अधिकान्तार्विकियुक्ताः पृष्ठाः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:५५, १६ नवम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:५५, १६ नवम्बर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. मुख्यपृष्ठम्‏‎ (१२४ अन्तार्विक्यः)
 2. dog‏‎ (१०२ अन्तार्विक्यः)
 3. bird‏‎ (९७ अन्तार्विक्यः)
 4. eye‏‎ (९४ अन्तार्विक्यः)
 5. cat‏‎ (९३ अन्तार्विक्यः)
 6. tree‏‎ (९० अन्तार्विक्यः)
 7. book‏‎ (८८ अन्तार्विक्यः)
 8. pes‏‎ (८४ अन्तार्विक्यः)
 9. father‏‎ (८४ अन्तार्विक्यः)
 10. mother‏‎ (८३ अन्तार्विक्यः)
 11. moon‏‎ (८२ अन्तार्विक्यः)
 12. day‏‎ (८२ अन्तार्विक्यः)
 13. brother‏‎ (८० अन्तार्विक्यः)
 14. fire‏‎ (८० अन्तार्विक्यः)
 15. sun‏‎ (८० अन्तार्विक्यः)
 16. word‏‎ (८० अन्तार्विक्यः)
 17. woman‏‎ (८० अन्तार्विक्यः)
 18. air‏‎ (७८ अन्तार्विक्यः)
 19. black‏‎ (७८ अन्तार्विक्यः)
 20. I‏‎ (७८ अन्तार्विक्यः)
 21. blood‏‎ (७८ अन्तार्विक्यः)
 22. and‏‎ (७८ अन्तार्विक्यः)
 23. door‏‎ (७८ अन्तार्विक्यः)
 24. flower‏‎ (७७ अन्तार्विक्यः)
 25. animal‏‎ (७७ अन्तार्विक्यः)
 26. fish‏‎ (७७ अन्तार्विक्यः)
 27. do‏‎ (७७ अन्तार्विक्यः)
 28. egg‏‎ (७७ अन्तार्विक्यः)
 29. bed‏‎ (७७ अन्तार्विक्यः)
 30. but‏‎ (७७ अन्तार्विक्यः)
 31. computer‏‎ (७६ अन्तार्विक्यः)
 32. arm‏‎ (७६ अन्तार्विक्यः)
 33. blue‏‎ (७५ अन्तार्विक्यः)
 34. ear‏‎ (७५ अन्तार्विक्यः)
 35. school‏‎ (७५ अन्तार्विक्यः)
 36. cow‏‎ (७५ अन्तार्विक्यः)
 37. chat‏‎ (७४ अन्तार्विक्यः)
 38. foot‏‎ (७४ अन्तार्विक्यः)
 39. go‏‎ (७३ अन्तार्विक्यः)
 40. banana‏‎ (७३ अन्तार्विक्यः)
 41. as‏‎ (७३ अन्तार्विक्यः)
 42. can‏‎ (७३ अन्तार्विक्यः)
 43. ant‏‎ (७३ अन्तार्विक्यः)
 44. bad‏‎ (७२ अन्तार्विक्यः)
 45. table‏‎ (७२ अन्तार्विक्यः)
 46. bone‏‎ (७२ अन्तार्विक्यः)
 47. car‏‎ (७२ अन्तार्विक्यः)
 48. daughter‏‎ (७२ अन्तार्विक्यः)
 49. bee‏‎ (७२ अन्तार्विक्यः)
 50. window‏‎ (७२ अन्तार्विक्यः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:ज़्यादा_इंटेर्विकियाँ" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः