वर्गः:यन्त्रोपारोपितकोशांशः

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

यन्त्रैर् उपारोपिताः कोशांशा इह सूच्यन्ते।

उपवर्गाः

१३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् १३ उपवर्गाः आहत्य १३ सन्ति