मार्कण्डेय

विकिशब्दकोशः तः


यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मार्कण्डेयः, पुं, (मृकण्डोरपत्यं । मृकण्डु + शुभ्रा- दिभ्यश्च ।” ४ । १ । १२३ । इति ढक् ।) मृकण्डु- मुनिपुत्त्रः । जन्मतिथ्यादौ पूजायां तस्य ध्यानं यथा, “द्विभुजं जटिलं सौम्यं सुवृद्धं चिरजीविनम् । मार्कण्डेयं नरो भक्त्या पूजयेच्च चिरायुषम् ॥” तस्य प्रार्थनामन्त्रः । ततो यमालयात्तत्र आगता यमकिङ्कराः । पाशहस्तास्तु तं नेतुं विष्णुदूतैस्तु ते हताः ॥ मुषलैर्हन्यमानास्ते इदमुक्त्वा पुनः पुनः । वयं निवृत्ता गच्छामो मृत्युरेवागमिष्यति ॥ आगत्य स्वयमेवात्र मृत्युः पार्श्वे महात्मनः । मार्कण्डेयस्य बभ्राम विष्णुकिङ्करशङ्कया ॥ ते चाप्युद्गम्य मुषलान्यभ्ययुर्विष्णुकिङ्कराः । विष्ण्वाज्ञया हनिष्यामो मृत्युमस्येति संस्थिताः ॥ ततो विष्ण्वर्पितमना मार्कण्डेयो महामतिः । तुष्टाव प्रणतो भूत्वा देवदेवं जनार्द्दनम् ॥ विष्णुनैवोपदिष्टन्तु स्तोत्रं कर्णे महात्मनः । स्वभावितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम् ॥ ओ~ नमो भगवते वासुदेवाय । नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनम् । प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किन्नो मृत्युः करिष्यति ॥ गोविन्दं पुण्डरीकाक्षमनन्तमजमव्ययम् । केशवञ्च प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति ॥ वासुदेवं जगद्योनिं भानुमन्तमतीन्द्रियम् । दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥ शङ्खचक्रधरं देवं छद्मरूपिणमव्ययम् । अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥ बाराहं वामनं विष्णुं नारसिंहं जनार्द्दनम् । माधवञ्च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥ पुरुषं पुष्करं बीजं क्षेमबीजं जगत्पतिम् । लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥ भूतात्मानं महात्मानं यज्ञयोनिमयोनिजम् । विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥ सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् । महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥ इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्रं तत्र महात्मनः । अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैश्च पीडितः ॥ इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता । प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम् ॥ मृत्य्यष्टकमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभम् । मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाच ह ॥” श्रीभगवानुवाच । “य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शुचिः । नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नरस्याच्युतचेतसः ॥” व्यास उवाच । “हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवम् । सञ्चिन्त्य सूर्य्यादपि राजमानो मृत्युं स योगी जितवांस्तदैव ॥” इति नारसिंहपुराणे मार्कण्डेयमृत्युञ्जयो नाम अध्यायः ॥ (मार्कण्डेयेन प्रोक्तम् । मार्कण्डेय + अण् । पुराणविशेषः । यथा, देवीभाग- वते । १ । ३ । १ -- ३ । “शृण्वन्तु संप्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वराः ।” इत्यारभ्य -- तथा ग्रहसहस्रन्तु मार्कण्डेयं महाद्भुतम् ॥”)

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मार्कण्डेय¦ पु॰ मृकण्डोरपत्यं शुभ्रा॰ ढक् पृषो॰।

१ मृ-कण्डुमुनिपुत्रभेदे तेन प्रोक्तम् अण्। व्यासप्रणीते पक्षिमार्कण्डेयसंवादरूपे

२ महापुराणभेदे न॰। तत्प्रतिपाद्य-विषयाश्च नारदपु॰ पूर्वभागे

९७ अ॰ उक्ता यथा।
“यत्राधिकृत्य शकुनीन् सर्वधर्मनिरूपणम्। मार्कण्डेयेनमुनिना जैमिनेः प्राक् समीरितम्। पक्षिणां धर्मसंज्ञानांततो जन्मनिरूपणम्। पूर्वजन्मकथा चैषां विक्रिया चदिवस्पतेः। तीर्थयात्रा बलस्यातो द्रौपदेयकथानकम्। हरिश्चन्द्रकथा पुण्या युद्धमाजीवकाभिधम्। पितापुत्र-समाख्यानं दत्तात्रेयकथा ततः। हैहयस्याथ चरितंमहाख्यानसमाचितम्। मदालसाकथा प्रोक्ता ह्य-लर्काचरिताचिता। सृष्टिसंकीर्त्तनं पुण्यं नवधापरिकीर्त्तितम्। कल्पान्तकालनिर्देशो यक्ष्मसृष्टिनिरू-पणम्। रुद्रादिसृष्टिरप्युक्ता द्वीपवर्षानुकीर्त्तनम्। मनूनाञ्च कथा नाना कीर्त्तिताः पापहारिकाः। तासुदुर्गाकथात्यन्तं पुण्यदा चाष्टमेऽन्तरे। तत्पश्चात् प्रण-वोत्पत्तिस्त्रयोतेजःसमुद्भवः। मार्त्तण्डस्य च जन्मा-ख्या तन्माहात्स्यसमाचिता। वैवस्वतान्वयश्चापि वत्स-प्र्यश्चरितं ततः। खनित्रस्व ततः प्रोक्ता कथा पुण्यामहात्मनः। अविक्षिच्चरितं चैव किमिच्छव्रतकीर्त्तनम्। नरिष्यन्तस्य चरितं इक्ष्वाकुचरितं ततः। तुलस्याश्चरितंपश्चाद्रामचन्द्रस्य सत्कथा। कुशवंशसमाख्यानं सोमवंशा-नुकीर्त्तनम्। पुरूरवःकथा पुण्या नहुषस्य कथाद्भुता। ययातिचरितं पुण्यं यदुवंशानुकीर्त्तनम्। श्रीकृष्णवाल-चरितं माथुरं चरितं ततः। द्वारकाचरितञ्चाथ कथासर्वावतारजा। ततः साङ्ख्यसमुद्देशः प्रपञ्चासत्त्व-कीर्त्तनम्। मार्कण्डेयस्य चरितं पुराणश्रवणे फलम्”। यः शृणोति नरो मक्त्या पुराणमिदमादरात्। मार्क-ण्डेयाभिधं वत्स! स लभेत् परमां गतिम्। यस्तु व्या-कुरुते चैतच्छैवं स लभते पदम्। तत्प्रयच्छेल्लिखित्वायः सौवर्णकरिसंयुतम्। कार्त्तिक्यां द्विजवर्य्याय स लभेद्ब्रह्मणः पदम्। शृणोति श्रावयेद् वापि यश्चानुक्रमणी-मिमाम्। मार्कण्डेयपुराणस्य स लभेद् वाञ्छितंफलम्”।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मार्कण्डेय¦ m. (-यः) MA4RKANDE4YA a holy sage, the supposed author or narrator of one of the Pura4nas, named the Ma4rkande4ya Pura4n4a. E. मृकण्डु the father of the sage, and ढक् aff.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


मार्कण्डेय m. (fr. मृकण्डुor ड)

मार्कण्डेय m. See. g. शुभ्रा-दिpatr. of an ancient sage (the reputed author or narrator of the मार्कण्डेय-पुराण) MBh. R. etc. ( pl. )the descendants of -M मार्कण्डेयSam2ska1rak.

मार्कण्डेय n. N. of a तीर्थL.

मार्कण्डेय mfn. composed by -M मार्कण्डेयPur. Madhus.

Purana index[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


(I)--a Siddha not lost in deluge; फलकम्:F1: भा. VI. १५. १२; M. 2. १३; १८६-3.फलकम्:/F son of मृकण्ड; फलकम्:F2: भा. IV. 1. ४५.फलकम्:/F his firm and non-parallelled तपस् and vow of [page२-694+ ३९] celibacy; saw the पुरुष sleeping on a leaf of the वटवृक्स; his आश्रम near the हिमालयस् on a शिल-citra; Indra sent the God of Love, Apsaras and others to disturb him, but in vain; the महात्मा, seeing Hari in Nara-नारायण form praised him; pleased with him as one who would be ever meditating on his feet Hari showed him what a प्रलय was; पार्वती and शिव. saw him, and were praised; when शिव offered to grant him anything he wanted, he expressed his wish to be ever devoted to him and Hari; pleased with him शिव went away with पार्वती; this worthy son of the भृगु race having earned Yogic vision and absolutely devoted to Hari even now goes about the world; फलकम्:F3: Ib. XII. Chh. 8, 9 and १०.फलकम्:/F an authority on राम's story. फलकम्:F4: Ib. VII. 1. ४४.फलकम्:/F
(II)--a contemporary of दत्तात्रेय; Purohita, the fourth incarnation of दात्तात्रेय, born to help him; फलकम्:F1: Br. II. ३३. ११; III. ७३. ८९; M. ४७. २४२; ५३. २६; वा. ९८. ८९; १०९. २४; ११२. ३४.फलकम्:/F narrated the मार्कण्डेय पुराण; फलकम्:F2: M. ४७. २४२; ५३. २६.फलकम्:/F acted as ब्रह्मा in परशुराम's sacrifice. फलकम्:F3: Br. III. ४७. ४६; IV. ३९. ५५.फलकम्:/F
(III)--speaks of the greatness of the नर्मदा to युधिष्ठिर; फलकम्:F1: M. १९०. 1; १९१. ८१; १९२. 6; १९३. ६६; १९४. ४८.फलकम्:/F came to स्यमन्तपान्चक to see कृष्ण. फलकम्:F2: भा. X. ८४. 4.फलकम्:/F
(IV)--a son of मनस्विनी and मृकण्डु; फलकम्:F1: वा. २८. 5; Vi. I. १०. 4.फलकम्:/F wife धूम्रपत्नी and son वेदशिरस्; फलकम्:F2: Br. II. ११. 7.फलकम्:/F present at राम's अभिषेक. फलकम्:F3: Vi. IV. 4. ९९.फलकम्:/F
(V)--a disciple of Indra Pramati entrusted with a सम्हिता; his son and grandson were respectively सत्यश्रवस् and Satyahita who traditionally handed it down. वा. ६०. २७-28. [page२-695+ २६]

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


MĀRKAṆḌEYA : The son of Mṛkaṇḍu. He was a great devotee of Śiva.

1) Genealogy. Bhṛgu, son of Brahmā, begot of his wife Khyāti a daughter named Lakṣmī and two sons named Dhātā and Vidhātā.

Dhātā and Vidhātā married Āyati and Niyati daughters of Mahāmeru. Dhātā begot of his wife Āyati a son named Prāṇa and Niyati bore Vidhātā a son named Mṛkaṇḍu Mārkaṇḍeya was the son of Mṛkaṇḍu and Vedaśiras was the son of Mārkaṇḍeya.

2) Birth. Mṛkaṇḍu did not have sons for a long time and so he performed penance for several years to please Śiva to get a son. Śiva appeared before him in person and asked him thus “Do you desire to have a virtuous, wise and pious son who would live up to sixteen years or a dull- witted evil-natured son who would live long?” Mṛkaṇḍu chose the first type and soon a son was born. He was named Mārkaṇḍeya. Even from boyhood Mārkaṇḍeya knew all the Vedas and śāstras. His pleasing manners got the approval of his teachers and the boy was liked by one and all. But the parents were sad and whenever they looked at their son a gloom spread over their face. The secret of the short span of his life was hidden from him.

The sixteenth year was fast approaching and one day unable to control their grief they wept before him. Mār- kaṇḍeya asked them the reason why they wept. Mṛkaṇḍu with tears running down his cheeks told him the story. From that day onwards Mārkaṇḍeya started performing penance wearing barks of trees for his dress and growing matted hair. The boy was soon engrossed in severe aus- terities.

The day of his death came and the boy sat before the idol of Śiva in deep meditation. The servants of the god of Death could not approach Mārkaṇḍeya for the radia- tion from him was too hot for them. So Yama, the god of Death, himself came to fetch him. Then Mārkaṇḍeya crying loudly for help embraced the idol before him. Yama threw his rope in a loop and it went and circled round the idol also. Angry Śiva rose from the idol and coming down killed Yama to save the child. From that day onwards Śiva got the names Mṛtyuñjaya and Kāla- kāla. After that at the request of the devas Śiva gave life to Yama again and made Mārkaṇḍeya to be of six- teen years for ever.

3) Penance of Mārkaṇḍeya. The Purāṇas state that after getting the blessing from Śiva, Mārkaṇḍeya lived for ten crores of years. While he was in deep meditation six Manvantaras passed away. When Mārkaṇḍeya conti- nued his meditation to the seventh Manvantara Indra got frightened and he made an attempt to abort the penance of Mārkaṇḍeya. Indra sent his troops of Gandharvas, nymphs, Manmatha and Vasanta to the āśrama of Mārkaṇḍeya. The āśrama of Mārkaṇḍeya was at a place which was on the northern side of the Himālayas and was famous by the presence there of the river Puṣpabhadrā and the rock Citra. The agents of Indra came there and tried to entice him with many temptations. Beautiful celestial maidens danced around the āśrama. Flowers fell from their hair when their waists shook by the weight of their heavy breasts. En- chanting girls played with balls here and there. As they played the bracelets on their waists fell down and the thin garments that hid their bodies flew up showing an alluring nakedness. Kāma (God of Love) sent his arrows at that time against the sage. But Mārkaṇḍeya sat un- concerned as rigid as a rock and Indra accepted defeat. When Indra and his troops returned disappointed Mahā- viṣṇu with many sages went to Mārkaṇḍeya. He awoke from his meditation and worshipped Viṣṇu.

4) Vision of Pralaya. On one evening at dusk Mārkaṇ- ḍeya was sitting at Puṣpabhadrātīra when from some- where a wind began to blow. The wind increased in strength and the sky became covered with clouds. The place resounded with peals of thunder and soon it began to rain. Rains became heavy. Rivers became flooded and water-level in the oceans rose. Everything around was submerged in water and Mārkaṇḍeya alone stood there with his matted hair swinging in the wind. It was im- possible to know the directions and Mārkaṇḍeya started walking. He fell into whirlpools but was the next instant thrown up on to the top of surging waves. Then he saw on the top of a high wave a banyan tree. On a branch on the north-east of the tree he saw an infant lying, de- vouring the darkness by its effulgence. He was attracted to the infant by its vital force and went inside the infant as it inhaled. Inside the belly of the kid Mārkaṇḍeya had a vision of the entire universe. He saw the sky, the horizon, the stars, the oceans, the mountains expanses of land, Suras, Asuras, forests and all that the universe contained in its proper set-up. He saw passing before his eyes the elements, the Yugas and the Manvantaras. After some time he was thrown out by an exhalation of the infant. He stood on the waters. The old banyan tree was still there. An infant was still lying on a leaf on that tree. Mārkaṇḍeya then knew it was Mahāviṣṇu. He rushed to embrace the child; but the child disappear- ed before he reached it. Mārkaṇḍeya praised Mahā- viṣṇu.

5) Pārvatī and Parameśvara come to Mārkaṇḍeya. When Mahāviṣṇu disappeared from his vision he felt he was sitting at Puṣpabhadrātīra and he again went into meditation. At that time Pārvatī and Parameśvara came that way and appeared before Mārkaṇḍeya. The sage worshipped them and they both blessed Mārkaṇḍeya and said “Every desire of yours will be fulfilled. You will never be rugous or grey-haired and will live virtu- ous and famous till the end of the world. Omniscience will be an asset for you”. After having said so much Pārvatī and Parameśvara disappeared. The Purāṇic be- lief is that the realised soul of Mārkaṇḍeya is moving about in the universe. (10th Skandha, Chapters 8 to 11, Bhāgavata).

6). Details from Mahābhārata relating to Mārkaṇḍeya.

(1) This sage shone in the court of Dharmaputra. (Śloka 15, Chapter 4, Sabhā Parva).

(ii) He sits in the court of Brahmā and worships him (Śloka 12, Chapter 11, Sabhā Parva).

(iii) Once Mārkaṇḍeya gave Dharmopadeśa to the Pāṇḍavas. (Chapter 25, Vana Parva).

(iv) Mārkaṇḍeya sitting on the banks of the river Payo- ṣṇī sang praises about river Payoṣṇī and king Nṛga. (Śloka 5, Chapter 88, Vana Parva).

(v) Once Mārkaṇḍeya narrated to Dharmaputra stories about Kings and Ṛṣis. (Chapters 186 to 232, Vana Parva).

(vi) Mārkaṇḍeya had a vision of the great deluge. (Chapter 188, Vana Parva).

(vii) This sage entered the belly of Bālamukunda. (Śloka 100, Chapter 188, Vana Parva).

(viii) Mārkaṇḍeya gave a description of Kaliyuga. (Śloka 7, Chapter 190, Vana Parva).

(ix) He described at another time the incarnation of Kalki. (Śloka 93, Chapter 19, Vana Parva).

(x) Once Mārkaṇḍeya narrated the story of Tripura- vadha to Dharmaputra. (Śloka 2, Chapter 33, Karṇa Parva).

(xi) Mārkaṇḍeya was also one among the several sages who visited Bhīṣma lying on his bed of arrows. (Śloka 11, Chapter 47, Śānti Parva).

(xii) Mārkaṇḍeya learnt Sahasranāma (thousand names) of Śiva from Naciketas and taught the same to Upamanyu. (Śloka 79, Chapter 17, Anuśāsana Parva).

(xiii) Once Mārkaṇḍeya discussed with Nārada topics on many different subjects. (Dākṣiṇātya Pāṭha, Chapter 22, Anuśāsana Parva).

(xiv) Once Mārkaṇḍeya explained the evils of taking flesh as food. (Śloka 37, Chapter 115, Anuśāsana Parva).

(xv) The name of the wife of Mārkaṇḍeya was Dhūmorṇā. (Śloka 4, Chapter 146, Anuśāsana Parva).

(xvi) Yudhiṣṭhira worshipped Mārkaṇḍeya also when he worshipped great sages before commencing the Mahāprasthāna. (Śloka 12, Chapter 1, Prasthāna Parva, M.B.).

(xvii) Mahābhārata gives the following synonyms for Mārkaṇḍeya:--Bhārgava, Bhārgavasattama, Bhṛgukula- śārdūla, Bhṛgunandana, Brahmarṣi and Viprarṣi.


_______________________________
*8th word in left half of page 488 (+offset) in original book.

MĀRKAṆḌEYA (M) : A famous holy place. This place is situated about sixteen miles to the north of Kāśī at a place where the rivers Gaṅgā and Gomatī meet. He who visits this place would get the benefit of doing an Agniṣṭomayajña. Not only that, he would lift the prestige of his family. (Śloka 80, Chapter 34, Vana Parva).


_______________________________
*1st word in left half of page 489 (+offset) in original book.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=मार्कण्डेय&oldid=435255" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्