न्यूनतमालोकनयुक्तपुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०१:२१, २७ मे २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिकपरिणाम अत्र सन्ति ।

Updates for this page are running twice a month.

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. अनाव्रस्क‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 2. अनभ्यनुज्ञा‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 3. अधिज्योतिषम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 4. अध्वरदीक्षणीया‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 5. Kavya Devraj/प्रयोगपृष्ठम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 6. Kumar.saakshi/परयोगपृष्ट्म‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 7. Lehel (chef)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 8. ManishAgarwal1620384‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 9. Saif 272/प् रयोगपृष्ठम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 10. अनुग्र‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 11. Sanjana TR‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 12. अनङ्गदानव्रतम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 13. Video‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 14. अनुसंया‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 15. अथर्यू‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 16. अध्येय‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 17. अञ्जनावति‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 18. अतिक्रमणीय‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 19. अञ्जीरः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 20. अतज्झ‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 21. अनुच्छित्तिधर्मन्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 22. अतिदा‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 23. अतिस्तुति‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 24. अनुनु‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 25. अतिदाहः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 26. अतमस्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 27. अतिधवल‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 28. अणुवादिन्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 29. अनुम्लोच‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 30. अतिसेन‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 31. अनुविनिःसृ‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 32. अनर्मन्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 33. अनपुंसक‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 34. अनाकालः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 35. अनन्तदृष्टि‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 36. अतिप्रथन‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 37. अनिङ्गयत्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 38. अण़्ड‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 39. अनपकर्ष‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 40. अनुकर्मा‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 41. अतिक्राम‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 42. अद्विषेण्य‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 43. अण्वन्त‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 44. अनुनिक्रम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 45. अतिबहु‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 46. अनुदेय‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 47. अनुध्यै‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 48. अनुप्तशस्य‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 49. अनुपलाल‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 50. अनुपश्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:स्वल्पतमपरिवर्तानानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्