सक्रिययोजकानाम् आवली ।

अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
एषा तु गतेषु ३० दिनेषु कृतकार्याणां योजकाना आवली ।

भवान्/भवती एतस्य पृष्ठस्य उपस्मृतौ (cache) सङ्ग्रहितं संस्करणं पश्यति, यत् २ दिनानि, १२ घण्टाः, ५३ निमेषाः तथा च ३३ क्षणानि यावत् पुरातनं भवितुम् अर्हति ।

सक्रिययोजकानाम् आवली ।
"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:सक्रिय_सदस्य" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः