अनुपयुक्ताः वर्गाः ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:५४, १९ नवम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:५४, १९ नवम्बर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

निम्नलिखितवर्गाः सन्ति तथापि अन्यपुटं वर्गः वा न उपयुङ्क्ते ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #११ क्रमाङ्कपर्यन्तं ११ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. Candidates for speedy deletion
 2. deleteme
 3. उकारान्तशब्दानि
 4. तिङ्गन्तरूपाणि
 5. निगूढाः वर्गाः
 6. येषु फलकेषु एकाधिकानां तर्काणाम् उपयोगः अभवत्, तानि पृष्ठानि
 7. विषयसर्वस्वम्
 8. संस्कृत
 9. संस्कृत लिस्ट
 10. हलन्तशब्दानि
 11. हिन्दी

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:अप्रयुक्तवर्गाः" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः