मानस

विकिशब्दकोशः तः

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मानसम्, क्ली, (मन एव । मनस् “प्रज्ञादिभ्यश्च ।” ५ । ४ । ३८ । इति स्वार्थे अण् ।) मनः । इत्य- मरः । १ । ४ । ३१ ॥ (यथा, मार्कण्डेये । १५ । ६१ । “यज्ञदानतपांसीह परत्र च न भूतये । भवन्ति तस्य यस्यार्त्तपरित्राणे न मानसम् ॥”) तस्य गुणा यथा, -- “परापरत्वं संख्याद्याः पञ्च वेगश्च मानसे ।” इति भाषापरिच्छेदः ॥ (मनसि भवो जातो वा । मनस् + अण् ।) मनोभवे, त्रि । यथा, सङ्कल्पः कर्म्ममानसम् ॥ इत्यमरः । १ । ५ । २ ॥ “विषयेष्वतिसंरागो मानसो मल उच्यते ।” इत्येकादशीतत्त्वम् ॥ “अनूढानङ्गपीडेव ममेयं मानसी व्यथा ॥” इति प्राञ्चः ॥ मानसतापो यथा, -- “कामक्रोधभयद्वेषलोभमोहविषादजः । शोकासूयावमानेर्ष्या मात्सर्य्यादिभयन्तथा ॥ मानसोऽपि द्बिजश्रेष्ठ ! तापो भवति नैकधा ॥” इति विष्णुपुराणे ६ अंशे ५ अध्यायः ॥ त्रिविधमानसकर्म्म । यथा, -- “परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम् । वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म्म मानसम् ॥” इति तिथ्यादितत्त्वम् ॥ मानसरोगा यथा, -- कामक्रोधलोभमोहभयाभिमानदैन्यपैशुन्य- विषादेर्ष्यासूयामात्सर्य्यप्रभृतयः । अथवा । उन्मादापस्मारमूर्च्छाभ्रमतमःसंन्यासप्रभृतयः । इति भावप्रकाशः ॥ * ॥ (मनसा सङ्कल्पेन कृत- मित्यण् ।) सरोवरविशेषः । इति मेदिनी । से, ३१ ॥ स च कैलासे ब्रह्मणा निर्म्मितः । यथा, -- “कैलासश्चापि दुष्कम्पो दानवेन्द्रेण कम्पितः । यक्षराक्षसगन्धर्व्वैर्नित्यं सेवितकन्दरः ॥ श्रीमान्मनोहरश्चैव नित्यं पुष्पितपादपः । हेमपुष्करसंछन्नं तेन वैखानसं सरः ॥ कम्पितं मानसञ्चैव राजहंसनिषेवितम् ॥” इति महाभारते हरिवंशे नारसिंहे २२८ अः ॥ अपि च । “कैलासपर्व्वते राम ! मनसा निर्म्मितं परम् । ब्रह्मणा नरशार्दूल ! तेनेदं मानसं सरः ॥ तस्मात् सुस्राव सरसः सायोध्यामुपगूहते । सरःप्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता ॥” इति रामायणे आदिकाण्डे २४ सर्गः ॥ * ॥ (पुं, नागविशेषः । यथा, महाभारते । १ । ५७ । १६ । “अमाहठः कामठकः सुषेणो मानसो व्ययः ।” शाल्मलीद्वीपस्य वर्षविशेषः । यथा, मात्स्ये । ५३ । २३ । “श्वेतश्च हरितश्चैव जीमूतो रोहितस्तथा । वैद्यतो मानसश्चैव केतुमान् सप्तमस्तथा ॥” पुष्करद्वीपस्थपर्व्वतविशेषः । यथा, मात्स्ये । “द्वीपार्द्धस्य परिक्षिप्तः पश्चिमे मानसो गिरिः ।”)

अमरकोशः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मानस नपुं।

मनस्

समानार्थक:चित्त,चेतस्,हृदय,स्वान्त,हृद्,मानस,मनस्

1।4।31।2।6

जातिर्जातं च सामान्यं व्यक्तिस्तु पृथगात्मता। चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः॥

वैशिष्ट्यवत् : वासना,मनोविकारः,अहङ्कारः,अभिमानः,मदः,मनःपीडा

पदार्थ-विभागः : , मनः

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मानस¦ न॰ मन एव अण्।

१ मनसि अमरः। कैलासान्ति-कस्थे ब्रह्मणा मनसा कृते

२ सरोवरभेदे च। मनसइदम् अण्।

३ चित्तसम्बन्धिनि त्रि॰।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मानस¦ mfn. (-सः-सा-सं) Mental. n. (-सं)
1. The mind, the seat or faculty of reason and feeling.
2. The lake Ma4nus, or Ma4nasaro4vara in the Hima4laya mountains.
3. (In law,) Tacit or implied consent. f. (-सी)
1. Mental, born from the mind.
2. A kind of salt.
3. A god- dess peculiar to the Jain4as. E. मनस् the mind, aff. अण्; or मनस् BRAHMA4, the supreme mind, अण् aff. of derivation, &c.

Apte[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मानस [mānasa], a. (-सी f.) [मन एव, मनस इदं वा अण्]

Pertaining to the mind, mental, spiritual (opp. शारीर).

Produced from the mind, sprung at will; ब्रह्मणो मानसपुत्राः; किं मानसी सृष्टिः Ś.4; Ku.1.18; मद्भावा मानसा जाता Bg.1. 6.

Only to be conceived in the mind, conceivable; अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमलुब्धता । एतानि मानसानि स्युर्व्रतानि ......

Tacit, implied.

Dwelling on the lake Mānasa; न रमते मरालस्य मानसं मानसं विना Udb. -सः A form of Viṣṇu.

सम् The mind, heart, soul; सपदि मदनानलो दहति मम मानसम् Gīt.1; अपि च मानसमम्बुनिधिः Bv.1.113; मानसं विषयैर्विना (भाति) 116.

N. of a sacred lake on the mountain Kailāsa; कैलासशिखरे राम मनसा निर्मितं सरः । ब्रह्मणा प्रागिदं यस्मात्तदभून्मानसं सरः ॥ Rām.; (it is said to be the native place of swans, who are described as migrating to its shores every year at the commencement of the breeding season or the monsoons; मेघश्यामा दिशो दृष्ट्वा मानसोत्सुकचेतसाम् । कूजितं राजहंसानां नेदं नूपुरशिञ्जितम् V.4.14,15; यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं संनिकृष्टं नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः Me.78; (see Me.11; Ghaṭ. 9 also); R.6.26; Me.64. Bv.1.3.

(In law) Tacit or implied consent.

A kind of salt.

The mental powers. -Comp. -आलयः a swan, goose. -उत्क a. eager to go to Mānasa; तच्छ्रुत्वा ते श्रवण- सुभगं गर्जितं मानसोत्काः Me.11. -ओकस्, -चारिन् m. a swan. -जन्मन् m.

the god of love.

a swan. -पूजा mental or spiritual devotion (opp. मूर्तिपूजा). -शुच् f. mental sorrow, grief.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मानस mf( ई, once आ)n. (fr. मनस्)belonging to the mind or spirit , mental , spiritual ( opp. to शारिरा, corporeal) VS. etc.

मानस mf( ई, once आ)n. expressed only in the mind , performed in thought i.e. silent , tacit (as a hymn or prayer) S3rS. Mn. MBh.

मानस mf( ई, once आ)n. conceived or present in the mind , conceivable , imaginable R.

मानस mf( ई, once आ)n. relating to or dwelling on the lake मानस(See. n. below) BhP.

मानस m. a form of विष्णुVP.

मानस m. N. of a serpent-demon MBh.

मानस m. of a son of वपुष्-मत्Ma1rkP.

मानस m. pl. a partic. class of deceased ancestors (regarded as sons of वसिष्ठ) Cat.

मानस m. a class of ascetics Ra1matUp.

मानस m. N. of the वैश्यs in शाकद्वीपMBh.

मानस m. of the worlds of the सोम-पHariv.

मानस n. ( ifc. f( आ). )the mental powers , mind , spirit , heart , soul(= मनस्g. प्रज्ञा-दि) Kat2hUp. MBh. Ka1v. etc.

मानस n. (in law) tacit or implied consent W.

मानस n. a kind of salt Ka1tyS3r. Sch.

मानस n. the 25th mansion from that under which one is born VarYogay.

मानस n. (with or scil. सरस्, or तीर्थ)N. of a sacred lake and place of pilgrimage on mount कैलास(the native place of the wild geese , which migrate to it every year at the breeding season) MBh. Ka1v. Pur.

मानस n. N. of wk. on शिल्पor art.

Purana index[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


(I)--a Mt. of पुष्करद्वीप; the limit of पृथु's dominion; west of the city of वसवी. Br. II. १९. ११२-14, ११७; M. १२३. १६; वा. ४९. १०८; Vi. II. 8. 7-8.
(II)--a son of वपुष्मान् and the founder of the मानस kingdom. Br. II. १४. ३२, ३४; वा. ३३. २८, ३०; Vi. II. 4, २३, २९. [page२-685+ ४१]
(III)--a वम्शवर्तिन् god. Br. II. ३६. २९.
(IV)--a यक्ष; a son of देवजनी and मणि- vara. Br. III. 7. १३०.
(V)--one of the four lakes in Meru; surrounds all the sides of the Meru over which is established the capital of the लोकपालस्; at the foot of the वैद्यूत hill from which the R. Sarayu rises; फलकम्:F1:  M. ११३. ४६; १२१. १६; १६३. ८६; १८३. 2; १९४. 8; Br. II. १८. १५; २१. २९-33; वा. ४७. १४; ५०. ८७-90; १११. 4.फलकम्:/F north of the Ganges; फलकम्:F2:  Br. I. 1. ७६; M. ७०. २०; १०७. 2; वा. ३६. १६; ४२. २७; ७७. ११०-11.फलकम्:/F a तीर्थ sacred to Kumuda and the पितृस्; फलकम्:F3:  M. १३. २७; २२. २३.फलकम्:/F fit for श्राद्ध; contains a shrine on its banks; फलकम्:F4:  Br. III. १३, ५८, ११५-6; IV. 2. २५-6.फलकम्:/F in इलावृत. फलकम्:F5:  Vi. II. 2. २६.फलकम्:/F Kardama went there with his wife; फलकम्:F6:  भा. I. 5. १०; III. २३. ४०.फलकम्:/F a reference to two हम्सस् of the lake; one of them who took to household life was पुरञ्जन; hearing from the other हम्स he remem- bered his old place and became calm; फलकम्:F7:  Ib. V. २८. ५४ and ६३.फलकम्:/F Indra spent 1,००० years in the lotus stalks of the lake; फलकम्:F8:  Ib. VI. १३. १४-5.फलकम्:/F here was the third rebirth of कौशिक's seven sons as चक्रवाक birds and their final salvation after becoming Siddhas. फलकम्:F9:  M. २०. १७; २१. ३५.फलकम्:/F ऊर्वशी sported with पुरूरवस् in. फलकम्:F१०:  Vi. IV. 6. ४८.फलकम्:/F
(VI)--Father of रिष्यन्त, belonging to the commencement of the द्वापर in the ११थ् Manvantara. वा. ७०. ३०.

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Mānasa : m.: A mythical serpent.

Born in the kula of Vāsuki, listed by Sūta among those offered in the snake sacrifice of Janamejaya; some of the serpents in this family were dark-red others white; all of them were terrific, of huge shape, having excess of poison (viṣolbaṇa) 1. 52. 5, 4, 6.


_______________________________
*5th word in right half of page p45_mci (+offset) in original book.

Mānasa^1 : nt. (sg., pl.): Name of a lake.


A. Location: In the north (prayayāv uttarāṁ tasmād diśam) 2. 24. 1; situated beyond the Himavant and the Śveta mountains 2. 24. 27; 2. 25. 1; beyond the country of the Kiṁpuruṣas; near the Hāṭaka country (hāṭakān abhitaḥ) of the Guhyakas and the Gandharva country 2. 25. 1-3, 5.


B. Description: Holy (puṇya) 13. 105. 45; heavenly (divya) 13. 140. 23 (not named); best (uttama) 2. 25. 4; having fruits and flowers of all seasons (sarvartuphalapuṣpeṣu mānaseṣu saraḥsu ca) 1. 143. 26.


C. Characteristics:

(1) Dwelling place of swans, hence they are called mānasaukasaḥ 6. 114. 91; 8. 28. 20; 8. 43. 64;

(2) Owing to the boon given by Brahman to the lake (brahmadattavaraṁ saraḥ), the Khalin demons, when killed in war, repeatedly bathed there and came out alive (hatā hatā vai te tatra jīvanty āplutya dānavāḥ) 13. 140. 18.


D. Holiness: The high-souled persons and those who observe vows if they visit the Mānasa lake they assume heavenly form, become auspicious, and putting on heavenly garlands and rich in holy fragrance they enjoy in the Goloka (? modanti gavāṁ vimāne) 13. 105. 45, 44, 48 (for citation see Karatoyinī ).


E. Epic events:

(1) Hiḍimbā, after she was allowed to take Bhīma as her husband, delighted him at many places (ramayām āsa pāṇḍavam), some of those being the Mānasa lakes (māṇaseṣu saraḥsu ca) 1. 143. 26;

(2) Arjuna saw it in his expedition to the north and then conquered Hāṭaka, the country of the Guhyakas, along with the country of the Gandharvas 2. 25. 4-5;

(3) Lomaśa showed to Yudhiṣṭhira the gate of the Mānasa (etad dvāraṁ mahārāja mānasasya prakāśate) 3. 130. 12;

(4) When Bhīṣma decided to extend his life till the advent of the Uttarāyaṇa, Gaṅgā sent great sages to him in the form of swans living in the Mānasa lake 6. 114. 91.


F. Past and mythological events:

(1) The illustrious Rāma (Jāmadagnya) established a place for him to reside on the mountain (Himavant) and near the gate of the Mānasa (etad dvāraṁ mahārāja mānasasya prakāśate/ varṣam asya girer madhye rāmeṇa śrīmatā kṛtam//) 3. 130. 12 (Nī. on Bom. Ed. 3. 130. 12: varṣaṁ vasatisthānam);

(2) The Ādityas once performed a satra near the Mānasa lake; sage Vasiṣṭha also lived near it; the demons, called Khalins, disturbed the sacrifice of the Ādityas; Śakra (Indra) sought help from Vasiṣṭha and the latter burnt the demons by his lustre 13. 140. 16-22;

(3) Vasiṣṭha brought the river Gaṅgā, flowing towards Kailāsa. to the lake Mānasa; the river broke the lake and hence the river came to be known as Sarayū (saro bhinnaṁ tayā nadyā sarayūḥ sā tato 'bhavat) 13. 140. 23-24;

(4) Indra, afraid of the sin of kiling a Brāhmaṇa, divided it into two (tasyāṁ dvaidhībhūtāyāṁ brahmavadhyāyām) and went to a lotus flower (nalinīm) in the Mānasa lake; there he became of the size of an atom and entered a knot on the lotus stalk (aṇumātro bhūtvā bisagranthiṁ praviveśa) 12. 329. 28 (1); goddess Upaśruti took Indra's wife, Śacī, to the lotus in the Mānasa lake and showed her Indra who had entered the knot on the stalk 12. 329. 34 (6).


G. Fable: A certain crow, who thought much of himself, once dared to challenge one of the swans living in the Mānasa lake 8. 28. 20. [See Uttaramānasa ]


_______________________________
*2nd word in left half of page p413_mci (+offset) in original book.

previous page p412_mci .......... next page p414_mci

Mānasa^2 : m.: Name of a mountain.

Indra went to the Mānasa mountain in search of a leader for the army of the gods (devasenā) which was overpowered by the demons; there he heard the cry of a woman (who was Devasenā); the two sisters Devasenā and Daityasenā, daughters of Prajāpati, used to come there with their friends for pleasure; from this mountain the demon Keśin took away Daityasenā, who longed for him, but Devasenā was rescued by Indra 3. 213. 17.


_______________________________
*1st word in left half of page p414_mci (+offset) in original book.

Mānasa^3 : nt.: A metaphorical tīrtha.

One should bathe in the mental lake which is unfathomable, dirt-free, pure, has truth for water and forbearance for lake (agādhe vimale śuddhe satyatoye dhṛtihrade/ snātavyaṁ mānase tīrthe…) 13. 111. 3.


_______________________________
*2nd word in left half of page p414_mci (+offset) in original book.

Mānasa : m. (pl.): Name of a Janapada of the Śākadvīpa.

Listed by Saṁjaya among the four Janapadas of Śākadvīpa (mānasā mandagās tathā) 6. 12. 33; described as holy (puṇya) and honoured by the people (lokasaṁmata) 6. 12. 33; the Vaiśya people of the Mānasa Janapada earned their livelihood by doing their work; they obtained all their desires, were brave and clear in their minds about dharma and artha (the two puruṣārthas) (mānaseṣu mahārāja vaiśyāḥ karmopajīvinaḥ/sarvakāmasamāyuktāḥ śūrāḥ dharmārthaniścitāḥ//) 6. 12. 5.


_______________________________
*4th word in right half of page p835_mci (+offset) in original book.

previous page p834_mci .......... next page p836_mci

Mahabharata Cultural Index[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Mānasa : m.: A mythical serpent.

Born in the kula of Vāsuki, listed by Sūta among those offered in the snake sacrifice of Janamejaya; some of the serpents in this family were dark-red others white; all of them were terrific, of huge shape, having excess of poison (viṣolbaṇa) 1. 52. 5, 4, 6.


_______________________________
*5th word in right half of page p45_mci (+offset) in original book.

Mānasa^1 : nt. (sg., pl.): Name of a lake.


A. Location: In the north (prayayāv uttarāṁ tasmād diśam) 2. 24. 1; situated beyond the Himavant and the Śveta mountains 2. 24. 27; 2. 25. 1; beyond the country of the Kiṁpuruṣas; near the Hāṭaka country (hāṭakān abhitaḥ) of the Guhyakas and the Gandharva country 2. 25. 1-3, 5.


B. Description: Holy (puṇya) 13. 105. 45; heavenly (divya) 13. 140. 23 (not named); best (uttama) 2. 25. 4; having fruits and flowers of all seasons (sarvartuphalapuṣpeṣu mānaseṣu saraḥsu ca) 1. 143. 26.


C. Characteristics:

(1) Dwelling place of swans, hence they are called mānasaukasaḥ 6. 114. 91; 8. 28. 20; 8. 43. 64;

(2) Owing to the boon given by Brahman to the lake (brahmadattavaraṁ saraḥ), the Khalin demons, when killed in war, repeatedly bathed there and came out alive (hatā hatā vai te tatra jīvanty āplutya dānavāḥ) 13. 140. 18.


D. Holiness: The high-souled persons and those who observe vows if they visit the Mānasa lake they assume heavenly form, become auspicious, and putting on heavenly garlands and rich in holy fragrance they enjoy in the Goloka (? modanti gavāṁ vimāne) 13. 105. 45, 44, 48 (for citation see Karatoyinī ).


E. Epic events:

(1) Hiḍimbā, after she was allowed to take Bhīma as her husband, delighted him at many places (ramayām āsa pāṇḍavam), some of those being the Mānasa lakes (māṇaseṣu saraḥsu ca) 1. 143. 26;

(2) Arjuna saw it in his expedition to the north and then conquered Hāṭaka, the country of the Guhyakas, along with the country of the Gandharvas 2. 25. 4-5;

(3) Lomaśa showed to Yudhiṣṭhira the gate of the Mānasa (etad dvāraṁ mahārāja mānasasya prakāśate) 3. 130. 12;

(4) When Bhīṣma decided to extend his life till the advent of the Uttarāyaṇa, Gaṅgā sent great sages to him in the form of swans living in the Mānasa lake 6. 114. 91.


