Uploads by 1940883 T.M.Sidhanth (EMS)

Jump to navigation Jump to search

एतद्विशेषपुटम् उत्तारितसञ्चिकाः प्रदर्शयति । योजकेन शुद्धाः अतिनूतनं सञ्चिकाः केवलम् अत्र प्रदर्शयति ।

सञ्चिकावली
दिनाङ्क नाम अंगुष्ठनखाकारम् । आकार वर्णनम्
फलितानि न सन्ति
"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:सञ्चिकावलिः/1940883_T.M.Sidhanth_(EMS)" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्