रति

विकिशब्दकोशः तः

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


रतिः, स्त्री, (रम्यतेऽनया इति । रम् + क्तिन् ।) कामदेवपत्नी ॥ (अस्याः नामनिरुक्तिर्यथा, ब्रह्मवैवर्त्ते प्रकृतिखण्डे । ४ । ९ । “मनो मथ्नाति सर्व्वेषां पञ्चबाणेन कामिनीम् । तन्नाम मन्मथस्तेन प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ तस्य पुंसो वामपार्श्वात् कामस्य कामिनी वरा । बभूवातीव ललिता सर्व्वेषां मोहकारिणी ॥ रतिर्बभूव सर्व्वेषां तां दृष्ट्वा सस्मितां सतीम् । रतीति तेन तन्नाम प्रवदन्ति मनीषिणः ॥”) तस्य उत्पत्तिः नामकारणं कामपत्नीत्वञ्च यथा, दक्ष उवाच । “मद्देहजेयं कन्दर्प मद्रूपगुणशालिनी । एनां गृह्णीष्व भार्य्यार्थे भवतः सदृशी गुणैः ॥ एषा तव महातेजाः सर्व्वदा सहचारिणी । भविष्यति यथाकामं धर्म्मतो वशवर्त्तिनी ॥ मार्कण्डेय उवाच । इत्युक्त्वा प्रददौ दक्षो देहस्वेदजलोद्भवाम् । कन्दर्पायाग्रतः कृत्वा नाम कृत्वा रतीति ताम् ॥ तां वीक्ष्य मदनो रामां रत्याख्यां सुमनोहराम् । आत्माशुगेन विद्धोऽसौ मुमोह रतिरञ्जितः ॥” इति कालिकापुराणे ३ अध्यायः ॥ अनुरागः । (यथा, भागवते । १ । २ । ८ । “नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केव- लम् ॥”) रतम् । (यथा, बृहत्संहितायाम् । ७४ । १८ । “कामिनीं प्रथमयौवनान्वितां मन्दवल्गुमृदुपीडितस्वनाम् । उत्स्तनीं समवलम्ब्य या रतिः सा न धातृभवनेऽस्ति मे मतिः ॥”) गुह्यम् । इति मेदिनी । ते । ४९ ॥ (अप्सरो- विशेषः । यथा, महाभारते । १३ । १९ । ४५ । “विद्युता प्रशमी दान्ता विद्योता रतिरेव च । एताश्चान्याश्च वै बह्व्यः प्रनृत्ताप्सरसः शुभाः ॥” प्रीतिः । यथा, रामायणे । १ । १८ । २४ । “तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः ॥” ‘रतिः प्रीतिः ।’ इति तट्टीकायां रामानुजः ॥) रतिबन्धा यथा, -- “न भवन्ति यदा नार्य्यस्तुष्टा वाद्यरते मताः । नानाविधैस्तथाबन्धै रन्तव्याः कामिभिः स्त्रियः ॥ पद्मासनो नागपाशो लतावेष्टोऽर्द्धसंपुटम् । कुलिशं सुन्दरश्चैव तथा केशर एव च ॥ हिल्लोलो नरसिं होऽपि विपरीतस्तथापरः । क्षुब्धो वै धेनुकश्चैवमुत्कण्ठस्तु ततः परम् । सिंहासनो रतिनागो विद्याधरस्तु षोडशः ॥” इति रतिमञ्जरी ॥ एतेषां लक्षणानि तत्तच्छब्दे द्रष्टव्यानि ॥

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


रति¦ स्त्री रम--क्तिन्।

१ रागे

२ गुह्ये

३ रमणे

४ तदधिष्ठात्र्यां कामदेवपत्न्यां च मेदि॰।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


रति¦ f. (-तिः)
1. Passion, desire.
2. Coition, copulation
3. A privity, a private part.
4. The wife of KA4MADE4VA. E. रम् to sport, aff. क्तिन् |

Apte[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


रतिः [ratiḥ], f. [रम्-क्तिन्]

Pleasure, delight, satisfaction, joy; अकृतार्थे$पि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते Ś.2.1.

Fondness for, devotion or attachment to, pleasure in (with loc.) प्रीतिः परा तात रतिश्च जाता Mb.3.112.11; पापे रतिं मा कृथाः Bh.2.77; स्वयोषिति रतिः 2.62; R.1.23; Ku.5.65.

Love, affection; S. D. thus defines it; रतिर्मनोनुकूले$र्थे मनसः प्रवणायितम् 27; cf. 26 also; (it is the Sthāyibhāva of the rasa called शृङ्गार q. v.) ससत्त्व- रतिदे नित्यं सदरामर्षनाशिनि Ki.15.27.

Sexual pleasure; दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता याता स्वदेशं रतिः Mk.8.38; so रति- सर्वस्वम् q. v. below.

Sexual union, coition, copulation.

The goddess of love, the wife of Kāma or Cupid; साक्षात् कामं नवमिव रतिर्मालती माधवं यत् Māl.1.15; Ku.3. 23;4.45; R.6.2.

The pudenda.

N. of the sixth digit (कला) of the moon.

Ved. Rest, cessation.

N. of magical incantation recited over weapons; Rām.-Comp. -अङ्गम्, -कुहरम् pudendum muliebre. -कर a.

giving pleasure; रामो रतिकरः पितुः Rām.1.18.24.

enamoured. -रः a particular Samādhi. -कर्मन्, -क्रिया sexual union. -खेदः the languor of sexual enjoyment.

गृहम्, भवनम्, मन्दिरम् a pleasure house.

a brothel.

pudendum muliebre -तस्करः a seducer, ravisher. -दूतिः, -ती f. a love messenger; रतिदूतिपदेषु कोकिलाम् (आदिश) Ku.4.16. -नागः a mode of coitus. -पतिः, -प्रियः, -रमणः the god of love; अपि नाम मनागवतीर्णो$सि रतिरमणबाणगोचरम् Māl.1; दधति स्फुटं रतिपतेरिषवः शिततां यदुत्पलपलाशदृशः Śi.9.66; पूर्वं यत्र समं त्वया रतिपतेरासादिताः सिद्धयः Gīt. -पाश (-कः) a mode of coitus. -बन्धः a mode of coitus. -मदा f. an Apsaras.-मित्रः a mode of coitus. -रसः sexual pleasure. -रहस्यम् N. of an erotic work by Kokkoka. -लक्षम् sexual union.-लम्पट a. lustful, libidinous. -शक्तिः f. manly or virile power. -शूरः a man of great procreative power.-सर्वस्वम् the all-in-all or highest essence of sexual pleasure; करं व्याधुन्वत्या पिबसि रतिसर्वस्वमधरम् Ś.1.23.-सुन्दरः a mode of coitus.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


रति f. rest , repose VS. S3a1n3khGr2.

रति f. pleasure , enjoyment , delight in , fondness for( loc. or comp. ; रतिम्with आप्, लभ्, उप-लभ्, अधि-गम्, विद्कृor बन्ध्and loc. , " to find pleasure in ") Up. Mn. MBh. etc.

रति f. the pleasure of love , sexual passion or union , amorous enjoyment (often personified as one of the two wives of काम-देव, together with प्रीतिSee. ) Mn. MBh. etc.

रति f. the pudenda L.

रति f. = रति-गृह, pleasure-house VarBr2S.

रति f. N. of the sixth कलof the Moon Cat.

रति f. of an अप्सरस्MBh.

रति f. of the wife of विभु(mother of पृथु-षेण) BhP.

रति f. of a magical incantation recited over weapons R.

रति f. of the letter न्Up.

रति f. of a metre Col.

Purana index[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


(I)--a name of शतरूपा; wife of स्वायम्भुव Manu. Br. II. 9. ३८; वा. १०. १३.
(II)--the consort of काम. Hearing that he was burnt by शिव, she clad herself in sorrowful clothes. श्या- मला restored him back to life, and in her presence both were married again; फलकम्:F1:  Br. IV. ३०. ३७-51; M. 7. १३; १००. ३२; १५४. २१९, २७२-3;फलकम्:/F a शक्ति; फलकम्:F2:  Br. IV. १९. ६४-71; ४४; ७२.फलकम्:/F mother of हर्ष; फलकम्:F3:  वा. १०. ३८.फलकम्:/F प्रीति became her co-wife; after the burning of काम, was माया- वती in शम्बर's house and brought up Pradyumna (an incarnation of काम); फलकम्:F4:  Vi. I. 7. ३१; V. २७. ३०.फलकम्:/F Image of, with swan. फलकम्:F5:  M. २६१. ५५.फलकम्:/F
(III)--a कला of the moon. Br. IV. ३५. ९२.
(IV)--a son of शतरूपा. M. 4. २५.

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


RATI I : Wife of Kāmadeva and some Purāṇas hold the view that Kāma was the son of Dharma whose father was Brahmā. But, the story of Kāma and Rati is described in the Kālikāpurāṇa as follows.

Brahmā created ten prajāpatis. A beautiful lady called Sandhyā was his next creation. As soon as she was born, seeing her exquisite beauty Brahmā and the prajā- patis jumped to their feet. All of them thought in the same way. While the court of Brahmā was in such a perplexed confusion, an extremly handsome person emerged from his mind. Fish was the symbol on his flag, and he aked Brahmā thus: “Oh father, what should I do? Give me a suitable name and you should also decide upon a place and position and also a wife for me.” Brahmā told him as follows:--“You be moving about everywhere in this world (full of men and- women) engaged in the eternal function of creation with the five arrows of flower in your hands and thus multiply the population. Your arrows will go everywhere and no one, not even the Devas will dare to obstruct your arrows. Everyone will yield to your behests. Viṣṇu, Śiva and I also will yield before your arrows. You will enter the hearts of living beings in invisible form and giving them happiness engage yourself in eternal creation. The chief aim and object of your arrows of flower will be the hearts of living beings. You will be given a suitable name just now.”

The prajāpatis, who understood the wish of Brahmā, after mutual consultation said: “You emerged churning our minds. Therefore, you will become famous under the name Manmatha (he who churns the mind). You will lay low Śiva's haughtiness and conceit. Oh! best among men, Dakṣa, chief among the prajāpatis, will give you a wife.”

Happily pleased at the above words of Brahmā Kāma held up in his hands the bow and arrows of flowers and decided to shoot five arrows, i.e. harṣaṇam (pleas- ing or gladdening), Rocanam (attracting or tempting), mohanam (deluding or infatuating), śoṣaṇam (weaken- ing) and māraṇam (killing). He decided to use the arrows first against Brahmā and then against the prajā- patis. Accordingly the arrows shot forth and Brahmā and all the prajāpatis overwhelmed by sexual passion stared at Sandhyādevī. Sandhyā also got excited and from her body sprouted up 49 parts; 64 kalās (arts) also were born from her. She used incessantly against the leaders of the world (Brahmā and others) who were downed by the arrows of sexual passion, arrows dear to Manmatha. The expressions of Brahmā made Sandhyā sick with love.

Śiva, who was just then travelling along the sky, seeing the boisterous exhibitions of passion by Brahmā and others alighted there. He ridiculed Brahmā for his dis- play of passion towards his own daughter Sandhyā and spoke further like this: “This Kāma too is a fool. He tested his arrows here itself, he has no sense of propriety and discretion.”

Brahmā was thoroughly ashamed at the words of Śiva. He perspired and swept with his hands the drops of sweat that oozed from his body. With great difficulty he controlled his passion and gave up Sandhyā. From the drops of sweat falling on the ground from the body of Brahmā were born the pitṛs called Agniṣvāttas and the Barhiṣadas, the former 64,000 in number and the latter 4,80,000. Drops of sweat from the bodies of the prajāpatis also fell on the ground and from them were born the Devas. The pitṛs called Somapās are the sons of Kratu; those called Svakālikas are the sons of Vasiṣṭha; sons of Pulastya are called Ājyapās and Havirbhuks are the sons of Aṅgiras.

Brahmā, who was angry that Kāma shot his arrows against him in the presence of Śiva cursed the former that he would be burnt to ashes in the fire of Śiva's eyes, and Kāma trembling with fear at the curse pros- trated at the feet of Brahmā and wept Then Brahmā said that though he would die in the fire of Śiva's eyes, he would be born again.

From the drops of perspiration that fell on the ground from Dakṣa's body arose a beautiful woman, and Dakṣa told Kāma that the woman, his daughter would become famous as Rati devī. Dakṣa gave Rati Devī to Kāma to be his wife. Thus did Rati become Kāma's wife. (For the second birth of Rati see under Pradyumna and for other details see under Kāma.)


_______________________________
*2nd word in right half of page 644 (+offset) in original book.

RATI II : An apsarā woman of Alakāpurī. She danced on the occasion of Kubera welcoming Aṣṭāvakramuni. (Anuśāsana Parva, Chapter 19, Verse 45).


_______________________________
*1st word in left half of page 645 (+offset) in original book.

RATI III : Wife of Vibhu born in the dynasty of King Ṛṣabhadeva of Ajanābhavarṣa. Pṛthuṣeṇā was her daughter. (Bhāgavata, 5th Skandha).


_______________________________
*2nd word in left half of page 645 (+offset) in original book.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=रति&oldid=503736" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्