F. Past and mythological events:

(1) The illustrious Rāma (Jāmadagnya) established a place for him to reside on the mountain (Himavant) and near the gate of the Mānasa (etad dvāraṁ mahārāja mānasasya prakāśate/ varṣam asya girer madhye rāmeṇa śrīmatā kṛtam//) 3. 130. 12 (Nī. on Bom. Ed. 3. 130. 12: varṣaṁ vasatisthānam);

(2) The Ādityas once performed a satra near the Mānasa lake; sage Vasiṣṭha also lived near it; the demons, called Khalins, disturbed the sacrifice of the Ādityas; Śakra (Indra) sought help from Vasiṣṭha and the latter burnt the demons by his lustre 13. 140. 16-22;

(3) Vasiṣṭha brought the river Gaṅgā, flowing towards Kailāsa. to the lake Mānasa; the river broke the lake and hence the river came to be known as Sarayū (saro bhinnaṁ tayā nadyā sarayūḥ sā tato 'bhavat) 13. 140. 23-24;

(4) Indra, afraid of the sin of kiling a Brāhmaṇa, divided it into two (tasyāṁ dvaidhībhūtāyāṁ brahmavadhyāyām) and went to a lotus flower (nalinīm) in the Mānasa lake; there he became of the size of an atom and entered a knot on the lotus stalk (aṇumātro bhūtvā bisagranthiṁ praviveśa) 12. 329. 28 (1); goddess Upaśruti took Indra's wife, Śacī, to the lotus in the Mānasa lake and showed her Indra who had entered the knot on the stalk 12. 329. 34 (6).


G. Fable: A certain crow, who thought much of himself, once dared to challenge one of the swans living in the Mānasa lake 8. 28. 20. [See Uttaramānasa ]


_______________________________
*2nd word in left half of page p413_mci (+offset) in original book.

previous page p412_mci .......... next page p414_mci

Mānasa^2 : m.: Name of a mountain.

Indra went to the Mānasa mountain in search of a leader for the army of the gods (devasenā) which was overpowered by the demons; there he heard the cry of a woman (who was Devasenā); the two sisters Devasenā and Daityasenā, daughters of Prajāpati, used to come there with their friends for pleasure; from this mountain the demon Keśin took away Daityasenā, who longed for him, but Devasenā was rescued by Indra 3. 213. 17.


_______________________________
*1st word in left half of page p414_mci (+offset) in original book.

Mānasa^3 : nt.: A metaphorical tīrtha.

One should bathe in the mental lake which is unfathomable, dirt-free, pure, has truth for water and forbearance for lake (agādhe vimale śuddhe satyatoye dhṛtihrade/ snātavyaṁ mānase tīrthe…) 13. 111. 3.


_______________________________
*2nd word in left half of page p414_mci (+offset) in original book.

Mānasa : m. (pl.): Name of a Janapada of the Śākadvīpa.

Listed by Saṁjaya among the four Janapadas of Śākadvīpa (mānasā mandagās tathā) 6. 12. 33; described as holy (puṇya) and honoured by the people (lokasaṁmata) 6. 12. 33; the Vaiśya people of the Mānasa Janapada earned their livelihood by doing their work; they obtained all their desires, were brave and clear in their minds about dharma and artha (the two puruṣārthas) (mānaseṣu mahārāja vaiśyāḥ karmopajīvinaḥ/sarvakāmasamāyuktāḥ śūrāḥ dharmārthaniścitāḥ//) 6. 12. 5.


_______________________________
*4th word in right half of page p835_mci (+offset) in original book.

previous page p834_mci .......... next page p836_mci

Vedic Rituals Hindi[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मानस पु.
(मनस् + अण्) द्वादशाह के दसवें दिन की समाप्ति पर मन में आहृत घूंट का नाम, मा.श्रौ.सू. 7.2.3.8; न. मन में गाये जाने वाले एक स्तोत्र का नाम, ला.श्रौ.सू. 3.8.1; 5.11.13; वैता.श्रौ.सू. 33.25; शां.श्रौ.सू. 1०.13.26; आश्व.श्रौ.सू. 8.13.3, निदा.सू. 4.6ः2०; दाशरात्र नाम वाले (अहीन) सोमयाग के दसवें दिन ‘पत्नीसंयाज’ के पश्चात् ‘सदस्’ में इसका गायन सम्पन्न होता है।

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=मानस&oldid=503498" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्