न्यूनतमालोकनयुक्तपुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०१:४४, १३ नवम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिकपरिणाम अत्र सन्ति ।

Updates for this page are run periodically.

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. अञ्जनसिद्धि‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 2. अनभिसंहित‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 3. अधर्मिन्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 4. अञ्जलिकर्म्मन्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 5. Kavya Devraj/प्रयोगपृष्ठम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 6. Kumar.saakshi/परयोगपृष्ट्म‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 7. Lehel (chef)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 8. ManishAgarwal1620384‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 9. Saif 272/प् रयोगपृष्ठम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 10. Sanjana TR‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 11. अनुच्छिन्न‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 12. Video‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 13. अड्डचल‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 14. अनिष्टहेतु‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 15. अनुसंवरण‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 16. अद्यतनी‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 17. अनपिसोमपीथ‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 18. अनुत्तरवेदिक‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 19. अनीचकम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 20. अतिगरीयस्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 21. अतितृप्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 22. अञ्जसी‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 23. अनुदेशन‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 24. अतिदारुण‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 25. अनुप्रयुज्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 26. अतिद्वय‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 27. अनुपलाभ‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 28. अनुभूतिप्रकाश‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 29. अधोदिश्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 30. अनुविराज्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 31. अतिमारुत‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 32. अतिकल्य‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 33. अधिपा‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 34. अनभ्यवचारुक‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 35. अतिप्रणीत‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 36. अधियाङ्ग‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 37. अध्रिज‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 38. अतितरा‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 39. अतिरूक्ष‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 40. अतिक्रुध्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 41. अनुगव‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 42. अत्याक्रमण‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 43. अतिलौल्यता‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 44. अतिबाहुः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 45. अनुत्सेकिन्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 46. अधरमूलम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 47. अनुत्तमम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 48. अनुनिर्जिहान‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 49. अनुसंसृष्ट‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 50. अधाराग्रह‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:स्वल्पतमपरिवर्तानानि" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः