विकिशब्दकोशः:समुदायद्वारम्

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

Request for adminship[सम्पाद्यताम्]

Hi, I am MikeLynch, and I am a bureaucrat on Sanskrit Wikipedia. I request admin rights on the sa.wiktionary in order to do maintenance works. Comments are welcome below. Thanks, MikeLynch १४:४९, २५ नवम्बर् २०११ (UTC)

Comments[सम्पाद्यताम्]

 1. Symbol support vote.svg Support I would like to see sanskrit wiktionary improving and Mike is the best one to do that Sbblr0803 १३:४३, २८ नवम्बर् २०११ (UTC)


[सम्पाद्यताम्]

Hi all, I would like to propose the translation and replacement of the logo, which is currently in English. The translation which I propose is: विकिशब्दकोशः - स्वतन्त्र संस्कृतशब्दकोशः . Please comment on this, and offer any suggestions of your own. Once the wording is finalized, we can proceed to edit it and then replace it. Regards, MikeLynch १२:५९, ८ दशम्बर् २०११ (UTC)

Thank you Mike for the concern regarding the wiktionary logo.. However I think you should use the words as विकिशब्दकोशः - स्वतन्त्रसंस्कृतशब्दकोशः.. The only difference is that the words should be joined together and not separated... Otherwise I fully agree to it.. Sbblr0803 ११:२९, १६ डिसेम्बर् २०११ (UTC)

Request for adminship extension[सम्पाद्यताम्]

I request extension of my admin tools for 6 months in order to continue the maintenance and import works I have been doing, as well as some beautification work. Thanks, MikeLynch (talk) १०:४३, २८ फ़ेब्रुवरि २०१२ (UTC)

Support[सम्पाद्यताम्]

Support समर्थनम् Sorry for the delay in voting. Sbblr0803 (वार्ता) १२:४४, १९ मार्च् २०१२ (UTC)

आरक्षकाय निर्देशः[सम्पाद्यताम्]

अधुना सम्स्कृतविक्कि शब्दकोशे आरक्षका न सन्ति इति कष्टम्। अतः मलयाळम् विक्किनिघण्डु मध्यॆ आरक्षकः योजकः:viswaprabha नामकः योजकः अत्र आरक्षकः भवतु इति निर्देशः। सः सम्स्कृतज्ञः विक्किपीडियायां बहुकालादारभ्य सक्रियः साङ्केतिकविषये निपुणश्च। --पकलोन् जलारण्यः ०५:०४, ६ फ़ेब्रुवरि २०१३ (UTC)।

Thank you for nominating. I am willing to be a sysop/bureaucrat at sa.wiktionary.org ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) (अम्भाषणम्) ०६:११, ६ फ़ेब्रुवरि २०१३ (UTC)
Support समर्थनम् There is a desperate requirement of a dedicated administartor for the betterment of Samskrit Wikikosha.Having known the admirable contributions made by ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) towards Malayalam Wikikosha, I support him. - योजकः:SumanaKoundinya
Support समर्थनम् मार्गदर्शकं विना किङ्कर्तव्यतामूढः जातः अस्ति अयं संस्कृतविकिकोशप्रकल्पः । अत्र सुष्ठु मार्गदर्शनाय अत्यन्तं यॊग्यः अस्ति योजकः:viswaprabha । अन्यॆषु प्रकल्पॆषु तस्य उत्कृष्टस्य मार्गदर्शनस्य साक्षिभूता अहं, तस्य समर्थनं मनःपूर्वकं करॊमि । - Shubha (अम्भाषणम्) १०:५१, ६ फ़ेब्रुवरि २०१३ (UTC)
Support समर्थनम् - DVSSastry (अम्भाषणम्) १२:२७, ६ फ़ेब्रुवरि २०१३ (UTC)

विस्वनाथवर्यः संस्कृतविकिकोशे आरक्षकदायित्वं निर्वहतु इत्यस्मिन् अस्माकं सहमतं प्रदर्षयित्वा बहु दिनानि अभवन्, प्रक्रिया अग्रे न गता इति मन्ये । अतः अन्तिमनिर्णयार्थं किं करणीयमिति कृपया सूचयतु । -योजकः:SumanaKoundinya

Support समर्थनम् बहुज्ञोऽयं बहुकार्यशीलोऽपि सदस्यः। तस्य प्रबन्धकत्वे प्रकल्पोऽयम् उन्नतिं यास्यतीति विश्वसिमि। धन्यवादः। -Hemant wikikosh (अम्भाषणम्) १७:३४, १५ मार्च् २०१३ (UTC)

विकिकोशस्य जालपुटे लघुसार्वत्रिकविभवसङ्केतप्राप्त्यै समर्थनम् (ShortUrl on Samskrit wikisource project)[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतविकिपुटस्य सम्पर्कम् अन्यजालपुटेषु दानावसरे अत्यन्तं दीर्घं सार्वत्रिकविभवसङ्केतं (URL) प्राप्नुमः यश्च बहुधा क्लेशं जनयति । अस्याः समस्यायाः निवारणाय तान्त्रिकसाहाय्यं प्रार्थितमस्ति येन हिन्दीभाषापुटेषु शिरोनाम्नः अधः यः लघुः सङ्केतः दृश्यते तादृशः सङ्केतः प्राप्यते । विकिकोशस्य जालपुटे इदं सौलभ्यं प्राप्तव्यमस्ति । तन्निमित्तं भवतां समर्थनम् अत्र सूचयन्तु ।

It has been proposed to provide short url facility(replacing the tawp.in shorturl external installation) on Samskrit wiktionary project. Find below the consensus of Community.--Sayant Mahato (सम्भाषणम्) ०४:२०, ३ अप्रैल २०१५ (UTC)

 1. Support समर्थनम्--Shubha (सम्भाषणम्) ०४:४१, ३ अप्रैल २०१५ (UTC)
 2. Support समर्थनम्--Narayanan V T (सम्भाषणम्) ०५:३५, ३ अप्रैल २०१५ (UTC)
 3. Support समर्थनम्--Premaskanth13 (सम्भाषणम्) ०६:४१, ३ अप्रैल २०१५ (UTC)
 4. Support समर्थनम्--Sayant Mahato (सम्भाषणम्) ०५:३५, ४ अप्रैल २०१५ (UTC)
 5. Support समर्थनम्----Vaishnavi (सम्भाषणम्) ०७:४४, ४ अप्रैल २०१५ (UTC)
 6. Support समर्थनम्----JVRKPRASAD (सम्भाषणम्) ०८:२७, ५ अप्रैल २०१५ (UTC)

Correction of namespace names in Sanskrit[सम्पाद्यताम्]

English Old Sanskrit New Sanskrit Status
(Main) मुख्यम् मुख्यम् Not need
Talk सम्भाषणम् सम्भाषणम् Not need
User योजकः योजकः Not need
User Talk योजकसम्भाषणम् योजकसम्भाषणम् Not need
Wikipedia विकिपीडिया विकिपीडिया Not need
Wikipedia talk विकिपीडियासम्भाषणम् विकिपीडियासम्भाषणम् Not need
Also: ---- ----- I don't know
Wiktionary Wiktionary विकिशब्दकोशः Please put new
Wiktionary talk Wiktionaryसम्भाषणम् विकिशब्दकोशसम्भाषणम् Please put new
Wikibooks Wikibooks विकिपुस्तकानि Please put new
Wikibooks talk Wikibooksसम्भाषणम् विकिपुस्तकसम्भाषणम् Please put new
Wikiquote विकिसूक्तिः विकिसूक्तिः Not need
Wikiquote talk Wikiquoteसम्भाषणम् विकिसूक्तिसम्भाषणम् Please put new
Wikisource Wikisource विकिस्रोतः Please put new
Wikisource talk Wikisourceसम्भाषणम् विकिस्रोतस्सम्भाषणम् Please put new
File ---- सञ्चिका Please put new
File talk ---- सञ्चिकासम्भाषणम् Please put new
MediaWiki मीडियाविकि मीडियाविकि Not need
MediaWiki talk मीडियाविकिसम्भाषणम् मीडियाविकिसम्भाषणम् Not need
Template फलकम् फलकम् Not need
Template talk फलकस्य सम्भाषणम् फलकसम्भाषणम् Please put new
Help सहाय्यम् साहाय्यम् Please put new
Help talk सहाय्यस्य सम्भाषणम् साहाय्यसम्भाषणम् Please put new
Category वर्गः वर्गः Not need
Category talk वर्गसम्भाषणम् वर्गसम्भाषणम् Not need
Module Module मॉड्यूल Please put new
Module talk Module talk मॉड्यूलसम्भाषणम् Please put new

नमस्ते सर्वेभ्यः ! संस्कृतविकिपीडिया, संस्कृतस्रोतः इत्यादिषु प्रकल्पेषु नामाकाशानां दोषाः सन्ति । तेषां परिवर्तने मया अत्र मत्कुणः (Bug) स्थापितः अस्ति । अत्र कृपया स्वमतं दत्त्वा कार्यस्यास्य समर्थनं करोतु इति निवेदनम् । अस्तु । ॐNehalDaveND ०५:५८, ८ जून २०१५ (UTC)

चर्चा[सम्पाद्यताम्]

एषः निर्णयः संस्कृतविकिपीडिया-समुदायेन स्वीकृतः आसीत् । अधुना एतस्य मत्कुणस्य कार्यं समापयितुं विकिकोशस्य समुदायेनापि पुष्टिः करणीया । येन एतत् कार्यं पूर्णताङ्गच्छेत् । सर्वेभ्यः निवेदयामि यत्, सर्वे परिवर्तनं पुष्टयितुं स्वस्य मतं यच्छन्तु इति । NehalDaveND (सम्भाषणम्) ११:५७, ७ मई २०१६ (UTC)

समर्थनम्[सम्पाद्यताम्]

असमर्थनम्[सम्पाद्यताम्]

तटस्थम्[सम्पाद्यताम्]

Cooperation[सम्पाद्यताम्]

I am working in English wiktionary with Sanskrit and Telugu words. I am creating pages for Sanskrit words and their English translations and other details. I welcome; if someone native speaker of Sanskrit to check my work. Kindly look here: [१] Thanking you.--Rajasekhar1961 (सम्भाषणम्) ०६:०३, १ अगस्त २०१५ (UTC)

Admin rights[सम्पाद्यताम्]

I want to make this project alive. For that I want admin rights. You can see my contribution here NehalDaveND (सम्भाषणम्) ११:२७, १६ जनवरी २०१६ (UTC)

समर्थनम्[सम्पाद्यताम्]

असमर्थनम्[सम्पाद्यताम्]

तटस्थम्[सम्पाद्यताम्]

sanskritnlpbot[सम्पाद्यताम्]

Purpose: Add dictionary entries from several sanskrit dictionaries collected by this project.

Function details:

 • Existing text will not be overwritten - dictionary entries from published books will be put in a separate section, which will be updated periodically with corrections from other projects such as IITS Koeln. A notice to that effect will be prepended in the section, for the convenience of users.
 • Users will of course free and encouraged to make corrections to any other part of the page that is not mechanically updated.

अन्यत्र क्रियादक्षताप्रमाणानि - विकिस्रोतस्यमुनैव यन्त्रकर्त्रा तत्रत्यैस् समर्थितं यन्त्रं किञ्चन सृष्टम्।

 • अत्र यन्त्रोपाधिप्रार्थना करिष्यते।

चर्चा[सम्पाद्यताम्]

 • I am also want to work on this project. So I asked for adminship too. But some reasons I couldn't work in this project. If you wants to work on this project and you want some administrative support I can do any time. My questions are -

- please tell me which are the steps you will follow to put those word ?

- The sentence which you wrote in Sanskrit here is very wrong grammatically. So Please tell me how you will fulfill that problem ? You have some one who has proper Sanskrit knowledge ?

I am asking these questions to you. But I will not decide to support you on base of your answers. I am asking you these, because I want to also involve in this work. I will support you after you answers. Thank you. NehalDaveND (सम्भाषणम्) १८:१४, १० मार्च २०१६ (UTC)

मान्य नेहल, "अन्यत्र क्रियादक्षताप्रमाणानि - विकिस्रोतस्यमुनैव यन्त्रकर्त्रा तत्रत्यैस् समर्थितं यन्त्रं किञ्चन सृष्टम्।" इति मया लिखीते को नाम व्याकरणदोषः। मम संस्कृतज्ञाने लोपाः सन्ति चेद् ध्रुवं दर्शनीयाः। तद्दर्शयताम्। अस्तु - न मामभिजानातीति दृश्यते भवान्। अपि whatsapp-सम्पर्को विस्मृतो यो भवता "संस्कृतेन जल्पः" इत्यादिषु गणेषु साधितः? Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) ०२:४६, १५ मार्च २०१६ (UTC)
नमस्ते Vishvas vasuki-महोदय ! संस्कृतेन जल्पः इत्यस्य सन्दर्भं ज्ञात्वा मम संस्मरणम् अभवत् । भवतः प्रयासः तु उत्तमः महोदय । एतत्तु अहं स्वस्पष्टतायै पृष्टवान् । एतत् अन्यथा मा स्वीकरोतु । प्रारम्भ एवाहम् अवदं यत्, भवतः उत्तरं मे समर्थनस्य आधारः न भविष्यति । एतत् कार्यं सर्वदा संस्कृतहितकरम् । विकिस्रोतस्यमुनैव, तत्रत्यैस्, लिखीते इत्यादयः दोषाः एव । यदि न सन्ति, तर्हि कृपया तस्य शब्दस्य अर्थं बोधयतु । एषः तु विवादविषयः संस्कृतकार्ये नावश्यकः । भवान् एतस्य उत्तरं न दास्यति चेदपि मे सन्तोषः । यथा पूर्वं मयोक्तं कार्यस्यास्य कृते यदि साहाय्यम् इच्छति, तर्हि सूचयतु । एकं सत्यं विप्राः बहुधा वदन्ति अस्तु । NehalDaveND (सम्भाषणम्) ०५:५४, १५ मार्च २०१६ (UTC)
सज्जन नेहल। प्रीतोऽस्मि त्वदीयं संस्कृतमुत्तरं पठित्वा। ममाभिप्राये तावकी संस्कृते गतिरुत्तराऽङ्ग्लभाषापेक्षया - यतो भवत आङ्ग्लोत्तरं पठित्वा भवदभिप्रायं स्पष्टमवगन्तुं नाहं शक्तवान्। तदस्तु। भवतो विपर्ययान् निवारयाम्यधुना। विकिस्रोतस्यमुनैव यन्त्रकर्त्रा तत्रत्यैस् समर्थितं यन्त्रं किञ्चन सृष्टम्। इति वाक्यखण्डं गृह्णातु। विकिस्रोतसि अमुना एव यन्त्रकर्त्रा तत्रत्यैः समर्थितम् … इत्यादि सन्धिविभजनम्। तत्र "अमुना" इति शब्दस्य निष्पत्तिं भवान् अत्र पठितुं शक्नोति। विसर्जनीयस्य सः (8।3।34) इत्यनेन च तत्रत्यैः + समर्थितं = तत्रत्यैस् समर्थितम् इति भवत्येव। यदि तत्रत्यैस्समर्थितम् इत्येव लिखितव्यमिति चेदाक्षेपः, स भवति भवद्दृष्ट्या लिपिदोषः, न कदाचिद् व्याकरणदोषः - रिक्तस्थाननिवेशने वा तन्निरसने वा नास्ति किञ्चित् सूत्रं पाणिनीयं हैमं चान्द्रं वाऽपि। प्राचीनतालपत्रेषु नास्त्येव रिक्तस्थानप्रयोगः। तत्राऽपि वक्तव्यमेव यन्ममाभिप्राये "तत्रत्यैस् समर्थनम्" इति लिपिविकारः "तत्रत्यैस्समर्थनम्" इति लेखनस्यापेक्षया पाठकसुखप्रदः। लिखीते इति तु क्षुद्रष्टङ्कनदोष एव क्षन्तव्यः, न तद् व्याकरणज्ञानाकौशललक्षणम्। वादे वादे वर्धते विद्या इत्यनया दृष्ट्या तु मम वादे न काचिद्ध्रीः। न स्याद् भवतोऽपि। कार्येऽस्मिन् भवत्समर्थनं सूचयत्व् अधः। (उपरि यथोक्तम् आङ्ग्ललेखस्याशयो न स्पष्टः)। 🙏 Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) १६:०३, १५ मार्च २०१६ (UTC)
"please tell me which are the steps you will follow to put those word ?" इति प्रश्नस्योत्तरे त्वयं क्रमः - विकियन्त्रस्य कस्यचिन्निर्माणम्, तत्प्रयोग इत्येव। उदाहरणार्थं हरि-पृष्ठे ऽसत्य् आदौ तत् स्रक्ष्यते। ततश्च क्रमशः शब्दकल्पद्रुम-वाचस्पत्यादिभ्य अर्था निक्षेप्स्यन्ते पृथक्कृते पृष्ठभागे। पश्चादुदाहरणं दर्शयिष्यामि भवद्भ्योऽत्र। Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) १६:१६, १५ मार्च २०१६ (UTC)
भो सज्जनाः। प्राग् यथा ऽशपम्, तथाधुना १० उदाहरणान्यत्र द्रष्टुं शक्यानि। तानि दृश्यन्ताम्। सूचनाश्च ददत। ततो भवद्भिरनुज्ञातो ऽखिलमपि कल्पद्रुमादिकं कोशगतार्थसङ्ग्रहम् उपारोपयिष्यामि। 🙏Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) ०२:३१, १९ मार्च २०१६ (UTC)
हन्त - कश्चन दोषो दृष्टः - शोधयामि सद्यः। ततोऽत्र पुनः परीक्षां चोदयिष्यामि। Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) ०३:१३, १९ मार्च २०१६ (UTC)
पुनः परीक्षार्थं सिद्धानि पृष्ठानि। Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) ०४:१२, १९ मार्च २०१६ (UTC)
 • I thing NehalDave's questions are reasonable. I also agree to support this project, so @Vishvas vasuki should answer once. This work is very very good. Yograj (सम्भाषणम्) ०६:३०, ११ मार्च २०१६ (UTC)
Dear Yograj, I have answered shrI nehal's question to the best of my ability - essentially requesting him to show the alleged grammatical error. I will very much be surprised if one exists. Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) ०२:५०, १५ मार्च २०१६ (UTC)

