ऋचीक

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


ऋचीक¦ पु॰ ऋच--ईकक्।

१ दिवःपुत्रे सवितृभेदे।
“दिवः पुत्रोवृहद्भानुश्चक्षुरात्मा विभावसुः। सविता स ऋचीकोऽर्कोभानु-राशावहोरविः” भा॰ आ॰

१ अ॰। भृगुवंश्ये

२ जमदग्नि-पितरि ऋषिभेदे।
“तस्मिन्नियुक्ते विघिना योगक्षेमाय-भार्गवे। अन्यमुत्पादयास पुत्रं भृगुरनिन्दितम्। च्यवनंदीप्ततपसं धर्म्मात्मानं यशस्विनम्। यः सरोषाच्च्युतोगर्भान्मातुर्मोक्षाथ भारत!। आरुषी तु मनोः कन्या तस्यपत्नी मनीषिणः। और्वस्तस्यां समभवदूरुं भित्त्वा महा-यशाः। महातेजाः महावीर्य्योबाल एव गुणैर्युतः। ऋचीकस्तस्य पुत्रस्तु जमदग्निस्ततोऽभवत्” भा॰ आ॰

६६ अ॰। तस्य चरितम्। भा॰ अनु॰ प॰

४ अ॰ विस्त-रेण वर्ण्णितम् संक्षेपतस्तु हरिवंशे

२८ अ॰ यथा
“गाधेः कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा। तां गा-धिर्भृगुपुत्त्राय ऋचीकाय ददौ प्रभः। तस्याः प्रीतोऽभव-[Page1414-a+ 38] द्भर्त्ता भार्गवो भृगुनन्दनः। पुत्त्रार्थं कल्पयामास चरुंगाधेस्तथैव च। उवाचाहूय तां भर्त्ता ऋचीकी भार्गव-स्तदा। उपयोज्यश्चरुरयं त्वया मात्रा त्वयंतव। तस्यांजनिष्यते पुत्त्रो दीप्तिमान् क्षत्त्रियर्षभः। अजेयः क्षत्त्रियैर्लोके क्षत्त्रियर्षभसूदनः। तवापि पुत्त्रं कल्याणि!धृतिमन्तं तपोधनम्। शमात्मकं द्विजश्रेष्ठं चरुरेषविधास्यति। एवमुक्त्वा तु तां भार्यामृचीको भृगुनन्दनः। तपस्यभिरतो नित्यमरण्य प्रविवेश ह। गाधिः सदा-रस्तु तदा ऋचीकाश्रममभ्यगात्। तीर्थयात्राप्रसङ्गेनसुतां द्रष्टुं नरेश्वरः। चरुद्वयं गृहीत्वा तदृषेः सत्यवतीतदा। चरुमादाय यत्नेन सा तु मात्रे न्यवेदयत्। माताव्यत्यस्य दैवेन दुहित्रे स्वं चरुं ददौ। तस्याश्चरुमथा-ज्ञानादात्मसंस्थं चकार ह। अथ सत्यवती गर्भं क्षत्त्रि-यान्तकरं तदा। धारयामास दीप्तेन वपुषा घोरदर्श-मम्। तामृचीकस्ततो दृष्ट्वा योगेनाभ्यनुसृत्य च। तामब्र-वीद्द्विजश्रेष्ठः स्वां भार्यां वरवर्णिनीम्। मात्राऽसि व-ञ्चिता भद्रे! चरुव्यत्यासहेतुना। जनिष्यते हि पुत्रस्तेकूरकर्माऽतिदारुणः। भ्राता जनिष्यते चापि ब्रह्मभू-तस्तपोधनः। विश्वं हि ब्रह्म तपसा मया तस्मिन् सम-र्पितम्। एवमुक्ता महाभागा भर्त्त्रा सत्यवती तदा। प्रसादयामास पतिं पुत्त्रो मे नेदृशो भवेत्। ब्राह्मणा-पसदःक्षात्र इत्युक्तो मुनिरब्रवीत्। नैष सङ्कल्पितः कामोमया भद्रे! तथाऽस्त्विति। उग्रकर्मा भवेत् पुत्त्रः पितुर्मा-तुश्च कारणात्। पुनः सत्यवती वाक्यमेवमुक्ताऽब्रवीदिदम्। इच्छन् लोकानपि मुने! सृजेथाः किं पुनः सुतम्। शमात्मकमृजुं त्वं मे पुत्त्रं दातुमिहार्हसि। काममेवं-विधः पौत्त्रो मम स्यात्तव च प्रभो!। यद्यन्यथा नशक्यं वै कर्त्तुमेतद्द्विजोत्तम। । ततः प्रसादमकरोत् सतस्यास्तपसो बलात्। भद्रे! नास्ति विशेषो मे पौत्त्रे चवरवर्णिनि। त्वया यथोक्तं वचनं तथा भद्रे! भविष्यति। ततः सत्यवती पुत्त्रं जनयामास भार्गवम्। तपस्यभिरतंदान्तं जमदग्निं शमात्मकम्। भृगोश्चरुविपर्यासे रौ-द्रवैष्णवयोः पुरा। यजनाद्वैष्णवेऽथांशे जमदग्निरजा-यत। सा हि सत्यवती पुण्या सत्यधर्मपरायणा। कौशि-कीर्ति समाख्याता प्रवृत्तेयं महानदी। इक्ष्वाकुवंशप्रभवोरेणुर्नाम नराधिपः। तस्य कन्था महाभागा कामलीनाम रेणुका। रेणुकायान्तु कामल्यां तपोविद्यासम-न्वितः। आर्च्चीको जनयामास जामदग्न्यं सुदारुणम्। [Page1414-b+ 38] सर्वविद्यान्तगं श्रेष्ठं धनुर्वेदस्य पारगम्। रामं क्षत्त्रिय-हन्तारं प्रदीप्तमिव पावकम् और्वस्येवमृचीकस्य सत्य-वत्यां महायशाः। जमदग्निस्तपोवीर्याज्जज्ञे ब्रह्मविदां-वरः। मध्यमश्च शुनः शेफः शुनःपुच्छः कनिष्ठकः। वि-श्वामित्रन्तु दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः। जनयामासपुत्त्रन्तु तपोविद्याशमात्मकम्। प्राप्य ब्रह्मर्षिसमतां योऽयंसप्तर्षितां गतः। विश्वामित्रस्तु धर्मत्मा नाम्ना विश्वरथःस्मृतः। जज्ञे भृगुप्रसादेन कौशिकाद्वंशवर्द्धनः”।
“अथर्चीकादयोऽभ्येत्य पितरो राममब्रुवन्। राम!राम! महाभाग! प्रीताःस्म तव भार्गव!” भा॰ आ॰

३ अ॰

३ भरतसुतभुमन्युसुते नृपभेदे।
“ततोमहद्भिः क्रतुभिरीजानो भरतस्तदा। लेभे पुत्रं भरद्वाजाद् भूमन्युं नामभारत! इत्युपक्रम्य
“पुष्करिण्यामृचीकश्च भूमन्योरभवत्सुतः” भा॰ आ॰

९४ अ॰।

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


ऋचीकः [ṛcīkḥ], [ऋच्-ईकक्]

The father of Jamadagni.

N. of a country.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


ऋचीक m. N. of जमद्-अग्नि's father MBh.

ऋचीक m. of a country Das3.

Purana index[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


(I)--the son of नाहुषि (Aurva) and father of Jamadagni by सत्यवती; the sage who married गाधि's daughter by paying a price of a thousand white horses with one black ear. (See सत्यवती). A मन्त्रकृत् फलकम्:F1:  भा. IX. १५. 5-११; Br. II. १३. ९५; ३२. १०४; III. 1. ९५; २५. ८३.फलकम्:/F com- pared to धिष्णि fire. Blessed his wife with a चरु and his mother-in-law with another for the birth res- pectively of a ब्राह्मण and a क्षत्रिय son. His wife wrongly took that intended for her mother. She gave birth to Jamadagni and became converted as कौशिकी river; फलकम्:F2:  Br. III. २१. १९-22: ६६. ३७-40; IV. 7. १३, ३४; वा. ६५. ९३; ९१. ६६-86.फलकम्:/F father of two other sons शुनह्शेप and शुनह्पुच्छ; फलकम्:F3:  वा. ९१. ६६. ९२; Br. III. ६६. ६४.फलकम्:/F had १०० sons who in turn had १००० sons--all भार्गवस्. फलकम्:F4:  वा. ६५. ९२-95.फलकम्:/F [page१-262+ २६]
(II)--a son of शिखण्डि; an अवतार् in the eighteenth द्वापर। वा. २३. १८३.
(III)--a son of सुतार the lord of the second द्वापर। वा. २३. १२१.

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


AJĪGARTA (ṚCĪKA) : He was a greedy Brahmin. (See


_______________________________
*3rd word in left half of page 21 (+offset) in original book.

ṚCĪKA I :

King Hariścandra who was distressed by having no children, propitiated god Varuṇa. Varuṇa blessed him saying that a son would be born to him. But the condition was that the child should be sacrificed to Varuṇa. When the child was born, Hariścandra did not like to sacrifice the boy. The sage Viśvāmitra suggest- ed that instead of sacrificing his own son it would be enough if he bought another boy and sacrificed him. Accordingly, Hariścandra sent his minister to find out and purchase a Brahmin boy for the sacrifice. At that time there lived in Ayodhyā a greedy Brahmin named Ajīgarta. He had three sons. In the course of his search, the minister came across this needy Brahmin and asked him whether he was willing to sell one of his three sons. He continued: “Why should you be in this wretched state of poverty and misery? Sell one of your sons and you will get 100 cows as the price”. The minister's words and the price offered for the son made a deep impression on the Brahmin's mind. He thought: “It is impossible for me to earn 100 cows. Even if it were possible how long would it take? If I sell him I shall get hundred cows at once. What a lucky chance! The loss of a son is nothing.” So thinking, he sold his son Śunaśśepha. (For the rest of the story, see the word “Śunaśśepha”. Devī Bhāgavata, Skandhas 7, 8).


_______________________________
*4th word in left half of page 21 (+offset) in original book.

ṚCĪKA I (AJĪGARTA) : A famous sage.

1) Genealogy. From Viṣṇu were descended in the follow- ing order-Brahmā-Bhṛgu-Cyavana-Ūrva-Ṛcīka. Ṛcīka was the father of Jamadagni and grandfather of Paraśu- rāma.

2) Ṛcīka's marriage. Gādhi, a king of the Lunar dynasty had a daughter, Satyavatī. Ṛcīka wished to marry this beautiful princess. Gādhi agreed to give his daughter in marriage to the sage if he gave 1,000 horses with black ears. Ṛcīka offered worship to Varuṇa to help him in the matter. Varuṇa was pleased and a thousand horses rose up from the river Gaṅgā. Ṛcīka married Satyavatī after giving the horses. Afterwards both of them went and settled down in the forest.

3) Birth of Jamadagni. One day Satyavatī made a request to Ṛcīka that she should have a son. Besides, she request- ed him that her mother should be blessed with a son, so that she might have a brother. Ṛcīka performed a “homa” and after that he made two balls of rice and gave them to Satyavatī. He advised her to eat one of them and to give the other to her mother. Ṛcīka had put “Brahmatejas” (brilliance of Brahmins) in the first rice- ball and “Kṣātratejas” (brilliance of Kṣatriyas) in the other. When Satyavatī and her mother ate the rice- balls, it so happened that the rice-ball intended for her mother was eaten by Satyavatī and the one intended for Satyavatī was eaten by the mother. Later Ṛcīka came to know of this mistake. In due course, Satyavatī and her mother gave birth to sons, Satyavatī's son was named Viśvāmitra. (Brahmāṇḍa Purāṇa, Chapter 57).

4) Other sons of Ṛcīka. After this three more sons were born to Ṛcīka. The eldest of them was named Śunaḥpuccha, the second was named Śunaśśepha and the third, Śunolāṅgūla.

5) The sale of Śunaśśepha. Once king Ambarīṣa started a yāga. Indra who was jealous of him, stole the sacrificial cow. Since it was an evil omen, the priest advised Am- barīṣa that either the lost cow or a human being in its place must be obtained to complete the yāga. In spite of sear- ches made in many places, the cow could not be traced. At last Ambarīṣa's men met Ṛcīka who was doing tapas on Bhṛgutuṅga. Ṛcīka sold his second son, Śunaśśepha to Aṁbarīṣa in exchange for the price of 100,000 cows. The king took Śunaśśepha with him and came to Puṣkara tīrtha. There they happened to meet Viśvāmitra. Śunaśśepha complained to Viśvāmitra and lamented over his ill-fate. Viśvāmitra wished to save him and to send one of his own sons in his place with Ambarīṣa. But none of his sons was willing to oblige. Viśvāmitra cursed them and turned them into eaters of human flesh. Then he turned to Śunaśśepha and said:--

“When you stand ready to be sacrificed near the altar, offer your prayers to Agni. If you do so, you will attain siddhi.” (salvation or mokṣa). He also taught him two songs of praise to Agni.

While standing at the altar ready to be sacrificed Sunaś epha recited the two songs of praise. Indra and the other gods appeared and after saving Śunaśśepha rewarded Ambarīṣa for his yāga. (Vālmīki Ramāyaṇa, Bālakāṇḍa, 62nd Sarga).

6) Ṛcīka and the Vaiṣṇava bow. Once Viśvakarmā made two mighty bows. One of them was taken by Śiva to burn the Tripuras. That bow is known as “Śaivacāpa”. The other bow was given to Viṣṇu. It is called “Vaiṣṇava- cāpa”. The Devas wished to see a trial of strength bet- ween Śiva and Viṣṇu. They prompted Brahmā to bring about such a conflict. Brahmā succeeded in causing a quarrel between Śiva and Viṣṇu. A fight began between Śiva and Viṣṇu. Both the Śaivacāpa and Vaiṣṇavacāpa went into action. But Śiva was defeated. After that, Siva gave his bow to Devarāta, king of Videha. By inheritance it came into the hands of king Janaka, the father of Śītā. It was this bow which was broken by Śrī Rāma at the time of Sītā's Svayaṁvara.

After the battle with Śiva, Viṣṇu gave his bow to Ṛcīka who, in turn gave it to Jamadagni. Jamadagni presented it to his son Paraśurāma. It was with this Vaiṣṇavacāpa that Paraśurāma confronted Śrī Rāma who was returning after Sītā's Svayaṁvara. (Rāmāyaṇa, Bālakāṇḍa, 75th Sarga).

7) Other details.

(i) Ṛcīka was given 1,000 white horses with black ears which could run fast, by Gādhi as dowry. Varuṇa presented these horses on the bank of the river Gaṅgā. The place in Gaṅgā where the horses rose up, came to be called “Aśvatīrtha”. Gādhi gave Satyavatī to Ṛcīka at the place called ‘Kanyākubja’. (M.B. Araṇya Parva, Chapter 115).

(ii) Mahābhārata, Aśvamedhika Parva, Chapter 29, Verse 23 says that Ṛcīka once tried to stop Paraśurāma from killing Kṣatriyas.

(iii) Once Dyutimān, King of Sālva, presented a tract of land to Ṛcīka. (M.B. Anuśāsana Parva, Chapter 137, Verse 28).

(iv) Ṛcīka attained Vaikuṇṭha and his wife Satyavatī accompanied him in her earthly body. It is said that after it, Satyavatī transformed herself into a river under the name “Kauśikī” and began to flow in north India. (Vālmīki Rāmāyaṇa, Bālakāṇḍa, 34th Sarga).


_______________________________
*2nd word in right half of page 647 (+offset) in original book.

ṚCĪKA II : One of the twelve Ādityas. (M.B. Ādi Parva, Chapter 1, Verse 42).


_______________________________
*1st word in left half of page 648 (+offset) in original book.

ṚCĪKA III : A King who was the grandson of emperor Bharata and son of Dyumanyu. (M.B. Ādi Parva, Chap- ter 94, Verse 24).


_______________________________
*2nd word in left half of page 648 (+offset) in original book.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=ऋचीक&oldid=493752" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्