सञ्चिका:En-us-budget.ogg

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

En-us-budget.ogg(ऑग Vorbis ध्वनी फ़ाईल, लंबाई ०.९ s, १२२ kbps)

Wikimedia Commons इत्यतः उद्धृता एषा सञ्चिका अन्येषु प्रकल्पेषु उपयोगार्हा । अस्याः सञ्चिकायाः सञ्चिकाविवरणपृष्ठम् इत्यत्र उपलभ्यमानं विवरणम् अधोलिखितं वर्तते ।

सारांशः

वर्णनम्

Pronunciation of the term in US English, recorded by Neoglitch, 4 November 2011

दिनाङ्क (original upload date)
स्रोतः No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims).
लेखक No machine-readable author provided. Neoglitch assumed (based on copyright claims).

अनुमतिदानम्

अहम्, अस्य कार्यस्य कृतिस्वाम्यवान्, अत्र अस्याः अनुमतिद्वारा प्रकाशयन् अस्मि :
w:en:Creative Commons

समारोपः (attribution) समानतया वितर्यताम्

एषा सञ्चिका क्रिएटिव कॉमन्स-Attribution-Share Alike 3.0 Unported अनुमतिपत्रान्तर्गततया अस्ति ।
त्वं स्वतन्त्रः/स्वतन्त्रा :
  • वितरितकरणार्थम् – प्रतिलिपिकरणार्थं, वितरितकरणार्थं, सञ्चारितकरणार्थं च
  • सुशोभयितुम् (to remix) – कार्यम् अनुकूलं करणार्थम्
निम्नलिखितावस्थानाम् अन्तर्गततया :
  • समारोपः (attribution) – भवता/भवत्या रचनायाः श्रेयः उपयोगसंस्थितकत्रा अथवा लेखकेन दर्शितमाध्यमेन दातव्यः भविष्यति । (परन्तु सः भवते/भवत्यै अथवा भवता/भवत्या रचनायाः प्रयोगस्य समर्थनं करोति इति तस्य विचारः न भवेत्)।
  • समानतया वितर्यताम् – यदि भवान्/भवती एतस्मिन् कार्ये किमपि परिवर्तनं, अस्य आधारेण नवीनरचनां वा करोति, तर्हि नवरचितरचनायाः वितरणम् एतस्याः उत एतादृश्याः उपयोगसंस्थित्याः अन्तर्गततया कर्तुं शक्नोति ।

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः१९:५६, ४ नवम्बर २०११
०.९ s (१४ KB)Neoglitch

अधो निर्दिष्टपृष्ठस्य परिसन्धयः संलग्नाः सन्ति:

वैश्विकसञ्चिकायाः उपयोगः

एतां सञ्चिकाम् अधोनिर्दिष्टाः वीक्यः उपयुञ्जते:

  • cs.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः
  • fr.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः
  • pl.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः
  • simple.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः
  • ta.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः
  • te.wiktionary.org इत्यस्मिन् उपयोगः

प्रदत्तांशः (दत्तांशविषयकदत्तांशः अयम्)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/सञ्चिका:En-us-budget.ogg" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः