छवि

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


छविः, स्त्री, (छ्यति सूक्ष्मं करोति यद्बा छ्यति छिनत्ति दूरीकरोति मालिन्यादिकुवेश- मिति । छो + “कृवृघृष्विच्छविस्थविकिकीदिवि ।” उणां । ४ । ५६ । इति क्विन् प्रत्ययेन निपातनात् साधुः ।) शोभा । दीप्तिः । इत्यमरः । १ । ३ । १७ ॥ (यथा, मेघदूते । ३५ । “भर्त्तुः कण्ठच्छविरिति गणैः सादरं वीक्ष्यमाणः ॥”)

अमरकोशः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


छवि स्त्री।

शोभा

समानार्थक:शोभा,कान्ति,द्युति,छवि,अभिख्या,छाया,त्विष्,अर्चिस्

1।3।17।2।5

कलङ्काङ्कौ लाञ्छनं च चिह्नं लक्ष्म च लक्षणम्. सुषमा परमा शोभा शोभा कान्तिर्द्युतिश्छविः॥

 : परमा_शोभा, अलङ्काररचनादिकृतशोभा

पदार्थ-विभागः : , द्रव्यम्, तेजः

छवि स्त्री।

प्रभा

समानार्थक:प्रभा,रुच्,रुचि,त्विष्,भा,भास्,छवि,द्युति,दीप्ति,रोचिस्,शोचिस्,वर्च,महस्,ओजस्,तेजस्

1।3।34।1।7

स्युः प्रभारुग्रुचिस्त्विड्भाभाश्छविद्युतिदीप्तयः। रोचिः शोचिरुभे क्लीबे प्रकाशो द्योत आतपः॥

वैशिष्ट्य : सूर्यः

 : तडित्, किरणः, आतपः, ज्योत्स्ना

पदार्थ-विभागः : , द्रव्यम्, तेजः

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


छवि(वी)¦ स्त्री छ्यति असारं छिनत्ति तमो वा छो--वि-किच्च वा ङीप्।

१ शोभायां

२ कान्तौ च अमरः।
“आपाण्डुरमुखच्छविः” रघुः।
“आपाण्डरीभूतमुख-च्छवीनाम् कुमा॰।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


छवि¦ f. (-विः)
1. Beauty, splendor, brilliance.
2. Light, lustre. E. छो to divide, (darkness, &c.) इन् affix, and the deriv. irr. or कित् च वा Unadi affix; also with ङीष् added छवी।

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


छविः [chaviḥ], f. [छ्यति असारं छिनत्ति तमो वा छो-वि किच्च वा ङीप्; cf. Uṇ.4.56]

Hue, colour of the skin, complexion; हिमकरोदयपाण्डुमुखच्छविः R.9.38; छविः पाण्डुरा Ś.3.1; Me.33; U.6.27.

Colour in general.

Beauty, splendour, brilliance; छविकरं मुखचूर्णमृतुश्रियः R.9.45.

Light, lustre.

Skin, hide; लोहितार्द्रीकृतच्छविः Mb.12.149.7.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


छवि f. skin , cuticle, Pa1rGr2. , iii , 12 Hariv. 15709 Sus3r. VarBr2S. lxix , 28 ff.

छवि f. colour of the skin , colour MBh. iii , 12387 Mr2icch. Megh. etc.

छवि f. beauty , splendour Ragh. ix , 34 S3is3. ix , 3 Naish. xxii , 55

छवि f. a ray of light L.

छवि f. See. कृष्ण-च्छ्.

छवि f. skin , hide TBr. i f. Ta1n2d2yaBr. xvi , 6 , 2 S3a1n3khBr. xxv , 15 Ka1tyS3r. xxii La1t2y. viii , 2 , 1.

Vedic Rituals Hindi[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


छवि स्त्री.
‘गर्दभेज्या’ में ‘अवकीर्णिन्’ (भगन्ब्रह्मचर्य) द्वारा पहने जाने वाला (गधे का) चर्म (का.श्रौ.सू. 1.1.13), पा.गृ.सू. 3.12.6 (तां छविं पीरदधीत); अजिन (गृह्य), निदा.सू. 6.6.11।

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=छवि&oldid=499620" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्