समर्थनम्[सम्पाद्यताम्]

 1. Support समर्थनम् विश्वासो वासुकिवर्यः संस्कृत-सङ्गणकसम्बद्धेषु कार्येषु आत्मानं बहुधा संयोज्य अनेकान् प्रकल्पान् आरब्धवान्, निरूढवान्, निर्वहञ्च विद्यते । कार्यस्य वेगवर्धनाय इदम् अत्यन्तम् अपेक्षितमस्ति इत्यतः इदं दृढं समर्थ्यते मया । --Shubha (सम्भाषणम्) ०६:०४, ११ मार्च २०१६ (UTC)
 2. Support समर्थनम्--Narayanan V T (सम्भाषणम्) ०६:१३, ११ मार्च २०१६ (UTC)
 3. Support समर्थनम् --Premaskanth13 (सम्भाषणम्) ०७:०४, ११ मार्च २०१६ (UTC)
 4. Support समर्थनम्--Sayant Mahato (सम्भाषणम्) १४:३४, १४ मार्च २०१६ (UTC)
 5. Support समर्थनम्-- नेहलमहोदयेन उत्तराधारितं समर्थनं नोक्तम् आसीत् । सः तु स्वमनसि विद्यमानस्य शङ्कायाः विषये प्रश्नं कुर्वन् आसीत् । भवान् केवलं व्याकरणदोषस्यैव उत्तरम् अयच्छत् । तथापि अहं भवतः समर्थनं करोमि । विवादशून्यं संस्कृतकार्यम् इति सर्वेषां लक्ष्यं स्यात् । Yograj (सम्भाषणम्) ०८:१५, १५ मार्च २०१६ (UTC)
 6. Support समर्थनम्-- नमस्करोमि । एतावता तु मया श्रुतम् आसीत् यत्, योग्यैः सह विवादः ज्ञानफलं ददाति इति । परन्तु अधुना तु तन्मे प्रत्यक्षम् । भवता यत्प्रतिपादितं तत्तु ज्ञानप्रदम् । अस्तु । NehalDaveND (सम्भाषणम्) ०६:०१, १६ मार्च २०१६ (UTC)


सर्वैरपि सज्जनैर् भवद्भिरुपकृतोऽस्मि प्रोत्साहितश्चास्मि। भूयो भूयो नमस्यामि वः। मासाभ्यन्तरे कार्यमारब्धुं निरीक्षे। Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) ०३:३५, १७ मार्च २०१६ (UTC)

असमर्थनम्[सम्पाद्यताम्]

Admin rights renewal[सम्पाद्यताम्]

I want to make this project alive. For that I want to renew admin rights. You can see my contribution here NehalDaveND (सम्भाषणम्) ०४:३७, २४ अप्रैल २०१६ (UTC)

समर्थनम्[सम्पाद्यताम्]

 1. Support समर्थनम्-- Yograj (सम्भाषणम्) ०४:४२, २४ अप्रैल २०१६ (UTC)
 2. Support समर्थनम्-- Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) १६:२४, २७ मई २०१६ (UTC)

असमर्थनम्[सम्पाद्यताम्]

तटस्थम्[सम्पाद्यताम्]

मुखपुटे सङ्ख्यादोषः[सम्पाद्यताम्]

सज्जनाः, मुखपुटे "अस्मिन् सद्यः विद्यमानाः शब्दाः - २,२९३" इत्यसत्यम् दृश्यते। कुत इयं सङ्ख्या प्राप्ता, कथञ्च शोधनीया? Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) १६:२४, २७ मई २०१६ (UTC)

Standard bot policy[सम्पाद्यताम्]

Hello,

To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. In particular, this policy allows stewards to automatically flag known interlanguage (interwiki) linking bots (if this page says that is acceptable), which form the vast majority of such requests. The policy also enables global bots on this wiki (if this page says that is acceptable), which are trusted bots that will be given bot access on every wiki that allows global bots. At this moment the Wiktionaries are not supported by Wikidata yet, so interwiki bot activity will still be present in this project.

This policy makes bot access requesting much easier for local users, operators, and stewards. To implement it we only need to create a redirect to this page (or the community page where bot requests are handled) from Project:Bot policy, and add a line at the top noting that it is used here. Please read the text at m:Bot policy before commenting. If you object, please say so; I hope to implement in two weeks if there is no objection, since it is particularly written to streamline bot requests on wikis with little or no community interested in bot access requests. If you have any questions, feel free to ask me at my talk page at Meta-Wiki.

Thank you very much, --MarcoAurelio १०:५०, २९ जून २०१६ (UTC)

Done. --MarcoAurelio (सम्भाषणम्) ११:४६, २५ नवम्बर २०१६ (UTC)

IST समयवलयस्य स्थापनम्[सम्पाद्यताम्]

नमः सर्वेभ्यः अस्माकं प्रकल्पे भारतीयकालमानस्य आवश्यकतात्वात् मया अत्र मत्कुणः स्थापितः अस्ति। कृपया स्वमतं अत्र दत्त्वा एतस्य कार्यस्य पूर्णतायै योगदानं ददातु। अस्तु। NehalDaveND (सम्भाषणम्) ०७:३१, १५ मार्च २०१७ (UTC)

A note about a future change[सम्पाद्यताम्]

Hi everyone. Some of you have already noticed this in m:Tech News as it's been already mentioned twice, but I wanted to flag again that because of an upcoming change, there's some code that may need to be fixed on this wiki:

You can find the list of the pages you'll want to check in a table on mw.org. In most cases those are false positives, and you only really need to fix as explained on mw.org when the "defective" syntax is inside a template or a wikilink, basically. When you have completed the checks, please edit the Notes field of the table accordingly! If you have questions, please reach the team on the talk page. Hope this helps, and thanks for your attention and your help, --Elitre (WMF) (सम्भाषणम्) १०:३१, १६ मई २०१७ (UTC)

I have also mentioned this change today in an email to tech ambassadors. So far the table on mediawiki.org doesn't reflect any fixes on this wiki. I'll just add that fixes are of course possible also after the change happens, although it may be suboptimal, and that you may want to look into automated means of solving the problem (come ask how en:Wikipedia:AutoWikiBrowser was used on the big wikis, for example). Hope this helps. Elitre (WMF) (सम्भाषणम्) १३:०४, २२ मई २०१७ (UTC)

देवनागरी-अङ्कम् उत्सर्गत्वेन स्थापयितुम्[सम्पाद्यताम्]

नमः सर्वेभ्यः! संस्कृतभाषायाः विकिपीडिया, विकिस्रोतः, विकिसूक्तिः, विकिशब्दकोशः, विकिपुस्तकम् इत्यादीनां प्रकल्पानाम् अङ्काः देवनागर्याम् एव उत्सर्गत्वेन भवेयुः इति समुदायस्य दीर्घकालीनः विचारः आसीत्। परन्तु कथं करणीयम् इति अस्पष्टम् आसीत्। जयप्रकाशमहोदयः तत्सम्बद्धं मार्गं प्राप्तवान् अस्ति। परन्तु तस्य कृते अस्माकं संस्कृतभाषायाः सर्वप्रकल्पानां समुदायैः देवनागरी-अङ्काः उत्सर्गत्वेन स्थापयितुं समर्थनं करणीयम् इति प्रथमं सोपानम्। अतः सर्वेभ्यः निवेदयामि यत्, कृपया कार्येऽस्मिन् स्वस्य समर्थनं कृत्वा साहाय्यं करोतु इति। NehalDaveND (सम्भाषणम्) ०९:५६, १३ जनवरी २०१८ (UTC)

टिप्पणी[सम्पाद्यताम्]

समर्थनम्[सम्पाद्यताम्]

Support समर्थनम् अतीव महत्त्वपूर्णं कार्यम्। प्रतिमा (सम्भाषणम्) १०:२४, १३ जनवरी २०१८ (UTC)

असमर्थनम्[सम्पाद्यताम्]

ताटस्थ्यम्[सम्पाद्यताम्]