भ्रमर

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्


यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


भ्रमरः, पुं, (भ्रमति प्रतिकुसुममिति ॥ अर्त्ति- कमीत्यादिना । “उणा० ३ । १३२ । इति अरः ।) कीटविशेषः । (यथा, रघुवंशे । ८ । ३८ । “भ्रमरैः कुसुमानुसारिभिः ।”) तत्पर्य्यायः । मधुव्रतः २ मधुकरः ३ मधुलिट् ४ मधुपः ५ अली ६ द्विरेफः ७ पुष्पलिट् ८ भृङ्गः ९ षट्पदः १० अलिः ११ । इत्यमरः । २ । ५ । २९ ॥ कलालापः १२ शिलीमुखः १३ पुष्पन्धयः १४ मधु- कृत् १५ द्विपः १६ भसरः १७ चञ्चरीकः १८ सुकाण्डी १९ मधुलोलुपः २० इन्दिन्दिरः २१ मधु- मारकः २२ । इति राजनिर्घण्टः ॥ मधुपरः २३ लम्बः २४ पुष्पकीटः २५ मधुसूदनः २६ भृङ्गराजः २७ मधुलेही २८ रेणुवासः २९ । इति शब्द- रत्नावली ॥ कामुकः । इति मेदिनी । रे, १९१ ॥

अमरकोशः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


भ्रमर पुं।

भ्रमरः

समानार्थक:मधुव्रत,मधुकर,मधुलिह,मधुप,अलिन्,द्विरेफ,पुष्पलिह्,भृङ्ग,षट्पद,भ्रमर,अलि,इन्दिन्दिर,चञ्चरीक,रोलम्ब,बम्भर,शिलीमुख

2।5।29।2।5

मधुव्रतो मधुकरो मधुलिण्मधुपालिनः। द्विरेफपुष्पलिड्भृङ्गषट्पदभ्रमरालयः॥

पदार्थ-विभागः : , द्रव्यम्, पृथ्वी, चलसजीवः, मनुष्येतरः, जन्तुः, कीटः

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


भ्रमर¦ पुंस्त्री॰ भ्रम--करन्।

१ मधुकरे अमरः स्त्रियां जाति-त्वात् ङीष्।

२ कामुके मेदि॰।

३ भ्रमरच्छल्लीलताभेदे स्त्रीराजनि॰ टाप्।

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


भ्रमर [bhramara], [भ्रम्-करन्]

A bee, large black bee; मलिने$पि रागपूर्णां विकसितवदनामनल्पजल्पे$पि । त्वयि चपले$पि च सरसां भ्रमर कथं वा सरोजिनीं त्यजसि ॥ Bv.1.1. (where the next meaning is also suggested).

A lover, gallant, libertine.

A potter's wheel.

A young man.

A top; अभ्रामयदहो दारुभ्रमरं स कदाचन Śiva B.7.32.

A particular position of the hand. -री A bee; अमरी- कबरीभारभ्रमरीमुखरीकृतम् Kuval.

Lac. -रम् Giddiness, vertigo. -Comp. -अतिथिः the Champaka tree. -अभि- लीन a. with bees clung or attached to; तिरश्चकार भ्रमरा- भिलीनयोः सुजातयोः पङ्कजकोशयोः श्रियम् R.3.8. -अलकः a curl on the forehead.

आनन्दः the Bakula tree.

the Atimukta creeper. -इष्टः the tree called श्योनाक.-उत्सवा the Mādhavī creeper. -करण्डकः a small box containing bees (carried by thieves to extinguish light in a house by letting the bees escape); Dk.2.2.-कीटः a species of wasp. -निकरः a multitude of bees.-पदम् a kind of metre. -प्रियः a kind of Kadamba tree. -बाधा molestation by a bee; Ś.1. -मण्डलम् a swarm of bees.

विलसितम् the sporting of bees.

N. of a metre.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


भ्रमर m. ( ifc. f( आ). )a large black bee , a kind of bumble bee , any bee MBh. Ka1v. etc.

भ्रमर m. a gallant , libertine L.

भ्रमर m. a young man , lad(= बटु) L.

भ्रमर m. a potter's wheel L.

भ्रमर m. a partic. position of the hand Cat.

भ्रमर m. N. of a man MBh.

भ्रमर m. ( pl. )of a people VP.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=भ्रमर&oldid=310056" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः