सामग्री पर जाएँ

विकिशब्दकोशः तः
वर्ग:काव्यालङ्कारकोश:यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


स, दन्त्यसकारः । स तु व्यञ्जनद्वात्रिंशवर्णः । अस्योच्चारणस्थानं दन्तः । इति व्याकरणम् ॥ (तथाच शिक्षायाम् । १७ । “स्युर्मूर्द्धन्या ऋटुरषा दन्त्या ऌतुलसाः स्मृताः ॥”) तत्स्वरूपं यथा, -- “सकारं शृणु चार्व्वङ्गि शक्तिवीजं परात्परम् । कोटिविद्युल्लताकारं कुण्डलीत्रयसंयुतम् ॥ पञ्चदेवमयं देवि पञ्चप्राणात्मकं सदा । रजःसत्त्वतमोयुक्तं त्रिबिन्दुसहितं सदा ॥” इति कामधेनुतन्त्रम् ॥ * ॥ अस्य लेखनप्रकारो यथा, -- “कुञ्चिता वामतो दक्षगता च गोकृतिल्वधः । पुनरूर्द्ध्वगता तासु वह्निचन्द्रदिवाकराः । मात्रा भवानी विज्ञेया ध्यानमस्य प्रचक्ष्यते ॥” अस्य ध्यानादि । “शुक्लाम्बरां शुक्लवर्णां द्विभुजां रक्तलोचनाम् । श्वेतचन्दनलिप्ताङ्गीं मुक्ताहारोपशोभिताम् ॥ गन्धर्व्वगीयमानाञ्च सदानन्दमयीं पराम् । अष्टसिद्धिप्रदां नित्यां भक्तानन्दविवर्द्धिनीम् ॥ एवं ध्यात्वा सकारन्तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ त्रिशक्ति सहितं वर्णं आत्मादितत्त्वसंयुतम् । प्रणम्य सततं देवि हृदि भावय सुन्दरि ॥” इति वर्णोद्धारतन्त्रम् ॥ * ॥ तत्पर्य्यायः “सो हंसः सुयशा विष्णुर्भृग्वीशश्चन्द्रसंज्ञकः । जगद्वीजं शक्तिनामा सोऽहं वेशवती भृगुः ॥ प्रकृतिरीश्वरः शुद्धः प्रभा श्वेता कुलोज्ज्वलः । दक्षपादोऽमृतं ब्राह्मी परमात्मा परोऽक्षरः ॥ सुरूपा च गुणेशो गौः कलकण्ठो वृकोदरी । प्राणाद्याश्च पुरादेवी लक्ष्मीः सोमो हिरण्यपूः । दुर्गोत्तारिणि सम्मोहाज्जीवो मूर्त्तिर्मनोहरः ॥” इति तन्त्रम् ॥

सम्, [म्] व्य, शोभनार्थः । समार्थः । सङ्गतार्थः । प्रकृष्टार्थः । इति मेदिनी ॥ उपसर्गविशेषः । अस्यार्थाः यथा । सम् प्रकर्षाश्लेषनैरन्तर्य्यौ- चित्याभिमुख्येषु । इति मुग्धबोधटीकायां दुर्गा- दासः ॥

सः, पुं, ईश्वरः । सर्पः । इति शब्दरत्नावली ॥ पक्षी । इत्येक्षाकरकोषः ॥ विष्णुः । यथा । सः स्याद्विष्णौ हरे सर्पे । इति भरतैकार्थसंग्रहः ॥ पूर्व्योक्तपरामर्शकः । से इति भाषा । तच्छब्दस्य प्रथमैकवचननिष्पन्नः । यथा भट्टिः । १ । २ । “सौऽध्यैष्ट वेदांस्त्रिदशानयष्ट पितॄनपारीत् सममंस्त बन्धून् ॥” समासपूर्वपदत्वे सहार्थः । यथा । समातृकः । क्वचित् समानार्थश्च । यथा । सरूपः । इति व्याकरणम् ॥

सम्, व्य, समार्थः । प्रकृष्टार्थः । सङ्गतः । शोभनः । इति शब्दरत्नावली ॥ समुच्चयः । इति हेम- चन्द्रः ॥ चतुर्थोपसर्गः । इति व्याकरणम् ॥ अस्यार्थविशेषाः संशब्दे द्रष्टव्याः ॥

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


¦ पु॰ सा--ड।

१ विष्णो एकार्थसंग्रहः।

२ सर्पे

३ ईश्वरे शब्दर॰

४ । वहगे पुंस्त्री॰ एकाक्षरकोषः। समासे पूर्वपदस्थः[Page5174-a+ 38]

५ सहार्थे

६ समानार्थे च यथा सषित्क” सरूप इत्यादि।
“सोऽन्तगुरुः कथितोऽन्तलघुस्तः” छन्द॰ शास्त्रक्ते

७ अ-न्तगुरुके आदिलघुद्वयके

८ वर्णगणे पु॰। सगणोऽप्यत्र।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


स¦ The thirty-second consonant of the Na4gari' Alphabet, correspon- ding to S.

स¦ m. (-सः)
1. A snake.
2. S4IVA.
3. VISHN4U.
4. Air, wind.
5. The abbre- viated name of the musical note षड्ज।
6. A bird.
7. He, the nominative [Page743-a+ 60] case masc. of तद् the third personal pronoun: before many letters the Visarga is rejected. f. (-सा)
1. The goddess LAKSHMI
4.
2. She, the nominative case fem. of तद्। n. (-सं)
1. Knowledge.
2. Medita- tion.
3. A carriage-road.
4. A fence. Ind.
1. (In composition,) With, together with; being substituted for सम्। or सह।
2. Like, similar, as in “सधर्म” which means having similar duties.
3. Same, identical, as in “सोदर”; combined with nouns it forms adjectives and adverbs; as सकोपः angry, सकोपम् angrily; सगर्व्वः proud, सगर्व्वम् haughtily; सविनयः modest, well-behaved, सविनयम् respect- fully; ससम्भ्रमः flurried, ससम्भ्रमम् flurriedly, सानन्दः joyful, सानन्दम् joyfully, &c. E. षो to go, &c., aff. ड |

Apte[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


स [s], ind. A prefix substituted for सह or सम्, सम, तुल्य, or सदृश and एक or समान, and compounded with nouns to form adjectives and adverbs in the sense of (a) with, together with, along with, accompained by, having, possessed of; सपुत्र, सभार्य, सतृष्ण, सधन, सरोषम्, सकोपम्, सहरि &c.; (b) similar, like; सधर्मन् 'of a similar nature'; so सजाति, सवर्ण; (c) same; सोदर, सपक्ष, सपिण्ड, सनाभि &c. -m.

A snake.

Air, wind.

A bird.

Short name for the musical note षड्ज q. v.

N. of Śiva.

Of Viṣṇu.

(In prosody) A foot consisting of two short syllables followed by a long one.

God; L. D. B. -सा The goddess Lakṣmī.

सम् Knowledge.

Meditation.

A carriage-road.

A fence, an enclosure.

सम् [sam], I. 1 P. (समति)

To be confused or agitated.

Not to be confused or agitated. -II. 1 U. (समयति- ते) To be agitated.

सम् [sam], ind.

As a prefix to verbs and verbal derivatives it means (a) with, together with, together; as in संगम्, संभाषण, संधा, संयुज् &c.). (b) Sometimes it intensifies the meaning of the simple root, and may be translated by 'very, quite, greatly, thoroughly, very much'; संतुष्, संतोष, संन्यस्, संन्यास, संता &c., तस्या- मात्मानुरूपायामात्मजन्मसमुत्सुकः R.1.33. (c) It also expresses completeness, perfection, or beauty.

As prefixed to nouns to form comp. it means 'like, same, similar', as in समर्थ.

Sometimes it means 'near', 'before', as in समक्ष.

In the Vedas it is sometimes used as a separable preposition (with instr.).

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


स the last of the three sibilants (it belongs to the dental class and in sound corresponds to स्in सिन्).

स (in prosody) an anapest (?-). -2.

स (in music) an abbreviated term for षड्-ज(See. p. 1109 , col. 2).

स m. (only L. )a snake

स m. air , wind

स m. a bird

स m. N. of विष्णुor शिव

स n. knowledge

स n. meditation

स n. a carriage road

स n. a fence.

स mfn. (fr. सन्)procuring , bestowing (only ifc. ; See. पलु-षand प्रिय-स).

स the actual base for the nom. case of the 3rd pers. pron. तद्See. (occurring only in the nom. sg. mf. [ सor सस्, सा] , and in the Ved. loc. [ सस्मिन्RV. i , 152 , 6 ; i , 174 , 4 ; x , 95 , 11 ] ; the final स्of the nom. m. is dropped before all consonants [except before प्in RV. v , 2 , 4 , and before त्in RV. viii , 33 , 16 ] and appears only at the end of a sentence in the form of विसर्ग; सoccasionally blends with another vowel [as in सई-षः] ; and it is often for emphasis connected with another pron. as with अहम्, त्वम्, एष, अयम्etc. [ e.g. सो ऽहम्स त्वम्, " I (or thou) that very person " ; cf. under तद्, p.434] , the verb then following in the 1st and 2nd pers. even if अहम्or त्वम्be omitted [ e.g. सत्वा पृच्छामि" I that very person ask you " Br2A1rUp. ; सवै नो ब्रूहि" do thou tell us " S3Br. ] ; similarly , to denote emphasis , with भवान्[ e.g. स भवान् विजयाय प्रतिष्ठताम्, " let your Highness set out for victory " S3ak. ] ; it sometimes [and frequently in the ब्राह्मणs] stands as the first word of a sentence preceding a rel. pronoun or adv. such as य, यद्, यदि, यथा, चे-द्; in this position सmay be used pleonastically or as a kind of ind. , even where another gender or number is required [ e.g. स यदिस्थावरा आपो भनन्ति, " if those waters are stagnant " S3Br. ] ; in the सांख्यस, like एष, क, and य, is used to denote पुरुष, " the Universal Soul ") RV. etc. etc. [ cf. Zd. ha1 , hA ; Gk. ? , ?.]

स ind. (connected with सह, सम्, सम, and occasionally in BhP. standing for सहwith instr. )an inseparable prefix expressing "junction","conjunction","possession"(as opp. to अpriv. ) , " similarity " , " equality "

स ind. (and when compounded with nouns to form adjectives and adverbs it may be translated by " with " , " together or along with " , " accompanied by " , " added to " , " having " , " possessing " , " containing " , " having the same " [ cf. स-कोप, सा-ग्नि, स-भाय, स-द्रोण, स-धर्मन्, स-वर्ण] ; or it may = " ly " , as in स-कोपम्, " angrily " , सो-पधि, " fraudulently ") RV. etc. etc. [ cf. Gk. a4 in ? ; Lat. sim in simplex ; sem in semel , semper Eng. same.]

स (to be similarly prefixed to the following):

स (to be similarly prefixed to the following):

स (to be similarly prefixed to the following):

स (to be similarly prefixed to the following):

स (to be similarly prefixed to the following).

स (to be similarly prefixed to the following):

स See. 5. स, p. 1111 , col. 2.

स (to be similarly prefixed to the following):

स (to be similarly prefixed to the following):

स (to be similarly prefixed to the following):

स (to be similarly prefixed to the following):

स (to be similarly prefixed to the following):

स (to be similarly prefixed to the following)

स (to be similarly prefixed to the following):

स (to be similarly prefixed to the following):

स (to be similarly prefixed to the following):

स (to be similarly prefixed to the following)

स (to be similarly prefixed to the following):

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।saṁyamana .................................... p576
saṁyamanī .................................... p576
saṁvartaka .................................. p63
saṁvartamaruttīya .................... p213
saṁvartasya vāpī ...................... p463
saṁvṛtta ...................................... p64
saṁvedya ...................................... p463
saṁśaptaka .................................. p896
saṁśaptakavadha ........................ p213
saṁsthāna .................................... p902
saṁhatāṅgada .............................. p64
sakaca .......................................... p902
sakaladvīpa ................................ p902
sakṣaddruh .................................. p902
saṁgama ........................................ p463
saṁgamā ........................................ p464
saṁjayantī .................................. p577
saṁjayākhyāna ............................ p213
satiya .......................................... p903
satrāvasāna ................................ p464
sadānirāmayā .............................. p464
sadānīrā ...................................... p464
saṁtāna ........................................ p151
saṁdhyā ........................................ p464
saṁnihitī .................................... p464
saṁnyastapāda ............................ p902
saptagaṅga .................................. p465
saptagodāvara ............................ p465
saptadvīpa .................................. p903
saptarṣi ...................................... p274
saptarṣikuṇḍa ............................ p465
saptavāra .................................... p64
saptasārasvata .......................... p465
sabhāparvan^1 ............................ p213
sabhāparvan^2 ............................ p213
samakṣa ........................................ p903
samaṅga ........................................ p903
samaṅgā ........................................ p466
samantapañcaka .......................... p577
samantapañcaka .......................... p598
samandara .................................... p903
samudīrṇa .................................... p151
samṛddha ...................................... p64
saṁpāta ........................................ p151
saṁpāti ........................................ p64
saṁpratipattijña ...................... p64
saṁpratipattimant .................... p64
saṁbodhana .................................. p151
saṁbhalagrāma ............................ p579
saṁbhavaparvan .......................... p214
saṁmohana .................................... p151
samyaṅmanas ................................ p214
saraka .......................................... p466
sarakasya (sarakatasya)
āśramaḥ .................................... p579
saramā .......................................... p64
sarayū .......................................... p466
saralā .......................................... p466
sarasvatī .................................... p466
sarasvatītīrtha ........................ p476
sarasvatyā āyatanam ................ p579
sariddvīpa
sarpadarvī .................................. p476
sarpānta ...................................... p65
sarvakāmadughā .......................... p65
sarvatobhadra ............................ p151
sarvadevahrada .......................... p477
sarvadevānāṁ tīrtham .............. p477
sarvasāraṅga .............................. p65
salilarājasya tīrtham ............ p477
salilāstra .................................. p152
savitur astram .......................... p152
savitur āyatanam ...................... p579
saha .............................................. p65
sahasraghnī ................................ p152
sahya ............................................ p477
sāgarasindhusaṅgama ................ p477
sāgarānūpaga .............................. p903
sāgarānūpavāsin ........................ p903
sāgarodaka .................................. p477
sātvat .......................................... p903
sātvata ........................................ p903
sādhya (astra) .......................... p152
sādhyagaṇasya āyatanam .......... p579
sādhyānāṁ praharaṇam .............. p152
sānatsujāta ................................ p215
sāman ............................................ p215
sāmaveda ...................................... p217
sāmudraka .................................... p477
sāmudraniṣkuṭa .......................... p905
sārasa .......................................... p65
sārasvata .................................... p218
sārasvata .................................... p905
sārasvatamunes tīrtham .......... p477
sārisṛkva .................................... p65
sālveyaka .................................... p905
sāvitra (astra) ........................ p152
sāvitra ........................................ p275
sāvitra ........................................ p477
sāvitraṁ padam .......................... p601
sāvitrī^1 .................................... p218
sāvitrī^2 .................................... p219
sāvitrī^3 .................................... p219
sāvitrīputrakāñcala ................ p905
sāhasraka .................................... p477
siṁhapura .................................... p579
siṁhala ........................................ p905
sikatākṣa .................................... p478
siddha .......................................... p906
siddhagaṇasya āyatanam .......... p579
sinīvālī ...................................... p275
sindhu .......................................... p478
sindhu .......................................... p906
sindhūttama ................................ p479
sindhos tīrtham ........................ p479
sirāla .......................................... p909
sītā^1 .......................................... p479
sītā^2 .......................................... p479
sītā^3 .......................................... p479
sīra .............................................. p152
sukuṭi .......................................... p909
sukuṭṭa ........................................ p909
sukumāra ...................................... p66
sukumāra ...................................... p910
sukumārī ...................................... p480
sukhaketu .................................... p66
sugandhā ...................................... p480
sugrīva^1 .................................... p66
sugrīva^2 .................................... p68
sughoṣa ........................................ p152
sutīrthaka .................................. p480
sudarśana .................................... p156
sudarśana .................................... p480
sudarśana .................................... p910
sudarśanacakra .......................... p152
sudarśanā .................................... p480
sudāman ........................................ p910
sudāśārṇa .................................... p910
sudina .......................................... p480
sudeṣṇa ........................................ p910
sudoṣṇa ........................................ p910
sudharmā ...................................... p580
sudhāman ...................................... p481
sunasā .......................................... p481
sunāman ........................................ p70
sunika .......................................... p911
sunītha ........................................ p219
sunetra ........................................ p70
sundaravega ................................ p911
sundarikātīrtha ........................ p481
sundopasundayor
upākhyānam .............................. p220
suparṇa ........................................ p156
suparṇa ........................................ p70
supratīka^1 ................................ p70
supratīka^2 ................................ p72
suprabhā ...................................... p481
suprayogā .................................... p481
subala .......................................... p72
subāhu .......................................... p72
subhadrā ...................................... p72
subhadrāharaṇa .......................... p220
subhāṇḍa ...................................... p580
subhūmika .................................... p481
subhūmikā .................................... p481
sumanas ........................................ p72
sumanomukha ................................ p72
sumallika .................................... p911
sumitra ........................................ p72
sumukha ........................................ p73
surabhi ........................................ p74
surabhyaḥ .................................... p76
suravīthi .................................... p598
surasa .......................................... p76
surasā .......................................... p76
surāṣṭra ...................................... p911
surūpa .......................................... p76
surūpā .......................................... p76
suroda .......................................... p482
suvarcas ...................................... p76
suvarṇacūḍa ................................ p76
suvarṇākṣa .................................. p482
suvāja .......................................... p76
suvāmā .......................................... p482
suvāstu ........................................ p482
suvīra .......................................... p912
suveṇā .......................................... p482
suveṇu .......................................... p482
suśṛṅga ........................................ p483
suśobhanā .................................... p76
suṣeṇa .......................................... p77
susthara ...................................... p914
susvara ........................................ p77
suhma ............................................ p915
sūcī .............................................. p156
sūcī .............................................. p483
sūrpāraka .................................... p483
sūrya ............................................ p275
sūryatīrtha ................................ p483
sūryaputra .................................. p277
sūryaputra .................................. p77
sūryodayagiri ............................ p483
sṛñjaya ........................................ p915
sṛta .............................................. p157
saindhava .................................... p906
saindhava .................................... p924
saindhavāraṇya .......................... p483
sainya .......................................... p77
sairandhra .................................. p924
soma .............................................. p277
somaka .......................................... p924
somakasya āśramaḥ .................... p580
somakula ...................................... p929
somagiri ...................................... p483
somatīrtha^1 .............................. p483
somatīrtha^2 .............................. p483
somadaivata ................................ p281
somapuraprabha .......................... p581
somabhojana ................................ p78
somavaṁśa .................................... p930
somaśravāyaṇa ............................ p483
somasya tīrtham ........................ p483
somānvavāya ................................ p930
somāśrama .................................... p581
saukanya ...................................... p220
saugandhikavana ........................ p484
saudha .......................................... p930
sauparṇa astra .......................... p157
sauptika^1 .................................. p220
sauptika^2 .................................. p220
saubalya ...................................... p930
saubha^1 ...................................... p581
saubha^2 ...................................... p583
saubhadra .................................... p484
saubhavadhākhyāna .................... p221
saumya astra .............................. p157
saura astra ................................ p157
saurabhī ...................................... p78
saurabheya .................................. p78
saurabheyāḥ^1 ............................ p78
saurabheyāḥ^2 ............................ p79
saurabheyāḥ ................................ p79
saurabheyīḥ ................................ p79
sauraseyāḥ .................................. p79
saurāṣṭra .................................... p930
saurāṣṭraka ................................ p911
sauvīra ........................................ p912
sauvīra ........................................ p930
sauvīraka .................................... p912
skandajanman .............................. p502
stanakuṇḍa .................................. p484
stambamitra ................................ p79
stavarāja .................................... p221
strīparvan^1 .............................. p223
strīparvan^2 .............................. p223
sthāṇutīrtha .............................. p485
sthāṇuvaṭa .................................. p485
sthūṇākarṇa ................................ p157
sthūlakeśāśrama ........................ p584
sthūlavālukā .............................. p485
sthūlaśirasa āśramaḥ .............. p584
sphaṇḍaka .................................... p80
svayaṁvara .................................. p224
svayana ........................................ p485
svayaṁbhuvo vanam .................... p485
svargatīrtha .............................. p485
svargadvāra ................................ p485
svargaparvan .............................. p224
svargārohaṇika .......................... p224
svarṇabindu ................................ p485
svarbhānu .................................... p281
svastika ...................................... p80
svastipura .................................. p485
svāti ............................................ p281
svāyaṁbhuva ................................ p281

Mahabharata Cultural Index[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।saṁyamana .................................... p576
saṁyamanī .................................... p576
saṁvartaka .................................. p63
saṁvartamaruttīya .................... p213
saṁvartasya vāpī ...................... p463
saṁvṛtta ...................................... p64
saṁvedya ...................................... p463
saṁśaptaka .................................. p896
saṁśaptakavadha ........................ p213
saṁsthāna .................................... p902
saṁhatāṅgada .............................. p64
sakaca .......................................... p902
sakaladvīpa ................................ p902
sakṣaddruh .................................. p902
saṁgama ........................................ p463
saṁgamā ........................................ p464
saṁjayantī .................................. p577
saṁjayākhyāna ............................ p213
satiya .......................................... p903
satrāvasāna ................................ p464
sadānirāmayā .............................. p464
sadānīrā ...................................... p464
saṁtāna ........................................ p151
saṁdhyā ........................................ p464
saṁnihitī .................................... p464
saṁnyastapāda ............................ p902
saptagaṅga .................................. p465
saptagodāvara ............................ p465
saptadvīpa .................................. p903
saptarṣi ...................................... p274
saptarṣikuṇḍa ............................ p465
saptavāra .................................... p64
saptasārasvata .......................... p465
sabhāparvan^1 ............................ p213
sabhāparvan^2 ............................ p213
samakṣa ........................................ p903
samaṅga ........................................ p903
samaṅgā ........................................ p466
samantapañcaka .......................... p577
samantapañcaka .......................... p598
samandara .................................... p903
samudīrṇa .................................... p151
samṛddha ...................................... p64
saṁpāta ........................................ p151
saṁpāti ........................................ p64
saṁpratipattijña ...................... p64
saṁpratipattimant .................... p64
saṁbodhana .................................. p151
saṁbhalagrāma ............................ p579
saṁbhavaparvan .......................... p214
saṁmohana .................................... p151
samyaṅmanas ................................ p214
saraka .......................................... p466
sarakasya (sarakatasya)
āśramaḥ .................................... p579
saramā .......................................... p64
sarayū .......................................... p466
saralā .......................................... p466
sarasvatī .................................... p466
sarasvatītīrtha ........................ p476
sarasvatyā āyatanam ................ p579
sariddvīpa
sarpadarvī .................................. p476
sarpānta ...................................... p65
sarvakāmadughā .......................... p65
sarvatobhadra ............................ p151
sarvadevahrada .......................... p477
sarvadevānāṁ tīrtham .............. p477
sarvasāraṅga .............................. p65
salilarājasya tīrtham ............ p477
salilāstra .................................. p152
savitur astram .......................... p152
savitur āyatanam ...................... p579
saha .............................................. p65
sahasraghnī ................................ p152
sahya ............................................ p477
sāgarasindhusaṅgama ................ p477
sāgarānūpaga .............................. p903
sāgarānūpavāsin ........................ p903
sāgarodaka .................................. p477
sātvat .......................................... p903
sātvata ........................................ p903
sādhya (astra) .......................... p152
sādhyagaṇasya āyatanam .......... p579
sādhyānāṁ praharaṇam .............. p152
sānatsujāta ................................ p215
sāman ............................................ p215
sāmaveda ...................................... p217
sāmudraka .................................... p477
sāmudraniṣkuṭa .......................... p905
sārasa .......................................... p65
sārasvata .................................... p218
sārasvata .................................... p905
sārasvatamunes tīrtham .......... p477
sārisṛkva .................................... p65
sālveyaka .................................... p905
sāvitra (astra) ........................ p152
sāvitra ........................................ p275
sāvitra ........................................ p477
sāvitraṁ padam .......................... p601
sāvitrī^1 .................................... p218
sāvitrī^2 .................................... p219
sāvitrī^3 .................................... p219
sāvitrīputrakāñcala ................ p905
sāhasraka .................................... p477
siṁhapura .................................... p579
siṁhala ........................................ p905
sikatākṣa .................................... p478
siddha .......................................... p906
siddhagaṇasya āyatanam .......... p579
sinīvālī ...................................... p275
sindhu .......................................... p478
sindhu .......................................... p906
sindhūttama ................................ p479
sindhos tīrtham ........................ p479
sirāla .......................................... p909
sītā^1 .......................................... p479
sītā^2 .......................................... p479
sītā^3 .......................................... p479
sīra .............................................. p152
sukuṭi .......................................... p909
sukuṭṭa ........................................ p909
sukumāra ...................................... p66
sukumāra ...................................... p910
sukumārī ...................................... p480
sukhaketu .................................... p66
sugandhā ...................................... p480
sugrīva^1 .................................... p66
sugrīva^2 .................................... p68
sughoṣa ........................................ p152
sutīrthaka .................................. p480
sudarśana .................................... p156
sudarśana .................................... p480
sudarśana .................................... p910
sudarśanacakra .......................... p152
sudarśanā .................................... p480
sudāman ........................................ p910
sudāśārṇa .................................... p910
sudina .......................................... p480
sudeṣṇa ........................................ p910
sudoṣṇa ........................................ p910
sudharmā ...................................... p580
sudhāman ...................................... p481
sunasā .......................................... p481
sunāman ........................................ p70
sunika .......................................... p911
sunītha ........................................ p219
sunetra ........................................ p70
sundaravega ................................ p911
sundarikātīrtha ........................ p481
sundopasundayor
upākhyānam .............................. p220
suparṇa ........................................ p156
suparṇa ........................................ p70
supratīka^1 ................................ p70
supratīka^2 ................................ p72
suprabhā ...................................... p481
suprayogā .................................... p481
subala .......................................... p72
subāhu .......................................... p72
subhadrā ...................................... p72
subhadrāharaṇa .......................... p220
subhāṇḍa ...................................... p580
subhūmika .................................... p481
subhūmikā .................................... p481
sumanas ........................................ p72
sumanomukha ................................ p72
sumallika .................................... p911
sumitra ........................................ p72
sumukha ........................................ p73
surabhi ........................................ p74
surabhyaḥ .................................... p76
suravīthi .................................... p598
surasa .......................................... p76
surasā .......................................... p76
surāṣṭra ...................................... p911
surūpa .......................................... p76
surūpā .......................................... p76
suroda .......................................... p482
suvarcas ...................................... p76
suvarṇacūḍa ................................ p76
suvarṇākṣa .................................. p482
suvāja .......................................... p76
suvāmā .......................................... p482
suvāstu ........................................ p482
suvīra .......................................... p912
suveṇā .......................................... p482
suveṇu .......................................... p482
suśṛṅga ........................................ p483
suśobhanā .................................... p76
suṣeṇa .......................................... p77
susthara ...................................... p914
susvara ........................................ p77
suhma ............................................ p915
sūcī .............................................. p156
sūcī .............................................. p483
sūrpāraka .................................... p483
sūrya ............................................ p275
sūryatīrtha ................................ p483
sūryaputra .................................. p277
sūryaputra .................................. p77
sūryodayagiri ............................ p483
sṛñjaya ........................................ p915
sṛta .............................................. p157
saindhava .................................... p906
saindhava .................................... p924
saindhavāraṇya .......................... p483
sainya .......................................... p77
sairandhra .................................. p924
soma .............................................. p277
somaka .......................................... p924
somakasya āśramaḥ .................... p580
somakula ...................................... p929
somagiri ...................................... p483
somatīrtha^1 .............................. p483
somatīrtha^2 .............................. p483
somadaivata ................................ p281
somapuraprabha .......................... p581
somabhojana ................................ p78
somavaṁśa .................................... p930
somaśravāyaṇa ............................ p483
somasya tīrtham ........................ p483
somānvavāya ................................ p930
somāśrama .................................... p581
saukanya ...................................... p220
saugandhikavana ........................ p484
saudha .......................................... p930
sauparṇa astra .......................... p157
sauptika^1 .................................. p220
sauptika^2 .................................. p220
saubalya ...................................... p930
saubha^1 ...................................... p581
saubha^2 ...................................... p583
saubhadra .................................... p484
saubhavadhākhyāna .................... p221
saumya astra .............................. p157
saura astra ................................ p157
saurabhī ...................................... p78
saurabheya .................................. p78
saurabheyāḥ^1 ............................ p78
saurabheyāḥ^2 ............................ p79
saurabheyāḥ ................................ p79
saurabheyīḥ ................................ p79
sauraseyāḥ .................................. p79
saurāṣṭra .................................... p930
saurāṣṭraka ................................ p911
sauvīra ........................................ p912
sauvīra ........................................ p930
sauvīraka .................................... p912
skandajanman .............................. p502
stanakuṇḍa .................................. p484
stambamitra ................................ p79
stavarāja .................................... p221
strīparvan^1 .............................. p223
strīparvan^2 .............................. p223
sthāṇutīrtha .............................. p485
sthāṇuvaṭa .................................. p485
sthūṇākarṇa ................................ p157
sthūlakeśāśrama ........................ p584
sthūlavālukā .............................. p485
sthūlaśirasa āśramaḥ .............. p584
sphaṇḍaka .................................... p80
svayaṁvara .................................. p224
svayana ........................................ p485
svayaṁbhuvo vanam .................... p485
svargatīrtha .............................. p485
svargadvāra ................................ p485
svargaparvan .............................. p224
svargārohaṇika .......................... p224
svarṇabindu ................................ p485
svarbhānu .................................... p281
svastika ...................................... p80
svastipura .................................. p485
svāti ............................................ p281
svāyaṁbhuva ................................ p281

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=स&oldid=507737" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्