कृतवैश्विकावरोधानाम् एपिसङ्केतानाम् आवली

Jump to navigation Jump to search

एषा अद्यत्वे विद्यमाना वैश्विकावरुद्धानाम् आवली । केचन अवरोधाः स्थाने निष्क्रियाः : तन्नाम ते अन्येषु क्षेत्रेषु सक्रियाः सन्ति, किन्तु स्थानीयप्रबन्धकः अस्यां वीक्यां तान् निष्क्रियान् अकरोत् ।

वैश्विकावरोधस्य अन्वेषणम्
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
 • १२:०६, २८ जनवरी २०२१: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 67.226.221.0/24 (२८ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १२:०६समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki vandalism)
 • ०९:५१, २८ जनवरी २०२१: Masti (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 107.150.86.26 (२८ जुलै २०२१ इत्यस्य ०९:५१समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०५:३६, २८ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2400:2200:5F1:85EC:222C:9D54:2A54:FE5E (२९ जनवरी २०२१ इत्यस्य १२:३६समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • ०५:२९, २८ जनवरी २०२१: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 68.7.220.251 (२८ जनवरी २०२२ इत्यस्य ०५:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०४:४५, २८ जनवरी २०२१: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 72.253.14.0/24 (२८ एप्रिल् २०२१ इत्यस्य ०४:४४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: Should you be affected by this block, please contact us.)
 • ००:५४, २८ जनवरी २०२१: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 210.242.153.203 (२८ एप्रिल् २०२१ इत्यस्य ००:५४समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki abuse)
 • २१:०७, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 193.37.32.166 (२७ जुलै २०२१ इत्यस्य २१:०७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <!-- VPN -->)
 • २१:०६, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 202.142.153.179 (२७ जनवरी २०२२ इत्यस्य २१:०६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • २१:०५, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 107.184.34.107 (२७ जनवरी २०२२ इत्यस्य २१:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • २१:०५, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 1.1.227.163 (२७ जनवरी २०२२ इत्यस्य २१:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • २०:५९, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 101.109.176.152 (२७ जुलै २०२१ इत्यस्य २०:५९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २०:५९, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 1.175.89.134 (२७ जुलै २०२१ इत्यस्य २०:५९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २०:५९, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 181.177.112.139 (२७ जुलै २०२१ इत्यस्य २०:५९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २०:५९, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 83.246.187.211 (२७ जुलै २०२१ इत्यस्य २०:५९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २०:५९, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 59.149.253.159 (२७ जुलै २०२१ इत्यस्य २०:५९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २०:५७, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 95.19.50.47 (२७ जनवरी २०२२ इत्यस्य २०:५७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • २०:५७, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 119.42.121.173 (२७ एप्रिल् २०२१ इत्यस्य २०:५७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २०:५६, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 125.160.56.134 (२७ जुलै २०२१ इत्यस्य २०:५६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २०:५५, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 96.40.176.225 (१० फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य २०:५५समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • २०:५४, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 125.24.8.193 (२७ जुलै २०२१ इत्यस्य २०:५४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २०:३३, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 14.198.176.200 (१० फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य २०:३३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki vandalism)
 • १९:५७, २७ जनवरी २०२१: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 136.52.125.180 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १९:५७समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १९:२२, २७ जनवरी २०२१: Masti (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 69.172.232.0/22 (२७ जुलै २०२१ इत्यस्य १९:२२समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १८:३६, २७ जनवरी २०२१: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 181.44.116.191 (१० फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १८:३६समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १८:२२, २७ जनवरी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 181.231.6.237 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १८:२२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १८:२२, २७ जनवरी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 186.158.132.104 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १८:२२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १८:१७, २७ जनवरी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 190.188.97.76 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १८:१७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १८:१५, २७ जनवरी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 181.44.61.124 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १८:१५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १८:०९, २७ जनवरी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 181.1.239.36 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १८:०९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १८:०५, २७ जनवरी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 181.231.167.206 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १८:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १८:००, २७ जनवरी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 89.75.181.176 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १८:००समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १७:५५, २७ जनवरी २०२१: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 210.185.171.246 (२७ एप्रिल् २०२१ इत्यस्य १७:५५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam)
 • १७:५४, २७ जनवरी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 179.48.143.3 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १७:५४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १७:५३, २७ जनवरी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 186.122.137.141 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १७:५३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १७:४८, २७ जनवरी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 181.45.133.99 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १७:४८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १७:४१, २७ जनवरी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 131.161.235.149 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १७:४१समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १७:१८, २७ जनवरी २०२१: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 186.29.19.168 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १७:१८समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १५:४५, २७ जनवरी २०२१: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 23.224.108.85 (२७ जनवरी २०२२ इत्यस्य १५:४५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १५:०८, २७ जनवरी २०२१: -revi (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.129.212.78 (२९ जनवरी २०२१ इत्यस्य १५:०८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १४:४२, २७ जनवरी २०२१: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.67.177.137 (२८ जनवरी २०२१ इत्यस्य २१:४२समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • १४:४२, २७ जनवरी २०२१: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.171.62.98 (२८ जनवरी २०२१ इत्यस्य २१:४२समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • ०६:२३, २७ जनवरी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 222.237.55.166 (२७ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य ०६:२३समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ०३:४१, २७ जनवरी २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 82.123.101.39 (२८ मार्च् २०२१ इत्यस्य ०३:४१समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०३:२७, २७ जनवरी २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 109.194.14.196 (२८ मार्च् २०२१ इत्यस्य ०३:२७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०३:२३, २७ जनवरी २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 128.199.22.125 (२७ जनवरी २०२२ इत्यस्य ०३:२३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०३:०३, २७ जनवरी २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 96.238.128.199 (३ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य ०३:०३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki vandalism)
 • ०१:००, २७ जनवरी २०२१: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 68.8.44.230 (२७ मे २०२१ इत्यस्य ०१:००समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse: Cross-wiki vandalism)
 • १७:४७, २६ जनवरी २०२१: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 190.28.203.129 (२ फेब्रवरी २०२१ इत्यस्य १७:४७समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • १५:४१, २६ जनवरी २०२१: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 198.181.163.0/24 (२६ जुलै २०२१ इत्यस्य १५:४१समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: Should you be affected by this block, please contact us.)
 • १४:४३, २६ जनवरी २०२१: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 82.132.236.97 (२९ जनवरी २०२१ इत्यस्य १४:४३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki abuse)
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:वैश्विकप्रतिबन्धसूची" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्