अङ्गिरस्

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अङ्गिरस्¦ पु॰ अङ्गति अगि--गतौ असि इरुट्। ब्रह्मणोमानस-पुत्रे स्वनामख्याते मुनिभेदे। भारते वन॰ मार्क॰
“ब्रह्मणो मानसाः पुत्त्रा विदिताः षण्महर्षयः मरीचि-रत्र्यङ्गिसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः” इति
“त्वमग्ने प्रथमोऽङ्गिरा ऋषिर्देवानामिति” श्रुतौ अग्ने-रङ्गिरस्त्वमुक्तं तत्कथा भारते वन॰ मार्क॰।
“यदा क्रुद्वो हुतवहस्तपस्तप्तुं वनं गतः॥ तदा च भग-वानग्निः स्वयमेवाङ्गिराभवत्। सन्तापयंश्च प्रभया नाशयंस्तिमिराणि च॥ पुराङ्गिरा महावाहो! चचार तप उत्त-मम्। आश्रमस्थो महाभागो हव्यवाहं विशेषयन्। तथा स भूत्वा तु तदा जगत् सर्व्वं व्यकाशयत्॥ तपश्चरं-स्तु हुतभुक् सन्तप्तस्तस्य तेजसा। भृशं ग्लानश्च तेजस्वीन स किञ्चित् प्रजज्ञिवान्॥ अथ सञ्चिन्तयामासभगवान् हव्यवाहनः। अन्योऽग्निरिह लोकानां ब्रह्मणासंप्रकल्पितः॥ अग्नित्व विप्रनष्ट हि तम्पमानस्य मेतपः। कथमग्निः पुनरहं भवेयमिति चिन्त्य सः। अपश्यदग्निवल्लोकांस्तापयन्त महामुनिम्॥ सोऽपासर्प-च्छनैर्भीतस्तमुवाच तदाङ्गिराः। शीघ्रमेव भवस्याग्निस्त्वंपुनर्लोकभावनः। विज्ञातश्चासि लोकेषु त्रिषु संस्थान-चारिषु॥ त्वमग्निः प्रथमं सृष्टो ब्रह्मणा तिमिरापहः। स्वस्थानं प्रतिपद्यस्व शीघ्रमेव तमोनुद!॥ अग्निरुवाच। नष्टकीर्त्तिरहं लोके भवान् जातो हुताशनः। भवन्त-मेव ज्ञास्यन्ति पावकं न तु मां जनाः॥ निक्षिपाम्यह-मग्नित्वं त्वमग्निः प्रथमो भव। भविष्यामि द्वितीयोऽहंप्रजापत्यक एव च॥ अङ्गिरा उवाच। कुरु पुण्यंप्रजासर्गं भवाग्निस्तिमिरापहः। माञ्च देव! कुरुष्वाग्ने!प्रथमं पुत्त्रमञ्जसा॥ मार्कण्डेय उवाच। तच्छुत्वाङ्गिरसोवाक्यं जातवेदास्तथाकरोत्। राजन् वृहस्पतिर्नामतस्याप्यङ्गिरसः सुतः इति”॥ तस्य च यथा अग्निपुत्त्रत्वं येन येन रूपेण च आविर्भाव-स्तथोक्तमग्निशब्दे। अग्नौ च।
“शिवो भव प्राजापत्योमानुषीभ्यामङ्गिरः इति य॰ अङ्गिरोमिः ऋषिभिःसम्पादितत्वात् अङ्गसौष्ठवाद्वा अङ्गिरा अग्निरूपः[Page0081-a+ 38] हे अङ्गिरः! अग्निरूपेति” वेददीपः। अङ्गिरसः गोत्रा-पत्यम् शिवा॰ अण्। आङ्गिरसः बहुषु लुक्। अङ्गिरसस्तद्गोत्रापत्ये ब॰ व॰।
“सर्व्वे सान्ता अदन्ताःस्युः” इत्युक्तेः पृ॰ सलोपे अङ्गिरशब्दोऽप्यत्र,
“येनानवग्वे अङ्गिरे” इति वेदः। मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिरा इति याज्ञ्य॰
“एवं त्यक्त्वा शरीरंतु परमे तपसि स्थितः। भृग्वङ्गिरादिभिर्भूयस्तप-साप्यायितस्तदेति” भार॰।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अङ्गिरस्¦ m. (-राः) The name of a Rishi or saint, born of BRAHMA4, one of the seven principal sages; in one legend identified with fire, and apparently an astronomicalpersonification, having for his sons UTAT'HYA and VRIHASPATI, and for daughters Sinivali, Kuhu4 Ra4ka and Anumati. E. अगि to go, and आनि Unadi aff. with इरक् inserted.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अङ्गिरस् m. N. of a ऋषि, author of the hymns of RV. ix , of a code of laws , and of a treatise on astronomy (he is said by some to have been born from ब्रह्मा's mouth , and to have been the husband of स्मृति, of श्रद्धा, of two daughters of मैत्रेय, of several daughters of दक्ष, etc. ; he is considered as one of the seven ऋषिs of the first मन्वन्तर, as a प्रजापति, as a teacher of the ब्रह्मविद्या, which he had learnt from सत्यवाह, a descendant of भरद्वाज, etc. Among his sons , the chief is अग्नि, others are संवर्त, उतथ्य, and बृहस्पति; among his daughters are mentioned सिनीवाली, कुहू, राका, अनुमति, and अकूपारा; but the ऋचs or Vedic hymns , the manes of हविष्मत्, and mankind itself are styled his offspring. In astronomy he is the planet Jupiter , and a star in Ursa Major)

अङ्गिरस् m. N. of अग्निMBh.

अङ्गिरस् m. pl. ( असस्)descendants of अङ्गिरस्or of अग्नि(mostly personifications of luminous objects)

अङ्गिरस् m. the hymns of the अथर्व- वेदTS.

अङ्गिरस् m. priests who by using the magical formulas of those hymns protect the sacrifice against the effects of inauspicious accidents.

Purana index[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


(I)--a मानस son of ब्रह्मा, born of his mouth. फलकम्:F1: भा. III. १२. २२, २४; Br. II. ३२. ९६; M. 3. 6; 5. १४; १५. १६.फलकम्:/F Married श्रद्धा, (पित्री-वि। प्।) a daughter of Kardama. फलकम्:F2: भा. III. २४. २२; Vi. I. 7. 5, 7; १५. १३६.फलकम्:/F Father of four daughters. His two sons were Utathya and बृहस्पति. फलकम्:F3: भा. IV. 1. ३४-5; M. १०२. १९; १०६. १७.फलकम्:/F Had not yet realised the Supreme Being. फलकम्:F4: भा. IV. २९. ४३.फलकम्:/F With his pupils visited भीष्म lying on his bed of arrows. फलकम्:F5: भा. I. 9. 8.फलकम्:/F Came to see परीक्षित् practising प्रायोपवेश। फलकम्:F6: Ib. I. १९. 9.फलकम्:/F Married two of the daughters of दक्ष. These were स्वधा and सती. His sons were पितृ and अथर्वान्गिरस्. A प्रजापति. फलकम्:F7: Ib. VI. 6. 2, १९; Br. II. ३७. ४५; M. १६७. ४३; १७१. २७; वा. 1. १३७; 3. 3; २५. ८२; ३०. ४८; ६५. ९७-101.फलकम्:/F Once [page१-023+ ३९] called on Citraketu, the king of शूरसेनस्, who was childless and blessed his first queen with a son. The jealous co-wives of the king administered poison to the baby and it died. Finding the king and queen weeping bitterly, अङ्गिरस् accompanied by नारद came to the palace. These two sages appeared there in अवधूत form. अङ्गिरस् consoled the king and cited the story of King Bhoja. फलकम्:F8: भा. VI. १४. १४-30, ३७-61; १५. १०; १२, १७-26 [1-4].फलकम्:/F Went back to ब्रह्मलोक with नारद. फलकम्:F9: Ib. VI. १६. २६.फलकम्:/F Was appointed by King Rathi- kara to produce sons on his wife. फलकम्:F१०: Ib. IX. 6. 2.फलकम्:/F The sage presiding over the month of नभ। फलकम्:F११: Ib. XII. ११. ३७; M. १२६. १०.फलकम्:/F Was present at the anointing of वामन. फलकम्:F१२: भा. VIII. २३. २०.फलकम्:/F Came to see कृष्ण at स्यमन्तपञ्चक. फलकम्:F१३: Ib. X. ८४. 5.फलकम्:/F Went to द्वारका to ask कृष्ण to go back to वैकुण्ठ. फलकम्:F१४: Ib. XI. 6. 2.फलकम्:/F Had another son named Samvarta (s.v.). फलकम्:F१५: Ib. IX. 2. २६.फलकम्:/F Cursed विद्याधर Sudars4ana (s.v.) to become a reptile for mocking at him. फलकम्:F१६: Ib. X. ३४. १३-15.फलकम्:/F Performed a sacrifice when शरयाति explained on the rituals of the second day. फलकम्:F१७: Ib. IX. 3. 1.फलकम्:/F Stood near the wheel of the chariot त्रिपुरारि in defence; served प्रयाग and lived in Benares; a महऋषि and मन्त्रकृत्। फलकम्:F१८: M. १३३. २०, ६१, ६७; १४५. ९०, १०१; १४६. १७; १८४. १५; १९२. १०; वा. ५९. ९८.फलकम्:/F
(II)--a son of Ulmuka. भा. IV. १३. १७.
(III)--author of अङ्गिरस् कल्प; a master of अथर्व सम्हिता। भा. XII. 7. 4.
(IV)--one of the sages who left for पिण्डारक. भा. XI. 1. १२. [page१-024+ ३५]
(V)--born in वारुणि यज्ञ by an oblation in the अङ्गार (fuel) from it, and hence the name. Agni there- fore claimed him to be his son, and so अङ्गिरसस् became आग्नेयस्. भारद्वाजस् and Gautamas belong to this line; performed penance at अमरकण्टक, praised Soma and spoke on the श्राद्ध कल्प to his son शंयु at दारुवन. फलकम्:F1: Br. II. 9. १८, २३; III. 1. २१, ३९-40, १०१; १३. 5; २०. १९; IV. 2. ३३ and ४७; वा. ६४. 2; ७३, ६३; ७५. ५६; ७७. 5; ८८. 7; Br. II. २७. १०३.फलकम्:/F Married सुरूपा, daughter of मरीचि and had ten sons. फलकम्:F2: वा. ६५. १०५-8; M. १९५. 9; १९६. 1; २४५. ८६.फलकम्:/F
(VI)--A son of कश्यप; married स्मृति and had two sons and four daughters; फलकम्:F1: Br. II. ११. १७; 9. ५५; वा. २८. १४.फलकम्:/F flourished in स्वायम्- bhuva antara; a देवऋषि. फलकम्:F2: Ib. ३१. १६; ३०. ८६; Br. II. ११. १७; १३. ५३.फलकम्:/F
(VII)--with the sun for the months Nabho- nabha (Nabha-वि। प्।). Br. II. २३. 9; Vi. II. १०. 9.
(VIII)--the name of व्यास in the fourth द्वापर; अवतार् of the lord Suhotri. वा. २३. १२६.
(IX)--one of the आत्रेयस् of the Raivata antara. फलकम्:F1: Br. II. ३६. ६२.फलकम्:/F Sprung out of charcoal in which ब्रह्मा offered a second oblation: adopted by Agni as his son and hence अङ्गिरस् called आग्नेयस्. फलकम्:F2: Ib. III. 1. ४०-42.फलकम्:/F See अङ्गिरस्। V.
(X)--a son of ऋषभ, the ninth अवतार् of महेश्वर. वा. २३. १४४.
(XI)--A son of Atharva: फलकम्:F1: वा. २९. 9.फलकम्:/F known as Atharvan. फलकम्:F2: Ib. ६५. ९७; Br. I. 5. ७०.फलकम्:/F [page१-025+ २५]

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Aṅgiras : m. (pl.): The descendents of the sage Aṅgiras; the family was also known as Āṅgirasa; often mentioned along with Bhṛgus.


A. Their connection with Agni: Because Agni adopted Aṅgiras, all those born in the line of Aṅgiras were to be known as Angirases (jagrāhāṅgirasaṁ devaḥ śikhī …/tasmādaṅgiraso jñeyāḥ sarva eva tadanvayāḥ) 13. 85. 45.


B. Extensive lineage: Bhārgava and Āṅgirasa families are characterized by extensive lineage (bhārgavāṅgirasau loke lokasaṁtānalakṣaṇau) 13. 85. 34.


C. Persons born in the family of Aṅgiras:

(1) Bṛhaspati referred to as the best among the Aṅgirases (aṅgirasāṁ variṣṭhe bṛhaspatau) 5. 16. 27; (aṅgirasāṁ vara) 12. 323. 43; (bṛhaspatiṁ…aṅgirasāṁ varam) 18. 5. 10; (utpanne'ṅgirase…bṛhaspatau) 12. 322. 51.

(2) Droṇa referred to as the best among the Aṅgirases (aṅgirasāṁ varaḥ) 1. 123. 49, 68; (droṇam aṅgirasāṁ varam) 5. 194. 15; (aṅgirasāṁ…śreṣṭhe… gurau) 12. 2. 5;

(3) Aśvatthāman (droṇaputraḥ…jātam āṅgirase kule) 10. 7. 5254;

(4) Utathya (utathyasya jātasyāṅgirase kule) 13. 139. 9;

(5) Cirakāri (cirakāres tu yat pūrvaṁ vṛttam āṅgirase kule) 12. 258. 2.


D. Gods related to Aṅgirases (?): While describing the fourfold classification of gods, those related to the Aṅgirases are said to be the Brāhmaṇas among the gods (smṛtās tv aṅgiraso devā brāhmaṇā iti niścayaḥ) 12. 201. 23.


E. Epic events:

(1) Baka Dālbhya pointed out to Yudhiṣṭhira, sages of different families, among whom were mentioned Bhṛgus and Aṅgirases, who, observing vows, practised dharma in Dvaitavana under the protection of Yudhiṣṭhira (paśya dvaitavane pārtha…caranti dharmam…tvayā guptā dhṛtavratāḥ/bhṛgavo 'ṅgirasaś caiva) 3. 27. 6-7;

(2) When the Pāṇḍavas were on the Mahendra mountain, Yudhiṣṭhira, along with his brothers, honoured many ascetics, introduced by Lomaśa, among whom there were, Bhṛgus and Aṅgirases (mahendram āsādya…sa tatra…tāpasānāṁ paraṁ cakre satkāraṁ bhrātṛbhiḥ saha//lomaśaś cāsya tān sarvān ācakhyau tatra tāpasān/bhṛgūn aṅigirasaś caiva) 3. 114. 26; 3. 115. 1-2;

(3) When Droṇa released Brāhma astra to kill the Pāñcālas (7. 164. 79), great sages, led by Agni, came to him; among these sages were Bhṛgus and Aṅgirases; they told Droṇa that he had not acted according to Dharma and that it was time for his death (havyavāhapurogamāḥ… bhṛgavo 'ṅgirasaś caiva…ta enam abruvan sarve droṇam…adharmataḥ kṛtaṁ yuddhaṁ samayo nidhanasya te) 7. 164. 86, 88-89.


