नवीनपृष्ठानि

Jump to navigation Jump to search
नवीनपृष्ठानि
गोप्यताम् पञ्जीकृताः सदस्याः | गोप्यताम् बोट् इत्येतानि | दृश्यताम् पुनर्निर्दिष्टानि
  • २०:२७, १९ जुलाई २०१९सव्यपदेश (इतिहासः)[४४ अष्टकानि]2405:204:5501:341e:84c7:585a:5dbf:188b (सम्भाषणम्) (व्यपदेशेन सहितं सव्यपदेशम्। साङ्ख्यमते अप्रमात्मकप्रत्यक्षभेदः। तथा च दृष्टं द्विविधम्– शुद्धम् अशुद्धञ्चेति। तत्र प्रमाजन्यं शुद्धम्, अप्रमाजन्यमशुद्धम्। तत्रापि अशुद्धं सव्यपदेशं, सविकल्पं, अर्थव्यतिरेकी, इन्द्रियव्यतिरेकी चेति ।)
"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:नवीनपृष्ठानि" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः