आंग्लभाषा-पालि शब्दकोश : U

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

आंग्लभाषा-पालि शब्दकोश

ubiquitous : (adj.) सब्बत्थवत्ती; सब्बव्यापी.
ubiquity : (f.) सब्बव्यापिता.
udder : (m.) थनपुञ्ज.
udometer : (nt.) मेघमाणकयन्त.
ugliness : (nt.) विरूपत्त; दुब्बण्णत्त.
ugly : (adj.) 1. विरूप; दुद्दसिक : 2. कुच्छित.
ulcer : (m.) वण; अरु.
ulcerate : (v.t.) वणम् उप्पादेति. (v.i.) वणीयति. (pp.) उप्पादितवण; वणीयित.
ulceration : (nt.) वणजनन.
ulcerous : (adj.) वणपीलित.
uliginose : (adj.) सकद्दमभूमिजात.
ulotrichous : (adj.) उण्णोपमलोमयुत्त.
ulterior : (adj.) 1. दूरट्ठ; 2. अदिस्समान.
ultimate : (adj.) अन्तिम; चरिम.
ultimately : (adv.) अन्ते; परियोसाने.
ultimatum : (nt.) ओसाननिवेदन.
ultimo : (adv.) गतमासे.
ultra : (prep.) अति; अधि.
ultramarine : (adj.) समुद्दपारट्ठ.
ultramundane : (adj.) लोकुत्तर; लोकातीत.
ultraviolet : (adj.) अधिकपाटलवण्ण.
ululate : (v.i.) उब्भुक्कति.
umbel : (f.) छत्ताकारपुप्फमञ्जरी.
umbilical : (adj.) नाभिनिस्सित.
umbilicus : (f.) नाभि.
umbra : (f.) पठवीछाया.
umbrage : (f.) 1. असन्तुट्ठि, 2. पत्तच्छाया.
umbrageous : (adj.) छायासहित.
umbrella : (nt.) छत्त; आतपत्त.
umpire : (n.) पमाणपुरिस; निण्णेतु; मज्झट्ठ. (v.i.) निण्णेति. (pp.) निण्णित.
umpireship : (m.) निण्णेतुभाव.
un : (prep.) Exप्रेस्सेद् ब्य् अ- बेfओरे चोन्सोनन्त्स् अन्द् अन्- बेfओरे वोwएल्स्; ओच्चसिओनल्ल्य् ब्य् नि ओर् वि, ए.ग्. अरोग, अनामय, हेअल्थ्य्. नित्तेज, पोwएर्लेस्स्. विरज, पस्सिओन्लेस्स्.
unabated : (adj.) अनून; अपरिहीन.
unable : (adj.) अभब्ब; असमत्थ; असक्कोन्त.
unable to bear : (adj.) असय्ह.
unabridged : (adj.) असङ्खित्त.
unacceptable : (adj.) असम्पटिच्छिय.
unaccommodating : (adj.) पटिसन्थार-रहित.
unaccountable : (adj.) अगणेतब्ब; अवित्थारिय.
unaccredited : (adj.) अबहुमत.
unaccustomed : (adj.) अपरिचित; अनिपुण.
unacquainted : (adj.) असञ्जाननक; असन्थुत.
unadorned : (adj.) अनलङ्कत; अमण्डित.
unaffected : (adj.) 1. अकम्पित; 2. अकित्तिम; अदूसित; पाकतिक.
unagreeable : (adj.) अप्पिय; अमनाप; अनभिमत.
unaided : (adj.) असहाय; अनुपत्थम्भ.
unalienable : (adj.) अनञ्ञसन्तक-करणीय.
unalterable : (adj.) अनञ्ञथाकरणीय.
unalterably : (adv.) अविपरिवत्तियताय.
unambiguous : (adj.) अद्वेळ्हक; अनासङ्किय; विसद.
unambitious : (adj.) अनुन्नतिकाम.
unamiable : (adj.) अप्पियसभाव.
unanimated : (adj.) अविञ्ञाणक.
unanimity : (f.) एकमतिकता.
unanimous : (adj.) एकमतिक; अविभत्तमतिक.
unanimously : (adv.) एकमतिकताय.
unanswerable : (adj.) निरुत्तर; अविस्सजिय; अप्पटिवचनीय.
unanticipated : (adj.) अनपेक्खित.
unappealable : (adj.) उत्तराधिकरणं अनाहरितब्ब; अपटिकोसिय.
unappeased : (adj.) अवुपसमित.
unapprised : (adj.) पुरेतं अविञ्ञापित.
unapproachable : (adj.) अनुपस (adj.) अनुपसङ्कमिय; दुरासद.
unappropriate : (adj.) अननुच्छविक; अप्पतिरूप.
unapproved : (adj.) अननुञ्ञात; अननुमत.
unapt : (adj.) असमत्थ; अनुचित; अकम्म्ञ्ञ.
unarm : (v.t.) निरायुधं करोति. (pp.) निरायुधं कत.
unarmed : (adj.) असन्नद्ध; निरायुध.
unarrayed : (adj.) असज्जित; पटिपाटिया अयोजित.
unascertained : (adj.) अनिच्छित; अविनिच्छित.
unassailable : (adj.) 1. दुप्पसय्ह; दुरासद; 2. अननुवज्ज.
unassuming : (adj.) अविकत्थक; अनुद्धत; यथाभूत.
unattached : (adj.) निस्सङ्ग; अनुपादान.
unattainable : (adj.) अपत्तब्ब; अलब्भनेय्य.
unattempted : (adj.) अकतुस्साह.
unauthentic : (adj.) असद्धेय्य; अविस्सासिय.
unauthorised : (adj.) अनधिकत; अलद्धपटिञ्ञ.
unavailing : (adj.) निरत्थक; निप्फल.
unavailingly : (adv.) निरत्थकाकारेन.
unavoidable : (adj.) अनिआरिय; एकन्तभावी.
unaware : (adj.) अजानन्त; अनुपलद्धिक.
unawares : (adv.) अतक्कितं; अलखितं.
unawed : (adj.) अभीत; असन्तसित.
unbaked : (adj.) अपक्क; अरन्धित.
unbalanced : (adj.) 1. उभयसमत्तम् अपापित; असमभारीकत; 2. विक्खित्तचित्त.
unbar : (v.t.) विघाटेति; विवरति; घटिकम् अपनेति. (pp.) विघाटित; विवट; अपनीतघटिक.
unbearable : (adj.) असय्ह; अक्खमनीय.
unbeaten : (adj.) अपराजित.
unbecoming : (adj.) अननुच्छविक.
unbefitting : (adj.) अननुरूप; अनुचित.
unbefriended : (adj.) असहाय; सहायरहित.
unbegotten : (adj.) सयञ्जात.
unbelief : (nt.) असद्दहन.
unbeliever : (m.) असद्दहितु; मिच्छादिट्ठिक.
unbelieving : (adj.) असद्धहनक; अस्सद्ध.
unbend : (v.i.) 1. परिमुच्चति, 2. सन्थम्भति. (v.t.) 1. परिमोचेति; 2. सित्थिलीकरोति. (pp.) परिमुत्त; सन्थम्भित; परिमोचित; सिथिलीकत.
unbending : (adj.) असिथिल; अनम्य.
unbendingly : (adv.) अबिधेय्याकारेन.
unbeseeming : (adj.) अननुच्छविक; अनुचित.
unbiased : (adj.) अपक्खपाति; अगतिरहित.
unbind : (v.t.) बन्धनं मोचेति; निब्बेठेति. (pp.) मोचितबन्धन; निब्भेठित.
unblamable : (adj.) अनवज्ज; अनुपवज्ज; अगारय्ह.
unblemished : (adj.) अकलङ्क; निरवज्ज.
unblest : (adj.) अलक्खिक; अलद्धासिंसन.
unblown : (adj.) अपुप्फित; मुकुलित.
unblushing : (adj.) अहिरिक; निल्लज्ज.
unbolt : (v.t.) विघाटेति; विवरति; घटिकम् अपनेति. (pp.) विघाटित; विवट; अपनीतघटिक.
unborn : (adj.) अनुप्पन्न.
unbosom : (v.t.) सविस्सासं पकासेति ओर् पाकटीकरोति. (pp.) सविस्सासं पकासित ओर् पाकटीकत.
unbound : (adj.) अबद्ध; मुत्त.
unbounded : (adj.) असीमित; अपरिच्छिन्न; अनन्त.
unboundedly : (adv.) असीमितताय; अनन्ताकारेन.
unbrace : (v.t.) गण्ठिकं मोचेति. (pp.) मोचितगण्ठिक.
unbridled : (adj.) उद्दाम; अदम्म; अविधेय.
unbroken : (adj.) 1. अभिन्न; अखण्डित; 2. अविच्छिन्न.
unbuilt : (adj.) अनिम्मित; अकत.
unburden : (v.t.) भारम् ओरोपेति ओर् निक्खिपति. (pp.) ओरोपितभार; निक्खित्तभार.
uncalled : (adj.) अनामन्तित.
uncalled for : (adj.) अनिच्छित; अनवस्सक.
uncanny : (adj.) गूळ्ह; राहस्सक.
uncanonical : (adj.) पिटकतो बाहिरभूत.
uncared : असल्लक्खित; अरक्खित.
uncared for : असल्लक्खित; अरक्खित.
uncase : (v.t.) कोसतो उद्धरति. (pp.) लोसतो उद्धट.
unceasing : (adj.) निरन्तर; अब्बोच्छिन्न; साततिक.
unceasingly : (adv.) निरन्तरं; अविच्छिन्नं; सततं.
unceremonious : (adj.) निरादर; गारवरहित.
unceremoniously : (adv.) अनादरेन.
uncertain : (adj.) अनिच्छित; अथिर; अनियत.
uncertainty : (f.) विचिकिच्छा. (m.) सन्देह.
unchain : (v.t.) बन्धना मोचेति. (pp.) बन्धना मोचित.
unchallenged : (adj.) अदस्सितविरोध.
unchanging : (adj.) निब्बिकार.
uncharitable : (adj.) अननुकम्पी; अदयापन्न.
uncharitably : (adv.) निद्दयाकारेन.
unchaste : (adj.) कामासत्त.
unchastity : (f.) कामासत्तता; अब्रह्मचरिया.
unciform : (adj.) बलिसाकार.
uncivil : (adj.) असब्भ; अविनीत.
unclad : (adj.) नग्ग; अनच्छादित.
unclaimed : (adj.) 1. अस्सामिक; अनायत्त; 2. अयाचित.
uncle : (maternal : ) (m.) मातुल. (paternal : ) 1. चूलपितु; 2. महापितु.
unclean : (adj.) असुद्ध; समल.
unclose : सेए ओपेन्.
unclouded : (adj.) 1. विगतवलाहक; 2. विगतसंसय.
uncoil : (v.t.) भोगे निब्बेठेति. (pp.) निब्बेठितभोग.
uncomely : (adj.) असोभन; अनुचित.
uncomfortable : (adj.) अफासुजनक.
uncommon : (adj.) असामञ्ञ; असाधारण.
uncommonly : (adv.) असामञ्ञताय.
uncommunicable : (adj.) असम्बन्धप्पवत्तिक; गमनागमनरहित.
uncomplaining : (adj.) अनुज्झायमान.
uncompleted : (adj.) अनिट्ठित.
uncomposed : (adj.) असन्निहित.
uncompounded : (adj.) 1. अमिस्सित; 2. असमासित.
unconcern : (f.) उदासीनता; उपेक्खा.
unconcerned : (adj.) उपेक्खक; असम्बन्ध.
unconditional : (adj.) अपटिञ्ञाबद्ध.
unconditionally : (adv.) पटिञ्ञारहितताय.
unconfined : (adj.) अबाधित; असम्बाध.
unconfirmed : (adj.) अदळ्हीकत; अथिरीकत.
unconformity : (f.) अननुवत्तनता.
unconfused : (adj.) अविक्खित्त; समाहित.
unconnected : (adj.) विसंसट्ठ; विप्पयुत्त.
unconquerable : (adj.) अजेय्य; अयोज्झ.
unconscious : (adj.) विसञ्ञ; मुच्छित.
unconsciously : (adv.) 1. विसञ्ञताय; 2. असञ्चिच्च.
unconsciousness : (f.) विसञ्ञिता; मुच्छा.
uncontested : (adj.) विवादरहित; अप्पटिपुग्गल.
uncontrollable : (adj.) अदम्म; अवसवत्ती.
uncontrollably : (adv.) अदम्माकारेन.
uncontroverted : (adj.) अविवादित.
unconventional : (adj.) असम्मत; अपञ्ञत्त.
unconverted : (adj.) अपरिवत्तित-भत्तिक.
uncorrected : (adj.) अपरिसोधित; अपटिसङ्खत.
uncorrupted : (adj.) अदूसित.
uncouple : (v.t.) वियोजेति. (pp.) वियोजित.
uncouth : (adj.) 1. अपेसल; अदक्ख; 2. दुद्दसिक; असोभन.
uncover : (v.t.) विवरति; अवापुरति. (pp.) विवट; अवापुरित.
uncreated : (adj.) अमापित.
uncritical : (adj.) 1. अविवेचक; 2. विवेचनविरुद्ध.
uncrown : (v.t.) रज्जा अपनेति. (pp.) रज्जा अपनीत.
unction : (nt.) विलेप्न; अब्भञ्जन.
unctuous : (adj.) विलेपनसदिस.
uncultivated : (adj.) अकट्ठ; अरोपित; अकतकसिकम्म.
uncurtailed : (adj.) असङ्खित्त.
undated : (adj.) दिननियमरहित.
undaunted : (adj.) अभीत; अनोसक्कित.
undauntedly : (adv.) अनोसक्किताकारेन.
undecayed : (adj.) अखीण; अजिण्ण.
undecaying : (adj.) अखीयमान; सस्सतिक.
undeceive : (v.t.) विब्भमम् अपनेति; सम्मोहतो मोचेति. (pp.) अपनीतविब्भम; मोचितसम्मोहत.
undecided : (adj.) अकतनिच्छय.
undefiled : (adj.) अदूसित; अकलङ्क; निम्मल.
undefinable : (adj.) अपरिच्छेदारह; अतीरणीय.
undefined : (adj.) अपरिच्छिन्न.
undemonstrative : (adj.) गूळ्हसभाव; अस्नेहदस्सी.
undeniable : (adj.) अपटिक्खेपनीय; अविवादिय; निस्सन्देह.
under : (prep.) अधो; हेट्ठा; ओरं. (adj.) अधर; अधोठित.
under bred : (adj.) असिट्ठ; अविनीत.
under buy : (v.t.) ऊनमूलेन किणाति.
under current : (m.) हेट्ठाजलप्पवाह.
under estimate : (v.t.) ऊनमूलं नियमेति.
under fed : (adj.) असम्मापोसित.
under ground : (adj.) अन्तोभुम्मट्ठ
under growth : (nt.) अधोवनगहन.
under hand : (adj.) गूळ्ह; पटिच्छन्न. (adv.) रहो.
under most : (adj.) अतिनीच; अधोतम.
under-secretary : (m.) उपलेखक.
underrate : (v.t.) ऊनग्घं नियमेति.
undergo : (v.t.) विन्दति; अनुभवति; निगच्छति; पच्चनुभोति. (pp.) विन्दित; अनुभूत; पच्चभूत.
undergraduate : (m.) उपाधिअपेक्खी.
underlay : (v.t.) अधो ठपेति ओर् निदहति. (pp.) अधो ठपित ओर् निहित.
underlie : (v.i.) अधो तिट्ठति. (v.t.) अधो पतिट्ठापेति. (pp.) अधो तिट्ठित; अधो पतिट्ठापित.
underline : (v.t.) हेट्ठा रेखाय अङ्केति. (pp.) हेट्ठा रेखाय अङ्कित.
underling : (m.) उपजीवी; अनुजीवी.
undermine : (v.t.) 1. अधो खणति; 2. उम्मूलेति. (pp.) अधो खत; उम्मूलित.
underneath : (adv.) अधो; हेट्ठा.
underplot : (nt.) उपकुमन्तन.
undersign : (v.t.) हेट्ठा हत्थसञ्ञं योजेति.
understand : (v.t.) बुज्झति; अवगच्छति; विजानति. (pp.) बुद्ध; अवगत; विञ्ञात.
understanding : (m.) अवबोध.
undertake : (v.t.) आरभति; समादियति; सम्पटिच्छति. (pp.) आरद्ध; समादिन्न; सम्पटिच्छित.
undertaker : (m.) अनुट्ठातु; आरभक.
undertaking : (m.) व्यापार; आरम्भ. (nt.) किच्च.
undeterred : (adj.) अनोलीन; अभीत.
undervalue : (v.t.) 1. अग्घं हापेति; 2. लहुमञ्ञति; अवमानेति. (pp.) हापितग्घ; लहुमत; अवमानित.
underwear : (nt.) अन्तोवसन.
Underwood : (nt.) गुम्बगहन.
underworld : (nt.) अधोभुवन; पाताल. (m.) धुत्तजन.
undeserved : (adj.) अननुच्छविक; अनुचित.
undeserving : (adj.) अननुच्छविक; अनुचित.
undersigned : (adj.) अतक्कित; अप्पयोजित.
undesirable : (adj.) अप्पिय; अमनाप.
undetermined : (adj.) अनधिट्ठित; अनियमित.
undeveloped : (adj.) अभावित; अपरिचित.
undeviating : (adj.) अनुप्पथगामी; यथामग्गगामी.
undignified : (adj.) असम्मानारह; भट्ठयस.
undiminished : (adj.) अनून; परिपुण्ण.
undisciplined : (adj.) अविनीत; असिक्खत.
undiscoverable : (adj.) अपातुकरणीय; अनन्वेसनीय.
undisguised : (adj.) अपरिवत्तितवेस; उजुजातिक; पकतिभूत.
undisturbed : (adj.) निब्बिकार; असङ्खुभित; निराकुल; अनिञ्जित.
undivided : (adj.) अविभत्त.
undo : (v.t.) 1. अपचिनाति; 2. उम्मोचेति; उग्घाटेति; 3. परावत्तेति. (pp.) अपचित; उम्मोचित; उग्घाटित; परावत्तित.
undoing : (nt.) अपचिनन; उम्मोचन; परावत्तन.
undoubted : (adj.) असङ्कित; निस्संसय.
undoubtedly : (adv.) जातु; कामं; हवे; एकन्तेन.
undress : (v.t.) निवासनानि अपनेति ओर् ओमुञ्चति. (pp.) अपनीतनिवासन; ओमुत्तनिवासन.
undue : (adj.) अयोग्ग; अनुचित.
undulate : (v.i.) तरङ्गायति; उन्नतोनतिं पापुणाति. (pp.) तरङ्गायित; उन्नतोनतिं पत्त.
undulating : (adj.) तरङ्गायमान.
undulation : (nt.) तरङ्गायन.
unduly : (adv.) अञ्ञायेन.
undutiful : (adj.) अनस्सव; अविधेय.
undying : (adj.) अमर; सस्सत; अनस्सर; अजरामर.
unearned : (adj.) अनज्जित; असम्भत.
unearth : (v.t.) उक्खणति; उद्धरति; बिलतो उट्ठापेति. (pp.) उक्खत; उद्धट; बिलतो उट्ठापित.
unearthly : (adj.) अलोकिक.
uneasily : (adv.) अफासुकताय.
uneasiness : (nt.) अफासुकत्त. (m.) उब्बेग.
uneasy : (adj.) 1. अफासुक; 2. चिन्ताकुल; 3. अनुपसन्त.
uneducated : (adj.) असिक्खित; अनधीत; अप्पस्सुत.
unemployed : (adj.) अकिच्चप्पसुत; निक्कम्म.
unequal : (adj.) असमान; विसदिस.
unequalled : (adj.) अतुल्य; अनुपम.
unequality : (nt.) वेसम्म; विसमत्त.
unequally : (adv.) असदिसाकारेन.
unequivocal : (adj.) असन्दिद्ध; सुगमत्थ.
unerring : (adj.) अक्खलनसील; अविरज्झमान; पमादरहित.
unessential : (adj.) अनवस्सक; अमुख्य.
uneven : (adj.) असम; विसम.
unevenness : (nt.) विसमत्त.
unexhortable : (adj.) अवचनीय; अनोवदिय.
unexpected : (adj.) अनपेक्खित; असम्भावित; पासङ्गिक.
unexpectedly : (adv.) पासङ्गिकवसेन; सहसा; अनपेक्खितं.
unexplored : (adj.) अवीमंसित; अनुपपरिक्खित.
unexposed : (adj.) अविवट; पटिच्छन्न.
unfailing : (adj.) अविरज्झमान; एकन्त; धुव.
unfair : (adj.) असोभन.
unfairly : (adv.) असोभनाकारेन.
unfairness : (nt.) असोभनत्त.
unfaithful : (adj.) विस्सासघातक; असद्धेय्य.
unfamiliar : (adj.) अपरिचित; असन्थुत.
unfasten : (v.t.) उग्घाटेति; ओमुञ्चति. (pp.) उग्घाटित; ओमुत्त.
unfathomable : (adj.) अप्पमेय्य; अमेय्य; अगाध.
unfavourable : (adj.) अननुकूल; पटिपक्ख; विरुद्ध.
unfeeling : (adj.) निट्ठुर; निद्दय.
unfeelingly : (adv.) निद्दयाकारेन.
unfeigned : (adj.) अकित्तिम; अव्याज, अकुटिल.
unfelt : (adj.) अविन्दित; अननुभूत.
unfetter : (v.t.) परिमोचेति; सङ्खलिकाहि मोचेति. (pp.) परिमोचित; सङ्खलिकाहि मोचित.
unfettered : (adj.) असङ्ग; अबन्धन.
unfinished : (adj.) अनिट्ठित; असमापित.
unfit : (adj.) अयोग्ग; अक्खम; असमत्थ; अनुचित.
unfitly : (adv.) अयोग्गाकारेन.
unfitness : (nt.) अनुचितत्त.
unfledged : (adj.) 1. अजातपक्ख; 2. अपरिणत.
unfold : (v.t.) पसारेति; पत्थरति; वित्थारेति. (pp.) पसारित; पत्थट; वित्थारित.
unforeseen : (adj.) अवितक्कित-पुब्ब; सहसापत्त.
unfortunate : (adj.) 1. अलक्खिक; दुब्भग; 2. असुभ; अमङ्गल.
unfortunately : (adv.) मन्दभाग्यताय; अभाग्येन.
unfounded : (adj.) अमूलक; अहेतुक; अप्पतिट्ठ.
unfriendly : (adj.) दुट्ठसभाव; मेत्तिरहित.
unfruitful : (adj.) अफल; वञ्झ.
unfulfilled : (adj.) अनिप्फन्न; अपरिपुण्ण.
unfurl : सेए उन्fओद्.
ungainliness : (nt.) असोभनत्त; विरूपत्त.
ungainly : (adj.) असोभन.
ungenerous : (adj.) अदानसील; निरनुकम्प.
ungentle : (adj.) कक्कस; फरुस.
ungentlemanly : (adj.) अनुत्तमपुरिसारह.
ungifted : (adj.) अविसिट्ठपकतिक.
ungodly : (adj.) अधम्मिक.
ungovernable : (adj.) अनस्सव; अविधेय; दुब्बच; उद्दाम.
ungracious : (adj.) खल; दुट्ठ; सग्गुणहीन.
ungrateful : (adj.) अकतञ्ञू; अकतवेदी.
ungrounded : (adj.) अप्पतिट्ठ; अहेतुक; अमूलक.
ungrudging : (adj.) अनुज्झायमान.
unguarded : (adj.) अरक्खित; अनारक्ख.
unguent : (nt.) गन्धविलेपन; अञ्जन.
ungula : (m.) 1. खुर; 2. नख.
unhallowed : (adj.) 1. असुद्ध; 2. अपुज्ज; 3. धम्मदेस्स.
unhand : (v.t.) हत्थतो विस्सज्जेति. (pp.) हत्थतो विसट्ठ.
unhandily : (adv.) अनिपुणाकारेन.
unhandiness : (nt.) अनिपुणत्त.
unhandy : (adj.) अनिपुण; अदक्ख.
unhappily : (adv.) दुब्भगताय; दुक्खिताकारेन.
unhappiness : (nt.) दुब्भाग्य. (f.) अलक्खी.
unhappy : (adj.) 1. दुक्खित; दुब्भग; 2. दुम्मन.
unharmed : (adj.) अनुपहत; अनुपद्दुत.
unhealthy : (adj.) 1. रोगावह; असप्पाय; 2. अकल्लक; आबाधिक.
unheard : (adj.) अस्सुतपुब्ब.
unheeded : (adj.) असल्लक्खित.
unhesitating : (adj.) निरासङ्क.
unhindered : (adj.) अपळिबुद्ध; अबाधित.
unhinge : (v.t.) विसन्धीकरोति; विक्खिपति. (pp.) विसन्धीकत; विक्खित्त.
unholy : (adj.) अपूत; अमहनीय; पापिट्थ.
unhoped : (adj.) अनपेक्खित.
unhorse : (v.t.) अस्सपिट्ठितो पापेति. (pp.) अस्सपिट्ठितो पातित.
unhouse : (v.t.) गेहतो निक्कड्ढति. (pp.) गेहतो निक्कड्ढित.
unhurt : (adj.) अनुपहत; अक्खत.
unhurtful : (adj.) अहिंसक; अहेठक.
unhusk : (v.t.) तचे अपनेति. (pp.) अपनीत-तच.
unicorn : (m.) खग्गविसाण.
unification : (nt.) एकत्तपापन.
uniform : (nt.) समानच्छादन. (adj.) सरूप; एकाकार.
uniformity : (f.) एकाकारता; अविसेसता.
uniformly : (adv.) एकरूपेन; एकाकारेन.
unify : (v.t.) एकीकरोति. (pp.) एकीकत.
unimpeachable : (adj.) अनुपवज्ज; निद्दोस.
unimpeded : (adj.) 1. निरन्तर; अब्बोछिन्न; 2. बाधारहित.
unimportant : (adj.) अगरुभूत; अमुख्य; अगणेतब्ब.
uninclosed : (adj.) अपरिक्खित्त.
unincorporated : (adj.) सङ्गमे अनोसारित.
uninflated : (adj.) 1. अनुद्धुमात; अवातपूरित; 2. अनुद्धत.
uninhabited : (adj.) विजन; अनिविट्ठ.
uninstructed : (adj.) अननुसिट्ठ; असिक्खापित.
unintended : (adj.) अनधिप्पेत.
unintentionally : (adv.) असतिया; असञ्चिच्च.
uninviting : (adj.) अमोनोहर.
union : (f.) सामग्गि; सङ्गति. (m.) सङ्गम.
unionist : (m.) सङ्गमिक.
unipersonal : (adj.) एकपुग्गलिक.
unique : (adj.) अदुतिय; असम; सेट्ठतम.
unit : (nt.) एकङ्क.
Unitarian : (m.) अद्वित्तवादी.
unite : (v.t.) 1. सङ्गमेति; सन्धानेति; 2. सम्पिण्डेति; संयोजेति. (pp.) सङ्गमित; सन्धानित; सम्पिण्डित; संयोजित. (v.i.) एकीभवति; समोसरति. (pp.) एकीभूत; समोसट.
unitedly : (adv.) एकीभावेन.
unity : (m.) एकीभाव.
universal : (adj.) सब्बलोकिक.
universality : (nt.) सब्बभुम्मत्त.
universally : (adv.) सब्बसो; सब्बथा; सब्बव्यापिताय.
universe : (f.) सकल-लोकधातु.
university : (m.) निखिलविज्जालय. (nt.) महाविज्जायतन.
univocal : (adj.) 1. एकत्थक; 2. एकलय.
unjoin : (v.t.) वियोजेति; विसिलेसेति. (pp.) वियोजित; विसिलेसित.
unjudiciously : (adv.) अयोनिसो.
unjust : (adj.) अधम्मिक.
unjustifiable : (adj.) युत्तिरहित; सावज्ज.
unjustly : (adv.) अयुत्तिया; अञ्ञायेन.
unkempt : (adj.) अप्पसाधित.
unkind : (adj.) निद्दय; अकारुणिक.
unkindly : (adv.) निद्दयं.
unkindness : (nt.) निद्दयत्त.
unknowable : (adj.) अविञ्ञेय्य.
unknown : (adj.) अविञ्ञात; अविदित; अपाकट.
unlamented : (adj.) असोचित.
unlawful : (adj.) नीतिविरुद्ध; अञ्ञायानुगत.
unlearned : (adj.) अनधीत; असिक्खित; असिप्प.
unless : (conj.) नो चे; यदि न.
unlettered : (adj.) अनुग्गहितक्खरसमय.
unlicensed : (adj.) अलद्धानुमतिक; अधिन्नोकास.
unlike : (adj.) असमान; विसदिस.
unlikely : (adj.) असम्भविय; सङ्कितसिद्धिक.
unlimited : (adj.) असीमित; अपरिमित; अनन्त.
unload : (v.t.) भारम् ओरोपेति; ओतारेति ओर् निक्खिपति. (pp.) ओरोपितभार; निक्खित्तभार.
unlock : (v.t.) उग्घाटेति; विवरति. (pp.) उग्घाटित; विवट.
unluckily : (adv.) दुब्भाग्यताय.
unlucky : (adj.) 1. दुब्भग; 2. असुभ; अवमङ्गल; अरिट्थ.
unlucky day : (nt.) दुद्दिन.
unlucky period : (f.) दुद्दसा.
unmake : (v.t.) अपचिनाति; नासेति. (pp.) अपचिनित; नासित.
unmaking : (m.) अपचय.
unmanly : (adj.) भीरुक; कातर; पोसिसहीन.
unmannerly : (adj.) अविनीत; गम्म.
unmask : (v.t.) 1. पकतिं ओर् सकवेसं पापेति; 2. पाकटीकरोति. (pp.) सकवेसं पापित; पाकटीकत.
unmatched : (adj.) अप्पटिपुग्गल.
unmeaning : (adj.) अत्थरहित.
unmeat : (adj.) अननुच्छविक.
unmendable : (adj.) अप्पटिसङ्खरिय.
unmerciful : (adj.) अकारुणिक; निद्दय.
unmerited : (adj.) अनरह; लद्धुम्-अयोग्ग.
unmindful : (adj.) पमत्त; सतिविप्पयुत्त.
unmistakable : (adj.) अपक्खलनीय; अतिपाकट.
unmitigated : (adj.) 1. अलद्धसहन; 2. अनूनीकत.
unmixed : (adj.) अमिस्सित; असङ्किण्ण.
unmolested : (adj.) अविहेसित.
unmotherly : (adj.) अमातारह.
unmoved : (adj.) अचल; थिर; निब्बिकार.
unmurmuring : (adj.) अननुत्थुननक.
unnatural : (adj.) अपाकतिक; सभावविरुद्ध.
unnecessary : (adj.) अनवस्सक; निप्पयोजन.
unnerve : (v.t.) दुब्बलीकरोति; विरियं हापेति. (pp.) दुब्बलीकत; हापितविरिय.
unnoticed : (adj.) असल्लक्खित; अविदित.
unnumbered : (adj.) अयोजितङ्क.
unobjectionable : (adj.) अविरुज्झनीय.
unobstructed : (adj.) अबाधित; अनोरुध; (of mind : ) विनीवरण.
unoccupied : (adj.) अपरिग्गहित; अनधिवुत्थ.
unoffending : (adj.) अहिंसक.
unofficial : (adj.) अनधिकारायत्त.
unopposed : (adj.) विरोधरहित; अबाधित.
unostentatious : (adj.) निरहङ्कार.
unpack : (v.t.) पुटं भिन्दति; भण्डिकं मोचेति. (pp.) भिन्नपुट; मोचितभिण्डिक.
unpalatable : (adj.) विरस.
unparalleled : (adj.) अनुपमेय; अतुल्य.
unpardonable : (adj.) अक्खमनीय; अक्खमारह.
unpatriotic : (adj.) विगतसदेसालय.
unperceivable : (adj.) अफुसनीय; अपरिञ्ञेय्य.
unperformed : (adj.) असाधित.
unphilosophical : (adj.) ञायविरुद्ध.
unpitied : (adj.) अननुकम्पित.
unpitying : (adj.) निद्दय.
unpleasant : (adj.) अमनोहर; अप्पिय; अनिट्ठ.
unpolished : (adj.) अपूतिभात; अदूसित.
unpopular : (adj.) महाजन-अप्पिय.
unpractical : (adj.) असाधिय; अप्पटिपज्जनक्खम.
unpractised : (adj.) अपरिचित; अभावित.
unprecedented : (adj.) अभूतपुभ.
unprejudiced : (adj.) अपक्खपाती; अगतिरहित.
unprepared : (adj.) अस्सज्जित; असंविहित.
unpresuming : (adj.) निरहङ्कार; अविकत्थक.
unpretending : (adj.) निरहङ्कार; अविकत्थक.
unprincipled : (adj.) दुराचार; विचारहीन; अयथाविधिक.
unproductive : (adj.) अफलदायक; असार.
unproficient : (adj.) अव्यत्त; अनिपुण.
unprofitable : (adj.) अफलदायी; निरत्थक.
unprogressive : (adj.) अनभिवुद्धिगामी.
unpromising : (adj.) सङ्कनीय; आसङ्कियफल.
unprompted : (adj.) असमुत्तेजित; अनुस्साहित.
unpropitious : (adj.) अनिट्ठ; अमङ्गल; असुभ.
unproved : (adj.) असाधित; असिद्धन्तगत; अनिदस्सित.
unpublished : (adj.) अप्पकासित; मुद्दणेन अपाकटीकत.
unpunished : (adj.) अदण्डित.
unqualified : (adj.) 1. असम्मत; 2. अनिपुण; 3. अकम्मारह.
unquestionable : (adj.) अपटिपुच्छिय; असङ्कनीय.
unravel : (v.t.) विजटेति; विनिवेठेति; निब्बेठेति. (pp.) विजटित; विनिवेठित; निब्बेठित.
unread : (adj.) अपठित; अवाचित.
unready : (adj.) असज्जित; अतुरित; अनुचित.
unreal : (adj.) अतथ; अतच्छ; असार.
unreason : (nt.) मूळ्हत्त.
unreasonable : (adj.) अबुद्धिगोचर; अयथाभूत; अट्ठानोचित.
unrecognisable : (adj.) अविजानिय; दुब्बिञ्ञेय्य.
unrecommended : (adj.) अप्पसत्थ; असम्पटिच्छित.
unrecorded : (adj.) अलिखित; पोत्थकानारूळ्ह.
unredeemed : (adj.) अप्पटिमोचित.
unrefined : (adj.) 1. अपरिसोधित; 2. अविनीताचार.
unregarded : (adj.) अगणित; असल्लक्खित.
unregenerated : (adj.) अप्पटिसङ्खत; अपरिवत्तितसभाव.
unregretted : (adj.) अननुतापी; अपच्छातापी.
unrejoicing : (adj.) असम्मोदमान; अनभिरत.
unrelated : (adj.) 1. अञ्ञातक; 2. असम्बन्ध.
unrelenting : (adj.) अननुकम्पक; थद्धचित्त; निद्दय.
unreliable : (adj.) असद्धेय्य.
unremembered : (adj.) विस्सरित; पमुट्ठ.
unremitting : (adj.) अविच्छिन्न; अहायमान; निरन्तर.
unremovable : (adj.) अचालिय; थावर.
unrequited : (adj.) अलद्धफल; अदिन्नहानिक.
unreserved : (adj.) 1. असेसित; अविसेसित; निस्सेस; 2. पाकट.
unresisted : (adj.) अदस्सितविरोध.
unrest : (m.) अनुपसम; आयास.
unrestrained : (adj.) असंयत; अदन्त; अनिग्गहित.
unrestricted : (adj.) असीमित; अपरिच्छिन्न; असम्बाध.
unrighteous : (adj.) अधम्मिक; पापिट्ठ.
unripe : (adj.) अपक्क; अपरिणत; आमक.
unrivalled : (adj.) अतुल्य; अप्पटिपुग्गल; अप्पटिसम.
unrobe : (v.t.) चीवरम् अपनेति. (pp.) अपनीतचीवर.
unroll : (v.t.) पसारेति; निब्बेठेति. (pp.) पसारित; निब्बेठित.
unroof : (v.t.) छदनम् अपनेति. (pp.) अपनीतछदन.
unroot : (v.t.) उद्धरति; उम्मूलेति. (pp.) उद्धट; उम्मूलित.
unruliness : (nt.) अविधेयत्त; दोवचस्स.
unruly : (adj.) अविधेय; अनस्सव; दुब्बच.
unsafe : (adj.) सउपद्दव; अनारक्ख; सप्पटिभय.
unsafely : (adv.) अनारक्खं; सप्पटिभयं.
unsaleable : (adj.) अविक्केय्य.
unsatisfactory : (adj.) अपरियत्तिकर; अतुट्ठिजनक.
unsatisfied : (adj.) अतित्त; अप्पतीत.
unsavoury : (adj.) विरस; असादुरस.
unscrupulous : (adj.) अकुक्कुच्चक; असिक्खागरुक.
unseal : (v.t.) लञ्छनम् अपनेति; विररति. (pp.) अपनीतलञ्छन; विवट.
unsearchable : (adj.) गवेसितुम् असक्य; गूळ्ह.
unseasonable : (adj.) अकालोचित; असामयिक.
unseat : (v.t.) आसना ओर् ठाना उट्ठापेति ओर् अपनेति. (v.i.) थाना चवति. (pp.) आसना ओर् ठाना उट्ठापित ओर् अपनीत; थाना चुत.
unseemly : (adj.) अननुच्छविक; असोभन.
unseen : (adj.) अदिट्ठ; अदिस्समान.
unselfish : (adj.) अमामक; परत्थकामी; परहितकारी.
unsentimental : (adj.) अकम्पियसभाव.
unserviceable : (adj.) अकिच्चप्पयोगारह; अनुपयोग्ग.
unsettle : (v.t.) खोभेति; आकुलीकरोति. (pp.) खोभित; आकुलीकत.
unsew : (v.t.) विसिब्बेति; सिब्बनम् अपनेति. (pp.) विसिब्बित; अपनीतसिब्बन.
unshackle : (v.t.) सङ्खलिका मोचेति; बन्धम् अपनेति. (pp.) मोचितसङ्खलिक; अपनीतबन्धन.
unshakeable : (adj.) अकम्पिय; अविचालिय.
unshaken : (adj.) अकम्पित; अचल.
unshapely : (adj.) दुस्सण्ठान.
unsheathe : (v.t.) उब्बाहति; कोसतो अपनेति. (pp.) उब्बाहित; कोसतो अपनीत.
unsheltered : (adj.) अलेण; अनारक्ख; अगुत्त.
unsightly : (adj.) विरूप; अप्पियदस्सन.
unsintly : (adj.) अस्समणारह.
unskilful : (adj.) अनिपुण; अदक्ख.
unskilfulness : (nt.) अनिपुणत्त.
unskilled : (adj.) अनिपुण; अदक्ख.
unsmeared : (adj.) अनुपलित्त.
unsociable : (adj.) न समाजानुच्छविक.
unsociableness : (ant.) समाजानुचितत्त.
unsoiled : (adj.) अमलिन; अकलुसित.
unsolicited : (adj.) अनभियाचित; अनाराधित.
unsophisticated : (adj.) अव्याज; अकपट; अदूसित.
unsought : (adj.) अपरियेसित.
unsound : (adj.) दुब्बल; गिलान; असार.
unsowed : (adj.) अवापित; अरोपित.
unsparing : (adj.) 1. अमितवय; 2. अक्खमनसील.
unspeakable : (adj.) वाचाविसयातीत; वण्णनातिक्कन्त.
unspoken : (adj.) अकथित.
unspotted : (adj.) 1. अकलङ्क; 2. असबल.
unspiritual : (adj.) लोकिक; अनज्झत्तिक.
unsystematic : (adj.) विधिविरुद्ध; अक्कमानुग.
unstable : (adj.) अथिर; अद्धुव.
unstained : (adj.) अकलङ्क; निम्मल; अदूसित.
unsteady : (adj.) अनवट्ठित; चपल; चञ्चल; लोल.
unstrained : (adj.) 1. अपरिस्सावित; 2. पाकतिक.
unstudied : (adj.) अनुग्गहित; अतक्कित; अनाचिण्ण.
unsubstantial : (adj.) निस्सार; अगय्हूपग; मायामय.
unsuccessful : (adj.) असमिद्ध; अफलदायी; अप्पत्तसिद्धिक.
unsuccessfully : (adv.) निप्फलाकारेन.
unsuitable : (adj.) अनुचित; अननुच्छविक; अनुपपन्न.
unsuitably : (adv.) असम्मा; अयथा.
unsullied : (n.) निरवज्ज; निद्दोस; अकलङ्कित.
unsupported : (adj.) निरालम्ब; निरुपत्थम्भ.
unsurpassable : (adj.) अनतिक्कमिय; अनभिभवनीय.
unsurpassed : (adj.) निरुत्तर; अनभिभूत.
unsuspicious : (adj.) निरासङ्क; निब्बेमतिक.
unswept : (adj.) असम्मट्ठ; असम्मज्जित.
unswerving : (adj.) अकम्प; अचल; थिर.
untainted : (adj.) 1. अदूसित; अकलङ्क; 2. अपूतिभूत.
untameable : (adj.) अदम्म; अविनेय.
untamed : (adj.) अदन्त; कूट.
untaught : (adj.) असिक्खापित.
untenable : (adj.) असम्त्थनीय; अप्पटिपादनीय; साधनहीर.
unthanked : (adj.) अनभित्थुत.
unthankful : (adj.) अथोमनसील; अकतञ्ञू.
unthinkable : (adj.) अचिन्तिय.
unthoughtful : (adj.) अवीमंसक; अविचारक.
unthrifty : (adj.) अमितब्बय.
untidy : (adj.) असोभन; मलिन.
untie : (v.t.) उम्मोचेति; गण्ठिं मोचेति. (pp.) उम्मोचित; गण्ठिम् मोचित.
until : सेए तिल्ल्.
untimely : (adj.) अप्पत्तकाल; असामयिक; अकालपयुत्त.
untiring : (adj.) अकिलासु; अनट्ठविरिय.
unto : सेए तो.
untold : (adj.) 1. अवुत्त; 2. अगण्य; अप्पमेय्य.
untouched : (adj.) अनामट्ठ.
untoward : (adj.) 1. गब्बित; दुब्बिनीत; 2. असुभ; अभद्दक; 3. अनपेक्खित.
untowardly : (adj.) 1. गब्बित; दुब्बिनीत; 2. असुभ; अभद्दक; 3. अनपेक्खित.
untrained : (adj.) अपरिचित; अकतुपासन; अविनीत.
untrained horse : (m.) अस्सखलुङ्क.
untried : (adj.) अनुपपरिक्खित; अविचारित; अविनिच्छित.
untrue : (adj.) असच्च; अतथ; वितथ.
untruly : (adv.) मिच्छा; वितथाकारेन.
untrustworthy : (adj.) अपच्चयिक; असद्धेय्य.
untruth : (n.) मुसा. (nt.; adj.) मोसवज्ज; असच्च; अभूत; अलिक.
untruthful : (adj.) मुसावादी; असच्चसन्ध.
untwist : (v.t.) विजटेति; निब्बेठेति. (pp.) विजटित; निब्बेठित.
unusual : (adj.) असाततिक; असाभाविक.
unutterable : (adj.) अकथनीय; अनुच्चारिय.
unvalued : (adj.) अट्ठपितग्घ.
unvaried : (adj.) अविसेसित; सामञ्ञ.
unvarying : (adj.) अविसेसगामी; नानत्तरहित.
unveil : (v.t.) विवरति; पाकटीकरोति. (pp.) विवट; पाकटीकत.
unversed : (adj.) अनधीत; अप्पस्सुत; अनिपुण.
unwarily : (adv.) पमत्ताकारेन; अनारक्खताय.
unwarned : (adj.) अनिवेदितन्तराय.
unwarrantable : (adj.) अपटिञ्ञातब्ब.
unwarranted : (adj.) अलद्धाधिकार; असम्पटिच्छित.
unwary : (adj.) पमत्त; अनारक्ख.
unwashed : (adj.) अधोत.
unwasted : (adj.) अखीण; अविनासित.
unwavering : (adj.) अचल; थिर.
unwearied : (adj.) अकिलन्त; अलीनविरिय.
unwelcome : (adj.) अनभिमत; अप्पिय; अननुञ्ञात.
unwell : (adj.) गिलान; रोगातुर; अकल्लक.
unwholesome : (adj.) असप्पाय; अहित.
unwholesomeness : (nt.) असप्पायत्त.
unwieldy : (adj.) 1. अपरिहारिय; 2. अतिथूल.
unwilling : (adj.) अकआमक; अनिच्छमान.
unwillingly : (adj.) अकामं.
unwind : (v.t.) निब्बेठेति. (pp.) निब्बेठित.
unwinking : (adj.) निमेसरहित; सदाजागर; अनिमिस.
unwise : (adj.) दुप्पञ्ञ; बुद्धिहीन.
unwisely : (adv.) मूळ्हाकारेन; अविदद्धताय.
unwitting : (adj.) अविचक्खण.
unwittingly : (adv.) असञ्चिच्च.
unwonted : (adj.) अपरिचित; असन्थुत; असाभाविक.
unworthy : (adj.) अनरह; अननुच्छविक.
unwounded : (adj.) अक्खत; अलद्धप्पहार.
unwrap : (v.t.) वेठनम् अपनेति. (pp.) अपनीतवेठन.
unwritten : (adj.) अलिखित.
unwrought : (adj.) 1. अकतकम्म; 2. असोधित.
unyielding : (adj.) अवसगामी.
unyoke : (v.t.) वियोजेति; युगा मोचेति. (pp.) वियोजित; युगा मोचित.
up : (prep.; adv.) उपरि; उद्धं.
up and down : (adv.) उद्धम् अधो.
up-stream : (m.) पटिसोत. (adv.) पटिसोतं.
upbear : (v.t.) उपत्थम्भेति; उन्नामेति. (pp.) उपत्थम्भित; उन्नामित.
upbraid : सेए रेप्रोअछ्.
upbringing : (nt.) पोसण; वड्ढन; सिक्खापन.
upcast : (adj.) उद्धंखित्त.
upheaval : (adj.; nt.) उन्नामन. (m.) सङ्खोभ.
uphill : (adj.) दुक्कर; दुग्गम; दुरारोह.
uphold : (v.t.) पग्गण्हाति; उपत्थम्भेति; नउमञ्ञति. (pp.) पग्गहित; उपत्थभित; अनुमत.
