കാള

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

मलयाळम्[सम्पाद्यताम्]

नामः[सम्पाद्यताम्]

കാള

[[ചിത്രം:കാള.jpg|ഒരു കാള- പുരിയിൽ നിന്നും ഒരു ദൃശ്യം|thumb|right|250px]]

 1. वृषभः

भारतीयधेनुजातयः[सम्पाद्यताम्]

 1. पोन्वर्[१]
 2. नागोरि[२]
 3. निरम्मारि[३]
 4. कण्कन्ध[४]
 5. माळ्वी[५]
 6. डाङकी[६]
 7. खिलारी[७]
 8. अमृत्महल्[८]
 9. कृष्णा[९]
 10. मलनाडु गिद्दा[१०]
 11. जावारि[११]
 12. हालिक्कर्[१२]
 13. ओन्कोळ्[१३]
 14. कान्कायम्[१४]
 15. उम्बलच्चेरि[१५]
 16. बारागुर्[१६]
 17. कासर्कोड् ह्रस्वा- कपिला[१७]
 18. हरियाना[१८]
 19. तार्पार्कार्[१९]
 20. कान्क्रेज्[२०]
 21. डियोनि[२१]
 22. लाल् कन्धारी[२२]
 23. गालावो[२३]
 24. सहिवाळ्[२४]
 25. सिन्धी[२५]
 26. ऱात्ती[२६]
 27. गीर्[२७]
 28. गम्गात्तिरि[२८]
 29. वेच्चूर्[२९]#

अनुवादाः[सम्पाद्यताम्]

फलकम्:स्त्रील्लिम्गः धेनुः

 1. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/1_ponwar_e.png
 2. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/2_nagori_e.png
 3. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/3_nimari_e.png
 4. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/4_kenkhatha_e.png
 5. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/5_malvi_e.png
 6. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/6_dangi_e.png
 7. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/7_khilari_e.png
 8. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/8_amrith_mahal_e.png
 9. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/9_krishna_e.png
 10. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/10_malenadu_gidda_e.png
 11. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/11_javari_e.png
 12. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/12_hallikar_e.png
 13. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/13_ongole_e.png
 14. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/14_kangayam_e.png
 15. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/15_umblacheri_e.png
 16. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/16_baraguru_e.png
 17. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/17_kasaragod_e.png
 18. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/18_haryana_e.png
 19. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/19_tharparkar_e.png
 20. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/20_kankrej_e.png
 21. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/21_deoni_e.png
 22. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/22_lal_kandhari_e.png
 23. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/23_gaolao_e.png
 24. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/24_sahiwal_e.png
 25. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/25_sindhi_e.png
 26. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/26_rathi_e.png
 27. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/27_gir_e.png
 28. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/28_gangatiri_e.png
 29. http://eng.gougram.org/wp-content/uploads/tali/29_vechur_e.png
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=കാള&oldid=506515" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्