कृतवैश्विकावरोधानाम् एपिसङ्केतानाम् आवली

Jump to navigation Jump to search

एषा अद्यत्वे विद्यमाना वैश्विकावरुद्धानाम् आवली । केचन अवरोधाः स्थाने निष्क्रियाः : तन्नाम ते अन्येषु क्षेत्रेषु सक्रियाः सन्ति, किन्तु स्थानीयप्रबन्धकः अस्यां वीक्यां तान् निष्क्रियान् अकरोत् ।

वैश्विकावरोधस्य अन्वेषणम्
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
 • ०४:१९, २० नवम्बर २०१९: Shanmugamp7 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2605:7C00:7:1:0:0:0:17 (२० दिसम्बर २०१९ इत्यस्य ०४:१९समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ०२:४२, २० नवम्बर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 94.209.149.110 (२० दिसम्बर २०१९ इत्यस्य ०२:४२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:१८, २० नवम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 91.141.0.0/22 (२० दिसम्बर २०१९ इत्यस्य ००:१८समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse: please contact stewards@wikimedia.org if you want us to create an account for you)
 • ००:१६, २० नवम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 91.141.2.39 (२० नवम्बर २०१९ इत्यस्य ०६:१६समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ००:१४, २० नवम्बर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 77.111.31.57 (२० दिसम्बर २०१९ इत्यस्य ००:१४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २३:२०, १९ नवम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 178.165.128.0/22 (१९ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २३:२०समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse: please contact stewards@wikimedia.org if you want us to create an account for you)
 • २३:१९, १९ नवम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 178.165.129.214 (२० नवम्बर २०१९ इत्यस्य ०५:१९समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • २३:०३, १९ नवम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 126.242.162.163 (१९ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २३:०३समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २३:०३, १९ नवम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 126.33.75.130 (१९ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २३:०३समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २३:००, १९ नवम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 178.165.130.0/23 (२० नवम्बर २०१९ इत्यस्य २३:००समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • २२:५८, १९ नवम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 178.165.130.180 (२० नवम्बर २०१९ इत्यस्य ०४:५८समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • २२:४७, १९ नवम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 178.165.131.5 (२० नवम्बर २०१९ इत्यस्य ०४:४७समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १९:०७, १९ नवम्बर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 167.88.160.226 (१९ नवम्बर २०२० इत्यस्य १९:०७समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Open proxy)
 • १७:३३, १९ नवम्बर २०१९: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 172.58.102.196 (१९ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य १७:३३समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १७:२५, १९ नवम्बर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 46.188.98.10 (१९ मई २०२० इत्यस्य १७:२५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १७:११, १९ नवम्बर २०१९: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 5.90.0.0/16 (१९ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य १७:११समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ११:४८, १९ नवम्बर २०१९: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 112.42.74.250 (२६ नवम्बर २०१९ इत्यस्य ११:४८समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ०६:३७, १९ नवम्बर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 169.38.107.32 (१९ मई २०२० इत्यस्य ०६:३७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- SoftLayer Technologies -->)
 • ०६:३५, १९ नवम्बर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.123.3.225 (१८ जनवरी २०२० इत्यस्य ०६:३५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २२:४८, १८ नवम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 126.146.216.219 (१८ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २२:४८समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २२:४८, १८ नवम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 126.189.56.91 (१८ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २२:४८समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २२:४८, १८ नवम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 126.242.139.133 (१८ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २२:४८समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २२:४८, १८ नवम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 126.242.129.96 (१८ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २२:४८समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २२:४८, १८ नवम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 126.35.15.240 (१८ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २२:४८समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २२:४२, १८ नवम्बर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.141.123.2 (१८ नवम्बर २०२० इत्यस्य २२:४२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २२:१५, १८ नवम्बर २०१९: Vituzzu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2001:B07:5D29:855A:0:0:0:0/64 (१८ नवम्बर २०२० इत्यस्य २२:१५समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • २०:२१, १८ नवम्बर २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 47.19.52.21 (२ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २०:२१समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki abuse)
 • १८:४५, १८ नवम्बर २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 157.48.252.168 (१८ मई २०२० इत्यस्य १८:४५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १८:२१, १८ नवम्बर २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 193.32.190.181 (१८ नवम्बर २०२० इत्यस्य १८:२१समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १८:१६, १८ नवम्बर २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.14.148.66 (१८ नवम्बर २०२० इत्यस्य १८:१६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १८:१२, १८ नवम्बर २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 115.135.0.0/16 (१८ नवम्बर २०२१ इत्यस्य १८:१२समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: Infected network: Contact stewards if you are affected)
 • १७:०८, १८ नवम्बर २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 168.121.137.64 (१८ नवम्बर २०२१ इत्यस्य १७:०८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १७:०२, १८ नवम्बर २०१९: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2A02:120B:C3FD:5C0:0:0:0:0/64 (१८ फरवरी २०२० इत्यस्य १७:०१समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १६:१९, १८ नवम्बर २०१९: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 125.63.124.185 (२ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य १६:१९समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam)
 • १६:१८, १८ नवम्बर २०१९: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 187.45.123.110 (२५ नवम्बर २०१९ इत्यस्य १६:१८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam)
 • १६:०८, १८ नवम्बर २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 114.125.86.27 (२५ नवम्बर २०१९ इत्यस्य १६:०८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • १४:४९, १८ नवम्बर २०१९: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2409:4063:4E94:5156:0:0:0:0/64 (२५ नवम्बर २०१९ इत्यस्य १४:४९समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki abuse)
 • १४:११, १८ नवम्बर २०१९: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 92.62.66.0/24 (१८ मई २०२० इत्यस्य १४:११समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: Should you be affected by this block, please contact us.)
 • १३:०१, १८ नवम्बर २०१९: QuiteUnusual (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 196.245.255.0/24 (१८ फरवरी २०२० इत्यस्य १३:०१समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०४:३८, १८ नवम्बर २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 208.96.138.190 (१८ नवम्बर २०२० इत्यस्य ०४:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०४:३३, १८ नवम्बर २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 210.187.128.0/17 (१८ नवम्बर २०२० इत्यस्य ०४:३३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: Infected network: Contact stewards if you are affected)
 • ०४:२८, १८ नवम्बर २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 118.172.201.60 (१८ नवम्बर २०२० इत्यस्य ०४:२८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:५७, १८ नवम्बर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 87.133.132.40 (१८ फरवरी २०२० इत्यस्य ००:५७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:५१, १८ नवम्बर २०१९: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2604:6000:100E:841A:0:0:0:0/64 (१८ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य ००:५१समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki abuse)
 • २२:५०, १७ नवम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 126.242.168.234 (१७ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २२:५०समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २२:५०, १७ नवम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 126.242.209.21 (१७ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २२:५०समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २२:५०, १७ नवम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 126.35.157.221 (१७ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २२:५०समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २२:५०, १७ नवम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 153.229.222.18 (१७ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २२:५०समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २२:५०, १७ नवम्बर २०१९: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 153.163.218.249 (१७ दिसम्बर २०१९ इत्यस्य २२:५०समये समाप्तिः भवति ।) (Banned user)
 • २१:५७, १७ नवम्बर २०१९: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 124.13.184.0/22 (१७ मई २०२० इत्यस्य २१:५७समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam)
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:वैश्विकप्रतिबन्धसूची" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः