कृतवैश्विकावरोधानाम् एपिसङ्केतानाम् आवली

Jump to navigation Jump to search

एषा अद्यत्वे विद्यमाना वैश्विकावरुद्धानाम् आवली । केचन अवरोधाः स्थाने निष्क्रियाः : तन्नाम ते अन्येषु क्षेत्रेषु सक्रियाः सन्ति, किन्तु स्थानीयप्रबन्धकः अस्यां वीक्यां तान् निष्क्रियान् अकरोत् ।

वैश्विकावरोधस्य अन्वेषणम्
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
 • १६:०८, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 106.77.79.248 (३ जुलै २०२० इत्यस्य २३:०८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • १५:५३, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 5.125.111.228 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १५:५३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • १५:४०, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 83.7.0.0/16 (१९ जुलै २०२० इत्यस्य १८:५९समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १५:३७, २ जुलै २०२०: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 83.149.21.145 (२ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १५:३७समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १५:३५, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 191.95.48.232 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १५:३५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • १५:३५, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 202.124.32.117 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १५:३५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • १५:३५, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2A02:8070:879F:CA00:C55A:C641:7D31:6C57 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १५:३५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • १५:२८, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 114.122.21.114 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १५:२८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • १५:२८, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 182.1.0.170 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १५:२८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • १५:२८, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 114.125.59.109 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १५:२८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • १५:२८, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 116.206.38.39 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १५:२८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • १५:२८, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 114.122.15.170 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १५:२८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • १५:२८, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 36.71.141.216 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १५:२८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • १५:२८, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 182.1.3.117 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १५:२८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • १५:२८, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 116.206.30.43 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १५:२८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • १५:२८, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 114.79.7.109 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १५:२८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • १५:०१, २ जुलै २०२०: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 93.41.117.100 (२ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १५:०१समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १५:००, २ जुलै २०२०: Melos (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 79.56.230.158 (५ जुलै २०२० इत्यस्य १५:००समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १४:५२, २ जुलै २०२०: Sakretsu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.72.0.0/24 (२ जुलै २०२२ इत्यस्य १४:५२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १४:२१, २ जुलै २०२०: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 176.201.131.209 (२ आगस्ट् २०२० इत्यस्य १४:२१समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १२:३६, २ जुलै २०२०: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 59.13.114.219 (३ जुलै २०२० इत्यस्य १९:३६समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १२:३५, २ जुलै २०२०: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 121.157.128.227 (३ जुलै २०२० इत्यस्य १९:३५समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ११:२६, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 111.241.109.52 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य ११:२६समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ११:२६, २ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 175.181.156.183 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य ११:२६समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • १०:१४, २ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 186.215.78.138 (२ जनवरी २०२१ इत्यस्य १०:१४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १०:११, २ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 209.99.136.0/24 (२ जनवरी २०२१ इत्यस्य १०:११समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <!-- Connectionet Solutions VPN -->)
 • १०:१०, २ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.253.27.45 (२ जुलै २०२१ इत्यस्य १०:१०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • १०:०४, २ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 150.95.155.157 (२ जनवरी २०२१ इत्यस्य १०:०४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १०:०४, २ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.72.73.27 (२ जनवरी २०२१ इत्यस्य १०:०४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <!-- VPN -->)
 • १०:०४, २ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.214.168.171 (२ जुलै २०२१ इत्यस्य १०:०४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • १०:०३, २ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 78.108.180.118 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १०:०३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १०:०३, २ जुलै २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 95.218.4.101 (१६ जुलै २०२० इत्यस्य १०:०३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०९:१०, २ जुलै २०२०: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 213.204.71.0/24 (२ अक्टोबर् २०२० इत्यस्य ०९:१०समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ०४:४८, २ जुलै २०२०: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 181.238.58.82 (२ आगस्ट् २०२० इत्यस्य ०४:४८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०३:५४, २ जुलै २०२०: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 47.144.128.169 (३१ आगस्ट् २०२० इत्यस्य ०३:५४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:१३, २ जुलै २०२०: Sakretsu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 31.182.198.171 (२ जुलै २०२१ इत्यस्य ००:१३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:११, २ जुलै २०२०: Sakretsu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 172.96.80.0/20 (२ जुलै २०२२ इत्यस्य ००:११समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:०८, २ जुलै २०२०: Sakretsu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 209.99.136.173 (२ जुलै २०२१ इत्यस्य ००:०८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:०७, २ जुलै २०२०: Sakretsu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 189.110.199.38 (२ जुलै २०२१ इत्यस्य ००:०७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:०६, २ जुलै २०२०: Sakretsu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 77.31.125.152 (२ आगस्ट् २०२० इत्यस्य ००:०६समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ००:०५, २ जुलै २०२०: Sakretsu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 209.99.136.75 (२ जुलै २०२१ इत्यस्य ००:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:०४, २ जुलै २०२०: Sakretsu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.43.226.233 (२ जुलै २०२१ इत्यस्य ००:०४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:०२, २ जुलै २०२०: Sakretsu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.129.88.7 (२ जुलै २०२१ इत्यस्य ००:०२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ००:०१, २ जुलै २०२०: Sakretsu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 183.89.24.57 (२ जुलै २०२१ इत्यस्य ००:०१समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २३:५७, १ जुलै २०२०: Sakretsu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 41.84.228.86 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य २३:५७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २०:१८, १ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 213.6.66.242 (१ अक्टोबर् २०२० इत्यस्य २०:१८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २०:१८, १ जुलै २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 213.6.66.162 (१ अक्टोबर् २०२० इत्यस्य २०:१८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २०:०६, १ जुलै २०२०: Masti (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 182.253.232.0/22 (१ जनवरी २०२१ इत्यस्य २०:०६समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • २०:०५, १ जुलै २०२०: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 65.254.225.129 (१ जुलै २०२२ इत्यस्य २०:०५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- The Endurance International Group, Inc. -->)
 • १९:४५, १ जुलै २०२०: Sakretsu (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 83.149.21.208 (२ जुलै २०२० इत्यस्य १९:४५समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:वैश्विकप्रतिबन्धसूची" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्