प्राकृतिभिः अत्यनुबद्धाः ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:४५, ४ जून् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:४५, ४ जून् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. फलकम्:यन्त्रशोधितकोशार्थः‏‎ (२,५७,९७३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 2. फलकम्:F‏‎ (१,९७२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 3. फलकम्:/F‏‎ (१,९७२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 4. फलकम्:audio‏‎ (७८५ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 5. फलकम्:pronunciation-audio-us‏‎ (७८४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 6. फलकम्:Deva‏‎ (२९५ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 7. फलकम्:sa-decl-noun‏‎ (२७१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 8. फलकम्:आकारान्त-स्त्रीलिङ्ग-नामपदम्‏‎ (१३९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 9. फलकम्:सिद्धरूपम्-अकारान्त स्त्रीलिम्गम्‏‎ (१३६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 10. फलकम्:अकारान्त पुल्लिङ्गम्-नामम्‏‎ (६६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 11. फलकम्:सिद्धरूपम्-अकारान्त पुल्लिम्गम्‏‎ (६४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 12. फलकम्:documentation‏‎ (६४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 13. फलकम्:trans-mid‏‎ (५१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 14. फलकम्:n‏‎ (४९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 15. फलकम्:trans-bottom‏‎ (४९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 16. सदस्यः:Dvellakat/new-page‏‎ (४७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 17. फलकम्:Latn‏‎ (४६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 18. फलकम्:c‏‎ (४६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 19. फलकम्:de‏‎ (४१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 20. फलकम्:ru‏‎ (४१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 21. फलकम्:t‏‎ (४० पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 22. फलकम्:es‏‎ (३९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 23. फलकम्:t-‏‎ (३९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 24. फलकम्:de/script‏‎ (३९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 25. फलकम्:m‏‎ (३९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 26. फलकम्:es/script‏‎ (३८ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 27. फलकम्:t+‏‎ (३८ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 28. फलकम्:fi‏‎ (३८ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 29. फलकम्:fi/script‏‎ (३७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 30. फलकम्:nl‏‎ (३७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 31. फलकम्:hu‏‎ (३६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 32. फलकम्:hu/script‏‎ (३५ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 33. फलकम्:nl/script‏‎ (३५ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 34. फलकम्:ru/script‏‎ (३५ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 35. फलकम्:sv‏‎ (३४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 36. फलकम्:fr‏‎ (३४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 37. फलकम्:sv/script‏‎ (३३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 38. फलकम्:cs‏‎ (३३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 39. फलकम्:ja‏‎ (३३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 40. फलकम्:it‏‎ (३२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 41. फलकम्:hy‏‎ (३२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 42. फलकम्:cs/script‏‎ (३२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 43. फलकम्:f‏‎ (३२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 44. फलकम्:no‏‎ (३१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 45. फलकम्:it/script‏‎ (३१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 46. फलकम्:hy/script‏‎ (३१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 47. फलकम्:p‏‎ (३१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 48. फलकम्:ro‏‎ (३१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 49. फलकम्:fr/script‏‎ (३१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 50. फलकम्:pt‏‎ (३१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:अधिकतमपरिसन्धितफलकानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्