upholder : (m.) उपत्थम्भक; पग्गहेतु.
upholster : (v.t.) कोजवादयो सम्पादेति.
upholsterer : (m.) भिसिकोजवादिसम्पादक.
upholstery : (nt.) घरूपक-रणसम्पादन.
upkeep : (nt.) पटिजग्गन; पवत्तापन.
upland : (m.) उच्चदेस.
uplift : (v.t.) उन्नामेति; उच्चारेति; उक्खिपति. (pp.) उन्नामित; उच्चारित; उक्खित्त.
upon : सेए ओन्.
upper : (adj.) उपरि ठित; उपरिम.
upper floor : (nt.) उपरितल.
upper part : (m.) उपरिभाग.
uppermost : (adj.) उपरितम.
uppish : (adj.) उद्धत; गब्बित.
upright : (adj.) उजुक; अवङ्क; अकुटिल; उद्धगत.
uprightly : (adj.) अवङ्कसभाव.
uprightness : (nt.) अज्जव.
uprise : (v.i.) उद्धम् उग्गच्छति. (pp.) उद्धम् उग्गत.
uprising : (nt.) उग्गमन. (m.) जनसङ्खोभ.
uproar : (m.) महासद्द; कोलाहल.
uproarious : (adj.) महासद्दप्पवत्तक; सङ्खोभक.
uproot : (v.t.) उम्मूलेति; उप्पाटेति; समूहनति. (pp.) उम्मूळित; उप्पाटित; समूहत.
uprooter : (m.) उम्मूलक; लुञ्चक.
ups and downs : (nt.) सुख-दुक्ख; पतनुप्पतन.
upset : (v.t.) 1. विपइर्वत्तेति; आकुलीकरोति; 2. निक्कुज्जेति. (pp.) विपरिवत्तित; आकुलीकत; निक्कुज्जित. (m.) विपल्लास; विक्खेप; कलकल. (nt.) विपरिवत्तन. (adj.) 1. विपरिवत्तित; आकुलीकत; 2. विक्खित्तचित्त; अकल्लक.
upshot : (nt.) पटिफल. (f.) ओसानसिद्धि.
upside : (m.) उपरिपस्स.
upside down : (adv.) अधोमुक्खं.
upspring : (v.i.) उग्गच्छति; उब्भवति. (pp.) उग्गत; उब्भूत.
upstairs : (adv.) उपरितले.
upstart : (m.) सहसा उन्नतिप्पत्त. (v.i.) सहसा उग्गच्छति. (pp.) सहसा उग्गत.
upturn : (v.t.) उक्कुज्जेति; उपरिमुखं करोति. (pp.) उक्कुज्जित; उपरिमुखं कत.
upward : (adj.) उद्धङ्गम.
upwards : (adv.) उद्धाभिमुखं; उपरिमुखं.
uranium : (m.) सेत-घन-लोह-विसेस.
urban : (adj.) नागरिक; पोरी.
urban council : (f.) नगरसभा.
urbane : (adj.) नगरजात; विनीत; साधुसील.
urbanity : (nt.) नागरिकत्त; सोसील्य. (f.) सब्भता.
urchin : (m.) चेटक; अविनीतदारक; सल्लक.
ureter : (m.) मुत्तमग्ग; पस्सावमग्ग.
ureteritis : (m.) मुत्तमग्गदाह.
urethra : (m.) मुत्तमग्ग; पस्सावमग्ग.
urge : (v.t.) उस्साहेति; उय्योजेति. (pp.) उस्साहित; उय्योजित.
urgency : (nt.) अच्चायिकत्त.
urgent : (adj.) अच्चायिक.
urgently : (adv.) अतिखिप्पं; अतितुरितुं.
urinal : (f.) पस्सावकुटि. (nt.) मुत्तभाजन.
urinate : (v.i.) ओमुत्तेति; पस्सावं करोति. (pp.) ओमुत्तित; कतपस्साव.
urination : (nt.) पस्सावकरण.
urine : (nt.) मुत्त. (m.) पस्साव.
urn : (m.) भस्मकुम्भ; छयकुम्भ. (nt.) उण्होदकभाजन.
urticate : (v.t.) कपिकच्छूहि ताळेति. (pp.) कपिकच्छूहि टाळित.
usable : (m.) उपभोग; वोहार. (f.) भासारीति.
use : (nt.) पयोजन; चारित्त. (m.) उपभोग; परिभोग. (f.) उपसेवना. (v.t.) 1. वोहरति; 2. उपसेवति; परिभुञ्जति; 3. आचरति. (pp.) वोहरित; उपसेवित; परिभुत्त; आचरित. (v.i.) परिचयति. (pp.) परिचित.
use force : पसहति.
useful : (adj.) पयोजनावह; सोपकार.
usefully : (adv.) सप्पयोजनाकारेन.
useless : (n.) निप्पयोजन; निरत्थक.
uselessly : (adv.) निप्फलाकारेन.
uselessness : (nt.) निरत्थकत्त.
usher : (m.) पवेसक; पटिहारी.
usher in : पवेसेति.
usual : (adj.) साभाविक; पकतिसिद्ध; बाहुलिक; अविसिट्ठ.
usually : (adv.) समञ्ञेन; पायेन; बहुसो.
usurer : (m.) वड्ढिगाही.
usurious : (adj.) अधिकवड्ढिसहित.
usuriously : (adv.) साधिकवड्ढिकं.
usurp : (v.t.) पसय्ह आयत्तीकरोति. (pp.) पसय्ह आयत्तीकत.
usurpation : (nt.) बलक्कार-गहण.
usurper : (m.) पसय्ह-गाही.
usury : (nt.) वड्ढिया इणदन.
utensil : (nt.) उपकरण; गेहोपकरण.
uterine : (adj.) एककुच्छिजात.
uterus : (m.) गब्भासय.
utilitarian : (m.) अत्थसाधनतापेक्खी.
utilitarianism : (m.) उपयोगितावाद.
utility : (nt.) सप्पयोजनत्त.
utilise : (v.t.) उपयोजेति; पयोजेति. (pp.) उपयोजित; पयोजित.
utmost : (adj.) परम; अच्चन्त.
utopian : (adj.) मनोकप्पित.
utter : (adj.) अच्चन्त; परिपुण्ण; अनून. (v.t.) उदामेति; उदीरेति; व्याहरति. (pp.) उदानित; उदीरित; व्याहट.
utter a cry : वस्सति; विरवति.
utterance : (nt.) उदीरण; उग्गिरण. (m.) समुदाहार.
utterly : (adv.) सकल्लेन; अच्चन्तं; परिपुण्णं.
uttermost : (adj.) 1. परम; उत्तम; अच्चधिक; 2. दूरतम.
uvula : (f.) उपजिव्हा.
uxorious : (adj.) भरियासत्त.
uxoriousness : (f.) भरियावसिता.