decuple : (adj.) दसगुणित. (v.t.) दसेन गुणेति. (pp.) दसगुणित.
decussate : (v.t.) सिङ्घाटकं अङ्केति. (pp.) अङ्कितसिङ्घाटक.
dedicate : (v.t.) समप्पेति; उपहारं करोति. (pp.) समप्पित; कतूपहार.
dedication : (f.) समप्पणा.
dedicatory : (adj.) समप्पन्णायत्त.
deduce : (v.t.) अनुमानेति; उपलक्खेति. (pp.) अनुमानित; उपलक्खित.
deducible : (adj.) अनुमेय; उप्लक्खितब्ब.
deduct : (v.t.) उद्धरति; विकलं ओर् ऊरं करोति. (pp.) उद्धट; विकलीकत; ऊनीकत.
deduction : (nt.) उद्धरन; अनुमान. (f.) अनुमित्ति.
deductive : (adj.) उद्धारक; ऊनकर.
deed : (nt.) कम्म; किच्च. (f.) किरिया. (nt.) अप्पनापञ्ञ.
deem : (v.t.) मञ्ञति; गणेति. (pp.) मञ्ञित; गणित.
deep : (adj.) गम्भीर; अगाध; अनुत्तान; गूळ्ह; सुखुम; निन्न; नीच. (m.) समुद्द || knee-deep: (adj.) जन्णुमत्त.
deep darkness : (m.) घनन्धकार; अन्धन्तम.
deep love : (nt.) दळ्हपेम.
deep rooted : (adj.) बद्धमूल.
deep sigh : (m.) दीघनिस्सास.
deepen : (v.t.) गम्भारं ओर् गाळ्हं करोति. (pp.) गम्भीरं कत.
deeply : (adv.) गाळ्हं; अच्चन्तं.
deepness : (f.) गम्भीरता; गाळ्हता.
deer : (m.) मिग; हरिन; सारङ्ग.
deer hunter : (m.) मिगलुद्दक.
deer park : (m.) मिगदाय.
deface : (v.t.) विरूपेति; कलुसयति; अपमज्जति; लोपेति. (pp.) विरूपित; कलुसित; अपमट्ठ; लुत्त.
defacement : (nt.) विरूपकरण; अपमज्जन.
defact : (nt.) ऊनत्त; विकलत्त; वज्ज.
defacto : (adv.) सच्चतो; थेततो.
defalcate : (v.t.) निकतिया अपहरति. (pp.) निकतिया अपहट.
defalcation : (nt.) निकतिया पहरण.
defalcator : (m.) निकतिया अपहारी.
defamater : (m.) मक्खी; अवन्णवादी.
defamation : (m.) अपवाद. (nt.) अब्भक्खान.
defamatory : (adj.) गुणनासक; अकित्तिकर; यसोहायक.
defame : (v.t.) विवण्ण्नेति; गुणं मक्खेति. (pp.) विवण्णित; मक्खितगुण.
default : (nt.) ऊनत्त; सम्मुखानागमन. (m.) वीतिक्कम; पटिञ्ञाभङ्ग. (v.i.) पटिञ्ञं भञ्जति; अधिकरणं न पापुणाति. (v.t.) पटिञ्ञाभङ्गे दण्डं पणेति. (pp.) भट्ठ-पटिञ्ञ.
defaulter : (m.) पटिञ्ञाभञ्जक.
defeasance : (nt.) निब्बलीकरन; निप्फलीकरन.
defeasible : (adj.) निराकरणीय; विफलीकरणीय.
defeat : (m.) पराजय; पराभव. (v.t.) पराजेति; अभिमद्दति; पभञ्जति; जेति. (pp.) पराजित; अभिमद्दित; पभट्ठ; जित.
defeature : (v.t.) अञ्ञवेसं गण्हापेति; असञ्जानियं करोति. (pp.) गाहितञ्ञवेस; असञ्जानियं कत.
defecate : (v.t.) हदति; ऊहदति; मलम् अपहरति. (pp.) अपहटमल.
defecation : (nt.) मलापहरण; ऊहदन.
defection : (nt.) पक्खापगमन; पक्खविजहन.
defective : (adj.) ऊन; विकल; सदोस; विकलङ्ग.
defence : (f.) गुत्ति; आरक्खा. (nt.) चोदनापहरण.
defenceless : (adj.) अगुत्त; अरक्खित; नरावुध.
defencelessness : (f.) अनारक्खता.
defend : (v.t.) रक्खति; गोपेति. (v.i.) निरवज्जातं पकासेति; चोदनम् अफरति. (pp.) रक्खित; गोपित ओर् गुत्त; अपहटचोदन.
defendant : (m.) चुदितक.
defender : (m.) रक्खक; पालक.
defensible : (adj.) सुखरक्खिय; पटिवचनीय.
defensive : (nt.) गोपकवत्थु; रक्खाविधान. (adj.) गुत्तिदारक; आरक्खावह.
defer : (v.t.) पपञ्चेति; विलम्बेति; कालम् आकड्ढति. (v.i.) पमज्जति; चिरायति. (pp.) पपञ्चित; विलम्बित; पमत्त; चिरायित.
defer to : वसीभवति.
deference : (nt.) अनुवत्तन. (m.) वसीभार.
deferent : (adj.) सगारव; वसीभार; परमतानुवतक.
deferentially : (adv.) सगारवं; सानुनयं.
defiance : (nt.) कलहाय अव्हान; पटिप्फरण. (m.) अभियोग; युगग्गाह.
defiant : (adj.) पटाणिक; अनोणत; पच्चनिक. (m.) पटिपुग्गल; युगग्गाही.
deficiency : (nt.) ऊनत्त; वेकल्ल; असम्पुण्णत्त.
deficit : (m.) ऊनभाग. (f.) ऊनमूलसङ्ख्या.
defile : (m.) कन्दरपथ; दुग्गमग्ग. (v.t.) पदूसेति; मलिनीकरोति. (v.i.) पटिपाटिया गच्छति. (pp.) पदूसित; मलिनीकत; पटिपटिया गत.
defilement : (nt.) दुस्सन; लिलिस्सन; रज्जन.
defiler : (m.) दूसक.
define : (v.t.) उपलक्खेति; विसेसेति; परिच्छिन्दति; निच्छेति. (pp.) उपलक्खित; विसेसित; परिच्छिन्न; निच्छित.
definer : (m.) निरूपक; परिच्छिन्दक.
definite : (adj.) निच्छित; नियमित; परिच्छिन्न.
definite article : (m.) नियमनिपात.
definitely : (adv.) एकन्तेन; सनियमं.
definition : (nt.) उपलक्खन; परिच्छिन्दन. (m.) निच्छय. (f.) ववत्था.
definitive : (adj.) नियामक; परिच्छिन्दक; असन्दिद्ध.
deflagrate : (v.t.) खिप्पं दहति. (v.i.) सीघं जलति. (pp.) खिप्पं दड्ढ; सीघं जलित.
deflagration : (m.) सीघदाह; महादाह.
deflate : (v.t.) वायुपूरिं हापेति.
deflation : (nt.) ओपातन.
deflect : (v.t.) पस्सतो नामेति. (v.i.) व्यावट्टति; उप्पथेन याति. (pp.) पस्सतो नामित; व्यावट्टित; उप्पथेन यात.
deflection : (nt.) उप्पथगमन; व्यावट्टन.
defloration : (m.) कुसुनविगम. (nt.) कञ्ञादूसन.
deflower : (v.t.) कुसुमहानिं करोति; कञ्ञं दूसेति. (pp.) कुसुमहानिं कत; दूसितकञ्ञ.
defluent : (adj.) अधोसन्दमान; यथानिन्नप्पवत्त.
deforest : (v.t.) विवनं करोति. (pp.) विवनंकत.
deform : (v.t.) विरूपेति; दुब्बण्णीकरोति. (pp.) विरूपित; दुब्बण्णीकत.
deformation : (nt.) विरूपकरण.
deformed : (adj.) विरूप; विकलङ्ग; दुद्दसिक.
deformity : (nt.) ववण्णिय; विरूपत्त.
defraud : (v.t.) वञ्चेति; पतारेति. (pp.) वञ्चित; पतारित.
defray : (v.t.) परिब्बयं ओर् वयमूलं देति. (pp.) दिन्नपरिब्बय.
deft : (adj.) दक्ख; कुसल; निपुण; चतुर.
defunct : (adj.) मत; गतायुक; अप्पवत्तमान.
defy : (v.t.) अभियुञ्जति; युगग्गाहाय अव्हाति; बाधेति; पटानी होति. (pp.) अभियुत्त; युगग्गाहाय अव्हात; बाधित; पटानी भूत.
degeneracy : (f.) कुलाचारहानि.
degenerate : (adj.) हायनगतिक; खीणपुञ्ञ; परिभट्ठ. (v.i.) परिहायति. (pp.) परिहीन.
degenerateness : (nt.) परिहीनत्त. (f.) गुणहानि.
degeneration : (f.) परिहानि. (m.) पराभव.
deglutition : (nt.) गिलन; अज्झोहरण.
degradation : (nt.) अधिकारभञ्जन; ठानाचावन.
degrade : (v.t.) अधिकारा चावेति; नीचट्ठानं पापेति. (v.i.) उच्चट्ठाना पतति. (pp.) अधिकारा चावित; नीचट्ठानं पापित; उच्चट्ठाना पपित.
degrading : (adj.) अयसकर; नीचत्तपापक.
degree : (f.) दसा; ठिति; अवत्था; कुलतन्ति. (m.) उपाधि; भाग; कोट्ठास. (nt.) चक्कंसक || in the highest degree: (adv.) अच्चन्तं; अतिसयेन; ब्य् देग्रेएस्: (adv.) अनुक्कमेन; थोक-थोकं.
dehort : (v.t.) अकरणाय ओवदति.
dehortation : (m.) अकरणायोवाद.
dehortative : (adj.) निवारक; अनुसासक.
dehumanise : (v.t.) मनुजगतिं नासेति. (pp.) नासितमनुजगत.
dehydrate : (v.t.) निरुदकं करोति. (pp.) निरुदकीकत.
dehypnotize : (v.t.) विसञ्ञनिद्दा अपनेति. (pp.) विसञ्ञनिद्दा अपनित.
deicide : (nt.) देवनासन.
deification : (nt.) देवत्तारोपण.
deify : (v.t.) देवत्तम् पापेति ओर् आरोपेति. (pp.) देवत्तम् पापित.
deign : (v.t.) अरहतीति सल्लक्खेति; अनुकम्पति. (pp.) अरहतीति सल्लक्खित; अनुकम्पित.
deism : (f.) देवभत्ति. (m.) इस्सरवाद.
deist : (m.) ब्रह्मवादी.
deity : (m.) देव; परमिस्सर. (f.) देवदा. (nt.) देवत्त.
deject : (v.t.) विसादेति; उक्कण्ठापेति. (pp.) विसादित; उक्कण्ठापित. (v.i.) विसादति; उक्कण्ठति; (pp.) विसिन्न; उक्कण्ठित.
dejecta : (nt.) असुचि; करीस; मल.
dejected : (adj.) खिन्न; विसादापन्न; निब्बिन्न; मङ्कुभूत; अधोमुख; संविग्ग.
dejectedly : (adv.) उक्कण्ठिताकारेन; सविसादं.
dejection : (m.) विसाद; खेद. (f.) उक्कण्ठा.
dejectory : (adj.) विरेचक; मलसोधक.
delate : (v.t.) चोदेति; दोसम् आरोपेति. (pp.) चोदित; आरोपितदोस.
delation : (f.) सोदना; दोसारोपणा.
delay : (v.t.) पपञ्चेति; विलम्बेति; कालं खेपेति. (pp.) पपञ्चित; विलम्बित; खेपितकाल. (v.i.) चिरायति; पमज्जति. (pp.) चिरायित; पमत्त. (m.) पमाद. (nt.) चिरायन; विलम्बन; दीघसुत्तिय.
delectability : (nt.) रम्मत्त.
delectable : (adj.) पीतिजनक; मनोहर; मनुञ्ञ; रमनीय.
delectation : (m.) आनन्द; पमोद. (f.) वित्ति; तुट्ठि.
delectus : (m.) उद्धट-पाठसङ्गह.
delegacy : (nt.) नियोजितत्त. (f.) नियोजित-सभा.
delegate : (m.) नियोजित; पटिनिधि. (v.t.) नियोजेति; पटिनिधिं करोति. (pp.) नियोजित; पटिनिधिं कत.
delegation : (nt.) नियोजन; पटिनिधिमण्डल.
delete : (v.t.) लोपेति; अपमज्जति. (pp.) लुत्त; अपमट्ठ.
deleterious : (adj.) हिंसाकर; असग्गुणन.
deletion : (nt.) लोप. (m.) अपमज्जन.
delivery of a child : (nt.) गब्भवुट्ठान. (f.) पसूति.
deliberate : (adj.) सचेतनिक; समेक्खकत; निसम्मकत; असाहस; सुविचारित; वीमंसित. (v.i.) तुलेति; विचारेति; वीमंसति. (pp.) तुलित; विचारित; वीमंसित.
deliberateness : (f.) समेक्खकारिता. (m.) अप्पमाद.
deliberation : (f.) विसारना; वीमंसा; उपपरिक्खा.
deliberative : (adj.) विसारसीली; समेक्खकारी.
deliberately : (adv.) अनुविच्च; सञ्चिच्च; विचारपुब्बकं.
delicacy : (nt.) पणीतभोजन; मधुरन्न; मधुरत्त; लावञ्ञ; मद्दव; दुब्बलत्त. (m.) सदाचार.
delicate : (adj.) मुदु; कोमल; सुकुमार; सुखुमाल; मधुर; पणीत; ओजवन्तु; विनीत; विसिट्ठ; उक्कट्ठ; रोगातुर; दुब्बल; तनु; सुखुम.
delicately : (adv.) सुखुमं; मुदुताय.
delicateness : (f.) मुदुता; सुखुमालता; पणीतता.
delicious : (adj.) अतिमधुर; अतिपणीत; सदुरस; असेचनक.
deliciously : (adv.) सुमधुरं; पणीताकारेन.
deliciousness : (nt.) मधुरत्त.
delict : (m.) वीतिक्कम; नीतिभङ्ग. (nt.) दुक्कत.
delight : (f.) पीति; तुट्ठि; सन्तुट्ठि; मोदना. (m.) आनन्द; पमोद; आमोद. (nt.) पामोज्ज; सोमनस्स. (v.i.) तुस्सति; रमति; नन्दति; मोदति. (v.t.) रमेति; पीणेति; तोसेति; मोदेति; पीणेति. (pp.) तुट्ठ; रत; नन्दित; मोदित; तोसित; मोदित; रमित; पीणित.
delight in the company : (f.) सङ्गनिकारामता.
delightful : (adj.) इट्ठ; कन्त; मनाप; मनोरम; पीतिजनक.
delightfully : (adv.) सानन्दं.
delighting in : (adj.) रममान.
delightsome : (adj.) इट्ठ; कन्त; मनाप; मनोरम; पीतिजनक.
delimit : (v.t.) परिच्छिन्दति; समरियादं करोति. (pp.) परिच्छिन्न; समरयादिकत.
delimitation : (nt.) सीमाठपन; परिच्छिन्दन.
delineate : (v.t.) सरूपम् आलिखति; वित्थारेति. (pp.) आलिखितसरूप; वित्थारित.
delineation : (nt.) सरूपालिखन.
delinquency : (nt.) सकिच्चापहारी; पटिञ्ञाभञ्जक.
delinquent : (adj.) सकिच्चापहारी; पटिञ्ञाभञ्जक.
deliquesce : (v.i.) विलीयति. (pp.) विलीन. (nt.) विलीयन.
deliquescent : (adj.) विलीयनसभाव.
delirious : (adj.) भन्तचित्त; सतिविकल.
delirium : (f.) मुच्छ; विसञ्ञता.
delitescent : (adv.) अनुसयित.
deliver : (v.t.) मोचेति; पमोचेति; हत्थं पापेति; देसेति; उदाहरति; विस्सज्जेति; खिपति; जनेति; पसवति; (pp.) मोचित; पमोचित; हत्थं पापित; देसित; उदाहट; विस्सट्ठ; कित्त; जनित; पसूत.
deliver up : परिवज्जेति; परिच्चजति;
deliverance : (f.) मुत्ति; विमुत्ति. (m.) मोक्ख; पमोक्ख.
deliverer : (m.) मोचक; पमुञ्चक; तायक; देसक; अप्पेतु.
delivery : (nt.) विस्सज्जन; समप्पण; निवेदन; विञ्ञापन. (f.) देसना.
dell : (f.) खुद्दक-निन्नभूमि. (m.; nt.) कुञ्ज; निकुञ्ज.
delta : (m.) नदीमुख-दीप.
delude : (v.t.) वञ्चेति; मोहेति; पलोभेति. (pp.) वञ्चित; मोहित; पलोभित.
deluge : (m.) महोघ; आपोसंवट्ट. (f.) कप्पनासकवुट्ठि. (v.t.) ओत्थरति; जलेन छादेति. (pp.) ओत्थट; जलच्छन्न.
delusion : (m.) सम्मोह; विब्भम. (nt.) पमुय्हन.
delusive : (adj.) पमोहक; भन्तिकर.
delusiveness : (f.) वञ्चनिकता.
delusory : (adj.) पमोहक; भन्तिकर.
delve : (v.t.) खणति; कारणं परियेसति. (pp.) खत; कारणं परियेसित.
demagnetise : (v.t.) अयोकन्तभावम् अपनेति. (pp.) अपनीतायोकन्तभाव.
demagogue : (m.) जननायक; पक्खगाहीदेसक.
demand : (f.) आयाचना. (nt.) युत्तिकथन. (v.t.) आयत्तभावं कथेति; सकायत्तं याचति. (pp.) कथितायत्तभाव; सकायत्तं याचित.
demandant : (m.) आयाचक; पत्थेतु.
demarcate : (v.t.) सीमेति; परिच्छिन्दति; मरियादं ठपेति. (pp.) सीमित; परिच्छिन्न; ठपितमरियाद.
demarcation : (nt.) मरियादाठपन; सीमानियमन.
dematerialise : (v.t.) दब्बत्तम् अपनेति. (v.i.) अद्दब्बं भवति. (pp.) अपनीतदब्बत्त; अद्दब्बं भूत.
demean : (v.i.) आचरति. (v.t.) अत्तानं ओनामेति. (pp.) ओनानितत्त.
demeanour : (nt.) आचार. (m.) आचरण. (f.) वुत्ति.
dement : (v.t.) उम्मादयति; चित्तं विक्खिपति. (pp.) उम्मादयित; विक्खित्तचित्त.
dementate : (v.t.) उम्मादयति; चित्तं विक्खिपति. (pp.) उम्मादयित; विक्खित्तचित्त.
dementia : (m.) उम्माद; चित्तक्खेप.
demerit : (nt.) अकुसल; पाप. (m.) अगुण; दोस.
demi : (prep.) अद्ध; उपद्ध.
demi-god : (m.) विमानपेत; सिद्ध; देवत्तपापित.
demi-lune : (m.) अद्धचन्द. (f.) पाकारगुत्ति.
demimonde : (f.) गणिका.
demi-rep : (f.) कुलटा.
demise : (nt.) मरण. (f.) कालकिरिया; दायादपणा. (m.) अच्चय. (v.t.) दायादीकरोति. (pp.) दायादीकत.
demission : (nt.) अधिकारविजहन.
demit : (v.i.) अधिकारं ओर् ठानन्तरं विजहति. (pp.) विजहिताधिकार.
demiurge : (m.) लोकमापक.
demobilisation : (nt.) वियोजन; पुथक्करण.
demobilise : (v.t.) (senaṃ, nāvaṃ, etc.) वियोजेति; पुथक्करोति. (pp.) वियोजित; पुथक्कत.
democracy : (nt.) जनसम्मतपालन; पजापभुत्त.
democrat : (m.) पजपभुत्तवादी.
democratic : (adj.) जनसम्मतवादायत्त.
demography : (f.) चुति-उप्पत्त्यादिदीपक-लिपि.
demolish : (v.t.) विद्धंसेति; विनासेति; विधमेति; अधोपातेति. (pp.) विद्धंसित; विनामित; विधमित; अधोपातित.
demolisher : (m.) विद्धंसक; नासक.
demolition : (nt.) विनासन; उम्मूलन; उच्छिन्दन.
demon : (m.) अमनुस्स; भूत; यक्ख; पिसाच; निट्ठुर; कक्खळ.
demoniac : (adj.) 1. पिसाचसदिस; 2. भूताविट्ठ.
demonical : (adj.; f.) यक्खसदिस.
demonism : (f.) भूतभत्ति.
demonise : (v.t.) यक्खाविट्ठं ओर् भूतसदिसं करोति.
demonolatry : (f.) भूतपूजा.
demonology : (f.) भूतविज्जा.
demonstrable : (adj.) सन्दस्सितभ; निदस्सनीय.
demonstrate : (v.t.) निद्दिसति; निदस्सेति; सन्दस्सेति. (pp.) निद्दिट्ठ; निदस्सित.
demonstration : (nt.) निदस्सन; साधन; निरूपन.
demonstrative : (adj.) निदस्सक; निरूपक.
demonstrator : (m.) सन्दस्सेतु.
demoralisation : (m.) आचारभङ्ग. (nt.) चरितदूसन. (f.) गुणहानि.
demoralise : (v.t.) सदाचारा चावेति; चरितं दूसेति; गुणधम्मं हापेति. (pp.) सदाचारा चावित; दूसित-चरित; हापितगुणधम्म.
demos : (f.) पजा; जनता. (m.) सनसम्मतवाद.
demotic : (adj.) गम्म; महाजनिक.
demulcent : (adj.) समनकर; सीतिदायक.
demur : (v.i.) सङ्कति; बाधेति. (pp.) सङ्कित; बाधित. (m.) विरोध.
demurable : (adj.) विरोधारह.
demure : (v.i.) सन्त; विनीत; उपसन्त; समाहित.
demureness : (nt.) सन्तत्त. (m.) उपसम.
demurrage : (nt.) हानिपूरकमूल.
den : (nt.) बिल. (f.) गुहा.
denationalise : (v.t.) जातिकलक्खणं हापेति (pp.) हापितजातिकलक्खण.
denaturalise : (v.t.) सभावलक्खणं नासेति. (pp.) नासितसभावलक्खण.
denature : (v.t.) सेए थे अबोवे.
dendrifrom : (adj.) रुक्खसण्ठान.
dendrology : (f.) रुक्खविज्जा.
denegation : (nt.) पच्चक्खान. (m.) पटिक्खेप; निसेध.
dengue : (m.) सन्धिरुजाकर-जर.
deniable : (adj.) निराकरणीय; पटिक्खिपितब्ब.
denial : (m.) पटिक्खेप. (nt.) पच्चक्खान.
denigrate : (v.t.) कण्हयति; कलङ्केति. (pp.) कण्हयित; कलङ्कित.
denizen : (m.) निवासी; सेरिजन.
denominate : (v.t.) अभिदाति; नामं करोति. (pp.) अभिहित; कतनाम.
denomination : (nt.) नामकरण; अभिधान; नामधेय्य. (f.) समञ्ञा.
denominative : (adj.) अभिधाहक; नामधातुक.
denominator : (m.) नामदायक; विभजक.
denotation : (m.) निद्देस. (nt.) उपलक्कण; सूचन.
denotative : (adj.) अभिधायक; वाचक.
denote : (v.t.) व्यञ्जयति; सूचेति; उपलक्खेति; विसेसेति. (pp.) व्यञ्जित; सूचित; उपलक्खित; विसेसित.
denoting : (adj.) सूचक; निदस्सक.
denouement : (nt.) कुमन्तणावीकरण.
denounce : (v.t.) दोसम् आवीकरोति; पाकटवसेन तज्जेति. (pp.) आवीकतदोस; पाकटवसेन तज्जित.
denouncement : (nt.) दोसावीकरण.
denouncer : (m.) चोदक; दोसारोपक.
dense : (adj.) घन; सन्द; बहल; अविरल.
density : (nt.) बहलत्त; सन्दत्त; घनत्त.
dent : (nt.) पहार-लञ्छन. (v.t.) लक्खणं छिन्दति. (pp.) छिन्नलक्खण.
dental : (adj.) दन्तज; दन्तायत्त.
dentate : (adj.) दन्तयुत्त.
denticle : (m.) खुद्दक-दन्त.
dentifrice : (nt.) दन्तधावन; दन्तभेसज्ज.
dentist : (m.) दन्तवेज्ज.
dentistry : (f.) दन्ततिकिच्छा.
dentition : (nt.) दन्तकन्तन; दन्तसमकरण. (m.) दन्तविन्यास.
denture : (f.) दन्तावलि. (m.) कित्तिमदन्त.
denuciatition : (f.) चोदना. (nt.) दोसावीकरण.
denude : (v.t.) नग्गं ओर् अचेलकं करोति. (pp.) नग्गीकत.
deny : (v.t.) पटिक्खिपति; पच्चक्खाति; नो ति वदति. (pp.) पटिक्खित्त; पच्चक्खात; नो ति वुत्त.
deobstruct : (v.t.) बाधकम् अपनेति. (pp.) अपनीतबाधक.
deodand : (m.) देवदण्ड. (nt.) पुञ्ञत्थाय राजायत्तीकत-धन.
deodar : (m.) दोवदारु.
deodorization : (nt.) गन्धनासन; रोगबीजनासन.
deodorise : (v.t.) गन्धं नासेति. (pp.) नासितगन्ध.
despairing : (adj.) आसाभङ्गकर; विसादावह.
despairingly : (adv.) सविसादं.
depart : (v.i.) अपगच्छति; पक्कमति; निस्सरति; अपक्कमति; अपेति. (pp.) अपगत; पक्कन्त; निस्सट; अपक्कन्त; अपेत. (v.t.) चजति; जहाति; अप्नेति. (pp.) चत्त; जहित; अपनीत.
departed from : (adj.) मत कालकत.
department : (m.) विच्छेद; विब्भाग; कारियंस. (nt.) कारियमण्डल.
departure : (nt.) निग्गमन; अपगमन. (m.) अपक्कम.
depasture : (v.i.) गोचरं गण्हाति. (pp.) गहितगोचर.
depauperize : (v.t.) सधनीकरोति. (pp.) सधनीकत.
depreciation : (f.) अग्घोसादना.
depend : (v.i.) निस्सयति; अवलम्बति; अवस्सयति. (pp.) निस्सित; अवलम्बित; अवस्सित.
depend on : उपजीवति; अनुजीवति.
dependable : (adj.) अवस्सयितब्ब.
dependant : (adj.) निस्सित; पराधीन; परायत्त. (m.) उपजीवी; अनुजीवी.
dependant origination : (m.) पटिच्चसमुप्पाद.
dependence : (nt.) निस्सय; अवलम्बन. (f.) परवसता.
dependency : (m.) पराधीनदेस.
depending on : निस्साय; उपादाय; पटिच्च.
depict : (v.t.) आलिखित; वण्णेति. (pp.) आलिखित; वण्णित.
depiction : (nt.) आलिखन.
depilate : (v.t.) लोमे नासेति. (pp.) नासितलोम.
depilation : (nt.) लोमनासन.
depilatory : (adj.) लोमनासक.
deplete : (v.t.) रिञ्चति; सुञ्ञं करोति. (pp.) रित्त.
depleted : (adj.) सुञ्ञ; तुच्छ.
depletion : (nt.) रिञ्चन.
deplorable : (adj.) अनुसोचनीय.
deplorably : (adv.) सोचनीयाकारेन.
deplore : (v.t.) अनुसोचति; अनुत्थुनाति. (pp.) अनुसोचित; अनुत्थुत.
deplume : (v.t.) सकुणपत्ते लुञ्चति. (pp.) लुञ्चितपत्त.
depolarise : (v.t.) उजुभावम् अपनेति; कम्पेति. (pp.) अपनीत-उजुभाव; कम्पित.
deponent : (m.) ससपथ-सक्खिक.
depopulate : (v.t.) विजनीकरोति; निब्बासेति. (pp.) विजनीकत; नीब्बासित.
depopulation : (nt.) जनसुञ्ञकरण.
deport : (v.t.) अपहरति; विप्पवासेति; देसन्तरं पेसेति. (v.i.) आचरति; वत्तति. (pp.) अपहट; विप्पवासित; देसन्तरं पेसित.
deportation : (f.) पब्बाजना; विवासना.
deportment : (nt.) आचरण. (m.) आकप्प; इरियापथ.
depose : (v.t.) ठानन्तरा चावेति; सक्खिं कथेति. (pp.) ठानन्तरा चावित; कथिकसक्खी.
deposit : (m.) आसय. (nt.) निक्खेपट्ठान; निदहन; निहित-धन; अधोनिचित-मल. (v.t.) निदहति; निक्खिपति. (pp.) निहित; ओर् निदहित; निक्खित.
depositary : (m.) निहितधनरक्खक.
depositor : (m.) निदहक; निक्खिपक.
depository : (nt.) निहितट्ठान; निधान.
depot : (nt.) भण्डागार; सेनागार.
deprave : (v.t.) दूसेति; किलेसेति. (pp.) दूसित; किलेसित.
depraved : (adj.) दुट्ठ; दुराचार.
depravedness : (f.) भट्ठाचारता. (m.) किलेस.
depravity : (f.) भट्ठाचारता. (m.) किलेस.
deprecate : (v.t.) अपसादेति; अवमानेति; ओसादेति. (pp.) अपसादित; अवमानित; ओसादितग्घ.
deprecation : (nt.) अपसादन; अग्घोसीदन.
depreciate : (v.t.) अग्घं हापेति. (pp.) हापितग्घ.
depredation : (nt.) विलुम्पन.
depredator : विलुम्पक.
depress : (v.t.) ओनामेति; ओमद्दति; विसादं पापेति. (pp.) ओनामित; ओमद्दित; विसादं पापित.
depressed : (adj.) विसादापन्न; खिन्नचित्त; मङ्कुभूत.
depression : (nt.) ओमद्दन; अधोपतन. (m.) विसाद; खेद.
deprivation : (nt.) वियोजन; विनाकरण. (f.) हानि; जानि.
deprive : (v.t.) वियोजेति; वोरोपेति; विनाकरोति. (pp.) वियोजित; वोरोपित; विनाकत.
depth : (nt.) गम्भीरत्त; अगाधत्त; बहलत्त; अगाधजल; अब्भन्तर.
depurate : (v.t.) सोधेति; पुणाति; निम्मलीकरोति. (pp.) सोधित; पूत; निम्मलीकत.
deputation : (nt.) नियोजन; नियोजित-मण्डल.
depute : (v.t.) नियोजेति; दूतकिच्चे योजेति. (pp.) नियोजित; दूतकिच्चे योजित.
deputy : (m.) नियुत्तपुरिस; उपाधिकारी.
deracinate : (v.t.) उम्मूलेति. (pp.) उम्मूलित.
derail : (v.i.) अयोपथा अपगच्छति. (v.t.) अयोपथा अपगमेति. (pp.) अयोपथा अपगत; अयोपथा अपगमित.
derailment : (nt.) अयोपथापगमन.
derange : (v.t.) विक्खिपति; खोभेति; आकुलीकरोति. (pp.) विक्खित्त; खोभित; आकुलीकत.
deranged of mind : (adj.) खितचित्त उम्मत्तक.
derangement : (m.) विक्खेप. (f.) अनवट्ठिति.
derbies : (f.) हत्थसङ्खलिका.
derelict : (adj.) परिच्चत्त; विवज्जित; अस्सामिक.
dereliction : (nt.) विवज्जन; किच्चाकरण; पमज्जन.
deride : (v.t.) परिहसति. (m.) परिहास. (f.) उप्पण्डना.
derision : (m.) उपहास; परिहास. (f.) उप्पण्डना.
derisive : (adj.) उपहासकर; अगनेतब्ब; उपहसितब्ब.
derisory : (adj.) उपहासकर; अगनेतब्ब; उपहसितब्ब.
derivation : (nt.) निक्कड्ढन; निब्बचन. (m.) पभव. (f.) निरुत्ति.
derivative : (adj.) तब्भव; व्युप्पन्न.
derive : (v.t.) निक्कड्ढति; आदाति. (v.i.) पभवति; उब्भवति. (pp.) निक्खड्ढित; आदिन्न; पब्भवित.
derm : (m.) तच.
dermatologist : (m.) चम्मरोगतिच्छक.
derogate : (v.i.) हायति; ऊनीभवति; परिहायति. (pp.) हान; ऊनीभूत; परिहान.
derogation : (f.) परिहानि. (m.) पराभव.
derogatory : (adj.) परिहानिकर; निन्दाकर.
derrick : (nt.) भारुब्बाहकयन्त.
dervish : (m.) महम्मदीय-तापस.
descant : (v.i.) देसेति; व्याख्याति. (pp.) देसित; व्याख्यात.
descend : (v.i.) ओतरति; ओरुहति; ओक्कमति; परम्पराय आगच्छति. (pp.) ओतिण्ण; ओरूळ्ह; ओक्क्कन्त; परम्पराय आगात.
descendant : (nt.) अपच्च. (m.) वंसज; कुलज. (f.; plu.) पुत्तनत्तुपरम्परा.
descended : (adj.) सम्भूत; जात.
descension : ओरुहन; अधोपतन.
descent : (nt.) ओतरण; ओरुहन. (f.) अधोगति; सन्तति; पवेनि; वंस; गोत्त. (v.t.) उब्भव; पघव.
describable : (adj.) वण्णनीय.
describe : (v.t.) वण्णेति; वित्थारेति; व्याखयाति. (pp.) वण्णित; वित्थारित; व्याखात.
description : (f.) वण्णना. (nt.) विवरण; व्याखयान. (m.) वित्थार.
descriptive : (adj.) वित्थारक; वण्णनाविसयक.
descry : (v.t.) दूरतो पस्सति; रहो वीमंसति. (pp.) दूरतो दिट्ठ; रहो वीमंसित.
desecrate : (v.t.) सुद्धतं सूसेति ओर् नासेति. (pp.) दूसितसुद्धत्त.
desert : (m.) 1. कन्तार; जङ्गलदेस; 2. विपक. (adj.) विजन; असार; निप्फल. (v.t.) पजहति; जहाति. (v.i.) हित्वा पलायति. (pp.) पजहित; जहित; हित्वा पलात.
deserted : (adj.) निब्भोग.
deserted village : (m.) सुञ्ञगाम.
deserter : (m.) पलायक.
desertion : (nt.) जहन; चजन.
deserve : (v.i.) अरहति; वट्टति.
deserved : (adj.) योग्ग; उचित.
deservedly : (adv.) यथोचितं.
deserving : (adj.) अरह; भब्ब; अनुच्छविक.
desiccate : (v.t.) सोसेति. (pp.) सोसित.
desiccation : (nt.) सोसन.
desiderate : (v.t.) अपेक्खति; इच्छति; पत्थेति. (pp.) अपेक्खित; इच्छित; पत्थित.
desiderative : (adj.) इच्छापकासक.
desideratum : (nt.) इच्छितवत्थु.
design : (f.) परिकप्पना. (m.) उपाय; आलेख. (v.t.) 1. परिकप्पेति; 2. आलिखति; लेखाहि अङ्केति. (pp.) परिकप्पित; आलिखित; लेखाहि अङ्कित.
designate : (v.t.) उपलक्खेति; ववत्थपेति; विसेसेति. (pp.) उपलक्खित; वत्थपित; विसेसित. (adj.) अधिकाराय उच्चिनित.
designation : (nt.) 1. अभिधान; विसेसलक्खण; 2. अधिकारपापण.
designer : (m.) 1. चिन्तक; परिकप्पक; 2. आलेखसम्पादक.
designing : (adj.) उपायदक्ख; वञ्चनिक.
desilverize : (v.t.) रजतम् पुथक्करोति. (pp.) पुथक्कतरजत.
desirable : (adj.) इच्छितब्ब; पाटिकङ्ख.
desire : (f.) इच्छा; आसा; अभिलासा; आकङ्खा; रुचि. (m.) मनोरथ. (v.t.) इच्छति; कामेति; आकङ्खति; अभिकङ्खति; अपेक्खति; पत्थेति. (pp.) इच्छित; कामित; आकङ्खित; अभिकङ्खित; अपेक्खित; पत्थित.
desire for proficiency : (f.) साधुकम्यता.
desire much : गिज्झति.
desire to drink : पिवासति.
desire to eat : बुभुक्खति.
desire to have : जिगिंसति.
desire to hear : सुस्सूसति.
desireless : (adj.) निरालय; निरास; नित्तण्ह.
desirous : (adj.) अत्थिक; जिगिंससक; पत्थेतु; अपेक्खक.
desirous of dispute : (m.) वादकाम; वादत्थी.
desirous to do : कत्तुकाम.
desirous to eat : भोत्तुकाम.
desirous to go : गन्तुकाम.
desist : (v.i.) विरमति; निवत्तति. (pp.) विरत; निवत्त.
desk : (nt.) लेखनफलक.
desolate : (adj.) विजत्तं; विवित्त; सुञ्ञ. (v.t.) विवित्तं ओर् विजनं करोति; विनासेति. (pp.) विजनीकत; विनासित.
desolater : (m.) छड्डक; अनाथकारी.
desolation : (nt.) छड्डन; अनाथकरण; परिच्चजन.
despair : (m.) विसाद; खेद; आसाभङ्ग. (v.i.) विसीदति; निरासो होति.
despatch : (v.t.) पेसेति; पहिणाति. (pp.) पेसित; पहित. (nt.) पेसन; सासन; सीघत्त; (m.) अत्तघात.
dispeller : (n.) पनुदक.
dispelling : (nt.) अपनुदन.
desperate : (adj.) जीवितनिरपेक्ख; अतिचण्ड; अतिभयानक.
desperately : (adv.) उम्मत्ताकारेन; अतिचण्डताय.
desperateness : (f.) जीवितनिरपेक्खा; अतिसाहसिकता.
despicable : (adj.) निन्दिय; कुच्छित; गारय्ह.
despicably : (adv.) गारय्हाकारेन.
despise : (v.t.) अवजानाति; वम्भेति; जिगुच्छति. (pp.) अवञ्ञात; वम्भित; जिगुच्छित.
despiser : (m.) परवम्भी.
despisingly : (adv.) सावञ्ञं; सावमानं.
despite : (m.) विरोध. (f.) जिगुच्छा; अच्चुसूया. (prep.) अगनेत्वा; असल्लक्खेत्वा.
despiteful : (adj.) अतिविरुद्ध; अतिउसूयक.
despitefully : (adv.) सवेरं; सावमानं.
despitefulness : (f.) उसूया. (nt.) मच्छरिय.
despoil : (v.t.) विलुपति; अच्छिन्दति. (pp.) विलुत; अच्छिन्न.
despoiler : (m.) विलुम्पक.
despoilment : (nt.) विलुम्पन.
despond : (v.i.) विसीदति; खिज्जति; खेदम् आपज्जति. (pp.) विसिन्न; खिन्न; खेदापन्न.
despondently : (adv.) सखेदं; सविसादं.
despondingly : (adv.) सखेदं; सविसादं.
despot : (m.) यथाकामपालक; सेरिराज.
despotism : (nt.) सेरीपालन; पजापीळन.
desquamate : (v.t.) बहित्तचम् अपनेति. (pp.) अपनितबहित्तच.
dessert : (m.) खिज्जक- फलाहार.
destination : (nt.) निरूपितट्ठान; अधिप्पेतट्ठान. (m.) गतिनियाम.
destine : (v.t.) गतिं नियमेति. (pp.) नियमितगतिक.
destiny : (f.) नियति. (m.) विधि. (nt.) भागधेय्य.
destitation : (nt.) दीनत्त. (m.) अनाथभाव. (f.) परिहानि. (m.) अभाव; विरह वियोग.
destitute : (adj.) दीन; अनाथ; असरण; परिहीन; विवज्जित; विरहित.
destroy : (v.t.) विनासेति; विधमेति; विद्धंसेति; विघातेति; उच्छिन्दति. (pp.) विनासित; विधमित; विद्धंसित; विघातित; उच्छिन्न.
destroyer : (m.) नासक; विधमक; उपच्छिन्दक.
destructible : (adj.) भङ्गुर; भिज्जनसभाव.
destruction : (m.) नास; विनास; घात; उपघात. (nt.) विद्धंसन; विधमन.
destructive : (adj.) नासकर; पभञ्जक; विधमक.
destructively : (adv.) नासकाकारेन.
destructiveness : (nt.) नासकत्त.
destructor : (m.) सङ्कारझापक.
desuetude : (nt.) अभावितत्तपापन. (m.) पयोगाभाव.
desulphurize : (v.t.) गन्धकरहितं करोति.
desultory : (adj.) अनवट्ठित; अथिर; चञ्चल.
detach : (v.t.) वियोजेति; पुथक्करोति; विच्छिन्दति. (pp.) वियोजित; पुथक्कत; विच्छिन्न.
detached : (adj.) असंसट्ठ; विसंयुत्त; विप्पयुत्त.
detachment : (nt.) विसंयोग; वियोग; विच्छेद; सेनादल.
detail : (v.t.) वित्थारेति; पपञ्चेति; वण्णेति. (pp.) वित्थारित; पपञ्चित; वण्णित. (m.) वित्थार; विसेसविभाग || in detail: वित्थारेन.
detain : (v.t.) अवरोधेति; निवत्तेति; बाधेति. (pp.) अवरोधित; निवत्तित; बाधित.
detainer : (nt.) अवरोधक.
detect : (v.t.) वज्जं गवेसति; अपाकटं पकासेति. (pp.) गवेसितवज्ज.
detection : (nt.) वज्जगवेसन.
detective : (adj.) वज्जगवेसक; चरपुरिस.
detention : (nt.) निवत्तापन; बाधन; अवरोधन.
deter : (v.t.) निवारेति; निसेधेति. (pp.) निवारित; निसेधित.
detergent : (nt.) सोधक-भेसज्ज.
deteriorate : (v.t.) दूसेति; परिहापेति. (v.i.) परिहायति; दुस्सति. (pp.) दूसित; परिहापित; परिहीन; दुट्ठ.
deterioration : (nt.) दुस्सन. (f.) परिहानि.
determent : (nt.) बलेन निवारण.
determinant : (adj.) निच्छयकर.
determinate : (adj.) सीमित; परिच्छिन्न; परिमित.
determinated : (adj.) थिरचित्त; दळ्हाधिट्ठान.
determinatedly : (adv.) दळ्हनिच्छयेन.
determinately : (adv.) सनिच्छयं.
determination : (nt.) अधिट्ठान. (m.) निच्छय.
determinative : (adj.) निद्धारक; निच्छयकर.
determine : (v.t.) निच्छेति; अधिट्ठाति; ववत्थपेति. (pp.) निच्छित; अधिट्ठित; ववत्थपित.
determined : (adj.) थिरचित्त; दळ्हाधिट्ठान.
determinedly : (adv.) दळ्हनिच्छयेन.
determinism : (m.) नियतिवाद.
detersive : (adj.) मलसोधक.
detestable : (adj.) गारय्ह; देस्सिय.
detest : सेए अभोर्.
detestation : (f.) जिगुच्छा.
detester : (m.) देस्सी; विद्देसी.
detestful : (adj.) जेगुच्छ; अमनाप.
dethrone : (v.t.) राजत्ता अपनेति; सीहासना चावेति. (pp.) राजत्तापनित; सीहासमा चावित.
dethronement : (nt.) राजत्तापनयन.
detonate : (v.i.) महासद्देन विप्फुरति. (pp.) महासद्देन विप्फुरित.
detonation : (nt.) विप्फुरण.
detour : (nt.) वङ्कहमन; ठनापगमन.
detract : (v.t.) अपकड्ढति; हापेति; ऊनयति. (pp.) अपकड्ढित; हापित.
detraction : (nt.) अपकड्ढन; हानिकर.
detractive : (adj.) हापक; हानिकर.
detrain : (v.t.) रथा ओरुहति. (pp.) रथा ओरुळ्ह.
detriment : (f.) हानि. (m.) अनत्थ.
detrimental : (adj.) हानिकर; अहितावह.
detrited : (adj.) पुथक्कत.
detrition : (nt.) घंसनेन खयगमन.
deuce : (m.) पापिमन्तु; मार.
deuced : (adj.) महन्त; अधिकतर; अतिदुट्ठ.
ḍeuteronomy : (m.) दुतियविवाह.
devastate : (v.t.) विद्धंसेति; विनासेति; उच्छिन्दति. (pp.) विद्धंसित ओर् विद्धस्त; विनासित; उच्छिन्न.
devastation : (nt.) उच्छिन्दन; विद्धंसन.
develop : (v.t.) वड्ढेति; भावेति; ब्रूहेति; परिपाचेति; बहुलीकरोति. (pp.) वड्ढित; भावित; ब्रूहित; परिपाचित; बहुलीकत. (v.i.) अभिवड्ढति; समिज्झति. (pp.) अभिवुद्ध; समिद्ध.
development : (f.) अभिवुद्धि; भावना; ब्रूहना. (m.) बहुलीकार.
deviate : (v.i.) अपक्कमति; उप्पथम् ओक्कमति; वीतिक्कमति. (pp.) अपक्कन्त; उप्पथम् ओक्कन्त; वीतिक्कमित. (v.t.) अपनेति; उप्पथं पापेति. (pp.) अपनीत; उप्पथं पापित.
deviation : (nt.) उप्पथगमन; अपक्कमन. (m.) वीतक्कम.
device : (m.) उपाय; पयोग. (f.) परिकप्पना. (nt.) विसेसलक्खण.
devil : (m.) अमनुस्स; यक्ख. (nt.) भूत. (m.) मार; दुज्जन; निट्ठुर.
devil dancing : (f.) भूततिकिच्छा.
devilish : (adj.) यक्खसदिस; अतिदारुण.
devilishly : (adv.) अतिदुट्ठाकारेन.
devilism : (f.) यक्खपूजा. (nt.) दारुणकम्म.
devilry : (nt.) दारुणकम्म. (f.) भूतनमस्सना.
devious : (adj.) वङ्क; कुटिल; दूरवत्ती.
devious way : (m.) उम्मग्ग; कुपथ.
deviously : (adv.) सवङ्कं.
devise : (m.) उपाय; आकार. (nt.) दायादपण्ण. (v.t.) परिकप्पेति; पयोजेति; दायादंदेति. (pp.) परिकप्पित; पयोजित; दिन्नदायाद.
deviser : (m.) परिकप्पक; पयोजक; दायाददायी.
devitalise : (v.t.) निज्जीवं करोति. (pp.) निज्जीवं कत.
devoid : (adj.) रित्त; तुच्छ; सुञ्ञ; विप्पयुत्त.
devolute : (v.t.) अधिकारं परिवतेति.
devolution : (nt.) अधिकारसङ्कामण. (f.) सन्ततिपरिहानि.
devolve : (v.t.) सङ्कामेति; परम्पराय पापेति. (v.i.) परम्पराय सङ्कमति. (pp.) सङ्कमित; परम्पराय पापित; परम्पराय सङ्कन्त.
devote : (v.t.) निय्यातेति; सद्दहति; भत्तिम् उप्पादेति; पूजेति. (pp.) निय्यातित; सद्दहित; उप्पादितभत्ती; पूजित.
devoted : (adj.) सद्ध पसन्न; अभिनिविट्ठ; तप्परायन; भत्तियुत्त.
devotedly : (adv.) सद्धाय; तप्परताय; भत्तिया.
devotedness : (f.) भत्ति; तप्परता. (m.) पसाद.
devotee : (m.) भत्तिमन्तु; सद्ध; उपासक; सावक.
devotion : (f.) भत्ति; तप्परता. (m.) पसाद.
devotional : (adj.) भत्तिपर; सद्धानुगत.
devour : (v.t.) गिलति; अज्जहोहरति; खादति; भक्खति; विनासेति; विद्धंसेति; लोलताय सुणाति ओर् पठति. (pp.) गिलित; अज्झोहट; खादित; भक्खित; विनासित; लोलताय सुत ओर् पठित.
devourer : (nt.) भक्खन.
devout : (adj.) भत्तिमन्तु; धम्मिक.
devout wife : (f.) पतिब्बता.
devoutly : (adv.) भत्तिया; अव्याजं.
devoutness : (f.) भत्तियुत्तता; धम्मिकता.
dew : (nt.) तुहिण. (m.) उस्साव.
dew lap : (nt.) गलकम्बल.
ḍexter : (adj.) दक्खिन.
dexterity : (f.) दक्खता. (nt.) पाटव; कोसल्ल; नेपुञ्ञ.
dextrous : (adj.) दक्ख; निपुन; पटु; छेक.
dextrously : (adv.) निपुणाकारेन; छेकताय.
dextral : (adj.) दक्खिणायत्त.
dhobie : (m.) रजक; धोवक.
diabetes : (m.) मधुमेह.
diabetic : (adj.) मधुमेही. (m.) मधुमेहायत्त.
diablerie : (f.) भूतविज्जा. (nt.) निट्ठुरकम्म.
diabolic : (adj.) पिसाचोपम; घोर; दारुण; अतिकक्खळ.
diabolical : (adj.) पिसाचोपम; घोर; दारुण; अतिकक्खळ.
diabolically : (adv.) सुदारुणं; घोराकारेन.
diacritical : (adj.) विस्सेसकर; विसेसत्त-ञपक
diadem : (nt.) उण्हीस; राजपद. (m.) सिरोमणि; सेखर. (f.) आवेला.
diagnose : (v.t.) रोगं निण्णेति ओर् तीरेति. (pp.) निण्णितरोग.
diagnosis : (nt.) रोगविञ्ञाण; रोगनिरूपन.
diagnostic : (nt.) रोगलक्खण. (adj.) रोगनिच्छयकर.
diagonal : (adj.; f.) कोणगतरेखा.
diagram : (nt.) लेखाचित्त.
dial : (nt.) घटिकामण्डल; माणदस्सक; घटीयन्तमुख.
dialect : (f.) पदेसभासा.
dialectal : (adj.) पदेसभासायत्त.
dialectical : (adj.) हेतुविज्जायत्त; तक्कानुगत; ञायानुगत.
dialectician : (m.) तक्किक.
dialectics : (nt.) तक्कसत्थ. (f.) हेतुविज्जा.
dialogic : (adj.) पुच्छा-विस्सज्जना-यत्त.
dialogist : (m.) पुच्छा-विस्सज्जन-गन्थकार.
dialogue : (nt.) कथोपकथन. (m.) संवाद.
diameter : (m.) विक्खम्भ. (f.) चक्कमज्झरेखा.
diametrical : (adj.) विक्खम्भायत्त; 2. उजुविपच्चनिक; पटिविरुद्ध.
diametrically : (adv.) उजुकम् एव; विपच्चनिकाकारेन.
diamond : (nt.) वजिर. (v.t.) वजिरेहि खचति ओर् भूसेति. (pp.) वजिरखचित.
ḍiana : (f.) व्याधदेवी.
diaper : (nt.) विचित्त-दुकूल.
diaphanous : (adj.) विनिविज्झदस्सक.
diaphoretic : (adj.) सेदमोचनक.
diaphragm : (f.) ससनोपकारपेसी.
diarchy : (nt.) द्विधापालितरज्ज.
diarist : (m.) दिनपोत्थकसामी.
diaristic : (adj.) दिनपोत्थकायत्त.
diarize : (v.t.) दिनपोत्थके आरोपेति. (pp.) दिनपोत्थके आरोपित.
diarrhoea : (m.) अतिसार || bloody diarrhoea: (m.) रत्तातिसार.
diary : (nt.) देवसिक- पोत्थक, पतिदिन-लेखन.
diastole : (nt.) हदयफन्दन.
diatribe : (f.) कटुक-परिभासना.
diathesis : (f.) सारीरिक-पोणता; रोगनिन्नता.
diatomic : (adj.) द्विअणुक.
dibasic : (adj.) द्वितलयुत्त.
dibble : (f.) खुद्दक-खणिती.
dice : (m.) अक्ख; पासक. (v.i.) अक्खेहि दिब्बति.
dice box : (f.) अक्खनाळि.
dichotomy : (nt.) द्विधाविभजन.
dichroic : (adj.) द्विवण्णदस्सक.
dickey : (m.) गद्रभ. (nt.) रथाचरियासन. (adj.) चञ्चल.
dicky : (m.) गद्रभ. (nt.) रथाचरियासन. (adj.) चञ्चल.
discourtesy : (m.) अविनीतट्; अगारव.
dictate : (v.t.) आदिसति; आणापेति; लिखनाय पठति. (pp.) आदिट्ठ; आणत्त; लिखनाय पठित.
dictation : (nt.) आणापन; नियोजन; अनुवाचन.
dictator : (m.) आणापक; एकाधिप.
diction : (m.) वाचाविलास; उच्चारणविलास.
dictionary : (m.) सद्दकोस; अकारादिकोस.
dictum : (m.) सिद्धन्त. (nt.) सुभासित; उच्चारण.
didactic : (adj.) उपदेसगब्भक; अनुसासनकर.
diddle : (v.t.) वञ्चेति; पतारेति. (pp.) वञ्चित; पतारित.
die : (v.i.) मरति; चवति; कालङ्करोति. (pp.) मत; चुत; कालङ्कत.
diet : (nt.) भोजन. (m.) आहार; घास. (f.) पालकसभा. (v.t.) मितं ओर् सप्पायं भुञ्जति. (pp.) सप्पायं भुत्त.
dietary : (adj.) नियमिताहार.
dietetic : (adj.) भोजनायत्त.
differ : (v.i.) पभेदं गच्छति; भिन्नमतिको होति. (pp.) पभेदगत.
difference : (nt.) नानत्त; वेमत्त; अन्तर. (m.) विसेस. (nt.) नानामतित्त.
different : (adj.) विविध; नानाकार; असमान; विसभाग; नानाविध.
differentia : (nt.) विसेस-लक्खण.
differential : (adj.) विसेकक; व्यवच्छेदक; नानत्तकर.
differentiate : (v.t.) विसेसेति; व्यवच्छिन्दति; निद्धारेति. (pp.) विसेसित; व्यवच्छिन्न; निद्धारित.
differently : (adv.) विसुंविसुं; नानाकारेन; विविधा.
difficult : (adj.) दुक्ख; दुस्सादहिय; किच्छ; दुरवबोध.
difficult to bear : (adj.) असय्ह.
difficult to endure : (adj.) दुक्खम.
difficult to follow : (adj.) दुरन्नय.
difficult to give : (adj.) दुद्दद.
difficult to see : (adj.) दुद्दस.
difficultly : (adv.) किच्छेन; कसिरेन.
difficulty : (m.) आयास. (nt.) दुक्खरत्त.
diffidence : (f.) कङ्खा; विमति; अतिलज्जा.
diffident : (adj.) आसङ्की; अविसारद; लज्जमान.
diffidently : (adv.) अविसारदताय.
diffluent : (adj.) सन्दमान; विलीयमान.
diffract : (v.t.) आलोकं भाजेति ओर् नानावण्णत्तं पापेति.
diffuse : (v.t.) व्यापेति. (v.i.) पत्थरति; फरति. (pp.) व्यापित; पत्थट; फुट.
diffusely : (adv.) सविप्फारं.
diffusion : (m.) विप्फार. (nt.) फरण; व्यापन.
diffusive : (adj.) व्यापक; विप्फारक.
diffusiveness : (nt.) व्यापकत्त.
dig : (v.t.) खणति. (pp.) खत.
dig into : निखणति.
dig up : अभिक्खणति.
digamy : (f.) द्विभरियता.
digger : (m.) खणत.
digest : (v.t.) जीरेति; परिणामेति; परिपाचेति. (v.i.) परिणमति; पच्चति. (pp.) जिण्ण; परिणामित; परिपाचित; परिणत; पक्क.
digestion : (nt.) परिणम. (m.) परिपाक.
digestive : (adj.) परिपाचक; गहणिवड्डक. (nt.) पाचकोसध.
digestive faculty : (f.) गहनी. (m.) उदरग्गि. (nt.) पाचकिन्द्रिय.
digging : (nt.) खणन.
digit : (f.) अङ्गुलिमत्ता. (m.) अंसक. (f.) कला.
digitate : (adj.) विसुंभूतङ्गुलिक.
dignified : (adj.) महित; सम्मानित; महेसक्ख.
dignify : (v.t.) उक्कंसेति; उच्चट्ठानं पापेति. (pp.) उक्कंसित; उच्चट्ठानं पापित.
dignitary : (m.) महाधिकारी; सेट्ठपदट्ठ.
dignity : (f.) पभाव; पताप; महिम; तेज. (m.) महेसक्खता.
digress : (v.i.) उप्पथं याति; अधिप्पेतत्था बहि कथेति.
digression : (nt.) उप्पथगमन. (f.) असम्बन्धकथा.
digressive : (adj.) मातिकातो बहिगामी.
dike : (f.) आळि; पाळि. (m.) सेतुबन्ध. (f.) परिखा. (v.t.) आळिं बन्धति. (pp.) आळिबद्ध.
dilapidate : (v.i.) जीरति; जज्जरति; विनासं याति. (v.t.) विनासमुखं पापेति. (pp.) जिण्ण; जज्जरित; विनासं यात; विनासमुखं पापित.
dilate : (v.t.) व्यापेति; वित्थारेति; वितनोति. (v.i.) पत्थरति. (pp.) व्यापित; वित्थारित; वितत; पत्थट
dilation : (nt.) व्यापन; पत्थरन.
dilatoriness : (nt.) विलम्पन; दीघसुत्तिय.
dilatory : (adj.) विलम्बक; दीघसुत्तिक.
dilemma : (f.) द्वेज्झकथा. (m.) उभतोकोटिक-पञ्ह.
dilettante : (m.) कलासिप्परत.
diligence : (m.) उय्याम; पग्गह. (nt.) अनलसत्त; अतन्दितत्त.
diligent : (adj.) अतन्दित; अनलस; आरद्धविरिय.
diligently : (adv.) अनलसताय.
dilly-dally : (v.i.) कालक्खेपं करोति; इतो ततो भमति.
dilute : (v.t.) जलेन मिस्सेति. (pp.) जलमिस्सित. (adj.) विलीन; आपोसहित.
diluvial : (adj.) जलोघायत्त.
diluvium : (nt.) आपोसञ्वट्टनिचित.
dim : (adj.) मन्दप्पभ; अविसद. (v.t.) मन्दप्पभं करोति; मलिनयति. (v.i.) मन्दालोक ओर् अविसदो होति.
dimension : (m.) आरोह-परिणाह. (nt.) परिमाण.
diminish : (v.t.) खेपेति; हापेति; मन्दीकरोति. (pp.) खेपित; हापित; मन्दीकत. (v.i.) खीयति; हायति; मन्दीभवति. (pp.) खीण; हीन; मन्दीभूत.
diminution : (m.) खय; अपचय. (nt.) मन्दीभवन; खीणप्पमाण.
diminutive : (adj.) खुद्दक; अप्पक.
diminutiveness : (nt.) खुद्दकत्त.
dimly : (adv.) अविसदाकारेन.
dimness : (nt.) अविसदत्त.
dimple : (m.) कपोलभङ्ग; कपोलावट्ट.
din : (m.) निनाद; कलकल. (v.t.) महानादं पवत्तेति.
dine : (v.i.) (sāyaṇhe) भुञ्जति. (v.t.) भोजेति. (pp.) भुत्त; भोजित.
diner : (m.) भोजी.
ding-dong : (m.) (parivattamāna) घण्टानाद.
dingle : (m.) निकुञ्ज.
dingy : (adj.) मलिनवञ्ञ.
dining-room : (nt.) भोजनागार.
dinky : (adj.) सुन्दरदस्सन.
dinner : (nt.) दिवाभोजन; सायण्हभोजन.
dinosaur : (f.) आदिकप्पिकगोधा.
dint : (m.) पहार; अभिघात. (nt.) सामत्थिय.
diocese : (m.) नायक-पूजकायत्त-पदेस.
dip : (v.t.) ओगाहेति; पवेसेति. (v.i.) निमुज्जति; ओगाहति. (pp.) ओगाहित; पवेसित; निमुग्ग; ओगाळ्ह. (nt.) ओगाहन; नुमुज्जन.
diploma : (nt.) अधिकारपण्ण.
diplomacy : (nt.) दूतेय्य; नियोजितबल; केराटिय.
diplomat : (m.) दुतेय्य-निपुण; राजनीतिकुसल.
diplomatical : (adj.) दूतेय्यविसयक.
diplomist : (m.) दुतेय्य-निपुण; राजनीतिकुसल.
diplopia : (m.) दिट्ठिरोग.
dipper : (m.) निमुज्जापक; दभिविसेस.
dipsomania : (f.) मज्जलोलता.
dipthong : (nt.) संयुत्त-सरद्वय.
dire : (adj) घोर; दारुण; भेरव.
direct : (adj.) उजु; अवङ्क; अकुटिल; पटिपातियागत; सुपाकट; सुविसद (v.t.) विदहति; उपदिसति; कारेति. (pp.) विदहित; उपदिट्ठ; कारित.
direct-wrongly : मिच्छापनिदहति.
direction : (m.) नियोग; नियम. (nt.) आणा. (f.) दिस || intermediate direction: (f.) अनुदिसा.
directive : (adj.) निदस्सक; नियोजक.
directly : (adv.) उजुकं.
director : (m.) विधायक; अज्झक्खक.
directorate : (f.) अधिकारीसभा.
directory : (f.) नामादिसूचि.
direful : (adj.) भयानक.
dirge : (nt.) सोकगीत.
dirk : (f.) छूरिका.
dirt : (nt.) मल; कलुस; उक्लाप; किलेस.
dirtily : (adv.) मलिनाकारेन; किलिट्ठताय.
dirty : (adj.) किलिट्ठ; मलिन; असुद्ध.
disability : (f.) अक्खमता; असमत्थता; असक्यता.
disable : (v.t.) अवसादेति; दुब्बलीकरोति. (pp.) अवसादित; दुब्बलीकत.
disabuse : (v.t.) मोहम् अपनेति; विब्भमं निराकरोति (pp.) अपनीतमोह; निराकतविब्भम.
disaccord : (m.) विरोध. (f.) असामग्गि. (v.i.) विरुज्झति; वेमतिको होति. (pp.) विरुद्ध.
disadvantage : (m.) आदीनव; अनत्थ. (nt.) अहित.
disadvantageous : (adj.) अनत्थावह; अहितकर.
disaffect : (v.i.) विरज्जति. (pp.) विरत्त.
disaffected : (adj.) दुट्ठचित्त.
disaffection : (f.) विपक्खता; अप्पियता.
disaffirm : (v.t.) पुब्बनिच्छयं विपल्लासेति. (pp.) पुब्बनिच्छयं विपल्लासित.
disafforest : (v.t.) निब्बनं करोति. (pp.) निब्बनं कत.
disaggregate : (v.t.) पुथक्करोति; वियोजेति. (pp.) पुथक्कत; वियोजित.
disagreeable : (adj.) अप्पिय; अकन्त; अमनाप.
disagreeable to ear : कण्णकटुक.
disagree : (v.i.) विरुज्झति; विलोमेति. (pp.) वुरुद्ध.
disagreement : (m.) विरोध. (f.) असंसन्दना.
disallow : (v.t.) नानुजानाति; निसेधेति; पच्छक्खाति. (pp.) नानुञ्ञात; निसेधित; पच्छक्खात.
disannul : (v.t.) निराकरोति; लोपेति; पच्चादिसति. (pp.) निराकत; लुत्त; पच्चादिट्ठ.
disappear : (v.i.) अन्तरधायति; विगच्छति; अदस्सनं याति. (pp.) अन्तरहित; विगत; अदस्सनं यात;
disappearance : (nt.) अन्तरधान; विगमन. (m.) अभाव; अत्थगम; विलय.
disappoint : (v.t.) विसादं ओर् आसाभङ्गं पापेति. (pp.) आसाभङ्गं पापित.
disappointed : (adj.) भट्ठास; विसादप्पत्त.
disappointing : (adj.) आसाभङ्गकर.
disappointment : (m.) आसाभङ्ग; विसाद; खेद.
disapprobation : (f.) अननुजानना; असम्पटिच्छना.
disapproval : (f.) अननुञ्ञा; अनभिमति. (nt.) गरहन.
disapprove : (v.t.) नानुजानति; गरहति. (pp.) नानुञ्ञात; गरहित.
disarm : (v.t.) निरायुधं करोति. (pp.) निरायुधं कत.
disarmament : (m.) आयुधनिक्खेप; युद्धपरिच्चाग.
disarrange : (v.t.) व्याकुलीकरोति; विक्खोभेति. (pp.) व्याकुलीकत; विक्खोभित.
disarrangement : (nt.) व्याकुलत्त.
disarry : (v.t.) अयथा ठपेति; कमं विरोधेति. (pp.) अयथा ठपित; विरोधितक्कम.
disassociate : (v.t.) वियोजेति; पुथक्करोति. (pp.) वियोजित; पुथक्कत.
disaster : (f.) विपत्ति; आपदा. (m.) उपद्दव. (nt.) व्यसन.
disastrous : (adj.) विपत्तिकर; आपदावह.
disastrously : (adv.) विपत्तिकरताय.
disavow : (v.t.) पच्चक्खाति; पटिक्खिपति. (pp.) पच्चक्खात; पटिक्खित.
disavowal : (nt.) पच्चक्खान.
disband : (v.t.) विसिलेसेति; सेनं वियोजेति. (pp.) विसिलेसित; वियोजितसेन.
disbar : (v.t.) नीतिञ्ञवुत्तितो अपनेति. (pp.) नीतिञ्ञवुत्तितो अपनित.
disbelief : (nt.) अस्सद्धिय; असद्दहन.
disbelieve : (v.i.) न सद्दहति; न विस्ससति. (v.t.) असद्दहापेति. (pp.) असद्दहित; अविस्सत्थ; असद्दहापित.
disbeliever : (m.) असद्दहितु.
diabolism : (f.) भूतपूजा; भूतभत्ति. (nt.) दारुणकम्म.
disbranch : (v.t.) साखा अपनेति. (pp.) अपनीतसाख.
disburden : (v.t.) भारम् ओरोपेति ओर् निक्खिपति. (pp.) ओरोपितभार; निक्खित्तभार.
disburse : (v.t.) विस्सज्जेति; वयं करोति. (pp.) विज्जित; वयकत.
disbursement : (nt.) वयकरण; विस्सज्जन.
disc : सेए दिस्क्.
discard : (v.t.) अपनुदति; निस्सजति; ओधुनाति (pp.) अपनुदित; निस्सट; ओधूत.
discern : (v.t.) परिच्छिन्दति; विवेचेति. (v.i.) परिजानाति. (pp.) परिच्छिन्न; विवेचित; परिञ्ञात.
discernible : (adj.) दिट्ठिगोचर; अभिञ्ञेय्य.
discerning : (adj.) अभिजाननक; सुखुमबुद्धिक.
discernment : (nt.) अभिजानन; सल्लक्खण; दूरदस्सन. (f.) परिञ्ञा.
discerption : (nt.) विदारण. (m.) विसिलेस.
discharge : (v.t.) 1. भारम् अपनेति; 2. अधिकारा चावेति; 3. (bandhanā) मोचेति; 4 (a missile) विस्सज्जेति; 5; (an arrow) विज्झति. (v.i.) निक्खिपति; निच्छारेति; वमति. (pp.) अपनीतभार; अधिकारा चावित; मोचित; विस्सट्ठ; विद्ध; निक्खित्त; निच्छारित; वमित; ओर् वन्त. (m.) (matter emitted) निस्सन्द; मोक्ख. (nt.) मल; (act of discharging) मोचन; निक्खिपन. (f.) विस्सट्ठि; (release from) मुत्ति; विमुत्ति.
discharge a debt : इणं सोधेति.
discharge a duty : वत्तं करोति.
discharge from an accusation : चोदना मोचेति.
discharge urine : ओमुत्तेति.
discharging of debt : (nt.) इणसोधन.
disciple : (m.) सावक; सिस्स; अन्तेवासिक.
disciplinary : (adj.) विनयदायक; सिक्खायत्त.
discipline : (m.) सिक्खा; दम; निग्गह. (f.) सिक्खा. (v.t.) विनेति; सिक्खेति; दमेति. (pp.)विनीत; सिक्खित; दमित ओर् दन्त.
disclaim : (v.t.) पच्चक्खाति; परिग्गहं पटिक्खिपति. (pp.) पच्चक्खात; पटिक्खित्तपरिग्गह.
disclaimer : (nt.) पटिक्खिपन; परिग्गहपच्चक्खान.
disclose : (v.t.) विवरति; पकासेति; पाकटिकरोति. (pp.) विवट; पकासित; पाकटिकत.
disclosure : (nt.) विररण; पाकटीदरण.
discontinuously : (adv.) विच्छिन्नाकारेन.
discoid : (adj.) मण्डलाकार.
discolour : (v.t.) विवण्णतं पापेति; वण्णं हापेति. (pp.) विवण्णतं पापित; हापितवण्ण.
discoloration : (nt.) दुब्बण्णकरण.
discomfit : (v.t.) पराजेति. (pp.) पराजित.
discomfiture : (m.) पराजय; आसाभङ्ग.
discomfort : (f.) पीला. (m.) अफासु. (v.t.) विहेठेति; उप्पीळेति. (pp.) विहेठित; उप्पीळित.
discommend : (v.t.) निन्दति; गरहति (pp.) निन्दित; गरहित.
discommode : (v.t.) आयासेति; विहेसेति. (pp.) आयासित; विहेसित.
discompose : (v.t.) विक्खिपति; असमाहितं करोति. (pp.) विक्खित; असमाहितं कत.
discomposedly : (v.t.) विक्खित्ताकारेन.
discomposure : (m.) विक्खेप. (nt.) आकुलत्त.
disconcert : (v.t.) व्याकुलीकरोति. (pp.) व्याकुलीकत.
disconnect : (v.t.) वियोजेति; विसंयोजेति. (pp.) वियोजित; विसंयोजित.
disconnected : (adj.) असम्बन्ध; असङ्गत.
disconnection : (nt.) वियोजन; विसुंकरण.
disconsolate : (adj.) विमन; खिन्नचित्त उक्कण्ठित.
disconsolately : (adv.) उक्खण्ठिताकारेन.
discontent : (adj.) अनभिरत; असन्तुट्ठ. (f.) अनभिरति; असन्तुठि. (v.t.) अनभिरतिं जनेति.
discontentedly : (adv.) अनभिरतिया.
discontentment : (f.) अतित्ति.
discontinuance : (m.) विच्छेद.
discontinue : (v.t.) उपच्छिन्दति; निवत्तेति. (pp.) उपच्छिन्न; निवत्तित.
discontinuous : (adj.) विच्छिन्न.
discord : (m.) भेद; विरोध (f.) असामग्गि. (v.i.) विरुज्झति. (pp.) विरुद्ध.
discordant : (adj.) विसम; विरुद्ध; पटिलोम.
discordantly : (adv.) पटिलोमाकारेन.
discount : (m.) उद्धटभाग. (v.t.) लाभतो भागम् उद्धरति.
discountenance : (v.t.) नानुमोदति; निरुस्साहेति. (pp.) नानुमोदित; निरुस्साहित.
discourage : (v.t.) विसादेति; उस्साहं हापेति. (pp.) विसादित; उस्साहं हापित.
discouraging : (adj.) उस्साहभञ्जक.
discouragingly : (adv.) विसादजकाकारेन.
discouragement : (m.) उस्साहाहंग. (nt.) ओसीदन.
discourse : (f.) देसना. (nt.) सुतन्त. (v.t.) देसेति; पवदति. (v.i.) सम्भासति. (pp.) देसित; पवुत्त; सम्भासित.
discourteous : (adj.) अविनीत; तुब्बिनीत; आचारहीन
discover : (v.t.) आविकरोति; पाकटत्तंनेति. (pp.) आविकत; पाकटत्तंनित.
discoverer : (m.) आविकत्तु.
discovery : (nt.) आविकरण.
discredit : (v.t.) न सद्धति; न विस्ससति. (pp.) असद्धित; अविस्सत्थ. (m.)अपकित्ति; अविस्सान. (nt.)अकित्तिकरवथि.
discreditable : (adj.) अविस्ससनीय; अयसकर.
discreet : (adj.) विचारपुब्बक; समेक्खकारी.
discreetly : (adv.) विचारपुब्बकं
discrepance : (f.) विभिन्नता. (nt.) नानत्त.
discrepancy : (f.) विभिन्नता. (nt.) नानत्त.
discrepant : (adj.) बिभिन्न; विधाकार.
discrete : (adj.) वियुत्त; विभिन्न.
discreteness : (f.) विभिन्नता.
discretion : (f.) विञ्ञुता. (nt.) सकपटिभाण.
discriminate : (v.t.) विवेचेति; उपलक्खेति; विसेसेति; निच्छेति. (pp.) विवेचित; उपलक्खित; विसेसित; निच्छित.
discriminating : (adj.) विवेचक; परिच्छिन्दन.
discrimination : (nt.) विवेचन. (m.) विनिच्छय; निण्णय.
discriminative : (adj.) विवेचक; परिच्छिन्दन.
discriminatively : (adv.) सञ्चिच्च; सविवेचनं.
discrown : (v.t.) राजपदा अपनेति. (pp.) अपनीतराजपद.
discursive : (adj.) अथिर; अनवट्ठित; अनुमानित; तक्कित.
discus : (nt.) चक्कायुध.
discuss : (v.t.) मन्तेति; साकच्छति; आलोचेति; विचारेति. (pp.) मन्तित; साकच्छित; आलोचित; विचारित.
discussion : (f.) मन्तणा; साकच्छा; विचारणा.
disdain : (f.) अवञ्ञा; हीळना. (v.t.) अवमानेति; हीळेति. (pp.) अवमत; हीळित.
disdainful : (adj.) सावञ्ञ; सावलेप.
disdainfully : (adv.) सावमानं.
disease : (m.) रोग; व्याधि; आबाध; आतङ्क. (nt.) गेलञ्ञ. (v.t.) रोगेन व्यथति ओर् पीळेति. (pp.) रोगेन व्यथित ओर् पीळित.
diseased : (adj.) रोगातुर; गिलान.
disembark : (v.i.) नावाय ओतरति. (v.t.) नावातो ओतारेति. (pp.) नावाय ओतिण्ण; नावातो ओतारित.
disembarkation : (nt.) ओरोहन; ओरोपन.
disembarrass : (v.t.) संसयतो ओर् जटातो मोचेति. (pp.) संसयतो मोचित.
disembellish : (v.t.) विभूसा-रहितं करोति. (pp.) विभूसा-रहितं कत.
disembody : (v.t.) सरीरतो वियोजेति; युद्धसेवातो मोचेति. (pp.) सरीरतो वियोजित; युद्धसेवातो मोचित.
disembogue : (v.t.) नदीमुखतो जलं निक्खामेति. (pp.) नदीमुखतो निक्खमितजल.
disembosom : (v.i.) हदयगतं पकासेति. (pp.) पकासितहदयगत.
disembowel : (v.t.) अन्तानि अपनेति. (v.i.) अन्तं ठानतो अपगच्छति. (pp.) अपनीतन्त; अपगतन्त.
disembroil : (v.t.) विजटातो मोचेति. (pp.) विजटातो मोचित.
disenchant : (v.t.) वसङ्गमनतो मोचेति. (pp.) वसङ्गमनतो मोचित.
disenchantment : (nt.) वसीभावापहरण.
disencumber : (v.t.) भारतो ओर् बाधकतो मोचेति. (pp.) बाधकतो मोचित.
disengage : (v.t.) वियोजेति. (v.i.) मुच्चति; मोक्खति. (pp.) वियोजित; मुत्त.
disengagement : (nt.) वियोजन; मुच्चन.
disenroll : (v.t.) नामावलितो अपनेति. (pp.) नामालितो अपनीत.
disentangle : (v.t.) विनिवेठेति; विजटेति. (pp.) विनिवेठित; विजटित.
disentangled : निज्जट; निग्गुम्ब.
disentanglement : (nt.) विजटन.
disestablish : (v.t.) ववथितम् ओर् सण्ठपितं अपनेति.
disfame : (m.) अयस. (f.) अकित्ति.
disfavour : (v.t.) न अनुग्गण्हाति; नानुजानेति. (pp.) अननुग्गहित; अननुञ्ञात.
disfeature : (v.t.) विरूपेति. (pp.) विरूपित.
disfiguration : (nt.) विरूपकरण; वेवण्णिय.
disfigure : (v.t.) विकलीकरोति; विरूपेति. (pp.) विकलीकत; विरूपित.
disforest : (v.t.) निब्बनं करोति. (pp.) निब्बनीकत.
disfranchise : (v.t.) छन्दबलं नासेति. (pp.) नासितछन्दबल.
disfurnish : (v.t.) उपकरणानि अपनेति. (pp.) अपनीतूपकरण.
disgorge : (v.i.) वमति; उग्गिरति. (pp.) वमित ओर् वन्त; उग्गिरित.
disgrace : (m.) अयस. (f.) अकित्ति. (m.) पराभव. (v.t.) परिभवति; अयसं पापेति. (pp.) परिभूत; अयसं पापित.
disgraceful : (adj.) अयसकर; अवमानजनक.
disgracefully : (adv.) सावमानं.
disgruntle : (v.i.) कुपितो ओर् दुम्मुखो होति.
disgruntled : (adj.) असन्तुट्ठ.
disguise : (nt.) वेसपरिवत्तन. (v.t.) वेसन्तरं गण्हाति; पकतिं परिवत्तेति. (pp.) गहितवेसन्तर; परिवत्तितपकतिक.
disgust : (f.) अट्टीयना; हरायना; जिगुच्छा. (m.) उब्बेग; संवेग. (v.i.) विरज्जति; उब्बिज्जति. (pp.) विरत्त; उब्बिग्ग.
disgustful : (adj.) जेगुच्छ; पटिक्कूल.
disgusting : (adj.) जेगुच्छ; पटिक्कूल.
dish : (m.) थाल. (nt.) थालक. (f.) थाली. (v.t.) थालियं पक्खिपति. (pp.) थालियं पक्खित्त.
dishabille : (m.) अविभूसित; ओमुत्त-वत्थाभरण.
dishabituate : (v.t.) अनब्भासं करोति. (pp.) अनब्भासं कत.
dishallucination : (nt.) विपल्लासापनयन.
disharmonious : (adj.) विसम; विसभाग; नानामतिक; असमस्सर.
disharmonize : (v.t.) सामग्गिं नासेति; विसमत्तं नेति. (pp.) नासितसामग्ग; विसमत्तं नीत.
disharmony : (f.) असामग्गि. (nt.) वेसम्म.
dishearten : सेए दिस्चोउरगे.
dishevel : (v.t.) (kese) विकिरति; विप्पकिरति. (pp.) विकिण्ण; विप्पकिण्ण.
dishful : (adj.) पातिपूर.
dishome : (v.t.) गेहा निक्कड्ढति; विप्पवासेति. (pp.) गेहा निक्खड्ढित; विप्पवासित.
dishonest : (adj.) सठ; कपट; वञ्चक; वङ्क.
dishonestly : (adv.) सव्याजं; निकतिया; साठेय्येन.
dishonesty : (nt.) साठेय्य. (f.) निकति.
dishonour : (m.) अगारव; अयस. (f.) अकित्ति. (v.t.) अगरुकरोति; अनादरयति. (pp.) अगरुकत; अनादरित.
dishonourable : (adj.) अयसकर; अकित्तिजनक.
dishonourably : (adv.) निन्दियाकारेन.
dishorn : (v.t.) सिङ्गानि अपनेति. (pp.) अपनीतसिङ्ग.
dishouse : (v.t.) निज्जनं करोति. (pp.) निज्जनीकत.
disillusion : (nt.) सम्मोहापनयन. (v.t.) सम्मोहम् अपनेति. (pp.) अपनीतसम्मोह.
disinclination : (f.) अनिच्छा; अरुचि.
disincline : (v.t.) विरज्जेति; अरुचिं उप्पादेति. (pp.) विरज्जित; उप्पदितारुचि.
disincorporate : (v.t.) समितिं ओर् पूगं विसंयोजेति. (pp.) विसंजितपूग.
disinfect : (v.t.) रोगबीजानि अपनेति ओर् नासेति. (pp.) अपनीत ओर् नासित-रोगबीज.
disinfectant : (adj.) रोगबीजनासक.
disinfection : (nt.) विसबीजनासन.
disingenuous : (adj.) कुटिलज्झासय.
disinherit : (v.t.) अदायादिं करोति; दायादा अपनेति. (pp.) अदायादिं कत; दायादा अपनीत.
disintegrate : (v.t.) विसिलेसेति; वियोजेति; विनिब्भुजति. (pp.) विसिलेसित; वियोजित; विनिब्भुत्त.
disintegration : (nt.) वियोजन; पुथक्करण.
disinter : (v.t.) निखणितम् उद्धरति. (pp.) उद्धटनिक्खणित.
disinterest : (f.) उपेक्खा; उदासीनता. (v.t.) उदासीनं करोति. (refl.) उदासीनो होति; उपेक्खति. (pp.) उदासीनकत; उदासीनभूत; उपेक्खित.
disinterested : (adj.) मज्झट्ठ; अपक्खपाती; मुत्तास; अत्तानपेक्ख.
disinterestedness : (m.) निस्सङ्ग; विराग. (f.) अपक्खपातिता.
disjoin : (v.t.) वियोजेति; विसन्धीकरोति. (pp.) वियोजित; विसन्धीकत. (v.i.) विसंयुज्जति. (pp.) विसंयुत्त.
disjoint : (v.t.) सम्बन्धम् अपनेति; विसंयोजेति. (pp.) अपनितसम्बन्ध; वसंयोजित.
disjunct : (adj.) विसंसट्ठ; विप्पयुत्त.
disjunction : (f.) विसंसट्ठता; असम्बद्धता.
disjunctive : (adj.) वियोजक. (nt.) विच्छेदकपद.
disk : (nt.) मण्डल; बिम्ब.
dislike : (f.) अरति; अरुचि; जिगुच्छा; अप्पियता. (v.t.) जिगुच्छति; विरज्जति; न इच्छति. (pp.) जिगुच्छित; विरत्त; न इच्छित.
disload : (v.t.) भारं अपहरति ओर् ओतारेति. (pp.) अपहट ओर् ओतारितभार.
dislocate : (v.t.) ठाना चावेति; अपसारेति. (pp.) ठानाचावित; अपसारित.
dislocation : (nt.) अपसन्धिकरण; ठाना चावन.
dislodge : (v.t.) आवासतो अपनेति; निक्कड्ढति. (pp.) आवासतो अपनीत; निक्खड्ढित.
dislodgement : (nt.) अञ्ञट्ठानपापण.
disloyal : (adj.) भत्तिहीन; दुब्भक.
disloyalty : (f.) भत्तिहीनता; दूभिता.
dismal : (adj.) उदासीन; निरुस्साह; निरानन्द; दुक्खित; परिभूत.
dismally : (adv.) सविसादं.
dismalness : (m.) मङ्कुभाव. (nt.) उदासीनत्त.
dismantle : (v.t.) आवरणम् अपनेति; अत्ताणं करोति. (pp.) अपनीतावरण; अत्ताणीकत.
dismay : (nt.) दोमनस्स. (v.t.) सन्तासेति; व्याकुलीकरोति. (pp.) सन्तासित; व्याकुलीकत.
dismember : (v.t.) अङ्गानि विच्छिन्दति ओर् पुथक्करोति. (pp.) विच्छिन्नङ्ग; पुथक्कतङ्ग.
dismemberment : (nt.) अङ्गवियोजन.
dismiss : (v.t.) पणामेति; निस्सजति; (senaṃ) विसिलेसेति; (aññattha) पहिणाति. (pp.) पणामित; निस्सट्ठ; विसिलेसित; पहित.
dismissal : (nt.) पणामन; निस्सज्जन; विस्सज्जन.
dismission : (nt.) पणामन; निस्सज्जन; विस्सज्जन.
dismount : (v.i.) (assapiṭṭhito, etc.) ओतरति; ओरुहति. (v.t.) ओतारेति. (pp.) ओतिण्ण; ओरूळ्ह; ओतारित.
disobedience : (f.) दुब्बचता; अनस्सवता. (m.) आणातिक्कम.
disobedient : (adj.) अनस्सव; दुब्बच.
disobey : (v.i.) आणम् उल्लङ्घेति ओर् अतिक्कमति; न सुस्सूसति; ओवादं नानुवत्तति. (pp.) उल्लङ्घिताण; अतिकन्ताण; नानुवत्तितोवाद.
disoblige : (v.t.) साकच्छितुं न इच्छति; आयासेति. (pp.) साकच्छितुं अनिच्छित; आयासित.
disobliging : (adj.) अननुकूल.
disobligingly : (adv.) अननुकूलताय.
disorder : (f.) आकुलता; व्याकुलता; उप्पटिपाटि. (m.) सङ्खोभ; रोग; आबाध. (v.t.) आकुलीकरोति; व्यथति. (pp.) आकुलीकत; व्यथित.
disorderliness : (f.) उप्पटिपाटि; व्याकुलता.
disorderly : (adj.) आकुल; सङ्कुल; अनवट्ठित.
disorganisation : (nt.) व्याकुलीकरण; सङ्खोभन.
disorganise : (v.t.) व्याकुलीकरोति; संविधानं भञ्जति. (pp.) व्याकुलीकत; भट्ठसंविधान.
disown : (v.t.) पच्चक्खाति; पटिक्खिपति. (pp.) पच्चक्खात; पटिक्खित्त.
disparage : (v.t.) अपसादेति; अवमञ्ञति; परिभवति. (pp.) अपसादित; अवमत; परिभूत.
disparagement : (f.) निन्दा; अवञ्ञा; अपसादना.
disparagingly : (adv.) अवञ्ञावसेन.
disparate : (adj.; n.) विसदिस; विलक्खण.
disparity : (nt.) वेसम्म; विलक्खणत्त.
dispart : (v.t.) वियोजेति; विसुंकरोति; विभजति. (v.i.) सङ्गम अपगच्छति. (pp.) वियोजित; विसुंकत; विभत्त; सङ्गमा अपगत.
dispassion : (m.) विराग. (f.) निरासा.
dispassionate : (adj.) विरत्त; उपेक्खक.
dispassionately : (adv.) विरत्ताकारेन.
dispatch : (nt.) पेसन; पहिणन; सासन. (v.t.) पेसेति; पहिणाति; खिप्पं निट्ठापेति; मरणीयप्पहारं देति. (pp.) पेसित; पहित; खिप्पं निट्ठापित; दिन्नमरणीयप्पहार.
dispel : (v.t.) नुदति; पनुदति; विनोदेति. (pp.) नुदित; पनुदित; विनोदित.
dispensable : (nt.) विसज्जन; विभजन; संविदहन. (f.) नियति.
dispensary : (m.) ओसधालय. (nt.) भेसज्जागार.
dispense : (v.t.) 1. भेसज्जं पयोजेति; 2. विस्सज्जेति; विभजति. (pp.) पयोजितभेसज्ज; विस्सट्ठ; विभत्त.
dispense with : विसेसवरं देति; आणं पटिसेधेति; तं विनाकिच्चं करोति. (pp.) दिन्नविसेसवर; पटिसेधिताण.
dispenser : (m.) भेसज्जयोजक; संविदहितु.
dispeople : (v.t.) निज्जनं करोति. (pp.) निज्जनीकत.
disperse : (v.t.) विकिरति; विक्खिपति; दूरीकरोति. (pp.) विकिण्ण; विक्खित्त; दूरीकत.
dispersion : (nt.) विकिरण; विक्खिपन.
dispirit : (v.t.) उब्बेजेति; विसादेति. (pp.) उब्बेजित; विसादित.
dispiritedly : (adv.) ओलीनाकारेन.
displace : (v.t.) ओसक्केति; ठानाचावेति; अञ्ञस्स ठानं गण्हाति. (pp.) ओसक्कित; ठानाचावित; गहितञ्ञठान.
displacement : (nt.) ठानाचावन; ओसक्कापन.
displant : (v.t.) उम्मूलेति. (pp.) उम्मूलित.
display : (nt.) सन्दस्सन; पाकटीकरण. (v.t.) सन्दस्सेति; दस्सनाय पसारेति. (pp.) सन्दस्सित; दस्सनाय पसारित.
displease : (v.t.) कोपेति; रोसेति; अनत्तमनं करोति. (pp.) कोपित; रोसित; अनत्तमनं कत.
displeased : (adj.) अप्पसन्न; विमन; दुम्मन.
displeasing : (adj.) अप्पिय; अमनाप.
displeasure : (m.) असन्तोस; अप्पसाद. (f.) असन्तुट्ठि.
disport : (f.) कीळा. (v.i.) सयम् एव कीळति; रमति.
disposal : (f.) रचना; पटिपाटि. (m.) विन्यास. (nt.) वितरण; समप्पण.
dispose : (v.t.) विदहति; वियमेति. (v.i.) पोणो ओर् निन्नो भवति. (pp.) विहित; नियमित; पोणीभूत; निन्नभूत || well disposed: (adj.) सुसील.
dispose of : अप्पेति; विस्सज्जेति. (pp.) अप्पित; विस्सट्ठ.
disposed to go : (adj.) गन्तुकाम.
disposed to quarrel : (adj.) कलहप्पिय.
disposer : (m.) विधायक; विस्सज्जक.
disposition : (m.) अज्झासय; विन्यास; ठपिताकार. (f.) अधिमुत्ति; पकति; रचना || good disposition: (m.) सब्भाव. (nt.) सोसील्य.
dispossess : (v.t.) अस्सामिकं ओर् अनायत्तं करोति; भूतगाहतो मोचेति. (pp.) अनायत्तीकत; भूतगाहतो मोचित.
dispossession : (m.) अनायत्तभाव. (nt.) अस्सामिकरण.
dispraise : (v.t.) विनण्णेति; निन्दति; गरहति. (pp.) विवण्णित; निन्दित; गरहित. (f.) निन्दा; गरहा. (m.) अपवाद.
disproof : (nt.) निराकरण; मतखण्डन.
disproportion : (nt.) वेसम्म; असमनत्त.
disproportionate : (adj.) विसमप्पमाणयुत्त; अननुरूप.
disprove : (v.t.) निरकरोति; मतं खण्डेति. (pp.) निराकत; खण्डितमत.
disputable : (adj.) विवादारह; ससन्देह.
disputant : (m.) विवादी; विग्गाही.
disputation : (nt.) विवदन.
dispute : (m.) विवाद; कलह. (nt.) भण्डन. (v.t.) विवदति; कलहं करोति. (pp.) विवदित; कतकलह || upset in a dispute: (adj.) अनधिकारं || ground for dispute: (m.) वादपथ.
disqualification : (f.) अक्खमता; अननुच्छविकता; अनधिकारता.
disqualify : (v.t.) अनधिकारं ओर् अकम्मञ्ञं करोति.
disquiet : (adj.) उब्बिग्ग; कम्पित. (v.t.) उब्बेजेति; खोभेति. (pp.) उब्बेजित; खोभित.
disquieting : (adj.) विक्खेपकर.
disquietness : (m.) विक्खेप; सङ्खोभ.
disquietude : (m.) विक्खेप; सङ्खोभ.
disquisition : (f.) वीमंसा; उपपरिक्खा.
disregard : (nt.) अनादरिय. (f.) निरपेक्खा; अवञ्ञा. (v.t.) अवगणेति; अवमानेति; उपेक्खति. (pp.) अवगणित; अवमानित; उपेक्खित.
disregardful : (adj.) अनादर; निरपेक्ख.
disrelish : (f.) अरुचि; जिगुच्छा. (v.t.) नक्खमति; जिगुच्छति. (pp.) अक्खन्त; जिगुच्छित.
disremember : (v.t.) नस्सरति; विस्सरति; पमुस्सति. (pp.) नस्सरित; विस्सरित; पमुट्ठ.
disrepair : (nt.) अप्पटिसङ्खरण.
disreputable : (adj.) अयसावह; अकित्तिकर.
disrepute : (m.) अयस. (f.) अकित्ति.
disrespect : (m.) अगारव; अनादर; अवमान. (f.) अवञ्ञा. (v.t.) अवमानेति; अवजानाति. (pp.) अवमानित; अवञ्ञात.
disrespectful : (adj.) अगारव; सावञ्ञ; सावमान.
disrespectfully : (adv.) सावमानं; अगारवेन.
disrobe : (v.t.) ओमुञ्चति; वत्थानि अपनेति. (v.i.) उप्पब्बजति. (pp.) ओमुत्त; अपनीतवत्थ; उप्पब्बजित.
disroot : (v.t.) उम्मूलेति. (pp.) उम्मूलित.
disrupt : (v.t.) पभञ्जति; विदारेति. (pp.) पभट्ठ; विदारित.
disruption : (nt.) पभञ्जन; विदारण.
disruptive : (adj.) पभञ्जक; विदारक.
dissatisfaction : (f.) अतित्ति; असन्तुट्ठि; उक्कण्ठना.
dissatisfy : (v.t.) न पीणेति; अतित्तं करोति. (v.i.) उक्कण्ठति. (pp.) अपीणित; अतित्तिकत; उक्कण्ठित.
dissect : (v.t.) (upaparikkhāya) विच्छिन्दति ओर् विभिन्दति. (pp.) विच्छिन्न; विभिन्न.
dissection : (m.) विच्छेद.
dissector : (m.) विच्छेदक.
disseize : (v.t.) अस्सामिकं करोति. (pp.) अस्सामीकत.
dissemble : (v.t.) यथासभावं पटिच्छादेति; अजानन्तो विय चरति; कुहको होति. (pp.) पटिच्छाधितयथासभाव; कुहकभूत.
disseminate : (v.t.) पचारेति; व्यापेति; वितनोति. (pp.) पचारित; व्यापित; वितत.
dissemination : (nt.) पचारण; व्यापन.
disseminator : (m.) पचारक; व्यापेतु.
dissension : (m.) भेद; विरोध; विवाद.
dissent : (f.) भिन्नमतिता. (m.) मतभेद; विवाद. (v.i.) न संसन्दति; मतभेदं याति. (pp.) असंसन्दित; मतभेदं यात.
dissenter : (n.) भिन्नमतिक.
dissentient : (n.) भिन्नमतिक.
dissenting : (adj.) असंसन्दमान.
dissert : (v.i.) देसेति; वण्णेति. (pp.) देसित; वण्णित.
dissertion : (nt.) विवरण; व्याख्यान.
disserve : (v.t.) वियोजेति; विसिलेसेति. (v.i.) वियुज्जति. (pp.) वियोजित; विसिलेसित; वियुत्त.
dissidence : (f.) वेमतिकता; भिन्नमतिता.
dissident : (adj.) भिन्नमतिक.
dissimilar : (adj.) असमान; विसदिस; विसभाग.
dissimilarity : (nt.) वेसम्म; विसदिसत्त.
dissimilate : (v.t.) असमानं ओर् विसदिसं करोति. (pp.) असमानकत.
dissimilitude : (nt.) असमानत्त; विसदिसत्त.
dissimulate : (v.t.) यथासभावं छादेति; कोहञ्ञं दस्सेति. (pp.) छादितयथासभाव; दस्सितकोहञ्ञ.
dissimulation : (nt.) सभावछादन; कोहञ्ञ.
dissipate : (v.t.) अपनेति; अपनुदति; विकिरति. (pp.) अपनीत; अपनुदित; विकिण्ण.
dissipated : (adj.) दुराचर; कामासत्त.
dissipation : (nt.) विकिरण; दुच्चरित.
dissociable : (adj.) असङ्गमारह.
dissocialise : (v.t.) असङ्गमारहं करोति.
dissociate : (v.t.) वियोजेति; विसिलेसेति. (pp.) वियोजित; विसिलेसित.
dissoluble : (adj.) विसिलेसनीय; विलयनारह.
dissolute : (adj.) अनवट्ठित; दुराचार; कामुक.
dissoluteness : (m.) दुराचार. (nt.) दुच्चरित.
dissolution : (m.) विलय; नास; भङ्ग; निरोध.
dissolve : (v.t.) विलीयापेति; विच्छिन्दति. (v.i.) विलीयति; उच्छिज्जति. (pp.) विलीयापित; विच्छिन्न; विलीन; उच्छिन्न.
dissolvent : (m.; nt.) विसिलेसक; वियोजक.
dissonance : (f.) विसमसरता.
dissonant : (adj.) विसमस्सर.
dissonantly : (adv.) विस्सरताय.
dissuade : (v.t.) विरमापेति; निवारेति; निसेधेति. (pp.) विरमापित; निवारित; निसेधित.
dissuader : (m.) निवारक; विरमापक.
dissuasion : (nt.) विरमापन; निवारण.
dissuasive : (adj.) विरमापक; निवारक.
dissymmetrical : (adj.) असङ्गत; अघटियमान.
dissymmetry : (nt.) असङ्गति; अननुकूलत्त.
distaff : (m.) तसर.
distance : (nt.) दूर; अन्तर. (v.t.) दूरे करोति. (pp.) दूरेकत.
distant : (adj.) दूरट्ठ; अनासन्न.
distaste : (f.) अरुचि; अरति.
distasteful : (adj.) 1. अरुचिकर; अमधुर; 2. अप्पिय; अकन्त; अमनाप.
distemper : (v.t.) विक्खिपति; विकतिं पापेति; वण्णालेपं करोति. (pp.) विक्खित्त; विकतिं पापित; कतवण्णालेप. (m.) सारीरिकविकार; उभेग; वण्णालेप.
distend : (v.i.) उद्धुमायति. (pp.) उद्धुमायित. (v.t.) वातेन पूरापेति. (pp.) वातेन पूरापित.
distension : (nt.) उद्धुमायन.
distich : (f.) उपड्ढगाथा.
distinct : (adj.) विसिट्ठ; विभूत; नानाकार.
distinction : (m.) विसेस; पभेद. (nt.) विसिट्ठत्त.
distinctively : (adv.) विसेसतोप् पाकटाकारेन.
distinctly : (adv.) विभूतं; सुपाकटं.
distinctness : (nt.) विसिट्ठत्त; नानत्त; भिन्नत्त.
distil : (v.t.) परिस्सावेति. (v.i.) परिस्सवति; सन्दति. (pp.) परिस्सावित; परिस्सवित; सन्दित.
distiller : (m.) परिस्सावक; मज्जसम्पादक.
distillery : (nt.) मज्जसम्पादनट्ठान.
distinctive : (adj.) उपलक्खक; विसेसक.
distinguish : (v.t.) विसेसेति; उपलक्खेति. (pp.) विसेसित; उपलक्खित.
distinguishable : (adj.) उपलक्खणीय; विभूत; सुपाकट.
distinguished : (adj.) विख्यात; पतीत; विस्सुत; अभिञ्ञात; पञ्ञात.
distinguishing : (adj.) विसेसकर; परिच्छिन्दक.
distort : (v.t.) सङ्कोचेति; विरूपेति. (pp.) सङ्कोचित; विरूपित.
distortion : (m.) सङ्कोच; विकार; विपल्लास.
distract : (v.t.) विक्खिपति; सम्भमेति. (pp.) विक्खित्त; सम्भमित.
distracted : (adj.) असमाहित; अञ्ञविहित.
distraction : (m.) सम्भम; विक्खेप. (f.) अनवट्ठिति.
distractive : (adj.) चित्तकोभक; विक्खिपक.
distrain : (v.i.) इणसाधनत्थं; इणायिकायत्तम् गण्हाति.
distrait : (adj.) अञ्ञविहित; अनोहितसोत.
distraught : (adj.) अतिकम्पित; संखुभित.
distress : (f.) विपत्ति; आपदा. (nt.) व्यसन. (m.) उपद्दव; विघात. (v.t.) व्यथति; उपद्दवेति; पीळेति. (pp.) व्यथित; उपद्दुत; पीळित.
distressed : (adj.) दुक्खित; अट्टित; पीळित; व्यथित; उपद्दुत.
distressful : (adj.) पीळाकर; दुक्खावह; विपत्तिदायक.
distressing : (adj.) दुक्खावह.
distributable : (adj.) ओनोजेतब्ब; विस्सज्जनीय; वेभङ्गिय.
distribute : (v.t.) वितरति; विस्सज्जेति; ओनोजेति. (pp.) वितरित; विस्सट्ठ; ओनोजित.
distribution : (nt.) ओनोजन; विभजन; वितरण.
distributive : (adj.) संविभजक; पभेदवाचक.
distributor : (m.) ओनोजक; विस्सज्जक; भाजक.
distributor of alms : (m.) दानवेय्यावटिक.
district : (m.) पदेस.
district court : (nt.) दिसाधिकरण.
district judge : (m.) दिसाधिकरणिक.
distrust : (v.t.) आसङ्कति; परिसङ्कति; न सद्दहति. (pp.) आसङ्कित; असद्दहित. (m.) अविस्सास. (f.) आसङ्का.
distrustful : (adj.) अपच्चयिक; सासङ्क.
distrustfully : (adv.) सासङ्कं.
disturb : (v.t.) विक्खिपति; खोभेति; आलोकेति. (pp.) विक्खित्त; खोभित; आलोलित.
disturbance : (m.) विक्खेप; खोभ; आलोल. (f.) कम्पा. (nt.) चलन.
disturbing : (adj.) खोभकर; विक्खिपक.
disunion : (f.) असामग्गि. (m.) वियोग.
disunite : (v.t.) भेदेति; वियोजेति. (v.i.) वियुज्जति. (pp.) भेदित; वियोजित; वियुत्त.
disunited : (adj.) असमग्ग; भेदप्पत्त.
disuse : (nt.) अनासेवन. (m.) अब्बोहार. (v.t.) वोहारा ओर् आसेवना अपनेति. (pp.) वोहारा अपनीत.
ditch : (f.) दिग्घिका; परिखा.
ditto : (adj.) यथावुत्त; पुब्बे वुत्त. तद् एव; सदिसम् एव.
ditty-bag : (f.) मच्छिकस्स ओर् नाविकस्स पच्छि.
diuresis : (m.) बहुमुत्तरोग.
diuretic : (adj.) मुत्तवड्ढक.
diurnal : (adj.) एकाहिक; देवसिक.
diurnally : (adj.) अनुदिनं; देवसिकं.
divagate : (v.t.) अपक्क्कमति. (pp.) अपक्कन्त.
divagation : (nt.) अपक्कमन.
divan : (nt.) मन्तिसभा; दीघासन; धूमवट्टिकागार.
divaricate : (v.i.) द्विधा भिज्जति ओर् गच्छति. (pp.) द्विधा भिन्न ओर् गत.
divarication : (nt.) द्विधागमन.
dive : (nt.) ओगाहन; निमुज्जन. (v.i.) ओगाहति; निमुज्जति. (pp.) ओगाळ्ह; निमुग्ग.
diver : (m.) ओगाही; निमुज्जक; जलचरपक्खी.
diverge : (v.i.) अपसरति; अपगच्छति; एकट्ठानतो नानादिसासु गच्छति. (pp.) अपसट; अपगत; नानादिसागत.
divergence : (nt.) अपसरण.
divergent : (adj.) अपसरमान.
divers : (adj.) विविध; नानाविध; नानाकार; अनेकविध.
diverse : (adj.) विविध; नानाविध; नानाकार; अनेकविध.
diversely : (adv.) विविधा; नानाकारेन.
diversified : (adj.) विचित्त; नानावण्ण.
diversify : (v.t.) विविधं ओर् विचित्तं करोति. (pp.) विविधाकत; विचित्तकत.
diversion : (nt.) परिवत्तन; अनुरञ्जन. (m.) विनोद.