F. Past events:

(1) As an example of the Kṣatriya lustre and power pacified by the Brāhmaṇas, it was pointed out that the Aṅgirases had defeated the Nīpas (kṣatriyāṇāṁ pratapatāṁ…brāmaṇeṣv eva śāmyanti tejāṁsi ca balāni ca//nīpān aṅgiraso 'jayan) 13. 34. 15-16;

(2) Bhṛgus and Aṅgirases, along with Daṇḍa, are mentioned among those who followed Hara (Śiva) and Pārvatī when they started for Bhadravaṭa when Skanda was anointed as the leader of gods; they were on the right side of Hara (tasya dakṣiṇato bhāti daṇḍo gacchañ śriyā vṛtaḥ/bhṛgvaṅgirobhiḥ sahito…) 3. 221. 14; Aṅgirases, along with Bhṛgus, mentioned among those who were present at the time of anointing of Skanda (bhṛgubhiś cāṅgirobhiś ca…tathā vṛtaḥ) 9. 44. 8;

(3) Indra saw in the east at the Raudra muhūrta on an Amāvāsyā day (3. 213. 26-27) Agni entering the sun after receiving oblations offered with various mantras by Bhṛgus and Aṅgirases (bhṛgubhiś cāṅgirobhiś ca hutaṁ mantraiḥ pṛthagvidhaiḥ/havyaṁ gṛhītvā vahniṁ ca praviśantaṁ divākaram//) 3. 213. 29.


_______________________________
*3rd word in left half of page p608_mci (+offset) in original book.

previous page p607_mci .......... next page p609_mci

Mahabharata Cultural Index[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Aṅgiras : m. (pl.): The descendents of the sage Aṅgiras; the family was also known as Āṅgirasa; often mentioned along with Bhṛgus.


A. Their connection with Agni: Because Agni adopted Aṅgiras, all those born in the line of Aṅgiras were to be known as Angirases (jagrāhāṅgirasaṁ devaḥ śikhī …/tasmādaṅgiraso jñeyāḥ sarva eva tadanvayāḥ) 13. 85. 45.


B. Extensive lineage: Bhārgava and Āṅgirasa families are characterized by extensive lineage (bhārgavāṅgirasau loke lokasaṁtānalakṣaṇau) 13. 85. 34.


C. Persons born in the family of Aṅgiras:

(1) Bṛhaspati referred to as the best among the Aṅgirases (aṅgirasāṁ variṣṭhe bṛhaspatau) 5. 16. 27; (aṅgirasāṁ vara) 12. 323. 43; (bṛhaspatiṁ…aṅgirasāṁ varam) 18. 5. 10; (utpanne'ṅgirase…bṛhaspatau) 12. 322. 51.

(2) Droṇa referred to as the best among the Aṅgirases (aṅgirasāṁ varaḥ) 1. 123. 49, 68; (droṇam aṅgirasāṁ varam) 5. 194. 15; (aṅgirasāṁ…śreṣṭhe… gurau) 12. 2. 5;

(3) Aśvatthāman (droṇaputraḥ…jātam āṅgirase kule) 10. 7. 5254;

(4) Utathya (utathyasya jātasyāṅgirase kule) 13. 139. 9;

(5) Cirakāri (cirakāres tu yat pūrvaṁ vṛttam āṅgirase kule) 12. 258. 2.


D. Gods related to Aṅgirases (?): While describing the fourfold classification of gods, those related to the Aṅgirases are said to be the Brāhmaṇas among the gods (smṛtās tv aṅgiraso devā brāhmaṇā iti niścayaḥ) 12. 201. 23.


E. Epic events:

(1) Baka Dālbhya pointed out to Yudhiṣṭhira, sages of different families, among whom were mentioned Bhṛgus and Aṅgirases, who, observing vows, practised dharma in Dvaitavana under the protection of Yudhiṣṭhira (paśya dvaitavane pārtha…caranti dharmam…tvayā guptā dhṛtavratāḥ/bhṛgavo 'ṅgirasaś caiva) 3. 27. 6-7;

(2) When the Pāṇḍavas were on the Mahendra mountain, Yudhiṣṭhira, along with his brothers, honoured many ascetics, introduced by Lomaśa, among whom there were, Bhṛgus and Aṅgirases (mahendram āsādya…sa tatra…tāpasānāṁ paraṁ cakre satkāraṁ bhrātṛbhiḥ saha//lomaśaś cāsya tān sarvān ācakhyau tatra tāpasān/bhṛgūn aṅigirasaś caiva) 3. 114. 26; 3. 115. 1-2;

(3) When Droṇa released Brāhma astra to kill the Pāñcālas (7. 164. 79), great sages, led by Agni, came to him; among these sages were Bhṛgus and Aṅgirases; they told Droṇa that he had not acted according to Dharma and that it was time for his death (havyavāhapurogamāḥ… bhṛgavo 'ṅgirasaś caiva…ta enam abruvan sarve droṇam…adharmataḥ kṛtaṁ yuddhaṁ samayo nidhanasya te) 7. 164. 86, 88-89.


F. Past events:

(1) As an example of the Kṣatriya lustre and power pacified by the Brāhmaṇas, it was pointed out that the Aṅgirases had defeated the Nīpas (kṣatriyāṇāṁ pratapatāṁ…brāmaṇeṣv eva śāmyanti tejāṁsi ca balāni ca//nīpān aṅgiraso 'jayan) 13. 34. 15-16;

(2) Bhṛgus and Aṅgirases, along with Daṇḍa, are mentioned among those who followed Hara (Śiva) and Pārvatī when they started for Bhadravaṭa when Skanda was anointed as the leader of gods; they were on the right side of Hara (tasya dakṣiṇato bhāti daṇḍo gacchañ śriyā vṛtaḥ/bhṛgvaṅgirobhiḥ sahito…) 3. 221. 14; Aṅgirases, along with Bhṛgus, mentioned among those who were present at the time of anointing of Skanda (bhṛgubhiś cāṅgirobhiś ca…tathā vṛtaḥ) 9. 44. 8;

(3) Indra saw in the east at the Raudra muhūrta on an Amāvāsyā day (3. 213. 26-27) Agni entering the sun after receiving oblations offered with various mantras by Bhṛgus and Aṅgirases (bhṛgubhiś cāṅgirobhiś ca hutaṁ mantraiḥ pṛthagvidhaiḥ/havyaṁ gṛhītvā vahniṁ ca praviśantaṁ divākaram//) 3. 213. 29.


_______________________________
*3rd word in left half of page p608_mci (+offset) in original book.

previous page p607_mci .......... next page p609_mci

Vedic Index of Names and Subjects[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Aṅgiras.--The Aṅgirases appear in the Rigveda[१] as semimythical beings, and no really historical character can be assigned even to those passages[२] which recognize a father of the race, Aṅgiras. Later, however, there were definite families of Aṅgirases, to whose ritual practices (ayana, dvirātra) references are made.[३]

Vedic Rituals Hindi[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अङ्गिरस् पु.
अगिन्पूजा एवं यज्ञीय सत्रों के अनुष्ठान को समर्पित एक ऋषि का नाम, तै.सं. 1.9.4; 7.1.1; जै.ब्रा. 1.168 ‘अच्छावाकीया होत्रा’ के द्रष्टा (ऋषि) ‘अच्छावकीयां होत्रां ददर्श’, कौषी.ब्रा. 28.4 (135.24); झाड़-फूंक से सम्बद्ध, गो.ब्रा. 1.1.8; पितरों के एक गण का नाम, गो.ब्रा. 1०.14.4; अथर्ववेद का नाम ‘ऋग्भ्यः स्वाहा, अङ्गिरोभ्यः स्वाहा’, तै.सं. 5.12.2; अङ्गिरस् द्वारा दृष्ट मन्त्रों का नाम, गो.ब्रा. 1.5.24।

 1. Cf. Hillebrandt, Vedische Mythologie, ii. 156-169.
 2. Rv. i. 45, 3;
  139, 9;
  iii. 31, 7, etc.;
  Chāndogya Upaniṣad, i. 2, 10.
 3. Av. xviii. 4, 8, but this may be mythical;
  Pañcaviṃśa Brāhmaṇa, xx. 11, 1;
  Taittirīya Saṃhitā, vii. 1, 4, 1. Cf. Macdonell, Vedic Mythology, 142, 143.
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=अङ्गिरस्&oldid=484362" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्