वर्गः:धातुनिष्पन्न सुबन्तशब्दाः

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

क्रियाधातुनिष्पन्ना नामशब्दाः

"धातुनिष्पन्न सुबन्तशब्दाः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं३ पृष्ठानि आहत्य ३ पृष्ठानि विद्यन्ते