मलय

विकिशब्दकोशः तः

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मलयः, पुं, (मलते धरति चन्दनादिकमिति । मल् + “वलिमलितनिभ्यः कयन् ।” उणा० ४ । ९९ । इति कयन् ।) स्वनामख्यातपर्व्वतः । तत्पर्य्यायः । आषाढः २ दक्षिणाचलः ३ । इति हेमचन्द्रः । ४ । ९५ ॥ चन्दनाद्रिः ४ मल- याचलः ५ । इति शब्दरत्नावली ॥ (स च सप्त- कुलाचलान्तर्गतः । यथा, मार्कण्डेये । ५७ । १०--११ । “महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्व्वतः । बिन्ध्यश्च पारिपात्रश्च सप्तैवात्र कुलाचलाः ॥”) शैलाङ्गम् । देशविशेषः । (यथा, मात्स्ये । ११३ । ४४ । “अङ्गा वङ्गा मद्गुरका अन्तर्गिरिबहिर्गिरी । ततः प्रवङ्गमातङ्गमलयामलवर्त्तिकाः ॥”) आरामः । इति मेदिनी । ये, ९९ ॥ नन्दन- वनम् । इति धरणिः ॥ अष्टादशोपद्बीपान्त- र्गतद्वीपविशेषः । इति शब्दमाला ॥ ऋषभ- देवस्य शतपुत्त्रान्तर्गतपञ्चमपुत्त्रः । (यथा, श्रीभागवते । ५ । ४ । १० । “तमनु कुशावर्त्त इलावर्त्तो ब्रह्मवर्त्तो मलयः केतुर्भद्रसेन इन्द्र- स्पृक् विदर्भः कीकट इति नव नवतिप्रधानाः ॥” गरुडवंशीयानामन्यतमः । यथा, महाभारते । ५ । १०१ । १४ । “सुस्वरो मधुपर्कश्च हेमवर्णस्तथैव च । मलयो मातरिश्वा च निशाकरदिवाकरौ ॥”)

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मलय¦ पु॰ मल--कयन्। दक्षिणस्थे

१ पर्वतभेदे हेम॰। यत्रचन्दनजन्म तत्पर्वतान्तिकस्थे

२ देशभेदे

३ उपवने

४ शैलाङ्गेच{??}दि॰।

५ नन्दनवने धरणिः। अष्टादशसु द्वीपेषु

६ द्वीपभेदे शब्दमा॰

७ ऋषभदेवस्य पुत्रभेदे भाग॰

५ ।

४ ।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मलय¦ m. (-यः)
1. A mountain or mountainous range, from which the best Sandal-wood is brought, answering to the western Ghats in the peninsnla of India.
2. The country that lies along the Malaya range, or the west coast of the peninsula, Malaya4lam or Ma4la4ba4r.
3. A garden.
4. The garden of INDRA.
5. One of the minor Dwi- pas or divisions of the world. f. (-या) A plant, commonly Teori4, (Convolvulus turpethum.) E. मल् to hold or contain, (Sandal-wood.) Una4di aff. कयन् |

Apte[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मलयः [malayḥ], 1 N. of a mountain range in the south of India, abounding in sandal trees; (poets usually represent the breeze from the Malaya mountain as wafting the odour of sandal trees and other plants growing thereon, which peculiarly affects persons who are smit with love); स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलौ मलयदर्दुरौ R.4.51; 9.25;13.2; विना मलयमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहति Pt.1.41; मलये भिल्लपुरन्ध्री चन्दनतरुकाष्ठमिन्धनं कुरुते Subhāṣ.

N. of the country lying to the east of the Malaya range, Malabar.

A garden.

The garden of Indra.

The side of a mountain.

(In music) A kind of measure. -Comp. -अचलः, -अद्रिः, -गिरिः, -पर्वतः &c. the Malaya mountain. -अनिलः, -वातः, -समीरः the wind blowing from the Malaya mountain, south-wind; ललितलवङ्गलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे Gīt.1; cf. अपगतदाक्षिण्य दक्षिणानिलहतक पूर्णास्ते मनोरथाः कृतं कर्तव्यं वहेदानीं यथेष्टम् K.; Dk.1.1. -उद्भवम् sandal-wood. -जः a sandal tree; अयि मलयज महिमायं कस्य गिरामस्तु विषयस्ते Bv.1.11. (-जः, -जम्) sandal-wood. (-जम्) an epithet of Rāhu. ˚रजस्n. the dust of sandal. -द्रुमः a sandal tree. -वासिनी an epithet of Durgā.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मलय m. ( Un2. iv , 99 ) N. of a mountain range on the west of Malabar , the western Ghats (abounding in sandal trees) MBh. Ka1v. etc.

मलय m. of the country Malabar and( pl. )its inhabitants ib.

मलय m. of another country(= शैला-ंश-देशः, or शैला-ङ्गो द्) L.

मलय m. of an उप-द्वीपL.

मलय m. of a son of गरुडMBh. ( B. मालय)

मलय m. of a son of ऋषभBhP.

मलय m. of a poet Cat.

मलय m. a celestial grove(= नन्दन-वन) L.

मलय m. a garden L.

मलय m. (in music) a kind of measure Sam2gi1t.

Purana index[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


(I)--a son of ऋषभ and Jayanti. भा. V. 4. १०.
(II)--a Mt. (Kulaparvata वा। प्।) in भारत- वर्ष; फलकम्:F1:  भा. V. १९. १६; Br. II. १६. १८; वा. ४५. ८९, १०५; Vi. II. 3. 3.फलकम्:/F noted for sandal; फलकम्:F2:  भा. I. 8. ३२.फलकम्:/F sacred to Hari; फलकम्:F3:  Ib. VII. १४. ३२.फलकम्:/F the residence of Agastya; फलकम्:F4:  Ib. VI. 3. ३५; X. ७९. १७; XII. 8. १६; M. ६१. ३७.फलकम्:/F visited by बलराम; फलकम्:F5:  भा. X. ७९. १६.फलकम्:/F Manu performed तपस् at. फलकम्:F6:  M. 1. १२.फलकम्:/F

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Malaya : m.: A mythical bird, living in the world of Suparṇas 5. 99. 14, 1.

Born in the kula of Vainateya (Garuḍa), in the vaṁśa of Kaśyapa; feeding on serpents; marked with śrīvatsa his deity is Viṣṇu; by action a Kṣatriya, not obtaining Brahminhood because engaged in destroying his kinsmen 5. 99. 2-8.


_______________________________
*2nd word in left half of page p45_mci (+offset) in original book.

Malaya^1 : m.: Name of a mountain.


A. Location: Listed by Saṁjaya among the seven principal mountains of Bhāratavarṣa (saptaite kulaparvatāḥ) 6. 10. 10; on the southern ocean, near the mountain Sahya and Dardura 3. 266. 42.


B. Description: Glorious (śrīmant) 3. 264. 34; 6. 7. 53; great mountain (mahāśaila) 3. 264. 34; red in colour (tāmravarṇa) 6. 7. 53.


C. Characteristics:

(1) The two Apsarases, Urvaśī and Pūrvacitti, visit the mountain constantly (yaṁ nityam upasevate) 12. 319. 20;

(2) Sandalwood is known as growing on the mountain Malaya (malayaja) 1. 23. 4 (the forest to which the Nāgas were carried by Suparṇa was marked by sky-high (sandalwood) trees which grow on mountain Malaya upajighradbhir ākāśaṁ vṛkṣair malayajair api 1. 23. 4;

(3) Malaya mountain formed the head of the Jambudvīpa which had the form of a hare having two Dvīpas, the Nāgadvīpa and the Kaśyapadvīpa, for its two ears 6. 7. 52-53.


D. Past events:

(1) Malaya was the first mountain beyond which Śuka sojourned in his journey upwards through the space (tataḥ samaticakrāma malayaṁ nāma parvatam) 12. 319. 20;

(2) Nahuṣa, when he became the king of heaven, enjoyed in the company of the Apsarases and Devakanyās on Malaya and other mountains 5. 11. 9;

(3) Mārkaṇḍeya saw Malaya in the belly of the Bāla (3. 186. 83 = Nārāyaṇa 3. 187. 3) 3. 186. 104;

(4) Hanūmant and others when they came out of a cave in the south they saw the mountains Malaya, Sahya and Dardura near the ocean; when they went up the mountain Malaya they realized the expanse of the ocean and were dejected.


E. Importance: Mentioned in the Daivata-Ṛṣi-Vaṁśa 13. 151. 26, 2.


F. Similes:

(1) Sugrīva with a garland around his neck looked like the great mountain Malaya, circled by a garland of clouds 3. 264. 34;

(2) Malaya, is one of the four mountains with which Yudhiṣṭhira compared his four brothers 3. 297. 14;

(3) The banner (ketu) on the chariot of the king of the Pāṇḍyas, adorned with candana and aguru, is compared with Malaya 8. 15. 32;

(4) The narrative of Nārāyaṇa was collected (samuddhṛtam) by Vaiśaṁpāyana from the Mahābhārata as one collects the sandalwood from Malaya 12. 331. 3.


_______________________________
*2nd word in left half of page p407_mci (+offset) in original book.

Malaya^2 : m.: Name of a mountain of the Śākadvīpa; also called Jalada.

One of the seven mountains of the Śākadvīpa 6. 12. 12, 14; described as extending towards the east (prāgāyata); clouds originate there and appear everywhere (yato meghāḥ pravartante prabhavanti ca sarvaśaḥ) 6. 12. 14; hence referred to also as Jalada 6. 12. 23; all the seven mountains of Śākadvīpa are said to be decked with gems (maṇibhūṣitāḥ) and are mines of jewels (ratnākarāḥ) 6. 12. 13; the extent of all the seven mountains of the Śākadvīpa is double that of the one preceding it in the order of their enumeration (teṣāṁ yojanaviṣkambho dviguṇaḥ pravibhāgaśaḥ) 6. 12. 22; the Varṣa relaled to this mountain is Kumudottara 6. 12. 23.


_______________________________
*1st word in right half of page p407_mci (+offset) in original book.

previous page p406_mci .......... next page p408_mci

Malaya : m. (pl.): Name of a people.

Described as very strong (mahābala) 2. 27. 8; they were vanquished by Bhīmasena in his expedition to the east (yayau prācīṁ diśaṁ prati 2. 27. 1, 7; 2. 23. 9) before the Rājasūya (vijigye…matsyān malayāṁś ca) 2. 27. 7-8. [For Malaya^1, ^2 names of mountains see Vol. I pp. 407408].


_______________________________
*3rd word in right half of page p830_mci (+offset) in original book.

Mahabharata Cultural Index[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Malaya : m.: A mythical bird, living in the world of Suparṇas 5. 99. 14, 1.

Born in the kula of Vainateya (Garuḍa), in the vaṁśa of Kaśyapa; feeding on serpents; marked with śrīvatsa his deity is Viṣṇu; by action a Kṣatriya, not obtaining Brahminhood because engaged in destroying his kinsmen 5. 99. 2-8.


_______________________________
*2nd word in left half of page p45_mci (+offset) in original book.

Malaya^1 : m.: Name of a mountain.


A. Location: Listed by Saṁjaya among the seven principal mountains of Bhāratavarṣa (saptaite kulaparvatāḥ) 6. 10. 10; on the southern ocean, near the mountain Sahya and Dardura 3. 266. 42.


B. Description: Glorious (śrīmant) 3. 264. 34; 6. 7. 53; great mountain (mahāśaila) 3. 264. 34; red in colour (tāmravarṇa) 6. 7. 53.


C. Characteristics:

(1) The two Apsarases, Urvaśī and Pūrvacitti, visit the mountain constantly (yaṁ nityam upasevate) 12. 319. 20;

(2) Sandalwood is known as growing on the mountain Malaya (malayaja) 1. 23. 4 (the forest to which the Nāgas were carried by Suparṇa was marked by sky-high (sandalwood) trees which grow on mountain Malaya upajighradbhir ākāśaṁ vṛkṣair malayajair api 1. 23. 4;

(3) Malaya mountain formed the head of the Jambudvīpa which had the form of a hare having two Dvīpas, the Nāgadvīpa and the Kaśyapadvīpa, for its two ears 6. 7. 52-53.


D. Past events:

(1) Malaya was the first mountain beyond which Śuka sojourned in his journey upwards through the space (tataḥ samaticakrāma malayaṁ nāma parvatam) 12. 319. 20;

(2) Nahuṣa, when he became the king of heaven, enjoyed in the company of the Apsarases and Devakanyās on Malaya and other mountains 5. 11. 9;

(3) Mārkaṇḍeya saw Malaya in the belly of the Bāla (3. 186. 83 = Nārāyaṇa 3. 187. 3) 3. 186. 104;

(4) Hanūmant and others when they came out of a cave in the south they saw the mountains Malaya, Sahya and Dardura near the ocean; when they went up the mountain Malaya they realized the expanse of the ocean and were dejected.


E. Importance: Mentioned in the Daivata-Ṛṣi-Vaṁśa 13. 151. 26, 2.


F. Similes:

(1) Sugrīva with a garland around his neck looked like the great mountain Malaya, circled by a garland of clouds 3. 264. 34;

(2) Malaya, is one of the four mountains with which Yudhiṣṭhira compared his four brothers 3. 297. 14;

(3) The banner (ketu) on the chariot of the king of the Pāṇḍyas, adorned with candana and aguru, is compared with Malaya 8. 15. 32;

(4) The narrative of Nārāyaṇa was collected (samuddhṛtam) by Vaiśaṁpāyana from the Mahābhārata as one collects the sandalwood from Malaya 12. 331. 3.


_______________________________
*2nd word in left half of page p407_mci (+offset) in original book.

Malaya^2 : m.: Name of a mountain of the Śākadvīpa; also called Jalada.

One of the seven mountains of the Śākadvīpa 6. 12. 12, 14; described as extending towards the east (prāgāyata); clouds originate there and appear everywhere (yato meghāḥ pravartante prabhavanti ca sarvaśaḥ) 6. 12. 14; hence referred to also as Jalada 6. 12. 23; all the seven mountains of Śākadvīpa are said to be decked with gems (maṇibhūṣitāḥ) and are mines of jewels (ratnākarāḥ) 6. 12. 13; the extent of all the seven mountains of the Śākadvīpa is double that of the one preceding it in the order of their enumeration (teṣāṁ yojanaviṣkambho dviguṇaḥ pravibhāgaśaḥ) 6. 12. 22; the Varṣa relaled to this mountain is Kumudottara 6. 12. 23.


_______________________________
*1st word in right half of page p407_mci (+offset) in original book.

previous page p406_mci .......... next page p408_mci

Malaya : m. (pl.): Name of a people.

Described as very strong (mahābala) 2. 27. 8; they were vanquished by Bhīmasena in his expedition to the east (yayau prācīṁ diśaṁ prati 2. 27. 1, 7; 2. 23. 9) before the Rājasūya (vijigye…matsyān malayāṁś ca) 2. 27. 7-8. [For Malaya^1, ^2 names of mountains see Vol. I pp. 407408].


_______________________________
*3rd word in right half of page p830_mci (+offset) in original book.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=मलय&oldid=503422" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्