वर्गैः सह अत्यनुबद्धाः

Jump to navigation Jump to search
 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. यन्त्रोपारोपितकोशांशः-Monier-Williams‏‎ (१,८५,५२८ सदस्याः)
 2. यन्त्रोपारोपितकोशांशः-कल्पद्रुमः‏‎ (६७,७३१ सदस्याः)
 3. यन्त्रोपारोपितकोशांशः-Apte‏‎ (४९,१२१ सदस्याः)
 4. यन्त्रोपारोपितकोशांशः-वाचस्पत्यम्‏‎ (४६,९०० सदस्याः)
 5. यन्त्रोपारोपितकोशांशः-शब्दसागरः‏‎ (४६,४६१ सदस्याः)
 6. संस्कतशब्दाः‏‎ (२५,०७१ सदस्याः)
 7. यन्त्रोपारोपितकोशांशः-Purana index‏‎ (११,६५७ सदस्याः)
 8. यन्त्रोपारोपितकोशांशः-Purana Encyclopedia‏‎ (९,१२५ सदस्याः)
 9. यन्त्रोपारोपितकोशांशः-अमरकोशः‏‎ (९,०२१ सदस्याः)
 10. यन्त्रोपारोपितकोशांशः-Vedic Rituals Hindi‏‎ (६,०९० सदस्याः)
 11. यन्त्रोपारोपितकोशांशः-आख्यातचन्द्रिका‏‎ (२,९७५ सदस्याः)
 12. यन्त्रोपारोपितकोशांशः-Mahabharata Cultural Index‏‎ (२,८२८ सदस्याः)
 13. यन्त्रोपारोपितकोशांशः-Vedic Index of Names and Subjects‏‎ (२,२९९ सदस्याः)
 14. आङ्गलपदानि‏‎ (१,७६९ सदस्याः)
 15. Pages using ISBN magic links‏‎ (१,२२३ सदस्याः)
 16. U. S. English pronunciation words‏‎ (७८५ सदस्याः)
 17. यन्त्रोपारोपितकोशांशः-आङ्ग्लसंस्कृतसङ्गणककोशः श्रीकान्तस्य‏‎ (५६१ सदस्याः)
 18. Unicode Devanagari‏‎ (४९ सदस्याः)
 19. नामानि‏‎ (४८ सदस्याः)
 20. अकारान्त-पुल्लिङ्गशब्दाः‏‎ (३१ सदस्याः)
 21. आ कारन्त स्त्रीलिम्गम्‏‎ (२९ सदस्याः)
 22. Documentation subpages‏‎ (१७ सदस्याः)
 23. Sanskrit declension-table templates‏‎ (१६ सदस्याः)
 24. सुबन्त शब्दाः‏‎ (१५ सदस्याः)
 25. यन्त्रोपारोपितकोशांशः‏‎ (१३ सदस्याः)
 26. मलयाळपदानि‏‎ (१२ सदस्याः)
 27. नानुक्रमणिकपृष्ठानि‏‎ (९ सदस्याः)
 28. प्राणिनः‏‎ (९ सदस्याः)
 29. उपसर्गा:‏‎ (८ सदस्याः)
 30. विशेषणानि‏‎ (८ सदस्याः)
 31. शब्दसर्वस्वम्‏‎ (८ सदस्याः)
 32. Translation templates‏‎ (८ सदस्याः)
 33. इकारान्त पुल्लिङ्गम्‏‎ (७ सदस्याः)
 34. अकारान्त पुल्लिङ्गम्‏‎ (७ सदस्याः)
 35. आईएसबीएन के जादुई कड़ियों का उपयोग करने वाले पृष्ठ‏‎ (६ सदस्याः)
 36. सन्दर्भ त्रुटि के साथ पृष्ठ‏‎ (६ सदस्याः)
 37. अकारान्त-नपुंसकलिङ्गशब्दाः‏‎ (६ सदस्याः)
 38. उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः‏‎ (६ सदस्याः)
 39. अकारान्त नपुम्सकम्‏‎ (६ सदस्याः)
 40. Column templates‏‎ (६ सदस्याः)
 41. अन्यभाषापदम्‏‎ (५ सदस्याः)
 42. Sanskrit conjugation-table templates‏‎ (५ सदस्याः)
 43. User warning templates‏‎ (५ सदस्याः)
 44. Wikisaurus templates‏‎ (५ सदस्याः)
 45. संस्कृतं‏‎ (५ सदस्याः)
 46. अविद्यमानानां सञ्चिकानाम् आवलिः‏‎ (४ सदस्याः)
 47. तिङन्तशब्दाः‏‎ (४ सदस्याः)
 48. अजन्तशब्दाः‏‎ (४ सदस्याः)
 49. ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः‏‎ (४ सदस्याः)
 50. नामपदम्‏‎ (४ सदस्याः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:अधिकतमपरिसन्धितवर्गाः" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्