बाण

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

अमरकोशः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


बाण पुं।

बाणः

समानार्थक:पृषत्क,बाण,विशिख,अजिह्मग,खग,आशुग,कलम्ब,मार्गण,शर,पत्रिन्,रोप,इषु,सायक,शिलीमुख,गो,काण्ड,वाजिन्,किंशारु,प्रदर,स्वरु,पीलु

2।8।86।2।2

लक्षं लक्ष्यं शरव्यं च शराभ्यास उपासनम्. पृषत्कबाणविशिखा अजिह्मगखगाशुगाः॥

अवयव : शरपक्षः,शराधारः

वृत्तिवान् : बाणधारिः

वैशिष्ट्य : बाणधारिः

 : कामबाणः, सर्वलोहमयशरः, प्रक्षिप्तबाणः, विषसम्बद्धबाणः

पदार्थ-विभागः : उपकरणम्,आयुधम्

बाण पुं।

बलिसुतः

समानार्थक:बाण

3।3।45।2।2

शक्तस्थूलौ त्रिषु दृढौ व्यूढौ विन्यस्तसंहतौ। भ्रूणोऽर्भके स्त्रैणगर्भे बाणो बलिसुते शरे॥

पदार्थ-विभागः : , द्रव्यम्, आत्मा, देवयोनिः

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


बा(वा)ण¦ पु॰ बण--शब्दे वण--गतौ वा संज्ञाबां कर्त्तरि घञ्।

१ शसे,

२ गोस्तने, (वांट)

३ विरोचनसुते

४ दैत्यभेदे,

५ केवलेच

६ शरपुत्रे

७ नीलझिण्ठ्याम् पुंस्त्री॰ अमरः

८ बाणमूलेस्त्री मेदि॰। मेदिन्यां दन्तोष्ठ्यवादित्वेन पठितः रायमुकु-टादवस्त बण शब्दे इति पातुप्रकृतिकत्वमाहुरतोऽस्वो-भयविधादित्वम् बल--भावे घञ्।

९ शब्दे

१० तदथि-{??}देव्यां तर{??}त्यां स्त्री पक्षारात्

११ वाक्ये अमरः। [Page4569-a+ 38]

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


बाण¦ m. (-णः)
1. An arrow, a shaft.
2. An aim.
3. The udder of a cow.
4. The feathered end of an arrow.
5. A kind of creeper, (Blue Barleria.)
6. A name of a demon, son of Virochan.
7. The name of the celebrated poet, the author of Ka4dambari and Harsha- charita, &c.
8. The number five. E. बण् or वण् to sound, aff. घञ् |

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


बाणः [bāṇḥ], 1 An arrow, shaft, reed; Bṛi. Up.3.8.2; धनुष्यमोघं समधत्त बाणम् Ku.3.66.

An aim or mark for arrows.

The feathered end of an arrow.

The udder of a cow.

The body (शरीर); ते प्रकाश्श्याभिवदन्ति वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः Praśna Up.2.2.

N. of a demon, son of Bali; cf. उषा.

N. of a celebrated poet who lived at the court of king Harṣavardhana and flourished in the first half of the seventh century; see App. II). He is the author of कादम्बरी, हर्षचरित and of some other works; (Govardhana in his Āryāsaptaśatī 37 speaks in these terms of Bāṇa: जाता शिखण्डिनी प्राग् यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । प्रागल्भ्यधिकमाप्तुं वाणी बाणो बभूवेति ॥; so हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः P. R.1.22).

A symbolical expression for the number 'five'.

A sound voice.

Fire.

Lightning.

A form of Śiva.

The versed sine of an arc. -णः, -णा The hinder part or feathered end of an arrow. -णः, -णा, -णम् a blue flowering Barleria -नीलझिण्टी (Mar. कोऱ्हांटी); अनाविलोन्मीलितबाणचक्षुषः Ki.4. 28. Śi.6.46. -Comp. -असनम् a bow; स पार्थबाणासन- वेगमुक्तैर्दृढाहतः पत्रिभिरुग्रवेगैः Mb.8.89.86. ˚यन्त्रम् a kind of bow with a mechanical contrivance at one of its ends for tightening the string and letting off the arrow; Dk.1.1. -आवलिः, -ली f.

a series of arrows.

a series of five verses forming one sentence. -आश्रयः a quiver. -गङ्गा N. of a river said to have been produced by Rāvaṇa's arrow; सोमेशाद् दक्षिणे भागे बाणेनाभि- बिभिद्य वै । रावणेन प्रकटिता जलधारातिपुण्यदा । बाणगङ्गेति विख्याता या स्नानादघहारिणी ॥ Varāha P. -गोचरः the range of an arrow; अवतीर्णो$सि रतिरमणबाणगोचरम् Māl.1.19/2.-जालम् a number of arrows. -जित् m. an epithet of Viṣṇu. -तूणः, -धिः a quiver; क्षीणबाणो विबाणधिः Mb. 8.63; बबन्धाथ च बाणधी (du.) Bk.14.17; Ki.18.1.-निकृत a. pierced or wounded by an arrow. -पत्रः N. of a bird (कङ्क). -पथः the range of an arrow.-पाणि a. armed with arrows.

पातः an arrowshot (as a measure of distance).

the range of an arrow.

a bed of arrows (बाणशय्या, शरतल्प); बाणपातान्तरे रामं पातितं पुरुषर्षभम् Rām.6.45.25. ˚वर्तिन् a. being within the range of an arrow. -पुरम् Śoṇitapura, the capital of Bāṇāsura. -मुक्ति f., -मोक्षणम् discharging or shooting an arrow. -योजनम् a quiver. -रेखा a long wound made by an arrow. -लिङ्गम् a white stone found in the river नर्मदा and worshipped as the लिङ्ग of Śiva. -वारः a breast-plate, an armour, cuirass; cf. वारबाणः. -वृष्टिः f. a shower of arrows. -संधानम् the fitting of an arrow to the bow-string; का कथा बाणसंधाने ज्याशब्देनैव दूरतः Ś.3.1. -सिद्धिः f. the hitting of a mark by an arrow. -सुता an epithet of Uṣā, daughter of Bāṇa; see उषा. -हन् m. an epithet of Viṣṇu.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


बाण m. or वाण( RV. ) , बाण( AV. ; later more usually वाणSee. )a reed-shaft , shaft made of a reed , an arrow RV. etc.

बाण m. N. of the number five (from the 5 arrows of काम-देव; See. पञ्च-ब्) Su1ryas. Sa1h.

बाण m. the versed sine of an arc Gan2it.

बाण m. a mark for arrows , aim BhP.

बाण m. a partic. part of an arrow L.

बाण m. Saccharum Sara or a similar species of reed Bhpr.

बाण m. the udder of a cow( वाणRV. iv , 24 , 9 ) L.

बाण m. music (for वाण) AV. x , 2 , 17 = केवल,

बाण m. N. of an असुर(a , son of बलि, an enemy of विष्णुand favourite of शिव) MBh. Pur.

बाण m. of one of स्कन्द's attendants MBh.

बाण m. of a king Hariv.

बाण m. (also -भट्ट)of a poet (the author of the कादम्बरी, of the हर्ष-चरित, and perhaps of the रत्ना-वली) Cat.

बाण m. of a man of low origin Ra1jat.

बाण m. ( S3is3. )or( आ) f. ( L. )a blue-flowering Barleria

बाण n. the flower of Barleria Kir. S3is3.

बाण n. the body Pras3nUp.

Purana index[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


(I)--the eldest of the one hundred sons of Bali; wife लोहिनी and son Indradhanvan; had one thousand arms and was ruling from his capital शोणितपुर; pleased शिव by praise; was a devotee of शिव; and became the head of the गणस्; in return for his services, the Lord शिव guard- ed his city; फलकम्:F1:  भा. VI. १८. १७-18; X. ६२. 2; ८८. १६; Br. III. 5. ४२-4; ७३. १०१; IV, २९. १२३; M. 6. १०, १३; वा. ६७. ८३; Vi. I. २१. 2; V. 1. २४.फलकम्:/F took part in the देवासुर war between Bali and Indra; fought with सूर्य and was helped by his ९९ brothers; a friend of Kamsa and जरासन्ध; he welcomed जरासन्- dha, and offered to help him and sent his two ministers and a vast army with जरासन्ध. फलकम्:F2:  भा. VIII. १०. १९, ३०; X. 2. 2; ३६. ३६; [५१ (v) 1-१८].फलकम्:/F Once addressed शिव that he found no use for his thousand arms for there was none to fight him, and even the elephants at the quarters ran away in fear of him; शिव replied that soon there would be some- body equal to him who would put down his pride of power. फलकम्:F3:  Ib. X. ६२. 2-११.फलकम्:/F The marriage of his daughter उषा was the cause of a battle between शिव and कृष्ण; the guards of the harem once reported to बाण that they suspected the presence of some male in उषा's palace; soon he found Aniruddha there and imprisoned him to the distress of his daughter; was attacked by सत्यकी when शोणितपुर was besieged by the वृष्णिस्; found his army scattered and rushed towards कृष्ण leaving [page२-476+ ३१] सत्यकी, when his charioteer and horses were killed; कोटरा his mother appeared before कृष्ण naked and with dis- hevelled hair, while बाण entered his city; once again attacked कृष्ण who chopped off his arms when शिव praised कृष्ण as ब्राह्मण and pleaded for his devotee, बाण, being left with his four arms remaining; deprived of all except two on account of Aniruddha; release of Aniruddha. फलकम्:F4:  Ib. X. ६२. 1 २८-35; ६३. 8, १७-21 ३०-49; ६१. २३ (9); III. 3. ११; XI. १२. 5. Vi. V. ३२. 7-8; ३३. 1-५०.फलकम्:/F Capital Tripura. The gods appealed to Rudra and in the meantime नारद made बाण's wives leave the path of strict chastity and prepared the way for the Asuras' ruin. Rudra put the city to flames; appealing with a लिन्ग on his head, he was blessed. Attained मोक्ष by सत्सङ्ग; फलकम्:F5:  M. Chh. १८७-188.फलकम्:/F killed by कृष्ण. फलकम्:F6:  वा. ९८. १०२.फलकम्:/F
(II)--a son of Danu and महासेन. M. 6. २०; २४५. १२.

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


BĀṆA (BĀṆABHAṬṬA) I : A Sanskrit poet who lived in the 7th century A.D. He was a member of the assem- bly of emperor Harṣavardhana. ‘Harṣacarita’ (prose) is the most important work of Bāṇa. Though many of the descriptions in this book contain exaggerations it affords plenty of scope for investigation into the fea- tures of ancient Sanskrit literature. He has mentioned about Vyāsa, Bhaṭṭāra-hariścandra, Sātavāhana, Pravarasena, Bhāsa, Kālidāsa and such others.

Harṣacarita, in a sense, is a Romance. It is divided into eight Ucchvāsas. From the first two or three chapters informations could be had of Bāṇabhaṭṭa. His mother Rājyadevī died when he was a little boy. At the age of fourteen his father also died. After that he arrived at the palace of Harṣa. The story of Harṣa- carita begins with the death of Prabhākara-Vardhana, father of Harṣa. The Book ends with the story incom- plete. Harṣacarita is the only historic prose work available in Sanskrit.


_______________________________
*1st word in left half of page 107 (+offset) in original book.

BĀṆA II : A mighty and powerful Asura.

1) Genealogy and birth. Descended from Mahāviṣṇu in the following order: Brahmā-Marīci-Kaśyapa-Hiraṇya- kaśipu-Pṛahlāda-Virocana-Mahābali-Bāṇa.

2) Getting a boon. Bāṇa began his reign with the city of Śoṇitapura as his capital. Then he went to the vicinity of the Himālayas and began to do penance thinking of Śiva. Śiva made his appearance and asked him what he wanted. He requested that he should be considered as the son of Pārvatī and that he should be given thousand hands so as to destroy all his enemies. Śiva granted him the boon. From that day onwards Pārvatī considered him as the younger brother of Subrahmaṇya. He returned to his Kingdom and began to reign.

3) Battle with Śrī Kṛṣṇa and his fall. (See the word Aniruddha).

4) Other information. (1) In the Purāṇas Bāṇāsura is often called by the name Mahākāla, which is the name of an attendant of Śiva. (M.B., Ādi Parva, Chapter 65, Stanza 20).

(2) Śukrācārya (the teacher of the Asuras) always worked for the uplift of Bāṇa. (M.B., Sabhā Parva, Chapter 38, Stanza 29).

(3) In the Battle with Śrī Kṛṣṇa, Bāṇa was helped by Śiva, Subrahmaṇya, and the Gods like Agni (fire) and others. (M.B., Sabhā Parva, Chapter 38).

(4) Śrī Kṛṣṇa cut down the thousand hands of Bāṇa with his Cakrāyudha (the wheel weapon). (M.B., Sabhā Parva, Chapter 38).

(5) Bāṇa often stood under the cover of the mountain of Krauñca and attacked the devas (gods). So once Subrahmaṇya had to cut the mountain Krauñca with his arrows. (M.B., Śalya Parva, Chapter 46, Stanza 82).


_______________________________
*2nd word in left half of page 107 (+offset) in original book.

BĀṆA III : A warrior of Subrahmaṇya. Mention is made about this Bāṇa in Mahābhārata, Śalya Parva, Chapter 45, Stanza 67.

BĀṆA IV. An asura. During the regime of Śrī Rāma this Asura fought against the King and his brothers. A Śivaliṅga had been consecrated in the throat of this asura. So it was not possible for Lakṣmaṇa to defeat him though he had fought with him for so many days. Lakṣmaṇa heard an etherial voice saying, “Unless and until the image of Śivaliṅga is removed from his throat Bāṇa could not be killed.” By the operation of arrows Lakṣmaṇa smashed the image of Śivaliṅga in his throat. With the same arrow he cut the throat of the asura also and thus Bāṇa was killed. (Kampa Rāmā- yaṇa, Uttara Kāṇḍa).


_______________________________
*3rd word in left half of page 107 (+offset) in original book.

BĀṆA IV : An asura. During the regime of Śrī Rāma this Asura fought against the King and his brothers. A Śivaliṅga had been consecrated in the throat of this asura. So it was not possible for Lakṣmaṇa to defeat him though he had fought with him for so many days. Lakṣmaṇa heard an etherial voice saying, “Unless and until the image of Śivaliṅga is removed from his throat Bāṇa could not be killed.” By the operation of arrows Lakṣmaṇa smashed the image of Śivaliṅga in his throat. With the same arrow he cut the throat of the asura also and thus Bāṇa was killed. (Kampa Rāmā- yaṇa, Uttara Kāṇḍa).

Vedic Index of Names and Subjects[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Bāṇa denotes ‘arrow’ in the Rigveda (vi. 75, 17) and later (Av. iii. 23, 2; vi. 105, 2, etc.).
==Foot Notes==

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=बाण&oldid=503101" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्