diversity : (nt.) नानत्त; विविधत्त.
divert : (v.t.) रञ्जेति; रमेति; तोसेति; अञ्ञथा करोति. (pp.) रञ्जित; रमित; तोसित; अञ्ञथाकत.
diverting : (adj.) मनोरञ्जक.
divest : सेए देप्रिवे.
divestment : (nt.) अच्छिन्दन.
divide : (v.t.) विभजति; भाजेति. (v.i.) विभिज्जति; पभेदं गच्छति. (pp.) विभत्त; भाजित; विभिन्न; पभेदगत.
dividend : (m.) पटिविंस; कोट्ठास. (f.) भाजियसङ्ख्या.
divider : (m.) भाजक.
dividual : (adj.) भाजिय.
divination : (nt.) अनागतादिसन.
divine : (adj.) दिब्ब; देवायत्त. (v.t.) दिब्बञाणेन कथेति ओर् पकासेति. (pp.) दिब्बञाणेन कथित ओर् पकासित.
divine eye : (nt.) दिब्बचक्खु.
divine mansion : (nt.) विमान; व्यम्ह.
divine power : (m.) देवानुभाव. (f.) देविद्धि.
diviner : (m.) निमित्तपाठक.
divinity : (nt.) देवत्त.
divisibility : (nt.) भाजनीयत्त, विभजनक्खमत्त.
divisible : (adj.) विभाजिय.
division : (nt.) विभजन. (m.) विभाग; विभङ्ग; विच्छेद; कोट्ठास; वग्ग; पदेस.
divisional : (adj.) कोट्ठासायत्त; पदेसिक.
divisor : (m.) भाजक. (f.) भाजकसङ्ख्या.
divorce : (v.t.) विवाहं निराकरोति ओर् लोपेति. (pp.) निरकतविवाह. (nt.) विवाहनिराकरण.
divorcement : (m.) विवाहविसिलेस.
divulge : (v.t.) (rahassaṃ) पकासेति ओर् पाकटीकरोति. (pp.) पकासितरहस्स ओर् पाकटीकत.
dizziness : (f.) मुच्छा. (m.) मुट्ठसच्च; सतिविप्पवास.
dizzy : (adj.) मुच्छाकर; भमुप्पादक.
do : (v.t.) करोति; विदहति; साधेति. (pp.) कत; विहित; साधित.
do all : (adj.) सब्भत्थक.
do away : (ind.) अलं.
do not : मा (with imperative or aorist).
do-nothing : (m.) अलस; कुसीत.
docile : (adj.) सुब्बच; विनेय्य; विधेय; दम्म; सखिल.
docility : (f.) विधेय्यता; सुब्बचता; सोवचस्सता.
dock : (m.) नावानिवास; कारागब्भ. (nt.) वालधिकन्तन. (f.) केसकप्पना. (v.t.) पुच्छं छिन्दति; केसे कप्पेति; नावं निवेसेति. (pp.) छिन्नपुच्छ; कप्पितकेस्स; निवेसितनाव.
docker : (m.) नावातळाके कम्मकरी.
docket : (f.) मातिकासूचि; सङ्खित्तलिपि. (v.t.) अधिकरण-विनिच्छयं पोत्थके लिखति.
doctor : (m.) बहुस्सुत; पण्डित; वेज्ज; तिकिच्छक. (v.t.) तिकिच्छति.
doctorship : (nt.) आचरियपद.
doctrinal : (adj.) धम्मायत्त.
doctrine : (m.) धम्म. (f.) दिट्ठि. (m.) वाद || false doctrine: (f.) मिच्छादिट्ठि; त्रुए दोच्त्रिने: (f.) सम्मादिट्थि.
document : (nt.) लेखन. (f.) लिपि. (v.t.) लेखनेन साधेति; लेखनानि सम्पादेति. (pp.) लेखनेन साधित; सम्पादितलेखन.
documentary : (adj.) लेखनायत्त.
dodder : (v.i.) (dubbalatāya) कम्पति. (pp.) कम्पित.
dodecagon : (n.) द्वादसकोणक.
dodge : (f.) निकति. (nt.) साठेय्य; केतव. (v.t.) (pahārādiṃ) वञ्चेति ओर् अपहरति. (v.i.) ठाना अपसरति; इतो चितो भमति. (pp.) वञ्चित; अपहट; ठाना अपसट; इतो चितो भन्त.
dodger : (m.) नेकतिक; सठ.
doe : (f.) मिगी; हरिणी.
doer : (m.) कारी; कत्तु; साधेतु.
doff : (v.t.) ओमुञ्चति; अपनेति. (pp.) ओमुत्त; अपनीत.
dog : (m.) सुनख; सुवान; सारमेय; कुक्कुर; सा. (v.t.) अनुभन्धति; पदा पदं यति. (pp.) अनुबद्ध; पदा पदं यात || mad dog: (m.) अतिसुन; अलक्क.
dog eater : (m.) सपच; सपाक.
dog trough : (f.) सुवानदोणि.
dogged : (adj.) अदम्म; दळ्हगाहयुत्त.
dogma : (f.) दिट्ठि. (m.) मतविसेस; सिद्धन्त.
dogmatic : (adj.) दिट्ठिविसयक; दळ्हदिट्ठिक.
dogmatically : (adv.) दळ्हगाहेन.
dogmatise : (v.i.) सकमतं देसेति ओर् पतिट्ठापेति. (pp.) देसितसकमत.
dogmatism : (m.) दिट्ठिगाह; कुम्भीलगाह.
dogmatist : (m.) सकमतदेसक.
doing : (adj.) करोन्त. (f.) क्रिया. (m.) किच्च.
doit : (nt.) अतिअप्पग्घ-वत्थु; अतिखुद्दक-जातरूप.
dole : (m.) सोक; परिदेव; पटिविंस; कोट्ठस. (v.t.) थोक-थोकं देति ओर् विभजति. (pp.) थोक-थोकं दिन्न ओर् विभत्त.
doleful : (adj.) सोकातुर; दुक्खित.
dolefully : (adv.) ससोकं.
dolefulness : (m.) खेद; विसाद.
doll : (f.) धीतलिका; पुत्तलिका.
dollish : (adj.) मन्दपञ्ञ.
dollishly : (adv.) मूळ्हाकारेन.
dollop : (m.) पुञ्ज; पिण्ड; आलोप.
dolmen : (m.) अतिपुराण-सुसानथूप.
dolorous : (adj.) सोकातुर; दुम्मन.
dolphin : (f.) मच्छकिन्नरी.
dolt : (m.) दन्ध; जळ; मूळ्ह.
doltish : (adj.) मन्दपञ्ञ.
domain : (m.) सकविसय. (nt.) आणावत्तिट्ठान; आधिपच्च; सापतेय्य.
dome : (nt.) अद्धगोळ-सिखर.
domestic : (m.) गेहसेवक. (adj.) 1. गेहनिस्सित; घरावासायत्त; 2. सदेसायत्त.
domesticate : (v.t.) 1. विनेति; दमेति; 2. (gehe) निवेसेति. (pp.) विनीत; दमित; निवेसित.
domestication : (nt.) विनयन; निवेसापन.
domesticity : (m.) घरावास. (f.) गेहासत्तता; सकघरं विय मञ्ञना.
domicile : (nt.) निवेसन; वासट्ठान. (v.i.) निच्चवासम् उपेति. (pp.) निच्चवासम् उपेत.
domiciliate : (v.t.) निच्चवासप्पत्तं करोति.
dominance : (nt.) पबलत्त; पधानत्त.
dominant : (adj.) पबल; पधान; उक्कट्ठ.
dominate : (v.t.) वसे वत्तेति; इस्सरियं ओर् आधिपच्चं पवत्तेति. (pp.) वसे वत्तित; पवत्तित-इस्सरिय.
domination : (nt.) आहिपच्च; इस्सरिय.
domineer : (v.i.) अभिभवति; अत्तनो मतिया पालेति. (pp.) अभिभूत; अत्तनो मतिया पालित.
domineering : (adj.) वसवत्तक; अत्तनोमतिक.
domineeringly : (adv.) अत्तनोमतिया; सेरिभावेन
dominion : (nt.) आधिपच्च; पभुत्त. (m.) अधीनदेस.
don : (m.) महाभाग्य. (v.t.) परिदहापेति; निवासेति. (pp.) परिदहापित; निवासित ओर् निवत्थ.
donate : (v.t.) ददाति; वितरति; परिच्चजति. (pp.) दिन्न; वितरित; परिच्चत्त.
donation : (nt.) दान. (m.) परिच्चाग.
donative : (adj.) परिचागायत्त. (m.) तुट्ठिदाय.
done : (pp. of do) कत || badly done: (adj.) दुक्कत; wएल्ल् दोने: (adj.) सुकत.
done away : (adj.) अपकत.
done before : (adj.) कतपुब्ब.
donee : (m.) पटिग्गाहक; दानलाभी.
donkey : (m.) गद्रभ; खर.
donor : (m.) दायक; दातु; चागी.
doodle : (m.) जळ; मूळ्ह. (v.t.) लालेति. (pp.) लालित.
doom : (nt.) वध. (nt.) दण्डन. (f.) नियति. (v.t.) वधं पापेति; दण्डं पणेति. (pp.) वधं पापित; पणीतदण्ड.
doomsday : (nt.) लोकविनिच्छय-दिन.
door : (nt.) द्वार. (m.) पवेस.
door frame : (f.) द्वारबाहा.
door keeper : (m.) द्वारपाल.
door mat : (f.) पादपुञ्छनी.
door post : (m.) एसिकात्थम्भ.
door sill : (m.) उम्मार.
door step : (m.) उम्मार.
dope : (v.t.) मदेति; मत्तं करोति. (pp.) मदित ओर् मत्त. (f.) मज्ज-जाति.
dormancy : (f.) अकम्मञ्ञता.
dormant : (adj.) अनुसयित; क्रियाविरहित.
dormitory : (nt.) सयनिघर; सयनागार.
dormouse : (f.) रुक्खमूसिका.
dorsal : (adj.) पट्ठिनिस्सित.
dosage : (m.) पातब्बभाग ओर् पमाण.
dose : (nt.) पातब्ब-पमाण. (f.) भेसज्ज-मत्ता. (v.t.) मिस्सेति. (pp.) मिस्सित.
dossier : (f.) लिपि-भण्डिका.
dot : (nt.) बिन्दुचिण्ह. (v.t.) बिन्दूहि अङ्केति. (pp.) बिन्दूहि अङ्कित.
dotage : (m.) अधिकसिनेह; अतिसम्मोस.
dotard : (n.) जरजिण्ण; जरातुर.
dote : (v.i.) पमुय्हति; अतिममायति. (pp.) मूळ्ह; अतिममायित.
doting : (adj.) पेमातुर.
dotingly : (adv.) अतिमुद्धताय; अतिसिनेहेन.
dotty : (adj.) कलङ्कित.
double : (nt.) दुक; द्वित्त. (adj.) 1. दिगुण; 2. द्विप्पकार; दुविध. (v.t.) 1. दिगुणीकरोति; 2. नामेति. (pp.) दिगुणीकत; नामित. (v.i.) दिगुनीहोति. (pp.) दिगुनीभूत.
double dealer : (m.) सठ; वञ्चक.
double edged : (adj.) उभतोधार.
double entry : (nt.) द्विधा लिखन.
double meaning : (adj.) उभयत्थ; ससन्देह.
double minded : (adj.) चलचित्त.
doubling : (nt.) दिगुणकरण.
doubly : (adv.) द्विधा; दिगुणं.
doubt : (f.) कङ्खा; सङ्का; विमति. (m.) सदेह. (v.i.) सङ्कति; कङ्खति; विचिकिच्छति. (pp.) सङ्कित; कङ्खित; विचिकिच्छित. (v.t.) न सद्दहति. (pp.) असद्दहित.
doubtful : (adj.) ससन्देह; आसङ्की; कङ्खी.
doubtfully : (adv.) सासङ्कं.
doubtless : (adj.) निरासङ्क; निक्कङ्ख; असन्दिद्ध; अकथङ्कथी.
doubtlessly : (adv.) निरासङ्कं; निस्सन्देहं.
douce : (adj.) अमत्त; सतिमन्तु.
dough : (nt.) मद्दित-पिट्ठ.
doughty : (adj.) वीर; पबल.
dour : (adj.) अविधेय; थद्धपकतिक.
dove : (m.) कपोत; पारापत.
dove cot : (f.) कपोतपालिका. (m.) विटङ्क.
dove like : (adj.) सुविनीत.
dowager : (f.) (laddhadāyādā) विधवा.
dowdy : (f.) दुब्बसना; विरूपिनी. (adj.) असोभन.
dowel : (nt.) खीलक.
dower : (m.) विधवाय भाग; भुद्धिप्पभाव. (nt.) बरियायत्त-धन.
down : (nt.) सुखुम-पक्खिपत्त; अङ्गणट्ठान. (adv.) हेट्ठा; अधो. (v.t.) ओपातेति; ओनामेति. (pp.) ओपातित; ओनामित.
down cast : (adj.) अधोमुख; पत्तक्खन्ध.
down castness : (m.) मङ्कुभाव. (nt.) दुम्मुखत्त.
down hearted : (adj.) दीनमन; खिन्नचित्त.
down pour : (m.) धारानिपात.
down right : (adj.) अकुटिल; अवङ्क. (adv.) उजुं; अकुटिलं.
down stairs : (loc.) अधोतले; हेट्थापासदे.
down trodden : (adj.) ओमद्दित.
downfall : (m.) पराभव. (f.) परिहानि.
downward : (adj.) अधोगमी; हायमान.
downwards : (adv.) अधोमुखं.
downy : (adj.) मुदुलोमयुत्त; मुदुतिणयुत्त.
dowry : (nt.) इत्थिधन.
doxology : (nt.) देवत्थुतिगीत.
doze : (f.) पचलायना. (v.i.) पचलायति.
dozen : (nt.) द्वादसक.
drab : (f.) गणिका; मन्दप्पभा. (v.i.) गणिकाय समागच्छति. (pp.) गणिकाय समागत.
drabble : (v.i.) उदकं कम्पेन्तो गच्छति; मलिनो भवति. (v.t.) मलिनीकरोति. (pp.) मलिनीभूत; मलिनीकत.
drachma : (m.) धञ्ञमास.
draconic : (adj.) दळ्ह; पीळाकर.
draft : (m.) नियमित-पुरिसगण. (nt.) मूलुद्धारपण्ण. (f.) पठमरचना. (v.t.) आलिखति; सण्ठानं दस्सेति; गणम् उच्चिनाति. (pp.) आलिक्खित; दस्सितसण्ठान; उच्चिनितगण.
draftsman : (m.) आलेखक.
drag : (m.) महा-अस्सरथ. (v.t.) आकड्ढति; आकस्सति. (pp.) आकड्ढित; आकस्सित. (v.i.) आयासेन गच्छति.
drag about : परिकस्सति.
drag along : सम्परिकड्ढति.
drag in : (anavassaṃ) आहरति.
drag near : उपकड्ढति.
drag net : (nt.) महाजाल.
drag out : निक्कड्ढति.
dragging : (nt.) आकड्ढन.
draggle : (v.t.) पङ्केन मक्खेति. (v.i.) पङ्केन मक्खीयति. (pp.) पङ्केन मक्खित.
dragoman : (m.) भासापरिवत्तक.
dragon : (m.) सपक्ख-नाग; व्याल.
dragoon : (m.) अस्सारोही-भट. (v.t.) बलेन कारेति.
drain : (nt.) निद्धमन. (m.) जलनिग्गम. (v.t.) अपवाहेति; जलं निस्सारेति. (pp.) अपवाहित; निस्सारितजल.
drainage : (nt.) जलाप-वाहन.
drainer : (m.) जलापवाही.
drake : (m.) कादम्ब; कलहंस.
dram : (nt.) अट्ठमासकपमाण.
drama : (nt.) नाटक; नाट्य.
dramatic : (adj.) नाटकायत्त; विम्हयावह.
dramatically : (adv.) नाटकरूपेन.
dramatise : (v.t.) नाटकत्तं परिवत्तेति; नाट्यं लिखति. (pp.) नाटकत्तं परिवत्तित; लिखितनाट्य.
dramatist : (m.) नाट्यसम्पादक.
dramaturgy : (f.) नाट्यकला.
drape : (v.t.) वत्थेहि छादेति; निवासेति; वत्थे पसारेति. (pp.) वत्थेहि छादित; निवत्थ; पसारितवत्थ.
draper : (m.) दुस्सवाणिज.
drapery : (f.) दुस्सवणिज्जा; वत्थजाति.
drapery shop : (f.) पग्गाहि-कसाला.
drastic : (adj.) अतिदळ्ह; अनतिक्कमनीय; अतिविरेचक.
drastically : (adv.) अतिदळ्हताय.
draught : (nt.) भारवहन; आलेखचित्त; निमुज्जनप्पमाण; मूलदानपण्ण; (draging : ) आकड्ढन. (m.) (udaka-) गण्डूस; जालगत-मच्छरासि; वातपान-वायुवेग.
draughtboard : (m.) सारिफलक.
draughthorse : (m.) वाहकस्स.
draughtsman : (m.) आलेख्यसम्पादक.
draw : (nt.) आकड्ढन; सलाकपातन. (v.t.) आकड्ढति. (v.i.) अपगच्छति. (pp.) आकड्ढित; अपगत.
draw a line : रेखं अङ्केति.
draw ashore : थलं पापेति.
draw aside : अपकस्सति.
draw away : अपनेति; अपलड्ढति.
draw lots : सलाकं गण्हाति.
draw money : मूलम् अपनेति.
draw near : उपसङ्कमति.
draw off : अब्बूहति.
draw the curtain : तिरोकरणिं पातेति; तिरोकरोति.
draw together : संहरति.
draw up : उब्बाहति.
draw-well : (m.) घटीयन्तयुत्त-कूप.
drawback : ओसक्कति; पटिलीयति. (nt.) अपसक्कन. (f.) परिहानि.
drawbridge : (m.) जङ्गमसेतु.
drawer : (m.) आकड्ढक; कड्ढनीय-समुग्ग.
drawer for lots : (m.) भद्दघट.
drawing : (nt.) आकड्ढन; आलेखचित्त.
drawing back : (nt.) पटिलीयन; अवकड्ढन.
drawing master : (m.) आलेखाचरिय.
drawing near : (nt.) उपसङ्कमन.
drawing room : (nt.) पटिक्कमन. (f.) आसनसाला.
drawl : (v.i.) आयतस्सरेन वदति. (pp.) आयतस्सरेन वुत्त.
dread : (m.) उत्तास. (nt.) भय. (f.) भीति. (v.i.) भायति; उत्तसति. (pp.) भीत; उत्तसित.
dread naught : (f.) युद्धनावा. (m.) वारिकञ्चुक.
dreadful : (adj.) भयानक; भेरव; बीभच्छ; भिंसनक; भयजनक.
dreadfully : (adv.) भेरवाकारेन.
dreadless : (adj.) निब्भय.
dream : (nt.) सुपिन. (v.i.) सुपिनं पस्सति; उपनिज्झायति.
dream away : मुधाकालं खेपेति.
dream teller : (m.) सुपिनपाठक.
dreamer : (m.) सुपिनदस्सी; उपनिज्झायी.
dreamland : (f.) चिन्तानिमुग्गता.
dreamy : (adj.) सुपिनोपम; असार.
dreary : (adj.) तिमिरयुत्त; निरानन्द; सुञ्ञ; निज्जन.
dredge : (nt.) उद्धारक-यन्त. (v.t.) (jalato paṅkādiṃ) उद्धरति. (pp.) उद्धट.
dree : (v.t.) सहति; खमति. (pp.) सहित; खन्त.
dreg : (nt.) मल. (m.) कसम्बु.
drench : (m.) ओसधकोट्ठास. (nt.) अधिकतेमन. (v.t.) अधिकं पिवति; भुसं तेमेति. (pp.) अधिकं पीत; भुसं तेमित.
drencher : (m.) महामेघ.
dress : (nt.) अच्छादन; वत्थाभरण. (v.t.) अच्छादेति; पसाधेति; पटियादेति; सङ्खरोति. (pp.) अच्छादित; पसाधित; पटियादित; सङ्खत. (v.i.) परिदहति. (pp.) परिदहित.
dress room : (nt.) पसाधनागार.
dressed with : आमुक्क ओर् आमुत्त; निवत्थ.
dresser : (m.) कप्पक; सङ्खारक; महानसफलक.
dressing : (nt.) वेसविधान; वणवेठन; तज्जन. (f.) वत्थखलि. (m.) भूमिसार.
dressy : (adj.) मण्डनप्पिय.
dribble : (nt.) पसवन. (v.i.) पसवति; बिन्दुवसेन गलति ओर् सन्दति. (pp.) पसवित; बिन्दुवसेन गलित ओर् सन्दित.
driblet : (m.) कण; लव; लेस.
drift : (nt.) प्लवन; पवहर. (m.) अधिप्पाय; नेय्यथ. (v.i.) उप्लवति; वुय्हति. (v.t.) प्लावेति; पवाहेति. (pp.) प्लवित; वूळ्ह; प्लावित; पवाहित.
driftwood : (nt.) वूळ्हदारु.
drill : (f.) आरा. (m.) दीघ-पंसुपुञ्ज. (f.) युद्धसिक्खा. (m.) य्द्धाभ्यास. (v.t.) 1. आराय विज्झति; 2. युद्धसिप्पं सिक्खति. (pp.) आराय विद्ध; सिक्खितयुद्धसिप्प.
drink : (nt.) पान; पेय्य. (v.t.) पिवति; पाति. (pp.) पीत.
drinkable : (adj.) पातब्ब; पेय्य.
drinker : (m.) पायी; पानरत.
drinking : (nt.) पिवन. (adj.) पिवन्त.
drinking cup : (m.) चसक. (nt.) पानीयथालक.
drinking festival : (m.) सुराछण; पानुस्सव.
drinking hall : (nt.) आपान; पानमन्दिर.
drinking vessel : (m.) आपानीयकंस.
drip : (v.i.) बिन्दुसो पग्घरति. (pp.) बिन्दुसो पग्घरित. (v.t.) बिन्दुसो पातेति. (pp.) बिन्दुसो पातित. (nt.) छदनग्ग.
dripping : (adj.) पग्घरन्त; सोदक; सफुसितक. (nt.) पग्घरण; गलन. (m.) मंसरस.
drive : (nt.) रथगमन. (f.) यानभूमि. (v.t.) पाजेति; सारेति. (v.i.) रथेन याति. (pp.) पाजित; सारित; रथेन यात || stick of a driver: (m.) पतोद. (f.) पतोदलट्ठि.
drive away : निक्खड्ढति; अपनुदति.
drive out : निस्सारेति; निक्खामेति.
drivel : (f.) बलजप्पना; लाला. (m.) खेल. (v.i.) 1. पजप्पति; लालप्पति; 2. लालं सन्देति; 3. जाळो भवति.
driveller : (m.) पजप्पक; खेलासक; एळमूग.
driver : (m.) पाजक; सारथि; सूत; रथाचरिय.
driving : (nt.) पाजन; सारण.
drizzle : (nt.) सीकर. (v.i.) मन्दं वस्सति.
drizzling : (nt.) सीकरवस्स.
droit : (m.) परिग्गह; उपाधि.
droll : (adj.) परिहासकर; हासजनक. (v.i.) परिहासेति; विकटं दस्सेति. (pp.) परिहासित; दस्सितविकट.
drollery : (nt.) परिहासन.
drone : (m.) नायकछप्पद; अलस; निरीह; तन्दिबहुल. (v.i.) हुङ्करोति; झनति.
dronish : (adj.) कुसीत; निब्बिरिय.
droop : (v.i.) ओनमति; ओसीदति; सिथिलीभवति. (v.t.) ओनामेति. (pp.) ओनत; ओसीन; सिथिलीभूत; ओनामित.
drooping : (adj.) किलन्त; मिलायमान.
drop : (nt.) बिन्दु; फुसित; पतन. (m.) थेव; पात. (v.i.) पतति. (v.t.) पातेति; ओक्खिपति. (pp.) पतित; पातित; ओक्खित्त.
dropping : (nt.) गलन; सन्दन.
droppings : (nt.; plu.) पसुमल.
dropsy : (nt.) जलोदर. (m.) सोफ.
dross : (nt.) मण्ड; मल. (m.) असुद्धभाग.
drought : (m.) निदाघ. (f.) दुब्बुट्ठि.
drove : (m.) पसुगण; मच्छगुम्ब; फणहत्थ. (f.) चुण्णदब्बिका.
drover : (m.) पसुगणपाजक.
drown : (v.t.) निमुज्जपेति; अभिभवति. (v.i.) निमुज्जित्वा मरति. (pp.) निमुज्जापित; अभिभूत; निमुज्जित्वा मत.
drowse : (f.) तन्दि. (nt.) मिद्ध. (v.i.) पचलायति; निद्दायति.
drowsiness : (f.) निद्दालुता; पचलायना.
drowsy : (adj.) मिद्धी; तन्दित; निद्दालु.
drub : (v.t.) लगुळेन ताळेति. (pp.) लगुळेन ताळित.
drubbing : (nt.) ताळन; पहरण.
drudge : (m.) दास; दुक्करकारी. (v.i.) परिस्समति; दुक्करं करोति. (pp.) परिस्सन्त; कतदुक्कर.
drudgery : (f.) दासवुत्ति. (m.) निच्चपरिस्सन.
drug : (nt.) ओसध; भेसज्ज. (v.t.) विसेन मिस्सेति; ओसहं योजेति; ओसधेन विसञ्नीकरोति. (pp.) वेसेन मिस्सित; योजितोसध; ओसधेन विसञ्ञीकत.
druggist : (m.) ओसधवाणिज.
drum : (f.) भेरि; दुन्दुभि. (nt.) भेरिसदिसवत्थु. (v.i.) भेरिं वादेति ओर् आहनति. (pp.) वदितभेरिं; आहतभेरि.
drummer : (m.) भेरिवादक.
drunk : (adj.) सुरामत्त.
drunkard : (m.) सुरासोण्ड; सुराधुत्त.
drunken : (adj.) मदमत्त.
drunkenness : (f.) सुरासोण्डता.
dry : (adj.) सुक्ख; असार; निरस; मज्जरहित. (v.t.) सोसेति; विसोसेति; सुक्खापेति. (v.i.) सुस्सति. (pp.) सोसित; विस्सोसित; सुक्ख.
dry meat : (nt.) वल्लूर.
dryad : (f.) वनदेवता.
drying : (nt.) सोसन; सुस्सन.
dryness : (nt.) सुक्खत्त; निस्सारत्त; मज्जरहितत्त.
dual : (nt.) दुक; द्विक; युगल; द्वन्द. (adj.) दुविध; द्विकयुत्त.
dualism : (m.) द्वित्तवाद.
duality : (f.) द्वित्तता.
dub : (v.t.) नवाधिकारं ओर् उपाधिं देति. (pp.) दिन्न-नवाधिकार.
dubiety : (m.) संसय; सन्देह; अनिच्छय.
dubious : (adj.) संसयापन्न; सङ्कनीय.
dubiously : (adv.) सासङ्कं.
dubitation : (f.) कङ्खा; सङ्का; विमति.
dubitative : (adj.) आसङ्कनीय; संसयजनक.
duck : (m.) कादम्ब. (nt.) निमुज्जन. (v.i.) निमुज्जति; ओसीदति. (pp.) निमुग्ग; ओसीन.
ducking : (nt.) ओगाहन.
ductile : (adj.) कम्मञ्ञ; विधेय; सुब्बच; वेनेय्य.
ductility : (nt.) कम्मञ्ञता; विनेय्यत्त; सुब्बचत्त.
dude : (n.) सुवेसप्पिय.
dudgeon : (m.) अप्पसाद.
due : (adj.) योग्ग; अनुरूप; उचित. (m.) लभितब्ब; पत्तकोट्ठाप; परिग्गह.; सुङ्क; कर. (nt.) इण. (adv.) निस्साय; हेतुना.
duel : (nt.) द्वन्दयुद्ध. (v.i.) द्वन्दयुद्धं करोति.
duellist : (m.) द्वन्दयोध.
duff : (v.t.) पतिरूपकेन वञ्चेति. (pp.) पतिरूपकेन वञ्चित.
duffer : (m.) व्याजवाणिज; कूटवाणिज.
dug : (nt.) थन; थनग्ग.
duke : (m.) आदिपाद.
dukedom : (nt.) आदिपादायत्त-पदेस; आदिपादधुर.
dulcet : (adj.) सोतरसायन.
dulcify : (v.t.) मधुरयति; मुदुं करोति. (pp.) मधुरयित; मुदुकत.
dull : (adj.) मोमुह; मन्दपञ्ञ; निप्पभ; नित्तेज; कुण्ठ; अलस; कुसीत; थूल; निरानन्द. (v.t.) मोहेति; कुण्ठेति; मलिनीकरोति. (v.i.) मुय्हति; कुण्ठति; मलिनीभवति. (pp.) मोहित; कुण्ठित; मलिनीकत; मूळ्ह; कुण्ठित; मलिनीभूत.
dull sighted : (adj.) मन्ददिट्ठिक.
dull witted : (adj.) मन्दबुद्धिक.
dullness : (f.) जळता; मलिनता; अतिखिणता.
duly : (adv.) यथारहं; यथोचितं; यथाकालं.
dumb : (adj.) मूग.
dumbfound : (v.t.) विमोहेति; सम्भमेति. (pp.) वोमोहित; सम्भमित.
dumbly : (adv.) तुण्ही.
dumbness : (nt.) मूगत्त.
dumbshow : (nt.) वाचारहित-नच्च.
dummy : (f.) पोत्थलिका; व्याजभण्डिका. (m.) जळ.
dump : (m.) थूलवामन. (nt.) अग्घोसादन. (v.t.) कचवरं निदहति; थामसा खिपति. (pp.) निहितकचवर; थामसा खित्त.
dumps : (m.; plu.) उब्बेग; खेद.
dumpy : (adj.) पीवरवामन.
dun : (m.) सनिबन्ध-इणसोधक. (adj.) काळपिङ्गल. (v.t.) इणमोचनाय आयाचति.
dunce : (m.) दन्ध; मन्दमति.
dunderhead : (m.) मन्दबुद्धिक; अतिमूळ्ह.
dune : (m.) वालुकानिचय.
dung : (nt.) मल; वच्च; करीस. (m.) उक्कार. (v.t.) गोमयादिं भूमियं योजेति.
dung hill : (m.) उक्कारनिचय.
dungeon : (m.) सब्बतोपिहित-बन्धनागार.
duodecimal : (adj.) द्वादसभाग-युत्त.
duologue : (nt.) उभयभासनयुत्त-नच्च.
dupe : सेए Cहेअत्.
duplex : (adj.) दिगुण.
duplicate : (f.) पटिलेखा; पुत्तिका; अनुलिपि. (adj.) दिगुण; दुविध. (v.t.) दिगुणीकरोति; अनुलिपिं लिखति.
duplication : (nt.) द्वित्तकरण.
duplicity : (m.) द्वेज्झभाव. (f.) वञ्चना; माया.
durability : (nt.) थावरिय; थिरत्त.
durable : (adj.) चिरट्ठायी; थिर; धुव.
durance : (nt.) रुन्धन; बन्धन.
duration : (f.) चिरट्ठिति; सण्ठिति. (m.) अविच्छेद.
durbar : (f.) राजसभा.
during : (prep.) अत्तमाने. Exप्रेस्सेद् ब्य् थे Lओच्. Aब्स्. ए.ग्. Bरह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते (= during the reign of Brahmadatta).
dusk : (f.) सञ्झा. (m.) पदोस.
dusky : (adj.) मन्दालोक; ईसंकण्ह.
dust : (f.) धूलि. (m.) रज; रेणु. (v.t.) रजम् आकिरति; धूलिम् अपनेति; पप्पोठेति; विधुनाति. (pp.) रजाकिण्ण; अपनीतधूलि; पप्फोठित; विधुनित ओर् विधूत.
dust bin : (m.) सङ्कारकूट. (nt.) पंसुकूल.
dusted : (adj.) विरजीकत.
duster : (nt.) रजोहरण. (m.) रजोहारी.
dusty : (adj.) सरज; रजोकिण्ण; निरस.
duteous : (adj.) वत्तसम्पन्न; विधेय्य; युत्तिगरुक.
dutiable : (adj.) करग्गाहारह.
dutiful : (adj.) वत्तसम्पन्न; विधेय्य; युत्तिगरुक.
duty : (nt.) वेय्यावच्च; करणीय; कत्तभ. (m.) कर; सुङ्क || one own duty: (nt.) सकिच्च.
duty free : (adj.) सुङ्कमुत्त.
duty of a king : (m.) राजधम्म.
dux : (m.) जेट्ठन्तेवासी.
dwaft : (m.) वामण; लकुण्टक. (v.t.) वामनं ओर् कुण्ठं करोति. (pp.) वामनीकत.
dwaftish : (adj.) वामनसभाव; रस्सजातिक.
dwell : (v.i.) वसति; निवसति; विहरति. (pp.) वुत्थ; निवुत्थ.
dwell abroad : पवसति; पवासं याति. (pp.) पवुत्थ; पवासं यात.
dweller : (m.) निवास; आवास; उपस्सय. (nt.) गेह; घर; वासट्ठान.
dwindle : (v.i.) मन्दीभवति; परिहायति. (pp.) मन्दीभूत; परिहीन.
dyad : (nt.) दुक; यमक.
dye : (nt.) रजन. (m.) रङ्ग; राग. (v.t.) रञ्जेति; वण्णमट्ठं करोति. (pp.) रञ्जित; वण्णमट्ठं कत.
dyer : (m.) रञ्जक; रजक.
dying : (adj.) मीयमान; मरमान; मरन्त.
dyke : (f.) आळि; पाळि. (m.) सेतुबन्ध. (f.) परिखा. (v.t.) आळिं बन्धति. (pp.) आळिबद्ध.
dynamic : (adj.) वेगयुत्त. (f.; plu.) वेगविज्जा.
dynamite : (m.) सहसा. (v.t.) विदारकं योजेति.
dynamo : (nt.) विज्जुवेगुप्पादक. (-yanta).
dynast : (n.) पालक; वंसट्ठापक.
dynasty : (f.) राजपरम्परा. (m.) राजवंस.
dysentery : (m.) अतिसार. (f.) पक्खन्दिका.
dyspepsia : (m.) अजिण्णरोग. (nt.) अलसक.
dyspeptic : (adj.) अजिण्णरोगातुर.
dyspnoea : (m.) सासथम्भ.
dysuria : (m.) मुत्तकिच्छाबाध.