सञ्चिका:En-us-body.ogg

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

En-us-body.ogg(ऑग Vorbis ध्वनी फ़ाईल, लंबाई ०.५ s, १९६ kbps)

Wikimedia Commons इत्यतः उद्धृता एषा सञ्चिका अन्येषु प्रकल्पेषु उपयोगार्हा । अस्याः सञ्चिकायाः सञ्चिकाविवरणपृष्ठम् इत्यत्र उपलभ्यमानं विवरणम् अधोलिखितं वर्तते ।

वर्णनम्

वर्णनम्
English: Pronunciation of the term in US English
दिनाङ्क
स्रोतः स्वकार्यम्
लेखक Dvortygirl

अनुमतिदानम्

अहम्, अस्य कार्यस्य कृतिस्वाम्यवान्, अत्र अस्याः अनुमतिद्वारा प्रकाशयन् अस्मि :
GNU head अस्य प्रलेखस्य प्रतिकृतीकरणं, पुनर्वितरणं, परिवर्तनं वा / च कर्तुम् अधोनिर्दिष्टनियमानुसारम् अनुमतिः दत्ता GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License
w:en:Creative Commons
समारोपः (attribution) समानतया वितर्यताम्
एषा सञ्चिका क्रिएटिव कॉमन्स-Attribution-Share Alike 3.0 Unported अनुमतिपत्रान्तर्गततया अस्ति ।
त्वं स्वतन्त्रः/स्वतन्त्रा :
 • वितरितकरणार्थम् – प्रतिलिपिकरणार्थं, वितरितकरणार्थं, सञ्चारितकरणार्थं च
 • सुशोभयितुम् (to remix) – कार्यम् अनुकूलं करणार्थम्
निम्नलिखितावस्थानाम् अन्तर्गततया :
 • समारोपः (attribution) – भवता/भवत्या रचनायाः श्रेयः उपयोगसंस्थितकत्रा अथवा लेखकेन दर्शितमाध्यमेन दातव्यः भविष्यति । (परन्तु सः भवते/भवत्यै अथवा भवता/भवत्या रचनायाः प्रयोगस्य समर्थनं करोति इति तस्य विचारः न भवेत्)।
 • समानतया वितर्यताम् – यदि भवान्/भवती एतस्मिन् कार्ये किमपि परिवर्तनं, अस्य आधारेण नवीनरचनां वा करोति, तर्हि नवरचितरचनायाः वितरणम् एतस्याः उत एतादृश्याः उपयोगसंस्थित्याः अन्तर्गततया कर्तुं शक्नोति ।
इयम् अनुमतिशृङ्खला GFDL भागत्वेन अस्यां सञ्चिकायां योजितम् अनुमतेः अद्यतनीकरणम्
w:en:Creative Commons

समारोपः (attribution) समानतया वितर्यताम्

यह फाइल क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन-सामान साझाकरण 2.5 Generic, 2.0 Generic एवं 1.0 Generic के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है।
त्वं स्वतन्त्रः/स्वतन्त्रा :
 • वितरितकरणार्थम् – प्रतिलिपिकरणार्थं, वितरितकरणार्थं, सञ्चारितकरणार्थं च
 • सुशोभयितुम् (to remix) – कार्यम् अनुकूलं करणार्थम्
निम्नलिखितावस्थानाम् अन्तर्गततया :
 • समारोपः (attribution) – भवता/भवत्या रचनायाः श्रेयः उपयोगसंस्थितकत्रा अथवा लेखकेन दर्शितमाध्यमेन दातव्यः भविष्यति । (परन्तु सः भवते/भवत्यै अथवा भवता/भवत्या रचनायाः प्रयोगस्य समर्थनं करोति इति तस्य विचारः न भवेत्)।
 • समानतया वितर्यताम् – यदि भवान्/भवती एतस्मिन् कार्ये किमपि परिवर्तनं, अस्य आधारेण नवीनरचनां वा करोति, तर्हि नवरचितरचनायाः वितरणम् एतस्याः उत एतादृश्याः उपयोगसंस्थित्याः अन्तर्गततया कर्तुं शक्नोति ।

भवतः इच्छानुसारम् अनुमतेः चयनं कर्तुम् अर्हति ।

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः१७:४६, ४ जून २००६
०.५ s (१२ KB)Dvortygirlbody Pronunciation of the term in US English, recorded by Dvortygirl, 4 June 2006

अधो निर्दिष्टपृष्ठस्य परिसन्धयः संलग्नाः सन्ति:

वैश्विकसञ्चिकायाः उपयोगः

एतां सञ्चिकाम् अधोनिर्दिष्टाः वीक्यः उपयुञ्जते:

 • cs.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • de.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • fr.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • ml.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • nl.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • pl.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • ru.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • sr.wikipedia.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • te.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः
 • vi.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः

प्रदत्तांशः (दत्तांशविषयकदत्तांशः अयम्)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/सञ्चिका:En-us-body.ogg" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः