सामग्री पर जाएँ

संस्कृत सामान्यशब्दकोशः

विकिशब्दकोशः तः
संस्कृतशब्दः English समरूप शब्द व्याकरणिक टीका
1st Sanskrit alphabet - a as in up,
अकर्मक intransitive verb - -
अखण्डः non stop बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अग्निपेटिका matchbox कुत्रचित् शब्दस्य अर्थः अस्ति लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अग्निपेटिका matchstick लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अग्निबाणः rocket बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अग्निवर्षणम् firing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अग्निशलाका matchstick लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अग्निशामकः fire-extinguisher बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अग्निः fire कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
अग्न्यस्त्रम् bomb फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अग्रजा elder sister लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अग्रजः elder brother बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अग्रतः forward - अव्यय
अग्रम् tip - न.शब्द.प्र.एक
अग्रम् point फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अग्रवर्ति forward (n) वारि इका.न.शब्द.प्र.एक
अग्रवर्तिनी forward (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अग्रवर्ती forward (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
अग्रषितः forward बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अग्रिमधनम् advance (money paid in advance) फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अग्रे further - सना.शब्द.प्र.एक
अग्रे ahead - अव्यय
अग्रे beyond बाल अका.पुं.शब्द.स.एक
अङ्कगणितम् arithmetic फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अङ्कनम् record फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अङ्कनम् impression फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अङ्कनी pencil नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अङ्कम् mark फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अङ्कम् lap फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अङ्कियः digital बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अङ्कः lap बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अङ्कः digit बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अङ्कः act (act of a drama) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अङ्कः issue (latest issue) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अङ्कः mark बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अङ्गमर्दनम् massage फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अङ्गरक्षकः bodyguard बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अङ्गारम् charcol फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अङ्गारः charcol बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अङ्गिकरोति agree पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
अङ्गुली finger नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अङ्गुलीयकम् ring फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अङ्गुलीयकम् finger ring फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अङ्गुष्ठम् thumb फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अङ्गुष्ठः thumb बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अचलः steady बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अजपालः shepherd बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अजशिशुः lamb गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
अजाजी black cumin - -
अजः goat बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अटति roam पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
अट्टः storey (building) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अट्टः attic बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अण्डम् egg फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अतिकालः overtime बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अतिक्रमणम् enchroachment फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अतिथिसत्कारः hospitality बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अतिथिः guest कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
अतिरिक्तः spare बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अतिरिक्तः extra बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अतिवादिनी extremist (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अतिवादी extremist (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
अतीतः past बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अतीव absoultely (like: absolutely necessary) -- अव्यय
अतः therefore - अव्यय
अतः hence - अव्यय
अतः so - अव्यय
अत्यधिकम् absolute फलम् अव्यय
अत्यन्तः very बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अत्यवस्था mess लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अत्यावश्यकः essential बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अत्युत्तमः superb बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अत्र here - अव्यय
पत्रवितारकः postman बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अथवा or - अव्यय
अथवा or - अव्यय
अदृश्यं भवति vanish - धातु.लट्.प्रपु.एक
अदृश्यः invisible बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अद्य now-a-days - अव्यय
अद्य रात्रौ tonight - अव्यय
अद्य today - अव्यय
अद्ययावत् up to date - अव्यय
अद्वितीयः unique बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अधरम् lip फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अधस्तनम् inferior फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अधस्तात below - अव्यय
अधिकतमः maximum बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अधिकतमः most बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अधिकारिकः official बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अधिकारिणी officer (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अधिकारिणी bureaucrat (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अधिकारी officer (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
अधिकारी bureaucrat (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
अधिकारः power (right) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अधिकः more बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अधिनियमः act (law) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अधिपत्रम् warrant फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अधिलाभांशः bonus बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अधिवक्ता advocate लता ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
अधिवक्ता lawyer (m) कर्तृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
अधिवक्त्री lawyer (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अधिवासिनी occupant नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अधिवासी occupant गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
अधीनः subordinate बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अधीरः nercous बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अधुना now - अव्यय
अधोगृहम् basement फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अधोभागः base (bottom part) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अधः under - अव्यय
अधः down (below) - अव्यय
अधः below - अव्यय
अध्यक्षा chairperson (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अध्यक्षः chairperson (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अध्यक्षः president बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अश्यायः chapter बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अनन्तरम् afterwards - अव्यय
अनम्यः rigid बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनवधानता carelessness लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अनाथालयः orphanage बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अनाथः orphan बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनानसफलम् pineapple फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनानुकूल्यम् inconvenience फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनामकः anonymous बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनामिका ring finger लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अनावृतः bare बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनिच्छता reluctantly लता आका.स्त्री.शब्द.तॄ.एक
अनुच्छुकः reluctant बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनियतः irregular बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनिर्बन्धः loose बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनिवार्यः compulsory बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनिश्चितः indefinite बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनिश्चितः uncertain बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनुकम्पा compassion लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अनुकरणम् imitation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनुकूलता convenience लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अनुकूलः convenient बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनुकृतम् duplicate फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनुक्रमणिका index लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अनुक्रमः sequence बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनुगृहीतः obliged बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनुजा younger sister लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अनुजः younger brother बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अनुरागः affection बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अनुत्सुकः disinterested बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनुदानम् grant फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनुधावति chase पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
अनुपयुक्तः useless बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनुपस्थितिः absebce मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अनुपस्थितः absent बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनुपातः ratio बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अनुभवति feel पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
अनुभवः experience बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अनुभूतिः realisation मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अनुभूतिः sensation मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अनुमतिं ददाति grant - धातु.लट्.प्रपु.एक
अनुमतिं ददाति let (to permit) - धातु.लट्.प्रपु.एक
अनुमन्यते allow - न.शब्द.प्र.एक
अनुमानम् inference फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनुमोदनम् approval फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनुमोदनम् consent फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनुयायिनी follower (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अनुयायी follower (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
अनुरक्तः fond of बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनुक्षणम् maintenance फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनुर्वरः barren बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अनुवर्तनम् follow up फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनुवादः translation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अनुशासनम् discipline फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनुसन्धानम् research फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनुसरति follow पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
अनुज्ञा permission लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अनुज्ञापत्रम् license फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनैक्यम् disunity फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अनौपचारिकः informal बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अन्ततः ultimately - अव्यय
अन्तरम् gap फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अन्तरम् distance फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अन्तरा in between - अव्यय
अन्तरेण besides (other than) - अव्यय
अन्तर्देशीयपत्रम् inland letter फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अन्तर्नेमिः tyre tube मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अन्तर्भागः core बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अन्तर्भावः inclusion बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अन्तर्युतकम् banian फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अन्तिमम् final - विशेषणम्
अन्तिमः utlimate बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अन्तः inside - अव्यय
अन्तः end बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अन्तः in - अव्यय
अन्तः in side - अव्यय
अन्त्यक्रिया funeral लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अन्त्येष्टिः funeral कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
अन्त्रम् intenstine फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अन्धकारम् darkness फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अन्धकारः darkness बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अन्धश्रद्धा superstition लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अन्धः blind बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अन्नम् rice (cooked rice) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अन्यत्र separate - अव्यय
अन्यत्र in other place - अव्यय
अन्यथा otherwise - अव्यय
अन्यथा चिन्तनम् misunderstanding फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अन्येद्युः other day - अव्यय
अन्यः other बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अन्वेष्वणम् seek फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अन्वेषणम् search फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अन्वेषणम् investigation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अपकर्षणम् distraction फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अपक्कः raw बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अपगछति drift पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
अपत्यम् child फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अपनयति remove - धातु.लट्.प्रपु.एक
अपनयनम् elimination फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अपमानः insult बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अपमिश्रणम् adulteration फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अपरं च besides - अव्यय
अपराण्हः afternoon बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अपराधिनी guilty नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अपराधिनी culprit (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अपराधी guilty गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
अपराधी culprit (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
अपराधः offence बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अपराधः crime बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अपरिचितः strange बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अपरिष्कृतः coarse बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अपरिहार्यः inevitable बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अपरः another बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अपवारणम् diversion फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अपवारयति divert चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
अपव्ययः wastage बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अपस्करोति scratch - धातु.लट्.प्रपु.एक
अपहरणम् abduction फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अपहरणम् kidnapping फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अपाकरोति discard - धातु.लट्.प्रपु.एक
अपाठकः illeterate बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अपायः danger बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अपि also - अव्यय
अपि even (too) - अव्यय
अपि too - अव्यय
अपि and - अव्यय
अपूर्णः incomplete बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अपूर्तिपत्रम् ration card फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अपूर्वः unique बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अपूर्वः novel (new) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अपेक्षता than - अव्यय
अपेक्षते require - धातु.लट्.प्रपु.एक
अभयारण्यम् sanctuary फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अभाग्यः unlucky (ill-lucked person) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभावः absence बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभिजातः aristocrat बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अभिनन्दति greet पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
अभिनन्दनम् congratulation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अभिनयः acting बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभिनेता actor कर्तृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभिनेत्री actress नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अभिभावकः guardian बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभिभाषणम् speech फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अभिमतम् remark फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अभिमानः pride बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभियोगः accusation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभियन्ता engineer (m) पितृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभियन्त्री engineer (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अभियाचना demand लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अभियानम् campaign फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अभियोगः trial बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभिरुचिः interest मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अभिरुचिः hobby कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभिलाषाः appetite (desire or choice) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभिलेखः record बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभिवादनम् salutation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अभिवृत्तिः attitude मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अभिव्यक्तिः expression मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अभिक्षमता aptitude लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अभिज्ञानम् recognition फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अभ्यासः drill (practice) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभ्यासः practice बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभ्यासः habit बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अभ्युपगमः engagement बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अमरः immortal बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अमानवीयः inhuman बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अमायिकः amiable (gentle person) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अमूल्यम् precious फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अम्लम् acid फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अयोमलम् rust फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अयः iron बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अयः steel बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अरण्यम् forest फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अरुचिः dislike मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अर्गलम् bolt फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अर्गलम् latch फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अर्जयति earn चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
अर्जयति acquire चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
अर्थ after (after this) - अव्यय
अर्थशाश्त्र artha shastra - The political science book composed by Chanakya.
अर्थशास्त्रम् economics फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अर्थसङ्कल्पः budget बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अर्थः sense बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अर्थः meaning (question) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अर्धचन्द्राकारः crescent बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अर्धनिचोलः skirt बाल अका Ii.पुं.शब्द.प्र.एक
अर्धम् half फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अर्धोरूकम् pants फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अर्धोरूकम् knickers फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अर्धः half बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अर्बुदरोगः cancer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अर्बुदः hump (camel's hump) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अर्हः worthy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अलङ्करणम् decoration फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अलम् sufficient - अव्यय
अलम् sifficient - अव्यय
अलम् enough - अव्यय
अलसः idle बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अलिञ्जरः jar बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अलिन्दः balcony बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अल्पभारः lighter (lighter in weight) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अल्पमूल्यः cheap बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अल्पाहारगृहम् canteen फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अल्पाहारः snacks बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अल्पाहारः breakfast बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवकरकण्डोलः dustbin बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवकरः waste बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवकरः garbage बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवकाशः leave बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवकाशः space बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवकाशः vacation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवकाशः holiday बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवगमनम् under standing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अवगुणः disadvantage बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवगुण्ठनम् veil फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अवचिनोति pluck - धातु.लट्.प्रपु.एक
अवचोषणम् absorption फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अवतरति get down पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
अवतारः incarnation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवधिः term मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अवधिः span कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवधिः period कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवपातयति spill चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
अवरोधः obstacle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवरोधः block बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवरः junior बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवलेहः chutney बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवलोकनम् review फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अवलोकयति observe चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
अवशेषः remaining बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवशेषः balance (remaining) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवश्यम् must - अव्यय
अवसरः opportunity बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवसरः chance (opportunity) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अवसर्पति slide पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
अवसर्पिणी slide नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अवस्था state लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अविकसितः backward बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अविरतः non stop बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अविरोधम् unanimous - अव्यय
अविवाहितः bachelor (unmarried) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अविश्वसनीयः incredible बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अविश्वासः disbelief बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अविश्वासः distrust बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अविस्मरणीयः unforgettable बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अवेदनपत्रम् application (application form) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अवेदनम् request फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अवेदनम् application फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अवैधः illegal बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अव्यय indeclinable - अव्यय
अव्ययपद indeclinable - -
अव्यवसायी amateur - विशेषणम्
अव्यवस्था disorder लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अशान्तः restless बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अशिथिलः rigid बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अशिष्टः vulgar बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अशिक्षितः illiterate बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अशोधितः crude बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अश्रु tear - -
अश्रु tear - न.शब्द.प्र.एक
अश्लीलः vulgar बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अश्वशकटः horse cart बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अश्वासनम् assurance फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अश्वः horse बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अष्ठोरागः lipstick बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
असकृत् again (again and again) - अव्यय
असकृत् repeatedly - अव्यय
असङ्ख्यः innumerable बाल, लता, फलम् विशेषणम्
असत्यं वदति lie पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
असत्यम् lie फल अका.न.शब्द.प्र.एक
असत्यः false बाल, लता, फलम् विशेषणम्
असदृशः unlike बाल, लता, फलम् विशेषणम्
असन्तुष्टः unhappy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
असफलता failure लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
असभ्यः rude बाल, लता, फलम् विशेषणम्
असभ्यः crude (uncivilised) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
असमर्थता disability लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
असमीचीनः bad बाल, लता, फलम् विशेषणम्
असम्भवः impossible बाल, लता, फलम् विशेषणम्
असाध्यः impossible बाल, लता, फलम् विशेषणम्
असामान्यः abnormal बाल, लता, फलम् विशेषणम्
असावधानः reckless बाल, लता, फलम् विशेषणम्
असुरक्षितः insecure बाल, लता, फलम् विशेषणम्
असुरः demon बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
असूया jealousy लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
असूया envy लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अस्तव्यस्तता chaos लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अस्ति become अद् अदादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
अस्तः set बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अस्थायी temporary गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
अस्थिपञ्जरः skeleton बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अस्थिः bone - -
अस्पष्टभाषणम् stamering फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अस्पष्टः vague बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अस्पष्टः dim बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अस्पष्टः faint बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अस्पृश्यः untouchable बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अस्माकम् our - सना.शब्द.ष.वहु
अस्वस्थः ill बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अस्वस्थः sick बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अस्वास्थ्यकरः unhealthy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अस्वास्थ्यम् ilness फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अस्वीकारः refusal बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अहङ्कारः ego बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अहम् I अस्मद् पुं.शब्द.प्र.एक
अहितकरः unhealthy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अक्षतम् sundried rice फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अक्षरम् letter (alphabet) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अक्षरेखा axis लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
अक्षाग्रम् axle फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अक्षराणि spelling फल अका.न.शब्द.प्र.वहु
अक्षिगह्वरम् eye lobe फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
अक्षोटम् walnut फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अन्यातः unknown बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अज्ञानम् ignorance फल अका.न.शब्द.प्र.एक
अंशकालिकः part-time बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अंशः ingredient बाल, लता, फलम् विशेषणम्
अंशः factor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अंशः element बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अंशः degree बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
2nd Sanskrit alphabet - aa as in father.
upto - अव्यय
till (ending upto) - अव्यय
from (starting from) - अव्यय
आकर्षकता charm लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आकर्षकः cute बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आकर्षकः attractive बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आकर्षकः glamorous बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आकर्षणम् pulling फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आकर्ष्णम् attraction फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आकर्षणम् appeal (attraction) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आकर्षति pull पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
आकर्षति drag पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
आकलनम् estimation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आकस्मिकः sudden बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आकारः shape बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आकारः size बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आकाशवाणी radio नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आकाशः sky बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आकुलः uneasy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आकृतिः figure मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आकृतिः form मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आक्रमणम् attack फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आक्रोशः scream बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आक्रोशः shout बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आगछति come पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
आगमनम् arrival फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आग्रहः insistence बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आघर्षणी eraser नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आघातः blow (hit) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आघातः shock बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आघातः beat बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आघ्राणनं करोति sniff - धातु.लट्.प्रपु.एक
आचरणम् behavior फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आचरणम् conduct (behavior) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आचार्यः sir बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आणिः nail कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
आणिः nail मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आतङ्कः panic बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आततिः tension मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आतिथेयः hosttd> बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आत्मचरितम् autobiography फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आत्मश्लाघा boast लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आत्महत्या suicide लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आत्महीनभावः inferiority complex बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आत्मा spirit आत्मन् नका.पुं.शब्द.प्र.एक
आत्मा soul आत्मन् नका.पुं.शब्द.प्र.एक
आत्मा self आत्मन् नका.पुं.शब्द.प्र.एक
आत्मीयः affectionate विशेषणम्
आदरणीयः respectable बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आदरः regard बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आदर्शः ideal बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आदर्शः model बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आदिमजातिः tribe मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आदिशति order पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
आद्यता preference लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आधानिका tray लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आधारदण्डः beam (beam of construction) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आधारः base बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आधारः foundation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आधारः support बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आधारः grounds बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आधुनिकः modern बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आध्यात्मिकी spiritual नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आध्यात्मिकः spiritual बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आनकः drum बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आननम् face फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
आनन्दानुभवः enjoyment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आनन्दोत्सवः carnival बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आनन्दः pleasure बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आनयति bring चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
आनुवंशिकता heredity लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आनुवंशिकी genetic नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आनुवंशिकः genetic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आन्ताराष्ट्रियः international बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आन्दोलनम् agitation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आन्दोलनम् movement फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आपचति bake पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
आपणिकः shopkeeper बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आपणः shop बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आपणः store बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आपत्कालः emergency बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आपत्सङ्केतः alarm (danger warning) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आपत्साहाय्यम् relief फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आपाकः oven बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आपूर्तिः supply मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आप्रच्छनम् farewell फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आप्रवासः immigration बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आबन्धः mount बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आबन्धः frame बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आभारः acknowledgement बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आभुषणानि jewellery फलम् अका.न.शब्द.प्र.वहु
आभूषणम् ornament फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आभ्यन्तरः internal बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आम् yes - अव्यय
आमातिसारः dysentery बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आमानुषः inhuman बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आमिक्षा cheese लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आम्रम् mango फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आम्लम् sour फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आयकरः income tax बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आयतः rectangle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आयातः import बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आयुधम् arms फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आयुः age (life span) मधु उका.न.शब्द.प्र.एक
आयोगः commission बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आयः income बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आयः revenue बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आरभ्य since - अव्यय
आरक्षकः police (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आरक्षणम् resevation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आरक्षिका police (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आरक्षितः engaged बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आरा saw लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आरात् near - अव्यय
आरात् far (far from) - अव्यय
आरोहणम् climbing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आरोहति mount पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
आर्द्रकम् ginger फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आर्द्रता moisture लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आर्द्रः wet बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आर्द्रः damp बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आर्यः brother-in-law (husband’s elder brother) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आर्षम् archaic - विशेषणम्
आलम्बः hook बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आलवालम् water basin (around a plant) फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
आलिखति draw (like: draw a line) पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
आलिङ्गति embrace पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
आलिङ्गनम् embrace फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आलिङ्गनम् hug फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आलिन्दः terrace बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आलिन्दः gallery बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आलुकम् potato फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आलोडनम् stirring फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आवरणम् cover फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आवरणम् wrapper फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आवर्तनम् repetition फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आवर्तः whirlpool बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आवर्धनम् magnification फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आवश्यकता necessity लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आवश्यकता requirement लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आवश्यकता need लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आवश्यकम् necessary फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आवश्यकः necessary वाल, नदी, फलम् विशेषणम्
आवासः hostel बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आवारम् shore (the shore on our side) फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
आवासः quarters बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आवासः accomodation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आवासः lodge बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आवाहनम् appeal फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आविर्भावः appearance (arrival) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आविष्कारः invention बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आविष्कारः discovery बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आव्यशकी necessary नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आशयः point बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आशयः intention बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आशा hope लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आशावादिनी optimist (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आशावादी optimist (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
आशीर्वादः blessing बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आशु quick - अव्यय
आश्चर्यचकितः aback बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आश्चर्यम् astonishment फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आश्चर्यम् surprise फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आश्रयः shelter बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आस्क्तिः attachment (fondness) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आसक्तः fond of बाल, लता, फलम् विशेषणम्
आसनम् seat फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आसन्दः chair बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आस्तरणम् bed sheet फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आस्वादनम् tasting फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आहत्य altogether - अव्यय
आहारः food बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आह्वयति call चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
आक्षेपः objection बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आक्षेपः complaint बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आक्षोपः accusation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आज्ञा command लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आज्ञा order लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
आज्ञापालनम् obedience फल अका.न.शब्द.प्र.एक
आज्ञाबहः orderly बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आज्ञाभङ्गः disobedience बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
आज्ञां पालयति obey चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
3rd Sanskrit alphabet - i as in fill,
इछति desire पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
इच्छा will लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
इच्छा wish लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
इच्छा want (wish) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
इच्छुकः willing बाल, लता, फलम् विशेषणम्
इतस्ततः here and there - अव्यय
इतिहासः history बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
इतः from here - अव्यय
इतःपरम् hence forth - अव्यय
इत्थम् like this - अव्यय
इत्यादिः etcetera - विशेषणम्
इत्यादिः etc. - विशेषणम्
इदानीम् now - अव्यय
इड्लिः idly (an indian dish) - -
इन्द्रजालम् magic फल अका.न.शब्द.प्र.एक
इन्द्रधनुः rainbow - न.शब्द.प्र.एक
इन्द्रियम् organ फल अका.न.शब्द.प्र.एक
इन्द्रियम् sense फल अका.न.शब्द.प्र.एक
इन्धनम् fuel फल अका.न.शब्द.प्र.एक
इव similarly - अव्यय
इव as - अव्यय
इष्टिका brick लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
इह here - अव्यय
4th Sanskrit alphabet - ii as in feed,
5th Sanskrit alphabet - u as in full,
उचितः proper बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उचितः due (proper) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उचितः decent (proper) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उचितः worthy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उचितः right बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उचितः fair बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उचितः sensible बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उचितः correct बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उचितः reasonable बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उचैः loudly (speaking loudly) - अव्यय
उच्चन्यायालयः hogh court बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उच्चारणम् pronunciation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उच्चैः loud - अव्यय
उच्चैः aloud (in loud voice) - अव्यय
उच्चः high बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उच्छ्वसनम् inhaling फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उज्ज्वलः bright बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उट्टङ्कनम् typing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उडुपः raft बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उड्डयते fly लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
उत्कर्षः improvement बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उत्कृष्टः outstanding बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उत्कृष्टः fine (good quality) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उत्कोचः bribe बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उत्खोटकम् pop corn फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उत्तमः best बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उत्तरति pass पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
उत्तरदायकः responsible बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उत्तरदायित्वम् responsibility फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उत्तरधुवीयः arctic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उत्तरम् answer फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उत्तरम् reply फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उत्तरयति solve चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
उत्तरा north लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उत्तराधिकारिणी heir (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उत्तराधिकारी heir (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
उत्तराधिकारी successor (who inherits) - -
उत्तिष्ठति get up पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
उत्तोलनयन्त्रम् pump फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उत्थापयति raise - धातु.लट्.प्रपु.एक
उत्पादकः producer (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उत्पादनम् production फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उत्पादनसामग्री raw material नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उप्तादयति generate चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
उत्पादयति manafacture चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
उत्पादिका producer (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पुत्पादः product बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उत्पीठिका table लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उत्पीडनम् harassment फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उत्प्लवते dive लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
उत्सर्जनम् discharge (let out) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उत्सवाचरणम् celebration फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उत्सवः ceremony बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उत्सवः festival बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उत्साभङ्गः discouragement बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उत्साहिनी enthusiastic (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उत्साहिनी lively (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उत्साही enthusiastic (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
उत्साही lively (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
उत्साहः zeal बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उत्साहः enthusiasm बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उत्सुकः keen बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उत्सुकः eager बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उत्सः fountain बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उत्स्फूर्तम् spontaneous फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उदयः rise बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उदरम् belly फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उदरम् abdomen फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
उदरम् stomach फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उदात्तः nobel बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उदारता generosity लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उदारः lenient - अव्यय
उदारः liberal बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उदासीनता dejection लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उदासीनम् indifferent फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उदाहरण् illustration फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उद्गमः origin बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उद्गिरणम् belching फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उद्घाटनम् inaguration फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उद्दालकम् dillenia speciosa फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उद्देशपूर्वकम् deliberate बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उद्देशः motive बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उद्धटितः open बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उद्धरणम् quotation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उद्धोषणा announcement लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उद्धोषणा declaration लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उद्धोषयति declare चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
उद्बन्धकम् hanger फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उद्यानम् park फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उद्यानम् garden फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
उद्योगसंस्था firm (business house) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उद्योगः job (work, try) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उद्योगः industry बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उद्विग्नः upset बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उद्वेगकरी shocking नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उद्वेगकरः shocking बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उद्वेगः fuss बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उन्नमयति hoisting चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
उन्नयति lift चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
उन्नयनम् upliftment फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उन्नयनी lift (elevator) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उन्नयनी elevator नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उन्नयनी elevator नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उन्मतः mad बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उन्मत्तता madness लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उन्मत्तः insane बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उन्मादः craze बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उन्मूलनम् eradication फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उपकरणम् appliance फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उपकरणम् apparatus फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उपकरणम् equipment फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उपकरणम् tool फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उपकक्षः corridor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपक्रमः initiative बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
approach बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपग्रहः satellite बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपचारः treatment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपजीविका livelihood लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उपजीविका occupation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उपत्यका valley लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उपदिशति mislead पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
उपधानम् pillow फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उपनाम nick name - न.शब्द.प्र.एक
उपनेत्र आपणिकः optician बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपनेत्रम् spectacle फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
उपनेत्रम् goggles फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
उपनेत्रम् spectacles फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उपन्यासः fiction बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपन्यासः novel बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपपथः lane बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपभोक्ता consumer कर्तृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपभोगः enjoyment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपमण्डलम् talluk फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
उपमार्गः cross road बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपयुक्तः useful बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उपयोगिता utility लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उपरि over (over something) - अव्यय
उपरि above - अव्यय
उपरि over - अव्यय
उपरि up - अव्यय
उपरितनतलः upstairs बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपलब्धिः achievement मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उपलभ्यः available बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उपवासः fast (fasting) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपविशति sit पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
उपशमनम् cure फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उपशमः relief बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपशामकः balm बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपसंहारः epilogue बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपस्करः furniture बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपस्करः spice बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपस्थितिः pressence मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उपस्थितिः attendance मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उपस्थितः present बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उपहरति present पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
उपहारः gift बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपहारः present (gift) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपहासः sarcasm बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपाधिका diploma लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उपाधिः title (title given to a person) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उपाधिः degree (title) कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपायनम् gift फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उपायः trick बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपायः remedy बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उपार्जनम् earning फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उपाहारगृहम् restaurant फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उपाक्ष्यानम् anecdote फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उपेक्षां करोति neglect - धातु.लट्.प्रपु.एक
उभयम् both फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उभयेद्युः in two days - अव्यय
उर्वरकम् fertilizer फल अका.न.शब्द.प्र.एक
उर्वरा fertile लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उलूकः owl बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उल्लसितः jolly बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उल्लेखनीयः highlight बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उल्लेखः reference बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उल्लेखः mention बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उष्ट्रः camel बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
उष्णता heat लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
उष्णवस्त्राणि warm clothes फल अका.न.शब्द.प्र.वहु
उष्णीकरोति heat - धातु.लट्.प्रपु.एक
उष्णः warm बाल, लता, फलम् विशेषणम्
उष्णः hot बाल, लता, फलम् विशेषणम्
6th Sanskrit alphabet - uu as in fool,
ऊन्नतः tall बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ऊरुकम् pants फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ऊरुः thigh गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
ऊरूकम् trousers फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
ऊर्णा wool लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ऊर्णिका muffler लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ऊष्माङ्कः calorie बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ऊहां करोति guess - धातु.लट्.प्रपु.एक
7th Sanskrit alphabet - r as in Chr(i)
ऋजुः frank - विशेषणम्
ऋजुः straight गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
ऋणग्रहणम् borrowing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ऋणम् debt फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ऋणम् loan फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ऋणशोषः arrears बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ऋतिः season गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
ऋषिः sage - पुं.शब्द.प्र.एक
8th Sanskrit alphabet - prolonged r in Chr(i)
9th Sanskrit alphabet - l as in fl(i)
10th Sanskrit alphabet - e as in pray, they (always long)
एकता unity लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
एकत्र together - अव्यय
एकदा once (like: once upon a time) - अव्यय
एकदा once (one day) - अव्यय
एकवचन singular - -
एकाकिनी alone नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
एकाकी alone - पुं.शब्द.प्र.एक
एकाकी singlea नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
एकैकः each one बाल, लता, फलम् विशेषणम्
एकः single बाल, लता, फलम् विशेषणम्
एतत् this - न.शब्द.प्र.एक
एतद् it - सना.शब्द.प्र.एक
एतानि these - न.शब्द.प्र.एक
एताः these - स्त्री.शब्द.प्र.एक
एते these - पुं.शब्द.प्र.एक
एवम् thus (like this) - अव्यय
एरण्डतैलम् castor oil फल अका.न.शब्द.प्र.एक
एला cardamom लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
एव only (like: only this) - अव्यय
एव sure (only) - अव्यय
एषा who is she (this) (f) - -
एषा this - स्त्री.शब्द.प्र.एक
एषः who is he (this) (m) - -
एषः this - पुं.शब्द.प्र.एक
11th Sanskrit alphabet - ai as in word I.
ऐच्छिकम् voluntary फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ऐच्छिकी voluntary नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ऐच्छिकः voluntary वाल, नदी, फलम् विशेषणम्
ऐहिकी earthly नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ऐहिकः earthly बाल, लता, फलम् विशेषणम्
ऐहिकः worldly बाल, लता, फलम् विशेषणम्
12th Sanskrit alphabet - o as in go,
ओष्ठः lip बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
13th Sanskrit alphabet - prolonged o in go.
औद्यगिकी industrial नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
औद्योगिकः industrial बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
औन्नत्यम् height फल अका.न.शब्द.प्र.एक
औषधम् drug (medicine) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
औषधम् medicine फल अका.न.शब्द.प्र.एक
औषधविज्ञानम् medical फल अका.न.शब्द.प्र.एक
औषधशाला pharmacy लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
औषधालयः dispensary बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अं 14th Sanskrit alphabet - m as in glum.
अः 15th Sanskrit alphabet - h as in the exclamation ah where the h is heard.
16th Sanskrit alphabet - k as in come,
कृपा grace (favour) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कफ़ोणिः elbow कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
कङ्कणम् bangle फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
कङ्कणम् bracelet फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कङ्कतम् comb फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
कच्छपः tortoise बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कटिपट्टः belt बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कटी waist नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कटुः pungent - -
कटुः hot - -
कटोरम् bowl फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कटः mat बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कठिनः tough बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कठिनः hard बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कठोरः strict बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कठोरः rude बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कणिकः dough बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कणः particle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कण्टकम् thorn फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कण्टकः thorn बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कण्ठहारः necklace बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कण्ठः throat बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कण्ठः neck बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कण्डूयनम् itching फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कण्डोलकन्दुकः basket-ball बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कण्डोलः basket बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कति how many - अव्यय
कतिचन some - अव्यय
कथञ्चित् anyhow - अव्यय
कथञ्चित् somehow - अव्यय
कथम् how - अव्यय
कथम् how - अव्यय
कथम् why - अव्यय
कथमपि somehow (one way or other) - अव्यय
कथयति tell चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
कथा story लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कथाभागः episode बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कथावस्तु plot (content or story) मधु उका.न.शब्द.प्र.एक
कथासरितसागर kathasaritasagara - A collection of fantacy stories.
त्कथासाहित्यम् fiction फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कथितमूल्यम् quotation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कदली banana नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कदलीफलम् banana फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कदा when - अव्यय
कदाचित् sometime - अव्यय
कदापि anytime - अव्यय
कदापि ever (never) - अव्यय
कनिष्ठा little finger लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कनिष्ठिका little finger लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कनीनिका eyepupil लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कनीनिका eyeball लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कनीयसी junior नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कनीयान् junior - सका.न.शब्द.प्र.एक
कन्दम् bulb फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कन्दुकः ball बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कन्दः bulb बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कन्या daughter लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कपटलेखनम् forgery फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कपटिका wardrobe लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कपाटिका cupboard लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कपित्थम् wood apple फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कपिशः brown - -
कपोतः pigeon बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कपोतः dove बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कपोलः cheek बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कमलम् lotus फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कम्पते shiver लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
कम्पते shake लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
कम्पनम् trembling फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कम्पनम् vibration फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कम्पयति shake - धातु.लट्.प्रपु.एक
कम्बलः blanket बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
करग्राहकः tax collector बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
करतलः palm बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
करताडनम् clapping फल अका.न.शब्द.प्र.एक
करतालः clap बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
करदीपः torch light बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
करवस्त्रम् hand kerchief फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
करवस्त्रम् handkerchief फल अका.न.शब्द.प्र.एक
करांशुकम् jibba फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
करुणा pity लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
करोति make - धातु.लट्.प्रपु.एक
करोति do तनु तनादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
करः tax बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कर्कटिका cucumber लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कर्कटी cucumber नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कर्कटः crab बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कर्कशः harash बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कर्कारुः pumpkin - -
कर्कोटः cucumber बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कर्णकुण्डलम् ear ring फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कर्णकुण्डलः ear ring बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कर्णगह्वरम् ear tunnel फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
कर्णधारः helmsman (who ferries a boat) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कर्णधारः boatman (who ferries a boat) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कर्णरक्षकम् scarf फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कर्णः ear बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कर्तरी scissors नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कर्तरी sessors नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कर्तव्यम् duty फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कर्ता subject (in a sentence) - -
कर्परः skull बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कर्पूरम् camphor फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कर्पूरः camphor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कर्म object (in a sentence) - -
कर्म work कर्मन् नका.न.शब्द.प्र.एक
कर्मकरी worker नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कर्मकरी maid नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कर्मकरः worker बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कर्मचारिणी employee (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कर्मचारिवर्गः staff बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कर्मचारी employee (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
कर्मरङ्गम् carambola फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कार्यकलापः programme बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कर्षणम् drawing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कर्षति pull पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
कर्षति draw (pull) पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
कलङ्कः blot बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कलङ्कः stain बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कलहः quarrel बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कला art लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कलाकारः artist बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कलायः peanut बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कलिका bud लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कलिङ्गम् watermelon फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कल्पना fiction लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कल्पना idea लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कल्पना imagination लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कल्पनारम्यः romantic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कल्पितवेशः fancy बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कल्याणम् welfare फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कल्लोलः wave (large wave) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कवचम् shell फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कवचः armour बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कवचः sheild बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कवाटम् shutter फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कविता poetry लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कविः poet कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
कवोष्णम् luke warm फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कशेरुकम् backbone फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कश्चन somebody - अव्यय
कश्चित् a (a or an) - अव्यय
कश्चित् any - अव्यय
कषा whip लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कषायः bitter बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कषायः astringent - -
कष्टकरः awkward बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कष्टम् hardship फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कष्टम् trouble फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कस्तूरी musk नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कस्य whose - सना.शब्द.ष.एक
कस्या whose - सना.शब्द.ष.एक
कक्षा class room लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कक्षा standard लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कक्षिका booth लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कक्षः arm pit बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कक्षः class room बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कक्षः cabin बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कंकालः skeleton बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कंसः bracket बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
का who (f) - -
काकः crow बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कागदम् paper फल अका.न.शब्द.प्र.एक
काङ्कणम् spine gourd फल अका.न.शब्द.प्र.एक
काचम् glass फल अका.न.शब्द.प्र.एक
काचित् a (a or an) - अव्यय
काचित् any - अव्यय
काजबम् cashew nut फल अका.न.शब्द.प्र.एक
काणः one-eyed (one eyed person) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
काण्डः trunk (tree trunk) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
काण्डः stem बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कादम्बः duck बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कामलारोगः jaundice बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कारणम् reason फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कारणम् reasoning फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कारणम् cause फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कारणेन because of फल अका.न.शब्द.तृ.एक
कारणेन due (because of) फल अका.न.शब्द.तृ.एक
कारबेल्लम् bitter gourd फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कारयानम् car फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
कारागृहम् jail फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कार्पासः cotton बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कार्यकलापः function बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कार्यकौशलम् tact फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कार्यक्रमः programme बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कार्यक्रमः schedule बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कार्यक्रमः activity बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कार्यक्रमः function बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कार्यम् action फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
कार्यम् function फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कार्यम् work फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
कार्यम् deed फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कार्यविधिः procedure कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
कार्यशाला workshop लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कार्यसमयः working hours बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कार्यसूची agenda नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कार्यहीनः idle बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कार्यक्षमता efficiency लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कार्यालयीयः official बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कार्यालयः office बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कारागृहम् prison फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कालखण्डः age (time period) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कालानुक्रमः chronology बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कालांशः period बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कालिदास kalidasa (the poet) - Poet Kalidasa.
काले timely बाल अका.पुं.शब्द.स.वहु
कालः dark (dark compexioned) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कालः era बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कालः tense बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
काव्यम् poetry फल अका.न.शब्द.प्र.एक
काश्चन somebody - अव्यय
काष्ठचूर्णम् sawdust फल अका.न.शब्द.प्र.एक
काषायवर्णः saffron - -
काष्ठम् wood फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कासारः deep pool बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कासः cough बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कांस्यम् bronze फल अका.न.शब्द.प्र.एक
किञ्चित् something - अव्यय
किङ्किणी anklet नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
किञ्चित् a (a or an) - अव्यय
किञ्चित् any - अव्यय
किञ्चित्कालम् while - विशेषणम्
किञ्चुलुकः earthworm बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
किन्तु but - अव्यय
किम् why - अव्यय
किम् what - सना.शब्द.प्र.एक
किमर्थम् why - अव्यय
किरणः beam (ray of light) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
किरणः ray बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
किरीटम् crown फल अका.न.शब्द.प्र.एक
किरीटः crown बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
किर्तीः credit मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
किंवदन्ति rumour मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नीटनाशकः pesticide बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कीटः insect बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कीर्तिः glory मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कीलः nail बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुक्कुटी hen नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कुक्कुरः dog बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुङ्मलरन्ध्रम् button hole फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कुङ्मलः button बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुचेष्टितम् mischief फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कुञ्चिका key लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कुटीरम् hut फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कुटीरम् cottage फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कुटुम्बः family बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुट्टिमम् floor फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कुठारः axe बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुण्डलिनी jalebi नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कुतूहलम् curious फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कुतः where from - -
कुत्र where - अव्यय
कुत्र where is - अव्यय
कुत्रचित् anywhere - अव्यय
कुत्रचित् somewhere - अव्यय
कुन्तलः hair बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुबिन्दः weaver (who weaves clothes) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुब्जः hunch-back बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुमारी miss नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कुम्पः handicapped by hand बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुम्भकारः potter बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुम्भकारः pottor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुरालः pottor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुरूपः ugly बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कुरेखनम् scribbling फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कुलगुरुः perceptor गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुलगुरुः family priest गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुलपतिः chancellor कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुलाधिपतिः chancellor कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुलिनः nobel बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कुलुत्थः horse gram बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कुल्या canal लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कुशलम् well (n) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कुशलिनी well (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कुशली well (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
कुष्ठरोगः leprosy बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कूजनम् chirping फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कूटनीतिः diplomacy नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कूटसङ्केतः code बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कूपी bottle नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कूपः well बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कूर्चम् brish फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कूर्च्चिका rabidi लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कूर्दनम् jump फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
कूर्परम् elbow फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कूर्परः elbow बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कूर्मः tortoise बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कूर्चः brush बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कूष्माण्डः pumpkin बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कृतम् prohibited - अव्यय
कृतज्ञता gratitude लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कृतज्ञः grateful बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कृत्यम् act (deed) फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
कृत्रिमकेशाः wig बाल अका.पुं.शब्द.प्र.वहु
कृत्रिमः artificial बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कृद्धः angry बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कृपणः miser बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कृपया please - अव्यय
कृपा favour लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कृपाणः dagger बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कृशरः mixed fried rice, khichri बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कृशरः hotch-potch, khichri बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कृशः thin बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कृशः thin बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कृषकः farmer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कृषकः cultivator बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कृषिं करोति cultivate - धातु.लट्.प्रपु.एक
कृषिः agriculture मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
कृषीबलः farmer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कृषीबलः cultivator बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कृष्णजीरकम् black cumin फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कृष्णपत्रम् carbon-paper फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कृष्णफलकम् blackboard फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कृष्णः black बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कृष्णः dark (dark compexioned) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
केकरः cock-eyed बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
केदारः field बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
केदारः paddy field बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
केन्द्रकार्याल्यः headquarters बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
केन्द्रबिन्दुः focus गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
केन्द्रम् centre (place) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
केन्द्रिकरोति focus तनु तनादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
केयूरम् armlet फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
केवलम् bare (only) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
केशकर्तनम् hair cut फल अका.न.शब्द.प्र.एक
केशरागः hair dye बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
केशविन्यासः hair style बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
केशसूची hair pin नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
केशाः hair बाल अका.पुं.शब्द.प्र.वहु
केशोरूकम् spine (vertebral column) फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
केसरम् saffron फल अका.न.शब्द.प्र.एक
केसरवर्णः saffron colour बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कैबर्तः fisher man बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कोकिलः cuckoo बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कोणः angle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कोणः corner बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कोमलः delicate बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कोमलः gentle बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कोमलः tender बाल, लता, फलम् विशेषणम्
कोलम् berry फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कोलाहलः noise बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कोलिः berry - -
कोषाध्यक्ष्यः store keeper बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कोषः pocket बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कोष्ठकम् chart फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कौटल्य kautalya - See Chanakya.
कौशलम् skill फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कौशोयम् silk फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कौस्तुभ्भः orange बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
कः who (m) - -
क्कथनम् boiling फल अका.न.शब्द.प्र.एक
कण्डूयति tickle चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
क्रमः sequence बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्रमः order (sequence) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्रमः system बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्रयणम् shopping फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्रयणम् buying फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्रयः purchase बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्रान्तिः revolution (revolt) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
क्रामति cross पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
क्रिया operation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
क्रियापदम् verb फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्रियाविशेषणम् adverb - -
क्रियशीलः active बाल, लता, फलम् विशेषणम्
क्रीडति play - धातु.लट्.प्रपु.एक
क्रीडनकम् toy फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्रीडा game लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
क्रीडा sport बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्रीडाङ्गणम् play ground फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्रीईडाचक्रम् circus फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्रीडानौका yacht लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
क्रीडापटुः athlete (m) गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्रीडापटुः athlete (f) धेनु उका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
क्रीडालुः player गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्रीतदासः slave बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्रूरता cruel लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
क्रेता buyer कर्तृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्रोधः anger बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्लेदयति drench चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
क्व where to - अव्यय
17th Sanskrit alphabet - kh as in khaki.
खगोलशास्त्रम् astronomy फल अका.न.शब्द.प्र.एक
खङ्जः lame (handicapped by leg) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खड्गः sword बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खण्डनम् chopping फल अका.न.शब्द.प्र.एक
खण्डनम् refute फल अका.न.शब्द.प्र.एक
खण्डम् piece फल अका.न.शब्द.प्र.एक
खण्डम् chip फल अका.न.शब्द.प्र.एक
खण्डम् bit फल अका.न.शब्द.प्र.एक
खण्डयति cut चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
खण्डः piece बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खण्डः bit बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खण्डः volume (like: book volume) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खण्डः slice बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खण्डः chip बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खनति dig पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
खनित्रम् spade फल अका.न.शब्द.प्र.एक
खर्जूरम् date fruit फल अका.न.शब्द.प्र.एक
खर्बः dwarf बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खलनायकः villain बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खलु sure (undoubtedly) - अव्यय
खलु undoubtedly - अव्यय
खलः evil minded person बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खलः shrewd person बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खलः tout (shrewd person) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खल्वाटः bald head बाल, लता, फलम् विशेषणम्
खातम् ditch फल अका.न.शब्द.प्र.एक
खादकः eater बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खादति eat पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
खाद्यपदार्थः dish (cooked food) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खाद्यम् eatable - सना.शब्द.प्र.एक
खाद्यसूची menu नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
खाद्यः edible - अव्यय
खिन्नः sad बाल, लता, फलम् विशेषणम्
खुल्लमाता aunt, uncle's wife लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
खेदः regret बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खेदः sadness बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खेदः dejection बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
खेलः game बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ख्यातिः reputation मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
18th Sanskrit alphabet - g as in girl.
गङ्गा ganga (river ganges) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गछत् going (while going) गछत् शतृप्रत्यय पुं शब्द - M, n,
गछति go पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
गजः elephant बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गणतन्त्रम् republic फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गणना calculation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गणवेशः uniform बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गणितम् mathematics फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गणः band (band of people) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गणः team बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गणः gang बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गणः batch बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गतिशीलः dynamic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
गतिः movement मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गद्यम् prose फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गन्डः cheek बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गन्धवर्तिका incense लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गन्धः smell बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गन्धः scent बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गभीरः deep बाल, लता, फलम् विशेषणम्
गमनम् visit फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गम्भिरः serious बाल, लता, फलम् विशेषणम्
गरुडः eagle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गर्जनम् roaring फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गर्तः pit बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गर्दभः donkey बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गर्भपातः abortion बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गर्भवती pregnant नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गर्भाशयः uterus बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गर्भाशयः womb बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गर्वितः proud बाल, लता, फलम् विशेषणम्
गलन्तिका kettle लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गाजरम् carrot फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गाथागीतम् ballad फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गाधः shallow बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गानम् singing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गायनम् singing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गार्हम् house hold फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गिलनम् swallow फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गुच्छः set बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गुछः bunch बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गुडधाना pop corn लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गुडः jaggery बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गुडः molasses बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
अगुणधर्मः property (attribute) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गुणनकोष्टकम् multiplication table फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गुणनम् multiplication फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गुणस्तरः quality (quality of something)
गुणः merit बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गुणः character बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गुणः quality बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गुणः virtue बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गुदम् anus फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गुप्तचरः spy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
गुरुः teacher गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
गुरुजनः elderly person बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गुरुत्वम् gravity (seriousness) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गुरुत्वम् seriousness फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गुरुत्वाकर्षणशक्तिः gravitional force मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गुरुत्वाकर्षणशक्तिः gravity (gravitional force) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गुरुः percepter गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
गुल्फः ankle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गुल्मः bush बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गुहा cave लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गृध्रः vulture बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गृहकार्यम् domestic work फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गृहजः domestic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
गृहनामः house name बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गृहपाठः home work बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गृहम् house फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गृहम् home फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गृहसङ्ख्या door number लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गृहसङ्ख्या house number लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गृहिणी house wife नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गृहिणी house wifw नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गॄह्णति take - धातु.लट्.प्रपु.एक
गॄह्णति hold - धातु.लट्.प्रपु.एक
गोणी sack नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गोधूमः wheat बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गोपयति hide चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
गोपालः milkman बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गोलवर्षणम् firing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गोलिका bullet लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गोलिकास्त्रम् gun फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गोवत्सः calf बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गोष्ठीवृतम् minute फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गौणः subordinate बाल, लता, फलम् विशेषणम्
गौरवम् admiration फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
गौरवम् dignity फल अका.न.शब्द.प्र.एक
गौरी fair (f) (fair complexioned) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
गौरः fair (m)(fair complexioned) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
गौः cow गो ओका.पुं.शब्द.प्र.एक
ग्रथनम् knitting फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
ग्रन्थसूची bibliography नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ग्रन्थालयः library बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ग्रन्थालयः library बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ग्रन्थिः joint - -
ग्रन्थिः knot कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
ग्रन्थः book बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ग्रन्थः scripture बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ग्रहणम् grasping फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ग्रहणम् assumption - पुं.शब्द.प्र.एक
ग्रहणम् catch फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ग्रहणम् eclipse फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ग्रहः planet बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ग्रामणी village head - -
ग्रामः village बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ग्राहकशुल्कम् subscription फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ग्राहकः buyer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ग्राहकः customer (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ग्राहकः client बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ग्राहिका client - न.शब्द.प्र.एक
ग्राहिका customer (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ग्रीवा neck लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ग्रीष्मकालः summer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ग्रैवेयम् collar फल अका.न.शब्द.प्र.एक
19th Sanskrit alphabet - gh as in aghast.
घटकः ingredient बाल, लता, फलम् विशेषणम्
घटकः unit (one part) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
घटना event लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
घटना incident लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
घटी clock नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
घटी watch नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
घटः pot बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
घट्टनम् crash फल अका.न.शब्द.प्र.एक
घट्टः block (in address) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
घट्टः phase बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
घण्टा hour लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
घण्टा bell लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
घनाकारः cube बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
घनिष्ठता rapport लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
घनीभवति freezing पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
घनः thick बाल, लता, फलम् विशेषणम्
घनः solid बाल, लता, फलम् विशेषणम्
घर्घरायते snore लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
घर्षति rub पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
घर्षति grate पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
घुटिका ankle लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
घृणा disgust लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
घृतम् ghee फल अका.न.शब्द.प्र.एक
घॄष्टदधि butter milk वारि इका.न.शब्द.प्र.एक
घोषणा slogan लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
घ्राणः nose बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
20th Sanskrit alphabet - n as in monkey,
21st Sanskrit alphabet - c as in chum.
and - अव्यय
also (and) - अव्यय
चक्रम् wheel फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चक्रवातः cyclone बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चक्रिका disc लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चङ्क्रमणं करोति crawl - धातु.लट्.प्रपु.एक
चञ्चुः beak मति शब्द.प्र.एक
चटका sparrow लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चण्डवातः storm बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चतुरङ्गम् chess फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चतुरः clever बाल, लता, फलम् विशेषणम्
चतुर्थांशः quarter बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चतुष्पथः circle (junction of roads) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चन्दनम् sandalwood फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चन्द्रः moon बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चपेटिका slap लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चपेटी slap नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चबकः glass बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चबकः cup बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चमत्कारः miracle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चमसः spoon बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चयनम् picking फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चयनम् selection फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चयनं करोति choose - धातु.लट्.प्रपु.एक
चरितम् career लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चरितम् biography फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चर्बणकम chewing gum फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चर्म skin - -
चर्म skin कर्मन् नका.न.शब्द.प्र.एक
leather कर्मन् नका.न.शब्द.प्र.एक
चर्म hide skin कर्मन् नका.न.शब्द.प्र.एक
चर्मकारः cobbler बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चर्मकारः leather smith (who works on skin /hide) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चर्मपट्टिका strap लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चर्मपट्टः strap बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चर्वति chew पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
चलच्चित्रम् cinema फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चलच्चित्रम् movie फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चलति walk पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
चलति move पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
चषकाधानी saucer नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
संस्कृतिः culture मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चाकलेहः chocolate बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चाटुकारः flatterer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चाटुवचनम् flattery फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चाणक्य chanakya - The composer of Artha Shastra and founder of Mauryan empire.
चारित्र्यम् character फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चारुः elegant - विशेषणम्
चालनम् riding फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चालनी sieve नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चालयति drive चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
चिकित्सकः doctor (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चिकित्सकः physician (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चिकित्सा treatment लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चिकित्सालयः clinic बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चिकित्सालयः hospital बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चिकित्सां करोति treat - धातु.लट्.प्रपु.एक
चिकित्सिका doctor (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चिकित्सिका physician (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चिक्रोडः squirrel बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चिता pyre लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चित्रकटः carpet बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चित्रकर्म painting कर्मन् नका.न.शब्द.प्र.एक
चित्रकारः painter बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चित्रग्राहिणी camera नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चित्रनिरूपणम् illustration फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चित्रपतङ्गः butterfly बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चित्रम् picture फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
चित्रमन्दिरम् cinema hall फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
चित्रमुद्रिका video casette लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चित्रलेखनम् drawing (picture) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चित्रवेष्टिः lungi - -
चित्रोष्ट्रः giraffe बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चिनोति pick - धातु.लट्.प्रपु.एक
चिन्तनम् thinking फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चिन्ता worry लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चिन्ता care लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चिपिटकम् beaten rice फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चिबुकम् chin फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
चिरकालिकः everlasting बाल, लता, फलम् विशेषणम्
चिराद् rare - अव्यय
चिह्नम् impression फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चिह्नम् sign फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चीत्कारः yell बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चुम्बकः magnet बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चुम्बनम् kiss फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
चुल्लिका stove लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
चूर्णम् powder फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
चूषति sucking पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
चेत् if - अव्यय
चेष्टालुः naughty - विशेषणम्
चोरयति steal चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
चोरः burglar बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चोरः thief बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चोलः blouse बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चोषणकम् chewing gum फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चोषः sip बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
चौर्यम् robbery फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चौर्यम् stealing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
चलनम् walking फल अका.न.शब्द.प्र.एक
22nd Sanskrit alphabet - ch as in Churchihill.
छत्रकः mushroom बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
छत्रम् umbrella फल अका.न.शब्द.प्र.एक
छदः ceiling बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
छद्ममुखम् mask फल अका.न.शब्द.प्र.एक
छद्मवेशः disguise बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
छात्रवृत्तिः scholarship मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
छात्रा pupil (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
छात्रः pupil (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
छाया shadow लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
छाया shade लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
छायाकृतिः photocopy मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
छायाकृतिः xerox मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
छायाचित्रम् photograph फल अका.न.शब्द.प्र.एक
छिद्रम् hole फल अका.न.शब्द.प्र.एक
छिन्नकम् cheese फल अका.न.शब्द.प्र.एक
छिनं करोति tear - धातु.लट्.प्रपु.एक
छुरिका knife लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
छेदः crack बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
23rd Sanskrit alphabet - j as in jump.
जगत् world - न.शब्द.प्र.एक
जङ्गमदूरवाणी mobile phone नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जटिलः complicated बाल, लता, फलम् विशेषणम्
जडः deaf बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
जडः numb बाल, लता, फलम् विशेषणम्
गण्डूषः gargle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
जतुका bat (animal) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जनगणना census लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जनपदः district बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
जनसङ्ख्या population लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जनसमूहः mob बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
जनाः public बाल अका.पुं.शब्द.प्र.वहु
जनाः people बाल अका.पुं.शब्द.प्र.वहु
जनः person बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
जन्म birth कर्मन् नका.न.शब्द.प्र.एक
जन्मदिनम् birthday फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जन्मपत्रिका horoscope लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जम्बीरम् lemon फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जयति win पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
जलकूपी water bottle नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जलनिरोधकः waterproof बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
जलनिरोधनम् waterproofing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जलनिर्गमः canal बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
जलनिर्गमः drainage बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
जलप्रपातः waterfall बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
जलबन्धः dam बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
जलम् water फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
जलयन्त्रम् pump फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जलयात्रा voyage लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जलयानम् vessel (boat) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जलाशयः pond बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
जलीयः aquatic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
जल्पनम् gossip फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जवनिका screen लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जवनिका curtain लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जवनिका curtain लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जंघपिन्डम् thigh फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
जागरणम् waking फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जागरुकः awake बाल, लता, फलम् विशेषणम्
जाग्रतः awake बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
जातिः species मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जातिः caste मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जातिः breed मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जानाति know दा जुहोत्यदि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
जानाति learn - धातु.लट्.प्रपु.एक
जानु knee मधु उका.न.शब्द.प्र.एक
जानुग्रन्थिः knee joint - -
जानुचक्रम् knee disc फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
जामाता son-in-law (daughter’s husband) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जामातृ son-in-law (daughter’s husband) - -
जालम् trap फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जालम् mesh फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जालम् net फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जालः web बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
जिघ्रति smell पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
जिह्वा tongue लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जीप्यानम् jeep फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
जीरकम् cumin seed फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जीर्णं भवति wear (worn out) - धातु.लट्.प्रपु.एक
जीवति live पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
जीवनम् life फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जीवशास्त्रम् biology फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जीवसत्त्वम् vitamin फल अका.न.शब्द.प्र.एक
जीवाणुः bacteria गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
जीविका employment लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
जीवितः alive बाल, लता, फलम् विशेषणम्
जृम्भुणम् yawn फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
जृम्भणम् yawn फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
जेता winner कर्तृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
ज्येष्ठा elder (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ज्येष्ठः elder (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ज्येष्ठः senior बाल, लता, फलम् विशेषणम्
ज्योतिर्बिद् astrologer - -
ज्योतिषशास्त्रम् astrology फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ज्वरः fever बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ज्वलनशीलः inflammable बाल, लता, फलम् विशेषणम्
ज्वालकम् lighter फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ज्वाला flame लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ज्वालामुखी volcano नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
24th Sanskrit alphabet - jh as pronounced in jjjjhah.
झटिति immediate - अव्यय
25th Sanskrit alphabet - n as in sinje.
26th Sanskrit alphabet - t as in term.
टङ्कशाला mint लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
टिप्पणी note (remark) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
टिप्पणी remark नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
टिप्पणीपुस्तिका note book लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
टीका comment लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
27th Sanskrit alphabet - th as in putting.
28th Sanskrit alphabet - d as in double.
29th Sanskrit alphabet - dh as in adhere.
30th Sanskrit alphabet - n as in hunting.
31st Sanskrit alphabet - t as in path.
तक्रम् butter milk फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तज्ज्ञा resource person लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तज्ज्ञः resource person बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तटम् beach (n) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तटस्थः aloof (reserved) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
तटस्थः neutral बाल, लता, फलम् विशेषणम्
तटी beach (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तटः beach (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तटः shore बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तटः bank (shore) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तडागः pond बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तडित् lightening सरित् तका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तण्डुलम् boiled rice फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तण्डुलाः rice grain बाल अका.पुं.शब्द.प्र.वहु
तत् that - सना.शब्द.प्र.एक
ततः after (after that) - अव्यय
तत्कालः instant बाल, लता, फलम् विशेषणम्
तत्र there - अव्यय
तत्वज्ञानम् philosophy फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तत्स्थाने instead - सना.शब्द.प्र.एक
तथा and - अव्यय
तथा such - अव्यय
तथा similarly - अव्यय
तथापि yet - अव्यय
तथापि still (yet) - अव्यय
तदर्थः adhoc विशेषणम्
तदा thenever - अव्यय - ind. (always used with यदा)
तदा then - अव्यय
तनुगात्री slim नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तनुगात्रः slim बाल, लता, फलम् विशेषणम्
तनूकरणम् dilution फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तन्तुजालम् cpbweb फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तन्तुनाभः spider - पुं.शब्द.प्र.एक
तन्तुवायः weaver बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तन्तुवायः weaver (who weaves clothes) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तन्तुः yarn गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
तन्त्रांशः software बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तन्त्रीवार्ता telegraphic message लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तन्त्रीवार्ता telegram लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तन्त्रीः cable नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तन्त्रीः wire नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तपस्या penance लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तपः आचरति penance - धातु.लट्.प्रपु.एक
तमाखुः tobacco गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
तरङ्गः wave बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तरङ्गः tide बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तरणम् swimming फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तरति cross पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
तरुणी young (F) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तरुणः young (M) वल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तर्कशास्त्रम् logic फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तर्कसङ्गतः rational बाल, लता, फलम् विशेषणम्
तर्कः reasoning बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तर्जनी forefinger नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तर्जयति scold चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
तर्ज्जनी index finger नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तर्हि then (like: if so then) - अव्यय
तलः surface बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तल्लीनः engrossed बाल, लता, फलम् विशेषणम्
तव your युस्मद् -
तस्य his तद् दका.पुं.शब्द.ष.एक
तस्याः her तद् दका.स्त्री.शब्द.ष.एक
तक्षकः carpenter बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तक्षणं करोति peel - धातु.लट्.प्रपु.एक
तक्षति carve पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
ताटकः ear ring बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ताटकः ear studs बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ताडनी bat (cricket bat) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ताडयति hit चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
ताडयति knock (hitting) चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
ताडयति beat चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
तात्पर्यम् sense फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तानि they - न.शब्द.प्र.वहु
तापमानम् temperature फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तापमापकः thermometer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तापसी ascetic (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तापसः ascetic (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ताम्बुलः betel leaf बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ताम्रम् copper फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तारकः saviour (who saves) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तारप्रेषः telegraph बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तारुण्यपिटकः pimple बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तारुण्यम् youth फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
तालः palm बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तालः lock बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तालः rhythm बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तावत् till that - अव्यय - ind. (always used with यावत्)
ताः they - स्त्री.शब्द.प्र.वहु
तिक्तः bitter बाल, लता, फलम् विशेषणम्
तिन्त्रिणी tamarind नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तिमिङ्गिलः whale बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तिर्यक् slant - अव्यय
तिलकम् chandan on forehead फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
तिलकम् mark on forehead फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
तिलकम् bindi फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
तिलः sesame बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तिव्रः keen बाल, लता, फलम् विशेषणम्
तिष्ठति stand पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
तीरम् bank (shore) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तीरम् shore फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तिव्रः intensive बाल, लता, फलम् विशेषणम्
तीव्रः severe बाल, लता, फलम् विशेषणम्
तीव्रः acute बाल, लता, फलम् विशेषणम्
तीक्ष्णम् sharp फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तु but - अव्यय
तुन्दिलः obese (fat person) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तुलना comparision लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तुला scale लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तुला balance (measurement balance) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तुषारः apray बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तूष्णीम् quiet - अव्यय
तृणम् straw फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तृणम् grass फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तृप्तिः contentment मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तृप्तिः satisfaction मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
तृषार्तः thirsty बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ते they - पुं.शब्द.प्र.वहु
तेमनम् curry, vegetable curry फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तैलकारः oil expeller (who expels oil) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तैलपः cockroach बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तैलम् oil फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तैलिकः oil expeller (who expels oil) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तोयान्नम् rice water, rice soup फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तोरणम् arch फल अका.न.शब्द.प्र.एक
तोरणः arch बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
तोलनम् weighing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
त्यजति quit पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
त्यजति leave पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
त्यजति abandon पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
त्यागपत्रम् resignation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
त्यागः sacrifice बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
त्रपुस्कारः black smith (craftsman who works on tin) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
त्रपुः tin - न.शब्द.प्र.एक
त्रिकोणः triangle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
त्रिचक्रिका autorickshaw लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
त्रिधा three types - अव्यय
त्रैमासिकम् quarterly फल अका.न.शब्द.प्र.एक
त्वचावर्णः complexion बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
त्वम् you युस्मद् -
त्वरा haste लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
त्वरा hurry लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
त्वरितम् urgent - अव्यय
32nd Sanskrit alphabet - th as in third.
33rd Sanskrit alphabet - da as in that.
दण्डगोलः cylinder बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दण्डदीपः tube light बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दण्डम् punishment फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दण्डः punishment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दण्डः rod बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दण्डः stick बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दण्डः fine (penality) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दता giver दातृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
दत्तकस्वीकारः adoption (adopting a child etc) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ददाति give दा जुहोत्यदि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
दधि curd दधि इका.न.शब्द.प्र.एक
दन्तपाली gum (root of tooth) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दन्तमूलम् gum (root of tooth) फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
दन्तः tooth बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दमनम् oppression फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दयालुः kind गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
दराकुलः fearful person बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दर्पणः mirror बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दर्वी spoon नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दर्शनीयः spectacular बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दर्शनीयः smart बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दर्शयति show चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
दलम् party फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दलम् petal फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दक्षिणतः right (on right side) - अव्यय
दक्षिणतः right - अव्यय
दक्षिणधुवीयः antarctic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दक्षिणा south लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दक्षिणः right बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दंशः bite बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दानम् donation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दानशीलता charity लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दायित्वम् charge (responsibility) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दायित्वम् responsibility फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दायः inheritence बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दारुचिनी cinnamon नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दासी slave (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दासः slave (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दाहः burn बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दिक् direction दिश् शका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दिनदर्शिका calendar लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दिनम् day फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दिनाङ्कः date बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दिवङ्गतः late बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दिवा day (day time) - अव्यय
दिव्यः divine बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दीपः lamp बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दीप्तिः lustre मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दीप्यते shine लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
दीर्घकालिकः chronic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दीर्घपीठम् bench फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दीर्घः long बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दुग्धछिन्नकम् milk cheese फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दुग्धछिन्नकम् posset फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दुग्धम् milk फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दुग्धशाला dairy लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दुराचारः vice बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दुरुपयोगः abuse बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दुर्गम् fort फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दुर्गः fort बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दुर्घटना accident लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दुर्दैवी unfortunate नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दुर्बलः weak बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दुर्भिक्षम् famine फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दुर्वाच्यः illegible बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दुष्टः wicked बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दुःखम् sorrow फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दुःखम् suffering फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दुःखम् grief फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दुःखम् misery फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दुःखान्तः tragedy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दुःसाहसम् rash (daring deed) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दूतावासः embassy बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दूरता distance लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दूरदर्शनम् television फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
दूरध्वनिः telephone मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दूरनियन्त्रकम् remote control फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दूरभाषः telephone बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दूरम् off - अव्यय
दूरवर्तिनी remote (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दूरवर्ती remote (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
दूरवाणी telephone नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दूरे off - अव्यय
दूरे away बाल अका.पुं.शब्द.स.एक
दूरः far बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दूःखम् distress फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दॄढग्रहणम् grip फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दृढिकरोति fix तनु तनादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
दृढीकरणम् confirmation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दृढः stiff बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दॄढः firm (strong) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दृढः tight बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दृश्यम् show फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दृश्यम् scene - विशेषणम्
दृश्यः view बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दृश्यः visual बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दृष्टिपातः glimpse बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दृष्टिक्षेपः look बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दृष्टिः view (point of view, attitude) कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
दृष्टिः vision मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दृष्टिः eyesight मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दृष्टिः sight मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
देयकम् bill फल अका.न.शब्द.प्र.एक
देयः due (like: due to be paid) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
देवता deity कर्तृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
देवदूतः prophet बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
देवरः brother-in-law, husband's brother बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
देवालयः temple बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
देवः god बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
देशभक्तिः patriotism मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
देशीयः inland बाल, लता, फलम् विशेषणम्
देशः country बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
देहम् body फल अका.न.शब्द.प्र.एक
देहः body बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धेनुः cow धेनु उका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दैनन्दिनक्रमः routine बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दैनिकः daily बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दैर्घ्यम् length फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दोला swing लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दोषपूर्णः wrong बाल, लता, फलम् विशेषणम्
दोषस्वीकारः confess बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दोषः blame बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दोषः mistake बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दोषः fault बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दोषः defect बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
दौत्यम् diplomacy फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दौर्भाग्यम् misfortune फल अका.न.शब्द.प्र.एक
दौर्भाग्यवशात् unfortunately बाल अका.पुं.शब्द.प.एक
दौहित्री grand daughter, daughter's daughter नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
दौहित्रः grand son, daughter's son बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
द्रव्यम् matter फल अका.न.शब्द.प्र.एक
द्युतिः flash मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
द्यूतम् gambling फल अका.न.शब्द.प्र.एक
द्यूतासक्तः gambler (addict in gambling) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
द्रवीभवति melt पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
द्रवः liquid बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
द्रव्यम् stuff फल अका.न.शब्द.प्र.एक
द्रव्यम् liquid फल अका.न.शब्द.प्र.एक
द्राक् quick - अव्यय
द्राक्षाफलम् grape फल अका.न.शब्द.प्र.एक
द्रुतगामिनी fast (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
द्रुतगामी fast (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
द्रुतम् quick फल अका.न.शब्द.प्र.एक
द्रुतः express (fast) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
द्रोणी bucket नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
द्रोहः rebellion बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
द्वन्द्वम् dilemma फल अका.न.शब्द.प्र.एक
द्वन्द्वयुद्धम् duel फल अका.न.शब्द.प्र.एक
द्वादशकम् dozen फल अका.न.शब्द.प्र.एक
द्वारम् gate फल अका.न.शब्द.प्र.एक
द्वारम् door फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
द्वारेशब्दः knock (knock on the door) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
द्विचक्रिका bicycle लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
द्वितीयः second बाल, लता, फलम् विशेषणम्
द्विदलम् pulses (cooked pulses food) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
द्विधा doubt - अव्यय
द्विनेत्री binoculars नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
द्विवचन dual - -
द्वीपम् island फल अका.न.शब्द.प्र.एक
द्वीपः island बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
34th Sanskrit alphabet - dh pronounced with a deep expiration.
धनपत्रम् note (currency) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
धनपत्रम् currency note फल अका.न.शब्द.प्र.एक
धनफलम् volume फल अका.न.शब्द.प्र.एक
धनम् money फल अका.न.शब्द.प्र.एक
धनस्यूतः purse बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धनादेशपुस्तिका cheque book लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
धनादेशः cheque (bank cheque) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धनादेशः money order बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धनिकः rich बाल, लता, फलम् विशेषणम्
धनुर्धरः archer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धनुर्विद्या archery लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
धनुः bow गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
धनः lump बाल, लता, फलम् विशेषणम्
धनः mass बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धन्यवादः thanks बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धातु verb - -
धातुसामग्री hardware नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
धातुः metal गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
धात्री nurse नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
धात्री midwife (nurse) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
धान्यम् grain फल अका.न.शब्द.प्र.एक
धान्याकम् coriander फल अका.न.शब्द.प्र.एक
धान्यापणिकः grosser बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धारकः bearer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धारणं करोति contain - धातु.लट्.प्रपु.एक
धारयति wear चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
धारावाहिकः serial बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धारा edge लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
धारा current (of river) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
धारा blade लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
धाराप्रवाहिता fluency लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
धार्मिकविधिः rite कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
धावति run पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
धिक् shame (like: shame on you) - अव्यय
धीबरः fisher man बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धीरः brave बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धूमपानम् smoking फल अका.न.शब्द.प्र.एक
धूमलः old fashioned बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धूमः smoke बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धूम्रः grey - -
धूर्तः cunning बाल, लता, फलम् विशेषणम्
धूलिः dust मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
धूसरः grey बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
धैर्यम् daring नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
धैर्यम् courage फल अका.न.शब्द.प्र.एक
धैर्यशीलः daring बाल, लता, फलम् विशेषणम्
धौतान्नम् watered rice फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ध्यानम् attention फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ध्यानम् meditation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ध्यानम् note (attention) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ध्येयम् goal फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ध्वजः flag बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ध्वनिमुद्रिका audio cassette लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ध्वनिमुद्रिका audio tape लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ध्वनिस्तरः volume बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ध्वनिः tone कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
ध्वनिमुद्रकम् tape recorder फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
35th Sanskrit alphabet - n as in nut.
no - अव्यय
न यावत् unless बाल, लता, फलम् विशेषणम्
न हि not - अव्यय
not - अव्यय
न किमपि nothing - अव्यय
नकारात्मकः negative बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नक्तम् night - अव्यय
नखकृन्तनी nail cutter नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नखम् nail फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नखरागः nail polish बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नखरागः nail enamle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नगण्यः insignificant बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नगरम् town फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
नगरम् city फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
नगरयानम् city bus फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
नग्नः naked बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नटिका coconut लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नटी actress नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नटः actor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नटः stage artist बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नटः dramatist बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नदी river नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ननान्दा sister-in-law, husband's sister लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ननान्दृपतिः brother-in-law (husband’s sister’s husband) - -
नपुंसकलिङ्ग nuter - -
नप्ता grand son, son's son लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नबबधूः daughter-in-law (newly wed) वधू ऊका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नमति bow (to bow) पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
नमति bend पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
नमयति bend चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
नम्रता modesty लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नम्रः humble बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नरकः hell बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नर्त्तकः dancer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नर्त्तकः dramatist बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नलकारः plumber बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नलिका pipe लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नवनीतम् butter फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नवः new बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नव्यता fashion लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नश्यति lose पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
नष्टः lost बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नागदन्तः peg बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नागरिकः citizen बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नागरिणी urban (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नागरी urban (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
नागरीयः urban बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नागः cobra बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नाटकम् drama फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नाट्यमन्दिरम् theatre फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नाडी nerve नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नाडी vain नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नाडी pulse नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नाणकम् coin फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नापितः barber बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नाबिकः boatman (who ferries a boat) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नाबिकः helmsman (who ferries a boat) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नाभिः navy मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नाम name - न.शब्द.प्र.एक
नाम noun - न.शब्द.प्र.एक
नामनिर्देशः nomination बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नाममात्रम् nominal फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नायकः hero बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नायकः captain बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नायिका heroin लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नारङ्गफलम् orange फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नारायणभट्ट narayanabhatta - The composer of Hitopadesha.
नारायणभट्ट narayana bhatta - The composer of Hitopadesha.
नारिकेलः coconut बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नालिका tube लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नालः tap बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नालः tube बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नाविकः sailor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नाशयति spoil चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
नाशयति ruin चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
नाशः demolition बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नासापुटः nasal lobe बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नासाभरणम् nose ring फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
नासाभरणम् nose stud फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
नासिका nose लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नास्तिकता atheism लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नास्तिकः atheist लता स्त्री.शब्द.प्र.एक
निकषा near - अव्यय
निकषः criterion बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निकृष्टतमः worst बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निगमः corporation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निचोलः long skirt बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नितम्बः buttocks बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नितम्बः hip बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नितराम् absoultely (like: absolutely necessary) - अव्यय
नितान्तम् quite फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नितान्तम् extremely फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निदर्शः pattern बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निदेशकः director (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निदेशिका director (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निद्रा sleep लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निद्रालुः sleepy - विशेषणम्
निधानिका rack लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निधानिका shelf लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निधिः fund कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
निधिः tresure कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
निन्दति blame पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
निन्दति scold पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
निन्दा abuse लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बिन्दुः point गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
निबन्धः essay बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निबन्धः composition बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निमज्जति drown पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
निमज्जति sink पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
निमज्जयति soak चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
निमज्जयति sink चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
निमन्त्रणम् invitation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निमित्तम् sake - अव्यय
निमेषः minute बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निमेषः wink बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निम्नः down बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निम्बुकम् lime फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निम्बुकम् lemon फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नियतांशः quota बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नियतः regular बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नियन्त्रणम् check (to control) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नियन्त्रणम् control फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नियुक्तिः appointment मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निरन्तरता continuity लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निरर्थकः nonsense बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निरसनम् cancel फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निराकरणम् rejection फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निराशा disappointment लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निरोधः prevention बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्गच्छति get out पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
निर्झरी stream नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निर्णयति fix (decide) चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
निर्णयः decision बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्णयः judgement बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्णयः settlement बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्णयः resolution बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्णायकः crucial बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निर्णायकः umpire बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्णायिका crucial लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निर्दिशति direct पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
निर्देशकः director (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्देशिका director (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निर्देशः prescription बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्देशः reference बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्धनः poor बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निर्बन्धः restriction बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्विघ्नम् smoothly फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निर्भीकः bold बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निर्मलीकरणम् sanitation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निर्माणम् building (construction) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निर्माणम् construction (building) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निर्माता producer (m) कर्तृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्मात्री producer (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निर्मूलनम् abolition फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
निर्यतः export बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्लज्जः shameless बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्लेखनम् scrape फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निर्लेखनी scraper नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निर्वचनम् interpretation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निर्वणम् conduct (drive) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निर्वाचनम् election फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निर्वातशोधकः vaccume cleaner बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निर्वातः vaccume बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निर्वापयति extinguish चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
निर्वासितः refugee बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निवारयति eliminate चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
निवासः residence बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निवृत्तिवेतनम् pension फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निवेदनम् reporting फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निवेदनम् statement फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निश्चलता freezing लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निश्चलः still बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निश्चितः sure बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निश्चितः definite बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निश्चिनोति decide श्रु स्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
निष्कपटता innocence लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निष्कपटः honest बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निष्कपटः sincere बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निष्ठावती loyal नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निष्ठावान् loyal - विशेषणम्
निष्ठीवनम् spitting फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निष्पापः innocent बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निष्पीडनं करोति crush - धातु.लट्.प्रपु.एक
निष्पीडयति squeez चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
हिंस्रः wild बाल, लता, फलम् विशेषणम्
निःशब्दः silent - अव्यय
निःशुल्कम् free - विशेषणम्
निःश्रेणिः ladder मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
निःश्वसनम् exhaling फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निःश्वासः sigh बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
निःसंज्ञः unconscious बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नीचै low - अव्यय
नीचैः whisper (speak slowly) - अव्यय
नीचः low बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नीचः mean बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नीडः nest बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नीतिशास्त्रम् ethics फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नीरसः boring बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नीलगिरिः eucalyptus कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
नीललोहितः purple - -
नीलः blue बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नुदति push पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
नूतनः new बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नूतनः fresh बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नूनम् sure - अव्यय
नूनम् indeed - अव्यय
नूनम् undoubtedly - अव्यय
नूपुरम् anklet फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नृत्यम् dance फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नृत्यरूपकम् ballet फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नृपः king बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नेता leader (m) पितृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
नेतृत्वं करोति lead - धातु.लट्.प्रपु.एक
नेत्रपटलम् cataract फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नेत्रम् eye फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
नेमिः tyre मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नैतिकः moral बाल, लता, फलम् विशेषणम्
नैमित्तिकः casual - न.शब्द.प्र.एक
नो no - अव्यय
नोचेत् otherwise - अव्यय
नोदयति press चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
नौका boat लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नौका ferry-boat लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
नौकाश्रयः harbour बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नौचालनम् sail फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नौसेना navel लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
न्यायाधीशः judge वल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
न्यायालयः court (of law) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
न्यायालयः bar (court of law) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
न्यायः justice (judgement) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
न्यासः trust बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
न्यूनतमः minimum बाल, लता, फलम् विशेषणम्
न्यूनतमः least बाल, लता, फलम् विशेषणम्
न्यूनता want (need) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
न्यूनता deficiency लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
न्यूनम् minus फल अका.न.शब्द.प्र.एक
न्यूनीकरणम् rebate फल अका.न.शब्द.प्र.एक
न्यूनीकरणम् discount फल अका.न.शब्द.प्र.एक
न्यूनीकरणम् reduction फल अका.न.शब्द.प्र.एक
न्यूनः less बाल, लता, फलम् विशेषणम्
न्यूनः inferior बाल, लता, फलम् विशेषणम्
36th Sanskrit alphabet - p as in punish.
पक्कः ripe बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पक्वकेशः grey hair बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पङ्कः mud, mire बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पङ्क्तिः row मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पङ्क्तिः range मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पङ्क्तिः queue मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पङ्क्तिः line (queue) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पङ्गुः lame - विशेषणम्
पङ्जरास्थि rib - -
पचति cook पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
पचनम् digestion फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पञ्जरम् cage फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पञ्जरः cage बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पञ्जीकरणम् registration फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पटमण्डपः tent बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पटलम् film (coating) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पटलः screen बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पट्टिका bandage लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पट्टः band (like: red band) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पठति read पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
पठनम् recitation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पठनम् study फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पणः stake बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पणः bet बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पण्डिता learned person (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पण्डिता learned लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पण्डितः wise बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पण्डितः learned person (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पण्डितः scholar बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पण्डितः learned बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पतति drop (fall down) पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
पतति fall पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
पतनम् collapsing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पतनम् fall फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पतिः husband पति इका.पुं.शब्द.प्र.एक
पतिः master पति इका.पुं.शब्द.प्र.एक
पत्नी wife नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पत्रकम् handbill फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पत्रप्रेषणम् post (like: sending letter) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पत्रभारः paperweight बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पत्रम् leaf फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पत्रम् mail फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पत्रम् letter फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पत्रम् card फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पत्रवितारकः post man बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पत्रव्यवस्था mail (letter) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पत्रसङ्केतः address बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पत्राचारः correspondence बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पत्रालयः post office बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पत्रिका magazine लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पत्रिका journal लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पथञ्चलनम् march past फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पथिकावासः motel बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पथिकः pedestrian बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पथिकः walker बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पदकम् badge फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पदकम् medal फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पदचारिणी pedestrian (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पदचारी pedestrian (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
पदचिह्नम् track (foot print) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पदच्युतिः dismissal (like: dismissed from job) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पदन्यासः foot-step बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पदम् post (like: official position) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पदम् step फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पदम् word फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पदविका diploma लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पदातिकः infantry (land soldier) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पदातिः infantry (land soldier) कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
पदोन्नतिः promotion मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पद्धतिः method मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पद्धतिः system मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पद्यम् verse फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पनसः jack fruit बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पन्चतन्त्रम् panchatantra - A 200 BC collection of moral animal stories in five volumes.
पन्थाः walker पथिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
पयोहिमम् ice-cream फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पयः milk पयस् सका.न.शब्द.प्र.एक
परन्तु but - अव्यय
परम् but - अव्यय
परामर्शदाता counsellor (m) कर्तृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
परमाणवीयः atomic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
परमाणुः atom गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
परम्परा tradition - अव्यय
परम्परा convention लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
परम्परा generation (convention) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
परम्परा heritage लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
परश्वः day after tomorrow - अव्यय
परस्परक्रिया interaction लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
परस्परम् mutual - अव्यय
परस्परम् each other - अव्यय
परह्यः day before yesterday - अव्यय
पराजयते lose (defeat) - धातु.लट्.प्रपु.एक
पराजयः defeat बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परामर्शदात्री counsellor (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
परामर्शः advice बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परावर्तनम् reflection फल अका.न.शब्द.प्र.एक
परिगणनम् estimation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
परिचयपत्रम् identity card फल अका.न.शब्द.प्र.एक
परिचयपत्रम् visiting card फल अका.न.शब्द.प्र.एक
परिचयः acquaintance बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिचयः introduction बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिचर्चा debate लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
परिचितः familiar बाल, लता, फलम् विशेषणम्
परिचितः acquaintance बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिणामः consequence बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिणामः fruit (consequence) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिणामः result बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिणामः effect (result of something) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परितः surround - अव्यय
परितः around (around something) - अव्यय
परित्यागः renunciation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिभाषा definition लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
परिभ्रमणम् revolution (rotation)
परिमाणम् quantity फल अका.न.शब्द.प्र.एक
परिमाणम् amount (quantity) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
परिवर्तनम् conversion फल अका.न.शब्द.प्र.एक
परिवर्तनम् change फल अका.न.शब्द.प्र.एक
परिवर्तनम् alteration फल अका.न.शब्द.प्र.एक
परिवर्तनम् reformation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
परिवर्धनम् enlargement फल अका.न.शब्द.प्र.एक
परिवहनम् transportation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
परिवारः family बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिवीक्षा probation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
परिवेषयति serve चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
परिष्कृतः refined बाल, लता, फलम् विशेषणम्
परिष्कारः clean बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिष्कारः polish बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिष्कारः finish (clean) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिसरः atmosphere बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिसरः surroundings बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिसरः environment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिस्थितिः circumstance मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
परिस्थितिः situation मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
परिहारः avoidance बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिहारः liberation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परिहासः fun बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परीवर्तः change (change of money) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
परीक्षणम् check (to test) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
परीक्षा test लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
परुत् laet year - अव्यय
परोक्षः indirect बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पर्पटम् papad फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पर्यटकः tourist बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पर्यटनम् tour फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पर्याप्तः enough बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पर्याप्तः sufficient बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पर्याप्तः ample बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पर्यायशब्दः synonym बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पर्यायः substitute बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पर्यायः turn (like: my turn, your turn etc.,) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पर्यायः alternative बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पर्यावरणम् environment फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पर्युषितान्नम् fermented rice फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पर्युषितान्नम् stale rice फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पर्युषितः stale बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पर्वतः mountain बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पर्वतः hill बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पलाण्डुः onion गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
पलान्नम् pulao फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पलायनम् abscond फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पलायनम् escape फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पलितम् grey hair फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पल्लवम् stanza फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पल्वलम् pond, small pool फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पवित्रः holy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पशुचिकित्सा veterinary लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पशुः beast गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
पशुः creature गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
पशुः animal गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
पश्चात् behind - अव्यय
पश्चात् after (after some event) - अव्यय
पश्चात् after - अव्यय
पश्चात्तापः repentance बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पश्चिमा west लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पश्यति look पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
पश्यति see पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
पक्षपातिनी partial (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पक्षपाती partial (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
पक्षपातः partiality बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पक्षपातः favouritism बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पक्षाघातः paralysis बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पक्षी bird गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
पक्षः fortnight बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पक्षः wing बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पक्ष्म eyelash - पुं.शब्द.प्र.एक
पक्ष्म eyelid - न.शब्द.प्र.एक
पाककृतिः recipe मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पाकशाला kitchen लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पाकस्थलिः stomach - -
पाचकः cook (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पाचिका cook (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पाञ्चालिका puppet लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पाञ्चालिका doll लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पाटलपुष्पम् rose फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पाटलः pink बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पाठ्यपुस्तकम् text फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पाठनम् teaching फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पाठः lesson बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पाठ्यक्रमः syllabus बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पाठ्यक्रमः curriculum बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पातयति pour - धातु.लट्.प्रपु.एक
पात्रम् can (container) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पात्रम् pot फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पात्रम् dish (vessel) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पात्रम् vessel (dish) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पात्रम् utensil फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पादकोशः sock बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पादगः walker बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पादगः pedestrian बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पादचिह्नम् foot-print फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पादत्राणम् sandle फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पादत्राणम् boot फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पादत्राणम् shoe फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पाददण्डः step (measuring one step) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पादपथः foot path बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पादप्रहारः kick बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पादस्यूतः sock बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पादाङ्गुलिः toe मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पादांशुकम् pyjamas फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पादोर्मिका toe ring लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पादः leg बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पादः quarter बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पादः foot बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पापम् sin फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पायसः rice pudding बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पारपत्रम् passport फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पारम् across फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पारम्पारिकः traditional बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पारितोषकम् reward फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पार्श्वम् side फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पार्श्वे beside (near) बाल अका.पुं.शब्द.स.एक
पार्श्वे aside बाल अका.पुं.शब्द.स.एक
पार्श्वः side बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पार्ष्णिः heel कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
पालकः guardian बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पालयति keep चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
पाल्या ward (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पाल्यः ward (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पाश्वर्थि rib - न.शब्द.प्र.एक
पाषाणः stone बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पाषाणः stone बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पिङ्गलः brown बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पिचुः napkin गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
पिच्छम् feather फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पिच्छिलः orange बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पिञ्जः switch बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पिटकः boil बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पिठरः boiler बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पिडा ache लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पिता father पितृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
पितामही paternal grand mother, father's mother नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पितामहः grand father, father's father बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पितृब्यः uncle, father's brother बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पितृभगिनी aunt, father's sister नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पितृव्या aunt, paternal uncle's wife लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पितृव्यः paternal uncle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पितृष्वस्रीयः cousin brother, father's sister's son बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पित्तम् bile फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पित्तलम् brass फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पिदधाति shut पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
पिधानं करोति close - धातु.लट्.प्रपु.एक
पिपासा thirst लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पिपीलिका ant लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पिबति drink पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
पिष्टकम् biscuit फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पिष्टकम् cake, pan cake फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पिष्टपचनम् frying-pan फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पिष्टम् flour फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पिष्टिका kachauri (a food item) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पिहितपत्रम् envelope फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पीठोकरणम् furniture फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पीडनम् torture फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पीडा pain लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पीतः yellow - -
पुच्छम् tail फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पुटम् case-cover फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पुटीकरोति fold तनु तनादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
पुटीकरोति roll - धातु.लट्.प्रपु.एक
पुटः fold बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पुटः plait बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पुत्री daughter नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पुत्रः son बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पुनरावेदनम् appeal (request) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पुनरीक्षणम् review फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पुनरुत्थानम् revival फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पुनरुत्पादनम् reproduction फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पुनर्जन्म rebirth - न.शब्द.प्र.एक
पुनर्मुद्रणम् reprint फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पुनस्स्थानम् restoration फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पुनः again - अव्यय
पुरतः before (place) - अव्यय
पुरतः front - अव्यय
पुरतः ahead (in front) - अव्यय
पुरस्करोति upholding - धातु.लट्.प्रपु.एक
पुरस्कारः award बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पुरस्तात ahead (in front) - अव्यय
पुरस्कारः prize बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पुरा ago (long ago) अव्यय
पुरातत्त्वाशास्त्रम् archaeology फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पुरातनम् archaic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पुरातनः ancient बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पुरातनः old बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पुरालेखागारम् archive फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पुरुषः male बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पुरुषः person बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पुरोगमनम् advance (going ahead) फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पुरोगामिनी forward (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पुरोगामी forward (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
पुरोहिता priest (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पुरोहितः priest (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पुरः ahead (in front) - अव्यय
पुलिनम् sand फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पुष्पगुछः bouquet बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पुष्पम् flower फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पुष्पादानी flower vase नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पुस्तकबन्दनम् bookbinding फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पुस्तकम् book फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पुस्तकालयः library बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पुंलिङ्ग masculine - -
पूगफलम् betel nut फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पूजकः worshipper बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पूजा worship लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पूजाकारी worshipper नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पूजाहारी worshipper नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पूतिरोधकः antiseptic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पूयम् pus फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पूयम् puss फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पूरकम् complement फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पूरणम् makeup फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पूरयति load (to fill) चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
पूरयति fill चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
पूरयति feed (fill) चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
पूरः flood बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पूर्णम् thorough - विशेषणम्
पूर्णिमा fuul moon night लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पूर्णः full बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पूर्णः complete बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पूर्वजः ancestor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पूर्वतनः previous बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पूर्वम् एव already - अव्यय
पूर्वयोजना provision लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पूर्वसूचना warning लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पूर्वा east लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पूर्वानुमानम् forecast फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पूर्वाभ्यासः rehearsal बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
former बाल, लता, फलम् विशेषणम्
पूर्वः early - अव्यय
पूलिका puffed bread लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पृचति ask (ask a question) पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
पृच्छा inquiry लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पृथक् apart - अव्यय
पृथक् aloof (apart) - अव्यय
पृथक् करोति separate - धातु.लट्.प्रपु.एक
पृथक्करणम् isolation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पृथुकम् beaten rice फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पृथ्वी earth नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पृष्ठतः backward - अव्यय
पृष्ठतः behind - अव्यय
पृष्ठबंशास्थि vertibra - -
पृष्ठबंशः spine (vertebral column) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पृष्ठभागः back (back side) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पृष्ठम् page फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पृष्ठाङ्कनम् endorsement फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पॄष्ठम् back (posterior part of a body) फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पेटलिका bundle लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पेटिका box लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पेयम् drink फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पेयम् rice gruel फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पेषकम् grinder फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
पेषणं करोति grind - धातु.लट्.प्रपु.एक
पेषः paste बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पैतृकम् ancestral (n) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पैतृकी ancestral (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पैतृकः ancestral (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पोतः ship बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पौत्री grand daughter, son's daughter नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पौत्रः grand son, son's son बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पौरशास्त्रम् civics फल अका.न.शब्द.प्र.एक
पौरः citizen बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पौर्णिमा fuul moon night लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
पट्टः strip बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पुनःपूरणी refill नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रकृतिः nature मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रकटीकरोति express (show, represent etc.) पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
प्रकटीकरोति reveal - धातु.लट्.प्रपु.एक
प्रकल्पः project बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रकारः sort बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रकारः type बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रकारः kind बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रकारः form बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रकाशनम् publication फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रकाशनम् issue (publication) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रकाशयति illuminate चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
प्रकाशयति disclose चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
प्रकाशः light बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रकोष्ठः room बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रक्रिया reaction लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रगततान्त्रिकम् hi-tech फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रगतिशीलः forward बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रगतिः progress मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रगतिः improvement मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रगल्भः mature बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रचारमाध्यमम् press (like: broadcast organisation) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रचारः publicity बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रचालकः operator बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
पचुरः plenty बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रछदकः apron बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रजातन्त्रम् democracy फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रजातिः hybrid मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रणयः romance बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रणाली channel (course) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतारकः cheater (a person who cheats) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रति towards - अव्यय
प्रति to - अव्यय
प्रतिकारः retaliate बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रतिकारः revenge बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रकृतिः model मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतिकृतिः copy मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतिक्रिया reaction लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतिक्रिया response लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतिददाति return - धातु.लट्.प्रपु.एक
प्रतिदर्शः sample बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रतिदानम् refund फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रतिदिनम् daily - अव्यय
प्रतिध्वनिः echo कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रतिनिधिः agent - विशेषणम्
प्रतिनिधित्वम् representation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रतिनिधिः delegate (f) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतिनिधिः delegate (m) कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रतिपादनम् claim फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रतिबद्धता commitment लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतिबन्धः ban बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रतिबन्धः obstruction बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रतिबिम्बम् reflection फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रतिभा genius लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतिभाशालिनी genius (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतिभाशाली genius (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रतिभू guarantor - -
प्रतिभूतिः bail मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतियोगिता contest लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतियोगिता race लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतियोगिता competition लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतिरूपम् specimen फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रतिवेशिनी neighbour (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतिवेशिराज्यम् neighbouring state फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रतिवेशी neighbour (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रतिशतम् percent फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रतिष्ठानम् foundation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रतिसरणम् recession फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रतिज्ञा vow लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतिज्ञापत्रम् bond (like: agreement) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रतीकः symbol बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रतीक्षा waiting लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रतीक्षालयः waiting room बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रत्यग्रः fresh बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रत्यहम् everyday - अव्यय
प्रत्यक्षदर्शिनी eyewitness (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रत्यक्षदर्शी eyewitness (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रत्यागच्छति return पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
प्रत्याभूतिः guarantee मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रत्याशिनी candidate (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रत्याशी candidate (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रत्यास्थः elastic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रत्याहरणम् withdrawal फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रत्यूर्जता allergy लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रत्येकम् each बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रथमाश्रेणी first-class नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रथमः first बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रथा custom लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रदर्शनम् show फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रदर्शनी exibition नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रदानं करोति impart - धातु.लट्.प्रपु.एक
प्रदूषणम् pollution फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रदेशः region बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रधानकक्षः hall बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रधानमन्त्रिणी prime minister (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रधानमन्त्री prime minister (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रधानाचार्या headmistress लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्राधानाचार्यः headmaster बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रधानः prime बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रधानः major बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रधानः chief (most important) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रधिकारिणी authority (f) (person with authority) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रधिकारी authority (m) (person with authority) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रध्यापकः professor (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रध्यापिका professor (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रध्वंसकः dynamite बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रपत्रम् form फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रपितामही great grand mother (grandpa's mother) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रपितामही paternal grand mother नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रपितामहः paternal great grand father बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रपितामहः great grand father (grandpa's father) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रपौत्री great grand daughter, son's son's daughter नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रपौत्रः great grand son, son's son's son बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रबञ्चकः cheater (a person who cheats) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रबन्धकः manager (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रबन्धव्यवस्था provision लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रबन्धिका manager (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रबन्धः management बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रबलता pressure लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रबलः drastic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रबुद्धः mature बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रभवः influence बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रभातः dawn बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रभाविनी effective नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रभावी effective गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रभावः effect बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रभावः impression बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रभावः impact बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रभुत्वम् authority फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रमाणपत्रम् certificate फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रमाणम् proof फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रमाणीकरणम् attestation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रमातामहः great grand father (mother’s father's father) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रमातामही great grand mother (mother’s father's mother) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रमुखः chief (leader) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रयत्नः try बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रयत्नः effort बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रयासः attempt बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रयासः effort बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रयोगात्मकम् practical फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रयोगात्मकः practical बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रयोगात्मिका practical लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रयोगः trial बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रयोगः use बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रयोगः experiment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रयोजकः sponsor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रयोजनम् use (purpose) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रयोजनम् intention फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रयोज्यः applicable बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रलेखः document बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रलोभनम् temptation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रवचनम् discourse फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रवहति flow पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
प्रवादः gossip बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रवासः trip बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रवाहः flow (like: flow of river) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रविशति enter पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
प्र्वृतिः tendency मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रवेशपत्रम् pass फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रवेशानुमतिः visa मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रवेशः entrance बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रवेशः admission (entering a place) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रश्नमञ्चः quiz बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रशंसा praise लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रशंसा admiration लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रशंसा recommendation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रशंसा compliment लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रशासकः administrator बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रशासनम् administration फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रशासिका administrator लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रशिक्ष्णावधिः apprenticeship मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रश्नावली questionnaire नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रश्नः question बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रसङ्गः episode बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रसन्नता delight लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रसन्नः happy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रसन्नः glad बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रसवः delivery (give birth) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रसाधकम् cosmetic फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रसाधकः beautician बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रसाधनगृहम् beauty parlour फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रसारणम् relay फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रसारणम् broadcast फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रसारमाध्यमानि media फल अका.न.शब्द.प्र.वहु
प्रसारयति spread चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
प्रसिद्धिः fame मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रसिद्धिः publicity मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रसिद्धः fame बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रसिद्धः popular बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रसीदति please पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
प्रसूतिगृहम् maternity home फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रस्तावना introduction लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रस्तावः resolution बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रस्तावः offer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रस्तावः proposal बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रस्तुतः relevant - न.शब्द.प्र.एक
प्रस्फुरणम् flash फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रहरति striking पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
प्रहरी sentry नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रहसनम् comedy फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रहारः strike (hit) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रहेलिका riddle लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रहेलिका puzzle लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रक्षालयन् washing - न.शब्द.प्र.एक
प्रज्ञा intelligence लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रज्ञा wisdom लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्राक् before (time) - अव्यय
प्राक् ago अव्यय
प्राकृतिकः natural बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्राक्कथनम् fore-word फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्राङ्गणम् compund (of building) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्राङ्शुः tall - -
प्राचार्यः principal बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्राचीनः classic (old) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्राचीनः antique बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्राणहरः fatal बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्राणिविज्ञानम् zoology फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
प्राणी animal गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रातः morning - अव्यय
प्राथमिकः primary बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रादेशिकभाषा vernacular लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्राप्ताङ्कः score बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्राप्तिपत्रम् receipt फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्राप्तिः gain मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्राप्नोति reach - धातु.लट्.प्रपु.एक
प्राप्नोति obtain - धातु.लट्.प्रपु.एक
प्राप्नोति get - धातु.लट्.प्रपु.एक
प्रामाणिकः genuine बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रायणम् delivery फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रायः likely - अव्यय
प्रायः almost - अव्यय
प्रारम्भिकः elementary बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रार्थना prayer लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रार्थना request लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रावारकः coat बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्राज्ञा wise लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्राज्ञः wise बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रितिः love मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रियतमः darling - न.शब्द.प्र.एक
प्रियः favourite बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रियः pet बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रियः dear बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रियः beloved बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्रीतिभोजः party बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रोञ्छः napkin बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रेङ्खाः cradle - स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रेरणा inspiration लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
प्रेषयति send चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
प्रेक्षकवर्गः audience बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रोञ्छः towel बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रोत्साहनम् encouragement फल अका.न.शब्द.प्र.एक
प्रोत्साहनम् cheering फल अका.न.शब्द.प्र.एक
निषेधः prohibition बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
प्रौढः adult विशेषणम्
प्रौढः major बाल, लता, फलम् विशेषणम्
प्लवते float लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
प्लवनं करोति skipping - धातु.लट्.प्रपु.एक
प्लुतिः skipping मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
37th Sanskrit alphabet - ph as in impose where p is harder.
फणा hood लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
फलम् fruit फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
फ़लपाकः jam बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
फुफ्फुसः lung बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
फूत्करोति puff पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
फूत्करोति blow (to blow wind) तनु तनादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
फेनकम् soap फल अका.न.शब्द.प्र.एक
फेनः foam बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
38th Sanskrit alphabet - b as but.
बकः crane (bird) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बणिक् business man वणिज् जका.पुं.शब्द.प्र.एक
बणिक् merchant वणिज् जका.पुं.शब्द.प्र.एक
बदनम् face फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
बदरम् jujube बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बदरीवृक्षः jujube बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बधिरः deaf बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बध्नाति tie - धातु.लट्.प्रपु.एक
बन्धकम् mortgage फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बन्धनम् arrest फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बन्धनं करोति pack - धातु.लट्.प्रपु.एक
बन्धः bundle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बन्धः pack बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बर्धकी carpenter (wood worker) - -
बर्बरः barbarian बाल, लता, फलम् विशेषणम्
बलम् force फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बलम् strength फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बलम् stamina फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बलवती strong नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बलवान् strong - विशेषणम्
बलात्कारः rape बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बलिः victim कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
बलेन कारयति compel - धातु.लट्.प्रपु.एक
बलेन ग्रहणम् seize फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बसा fat (like: milk fat) - -
बस्स्थानकम् stop (like: bus stop) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बहिर्गृहम् out house फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बहिर्भागः outside बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बहिः out side - अव्यय
बहिः out - अव्यय
बहु much - न.शब्द.प्र.एक
बहुमुखप्रतिभा versatile लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बहुराष्ट्रीयः multinational बाल, लता, फलम् विशेषणम्
बहुवचन plural - -
बहुवारम् often - अव्यय
बहुशः perhaps - अव्यय
बहुः much - विशेषणम्
बह्वी much नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बक्षः chest बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बक्ष्योस्थि sternum फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
बाणः arrow बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बाधते disturb लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
बाधा disturbance लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बधा interruption लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बध्यता obligation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बान्धवः relative बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बालकः boy बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बाला girl लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बालिका girl लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बाष्पम् steam फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बाष्पस्थाली pressure cooker नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बाष्पिभवनम् evaporation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बाष्पः vapour बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बाहुः arm गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
बाह्यः outdoor बाल, लता, फलम् विशेषणम्
बाह्यः external बाल, लता, फलम् विशेषणम्
बिडाली cat नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विद्युत् lightening सरित् तका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बिन्दुः drop (like: drop of water) गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
बिन्दुः dot गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
बिल्वम् bel fruit फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बिश्वकर्मास्थपतिः mason कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
बीजगणितम् algebra फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बीजपूरम् guava फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बीजम् seed फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बुक्कनम् barking फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बुक्कनः barking बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बुद्धिः wit मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बुद्धिः reason मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बुद्बुदम् bubble फल अका.न.शब्द.प्र.एक
बुधः intelligent (who understands) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बुभुक्षा hunger लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बुभुक्षा appetite (hunger) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
बुभुक्षितः hungry बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
बृहत् big - विशेषणम्
बेतनवृद्धिः increment (like: salary increment) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ब्यकेशः bald head बाल, लता, फलम् विशेषणम्
ब्यन्ञनम् curry, vegetable curry फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ब्यबसायिनी merchant (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ब्यबसायी merchant (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
ब्यबसायी business man - -
ब्याधः hunter बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ब्यापारी business man - -
ब्याली jalebi नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
39th Sanskrit alphabet - bh as in abhor.
भक्तम् rice (cooked rice) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भगिनी sister नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भगिनेयः nephew, sister's son बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भङ्गः break बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भज्जयति smash चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
भण्डारम् store फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भतृव्यः nephew, brother's son बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भयङ्करी terrible नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भयङ्करः terrible बाल, लता, फलम् विशेषणम्
भयम् fear फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भयानकः horrible बाल, लता, फलम् विशेषणम्
भौतिकः physical बाल, लता, फलम् विशेषणम्
भर्जनम् frying फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भर्जयति frying चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
भल्लूकः bear बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भवति happen पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
भवती you (f) - -
भवतः your (M) - -
भवत्याः your (F) - -
भवदीया yours (F) (in letter writing) - -
भवदीयः yours (M) (in letter writing) - -
भवनम् building फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भवान् you (m) - -
भविष्यत future tense - -
भविष्यतकालः future tense - -
भविष्यनिधिः fund (provident fund) कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
भविष्यनिधिः provident fund मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भव्यः grand बाल, लता, फलम् विशेषणम्
भागपूर्तिः ration मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भागिनेयी niece, sister's daughter नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भागिनेयः nephew, sister's son बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भागः share बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भागः compartment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भागः installment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भागः unit बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भागः part बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भागः portion बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भाग्यम् fortune फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भाग्यम् luck फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भाटकदाता tenant कर्तृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
भाटकम् rent फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भाण्डागारिकः store keeper बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भातृजाया sister-in-law, brother's wife लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भातृबधूः sister-in-law, younger brother's wife वधू ऊका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भाग्यम् fate फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भापनम् threaten फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भारयुक्तः heavy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
भारवाहकम् truck फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भारवाहः coolie बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भारः load बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भारः burden बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भारः pressure बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भारः weight बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भावचित्रम् photograph फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
भावना feeling लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भावपूर्णः emotional बाल, लता, फलम् विशेषणम्
भावात्मकः positive बाल, लता, फलम् विशेषणम्
भाविनी future (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भावी future (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
भावः sentiment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भावः spirit बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भावः emotion बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भाष bhasa (the poet) - The poet Bhasa
भाषणम् speech फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भाषते talk लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
भाषा language लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भाषाविज्ञानम् linguistics फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भित्तिपत्रम् poster फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भित्तिः wall मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भिन्नः foreign (different) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
भिक्षा alms लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भिक्षुकी beggar (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भिक्षुकः beggar (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भीतिः scare मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भीतः afraid बाल, लता, फलम् विशेषणम्
भीरुः coward - विशेषणम्
भुत past tense - -
भुतकाल past tense - -
भूकम्पः earthquake बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भूखण्डः plot (piece of land) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भूगोलविज्ञानम् geography फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भूतलः ground floor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भूतः ghost बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भूमध्यरेखा equator लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भूमिगतः under ground बाल, लता, फलम् विशेषणम्
भूमितिः geometry मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भूमिः land मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भूमिः earth (land) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भूमिः ground मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भूयः again (repeatedly) - अव्यय
भूयः again - अव्यय
भूविज्ञानम् geology फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भूसम्पत्तिः estate मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भूस्वामिनी land lord (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भूस्वामी land lord (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
भृगुः cliff गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
भृत्यः servant बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भृशम् absoultely (like: absolutely necessary) - अव्यय
भृष्टम् fry, fried dish फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भृष्टः roasted बाल, लता, फलम् विशेषणम्
भेकः frog बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भेदकः marks man बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भेदनम् penetration फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भेदभावना discrimination - न.शब्द.प्र.एक
भेदं करोति discriminate - धातु.लट्.प्रपु.एक
भेदः contrast बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भोजनम् meal फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भोजनलायः mess बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भोजयति feed चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
भौतिकशास्त्रम् physics फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भौतिकी physical (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भौतिकः worldly बाल, लता, फलम् विशेषणम्
भ्रमणम् rotation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भ्रमति spin पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
भ्रमनिरासः disillusionment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भ्रमयति spin चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
भ्रमरः bee बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भ्रष्टाचारः corruption बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भ्राता brother पितृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
भ्रात्रुष्पुत्री niece (brother’s daughter) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भ्रात्रुषुप्त्रः nephew (brother’s son) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
भ्रान्तिः confusion मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
भ्राष्ट्रम् pan फल अका.न.शब्द.प्र.एक
भ्रूः brow गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
भ्रूः eyebrow वधू ऊका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
40th Sanskrit alphabet - m as in mud.
मकरः crocodile बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मग्नः engrossed बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मज्जयति dip चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
मज्जा bone-marrow - -
मञ्चः platform बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मञ्चः bed बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मञ्जीरम् anklet फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मणिकारः goldsmith बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मणिबन्धास्थि wrist bone - -
मणिबन्धः wrist बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मणिबन्धः wrist बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मणिः bead (f) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मणिः bead (m) कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
मण्डम् cream (of milk) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मण्डलम् district फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मण्डलम् board फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मण्डलम् zone फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
मण्डूकः frog बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मण्डः cream (of milk) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मतदानकक्षः pooling booth बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मतनिरपेक्षकः secular बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मतपत्रम् ballot फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मतम् religion फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मतम् vote फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मतम् opinion फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मता mother मातृ ऋका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मतिः wisdom मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मतिः intelligence मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मत्कुणः bed bug बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मत्स्यागारम् aquarium फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मत्स्यः fish बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मदीयः mine बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मद्यपी alcoholic नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मद्यपः alcoholic बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मद्यपः drunkard बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मद्यम् liquor फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मद्यम् drink (alcohol) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मद्यम् wine फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मद्यशाला bar (alcohol bar) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मद्यसारः alcohol बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मधु honey मधु उका.न.शब्द.प्र.एक
मधुकर्कटी papaya नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मधुमक्षिका bee लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मधुमक्षिका honey bee लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मधुरपिष्टकम् cake फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मधुरः sweet बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मधुशीर्षः lolley toffee बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मध्यमस्तरीयः medicore बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मध्यमा middle finger लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मध्यमः middle बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मध्यवर्ती broker आत्मन् नका.पुं.शब्द.प्र.एक
मध्यस्थता mean लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मध्यावकाशः interval बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मध्याह्नभोजनम् lunch फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मध्याह्नः noon बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मध्ये within - अव्यय
मध्ये between बाल अका.पुं.शब्द.स.एक
मध्ये in - अव्यय
मध्ये amongst - अव्यय
मध्यः centre (middle) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मनस्तापः mental distress बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मनुष्यः man बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मनोदशा mood लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मनोभावः mentality बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मनोरञ्जनम् recreation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मनोरञ्जनम् amusement फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मनोरञ्जनम् entertainment फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मनोरुग्णालयः mental hospital बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मनोरोगतज्ञः psychiatrist बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मनोविज्ञानम् psychology फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मनः mind - न.शब्द.प्र.एक
मनःस्थितिः temper मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मन्त्रणा plot (plan) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मन्त्रमुग्धः spellbound बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
म्न्त्रिणी minister (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
म्न्त्रिणी secretary (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मन्त्रिपरिषद् cabinet - स्त्री.शब्द.प्र.एक
मन्त्री minister (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
मन्त्री secretary (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
मन्त्रः spell बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मन्थरः lethargic बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मन्दधावनम् jogging फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
मन्दबुद्धिः idiot कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
मन्दम् low - अव्यय
मन्दरवः murmur बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मन्दहासः smile बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मन्दिरम् temple फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मन्दः blunt बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मन्दः slow बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मन्दः dull बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मम my - सना.शब्द.ष्.एक
मयूरः peacock बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मरीचम् peper फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मर्त्यः mortal बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मर्दयति knead चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
मर्यादा limit लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मर्यादा restriction लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मलम् faeces (human excreta) फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
मलम् dirt फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मलिनम् dirty - विशेषणम्
मलिनीकरोति spoil - धातु.लट्.प्रपु.एक
मलः dirt बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मल्लपुत्री indian scones नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मल्लिका jasmine लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मल्लः boxer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मशकः mosquito बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मषी ink नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मसीशोषकम् blotting paper फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मसूरिका measles लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मसूरः lentil बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मसृणम् smooth फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मसृणः slippery बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मस्तकम् head फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
मस्तिष्कम् brain फल अका.न.शब्द.प्र.एक
महती great नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
महत्त्वपूर्णः significant बाल, लता, फलम् विशेषणम्
महत्त्वाकाङ्क्षा ambition लता/td> आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
महत्वपूर्णः important बाल, लता, फलम् विशेषणम्
महत्वम् emphasis फल अका.न.शब्द.प्र.एक
महाकायः giant बाल, लता, फलम् विशेषणम्
महाकाव्यम् epic फल अका.न.शब्द.प्र.एक
महान् great - नका.न.शब्द.प्र.एक
महानौका ship लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
महानौका vessel लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
महापौरः mayor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
महाभारत mahabharata - The epic tell of Mahabharata.
महाराजः emperor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
महावाहिनी crane (machine) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
महाविक्रयः wholesale बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
महाविद्यालयः college बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
महासागरः ocean बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
महिला lady लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
महिला woman लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
महिषी buffalo (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
महिषः buffalo (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
महोदया madam लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
महोदयः sir बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मक्षिका fly लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मा not (prohibitive) - अव्यय
माघ magha (the poet) - The poet Magha.
मातमही maternal grand mother, mother's mother नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
माता mother लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मातापितरौ parents बाल अका.पुं.शब्द.प्र.द्वि
मातामहः maternal grand father, mother's father बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मातुला maternal aunt, maternal uncle's wife लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मातुली maternal aunt, maternal uncle's wife नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मातुलेयी cousin sister (mother’s brother daughter) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मातुलेयः cousin brother (mother’s brother's son) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मातृभगिनी aunt, mother's sister नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मातृष्वसा aunt, mother's sister लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मातृष्वस्रीयः cousin brother, maternal aunt's son बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मातॄष्वसृपतिः uncle, mother's sister's husband - -
मात्रा degree (amount, level) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मात्रा dose लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मादकद्रव्यम् drug (alcoholic drug) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
माधुर्यम् sweetness फल अका.न.शब्द.प्र.एक
माध्यमम् media फल अका.न.शब्द.प्र.एक
माध्यमम् medium फल अका.न.शब्द.प्र.एक
माध्यस्थिकम् commission (brokerage) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मानचित्रम् map फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मानभङ्गः humiliation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मानम् measure फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मानम् rate फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मानवीयः human बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मानवः human being बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मानसचित्रम् image फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मानसिकम् mental फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मानसिकावरोधः mental block बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मानहानिः defamation मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मान्यता recognition लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मान्यः valid बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मापनं करोति measure - धातु.लट्.प्रपु.एक
मापिका mesurement scale लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मापिका scale लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मारयति kill चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
मार्गः passage बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मार्गः way बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मार्गः street बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मार्गः path बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मार्गः route बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मार्गः road बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मार्जकः eraser बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मार्जारः cat बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
माला garland लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मासिकी monthly नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मासिकः monthly बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मासः month बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मांशम् flesh फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
मांसम् meat फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मांसिकः butcher बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मित्रता alliance (friendship) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मित्रम् friend फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मिथ्या false - अव्यय
मिल्स्ति meet पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
मिश्रकम् mixer फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
मिश्रणम् mixture फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मिश्रधातुः alloy गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
मिष्टान्नम् sweets फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मुक्तविश्वविद्यालयः open university बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मुक्तः free बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मुखपृष्ठम् front page फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मुखम् face फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
मुखम् mouth फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
मुख्यमार्गः main road बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मुख्याध्यापकः headmaster बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मुख्याध्यापिका headmistress लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मुख्यः principal (main) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मुद्गरः hammer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मुद्रकः printer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मुद्रणदोषः misprint बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मुद्रणालयः printing press बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मुद्रयति print चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
मुद्रा stamp लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मुद्रा seal लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मुनिः hermit कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
पुराणम् mythology फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मुष्टिमितः handful बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मुष्टिः fist मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मुष्टिः fist - -
मुहुर्मुहुः repeatedly (again and again) - अव्यय
मुहुः repeatedly (again and again) - अव्यय
मुक्ष्यः main बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मूकः dumb बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मूत्रम् urine फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
मूत्रम् urine फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूर्खः silly बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मूर्खः fool बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मूर्खः stupid बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मूर्च्छा faint (senseless) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मूर्च्छितः unconscious बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मूर्तिः image मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मूर्त्तिकला sculpture लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मूर्धाः head बाल -
मूलकम् radish फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूलधनम् capital (principal amount) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूलभूतः basic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मूलम् origin फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूलम् original फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूलम् root फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूलम् source फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूलम् base (root) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूल्यचर्चा bargaining लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मूल्यम् price फल अका.न.शब्द.प्र.एक
नूल्यम् charge फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूल्यम् value फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूल्यम् worth फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूल्यम् rate फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूल्यम् cost फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूल्यम् fare फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूल्यवत् valuable - न.शब्द.प्र.एक
मूल्यवती valuable नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मूल्यवान् valuable - विशेषणम्
मूल्याङ्कनम् evaluation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूल्याङ्कनम् valuation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मूल्याङ्कः stamp बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मूषकः rat बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मृगमरीचिका mirage लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मृगया haunting (like: haunting trip) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मृगालयः zoo बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मॄतैलम् kerosene फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
मृत्तिका earth (soil) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मृत्युपत्रम् will फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मृत्युः death गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
मृदुः soft - विशेषणम्
मृद्भाण्डम् earthenware फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मृद्भाण्डम् earthen pot फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मृषा false - अव्यय
मॄत्तिका clay लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मॄत्तिका soil लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मेखला waist band लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मेखला girdle लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मेघगर्जनम् thunder फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मेघदुत्तम् megha duttam - A poem composed by the great poet Kalidasa.
मेघः cloud बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
नेत्री leader (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मेथिका fengureek लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मेरुदण्डः backbone बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मेरुदण्डः spine बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मेलनम् meet फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मेलनम् gathering फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मेलनम् meeting फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मेषः sheep बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मोचनम् relief फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मोचनम् release फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मोचनम् discharge (let go) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मोदकः sweets बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मोमकम् junket फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मौक्तिकम् pearl फल अका.न.शब्द.प्र.एक
मौखिकी oral नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
मौखिकः viva बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मौखिकः oral बाल, लता, फलम् विशेषणम्
मौनम् silence फल अका.न.शब्द.प्र.एक
41st Sanskrit alphabet - y as in loyal.
यकृत् liver - न.शब्द.प्र.एक
यत् that - सना.शब्द.प्र.एक
यतः because - अव्यय
यतः since (because) - अव्यय
यत्किमपि - अव्यय
यत्र where (wherever) - अव्यय - ind. (normally used with तत्र)
यत्र where - अव्यय
यत्र wherever - अव्यय - ind. (normally used with तत्र)
यत्रकुत्रापि wherever - अव्यय
यत्रा journey लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
यथा just like - अव्यय
यथा like (just like) - अव्यय
यथाक्रमम् respectively - अव्यय
यदा whenever - अव्यय - ind. (always used with तदा)
यदाकदापि whenever - अव्यय
यदि suppose - अव्यय
यदि if - अव्यय
यद्यपि although - अव्यय
यद्यपि even though - अव्यय
यद्यपि though - अव्यय
यन्त्रम् motor फल अका.न.शब्द.प्र.एक
यन्त्रम् engine फल अका.न.शब्द.प्र.एक
यन्त्रम् machine फल अका.न.शब्द.प्र.एक
यन्त्रज्ञः mechanic बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
यन्त्रागारम् factory फल अका.न.शब्द.प्र.एक
यन्त्रांशः hardware बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
यमलम् twin फल अका.न.शब्द.प्र.एक
यवती until - स्त्री.शब्द.प्र.एक
यवः barley बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
यस्य whose (one whose) - सना.शब्द.ष.एक
यस्या whose (one whose) - सना.शब्द.ष.एक
यज्ञः sacrifice बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
याचकः beggar बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
याचति ask (to request) पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
याचते beg लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
याता sister-in-law, husband's brother's wife लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
यातायातम् traffic फल अका.न.शब्द.प्र.एक
यातायातृ sister-in-law (husband’s brother's wife) - -
यात्रा travel लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
यात्रापत्रम् ticket फल अका.न.शब्द.प्र.एक
यात्रासामग्री luggage नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
यात्रासामग्री baggage नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
यात्रिका passenger (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
यात्रिकी pilgrim (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
यात्रिकः pilgrim (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
यात्रिकः passenger (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
यानगृहम् garage फल अका.न.शब्द.प्र.एक
यानपेटिका travel bag लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
यानम् vehicle फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
यानम् van फल अका.न.शब्द.प्र.एक
यानम् wagon फल अका.न.शब्द.प्र.एक
यानस्थानम् park (vehicle parking) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
यावत् while - अव्यय
यावत् until - न.शब्द.प्र.एक
यावत्पर्यन्तम् till - -
यावान् until - -
युक्तता justification नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
युक्तता justice (justification) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
युक्तः sensible बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
युगपत् once (like: upon a time) - अव्यय
युगलम् couple फल अका.न.शब्द.प्र.एक
युग्मम् pair फल अका.न.शब्द.प्र.एक
युतकम् shirt फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
युद्धनौका battle ship लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
युद्धम् battle फल अका.न.शब्द.प्र.एक
युद्धम् war फल अका.न.शब्द.प्र.एक
युद्धोपकरणम् armament फल अका.न.शब्द.प्र.एक
युवकः young (M) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
युवति: young girl मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
युवतिः young (F) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
युस्मद् you युस्मद् सर्वनाम शब्द - A,
यूथः crowd बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
यूयम् you (you all) युस्मद् -
योगदानम् contribution फल अका.न.शब्द.प्र.एक
योगः total बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
योग्यता qualification लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
योग्यता eiligibility लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
योग्यः suitable बाल, लता, फलम् विशेषणम्
योग्यः just बाल, लता, फलम् विशेषणम्
योग्यः proper बाल, लता, फलम् विशेषणम्
योग्यः fit बाल, लता, फलम् विशेषणम्
योग्यः eligible बाल, लता, फलम् विशेषणम्
योजकचिह्नम् hyphen फल अका.न.शब्द.प्र.एक
योजनम् addition फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
योजना plan लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
योजना scheme लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
योजयति unite चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
यौवनम् youth फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
यः कोऽपि who (one who) - अव्यय
42nd Sanskrit alphabet - r as in rub.
रक्तम् blood फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रक्तः red बाल, लता, फलम् विशेषणम्
रङ्गम् dye फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रङ्गमञ्चः stage बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रङ्गः dye बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रचना composition लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रचना arrangement (order) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रचनाशारीरम् anatomy फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रचयति compose चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
रजकः washer man (who washes cloathes) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रजतम् silver फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रज्जुः rope धेनु उका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रते besides (other than) - अव्यय
रत्नम् jewel फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
रत्नम् gem फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रथः chariot बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रन्ध्रम् hole फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रन्ध्रम् cavity फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रम्भा banana लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रसायनम् chemical फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रसायनशास्त्रम् chemistry फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रसास्वादः appreciation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रसः juice बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रहस्यम् secret फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रहस्यः mystery बाल, लता, फलम् विशेषणम्
रक्षकः guard बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रक्षकः watchman बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रक्षणम् custody फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रक्षणम् savings फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रक्षणम् protection फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रक्षति rescue पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
रक्षति defend पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
रक्षति protect पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
रक्षति save पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
रक्षा defence लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रक्षिका watchman लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रक्षी guard (sentry) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रागः tune बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
राङ्कवम् shawl फल अका.न.शब्द.प्र.एक
राजकुमारी princess नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
राजकुमारः prince बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
राजदूतः ambassador बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
राजदूतः diplomat बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रजधानी capital नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
राजनीतिज्ञः politician बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
राजनीतिः politics मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
राजप्रासादः palace बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
राजमार्गः royal path बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
राजमार्गः high way बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
राजवंशः dynasty बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
राजस्वम् revenue फल अका.न.शब्द.प्र.एक
राजा king राजन् नका.पुं.शब्द.प्र.एक
राज्यपालः governor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
राज्यम् state फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
राज्यम् state फल अका.न.शब्द.प्र.एक
राज्यम् kingdom फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
रात्रिभोजनम् dinner फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रात्रिः night मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रामायण ramayana - The epic tell of Ramayana.
राशिचक्रम् zodiac फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
राशिः mass कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
राशिः quantity कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
राशिः amount (quantity) कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
राशिः heap कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
राशिः volume (quantity) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
राष्ट्रपतिः president पति इका.पुं.शब्द.प्र.एक
रासायनिकः chemical बाल, लता, फलम् विशेषणम्
राष्ट्रम् nation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
राज्ञी queen नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रिक्तस्थानम् vaccancy फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रिक्तः empty बाल, लता, फलम् विशेषणम्
रिक्तः blank बाल, लता, फलम् विशेषणम्
रिक्तः vacant बाल, लता, फलम् विशेषणम्
रोधः barrier बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रीतिः style मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रीतिः fashion मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रीतिः manner मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रुग्णवाहिका ambulance लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रुग्णः sick बाल, लता, फलम् विशेषणम्
रुधिरम् blood फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
रूढिग्रस्तः orthodox बाल, लता, फलम् विशेषणम्
रूपरेखा outline लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रूपरेखा sketch लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रूपसज्जा makeup लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रूक्षः rough बाल, लता, फलम् विशेषणम्
रेखा line लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रेखाचित्रम् sketch फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रेखामार्गः track बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रेलकक्षः compartment (railway) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रलमार्गः railway बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रेलमार्गः track (railway track) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रेलयानम् train फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
रेलस्थानकम् railway station फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
रेल्यानम् rail फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
रोकधनम् cash फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रोगजन्तुः germ गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
रोगनिरोधनम् vaccination फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रोगप्रतिबन्धः vaccination बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रोगसङ्क्रमणम् infection फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रोगाणुनाशकः disinfection बाल, लता, फलम् विशेषणम्
रोगाणुः germ गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
रोगिणी patient (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रोगी patient (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
रोगः disease बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रोचते like (fond of) - धातु.लट्.प्रपु.एक
रोटिका bread लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रिदनम् cry फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रोदनं करोति weep - धातु.लट्.प्रपु.एक
रोधकः brake बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
रोधक्षमता immunity लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
रोपणम् heal फल अका.न.शब्द.प्र.एक
रोमन् hair (follicle) - -
रोमन् follicle - -
43rd Sanskrit alphabet - l as in luck.
लग्नकः guarantor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लघु small - अव्यय
लघु little - विशेषणम्
लघुभारः light weight बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लघुः tiny - विशेषणम्
लघुः short - विशेषणम्
लङ्घनम् jump फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
लज्जा shame लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लज्जा embarrassment लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लज्जालुः shy - स्त्री.शब्द.प्र.एक
लज्जास्पदम् embarrassing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लज्जितः ashamed बाल, लता, फलम् विशेषणम्
लता creeper लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लप् halwa, rice pudding - -
लबणम् salt फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लभते find लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
लम्बते hang लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
लम्बरेखा vertical लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लयः rhythm बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ललाटम् fore-head फल अका.न.शब्द.प्र.एक
ललितकला fine arts - स्त्री.शब्द.प्र.एक
लवङ्गम् clove फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लवणः salty - -
लशुनम् garlic फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लक्षणम् symptom फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लक्षणम् feature फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लक्षणम् indication फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लक्षणीयः note worthy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
लक्षणीयः remarkable बाल, लता, फलम् विशेषणम्
लक्षम् objective फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लक्षम् target फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लक्षयति notice चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
लक्ष्यम् aim फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लाभः profit बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लाभः benefit बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लाभः advantage बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लाला saliva लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लिखति write पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
लिङ्गम् sex फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लिङ्गम् gender फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लिपिकरी clerk (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लिपिकरः clerk (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लिपिकः clerk बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लिम्पति smear पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
लुण्ठनम् roll फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लुब्धः greedy बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
मूर्तिः idol मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लेखकः author (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लेखकः writer (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लेखनचिह्नम् punctuation mark फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लेखनचिह्नाङ्कनम् punctuation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लेखनम् writing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लेखनसामग्री stationary नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लेखनी pen नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लेखा account (bank account) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लेखापरीक्षकः auditor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लेक्सापरीक्षा audit लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लेखिका writer (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लेखिका author (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लेखः article (writing) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लेखः record बाल, लता, फलम् विशेषणम्
लेखः writing up बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लेपयति paste चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
लेप्यम् ointment फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लोकक्तिः proverb मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लोकतन्त्रम् democracy फल अका.न.शब्द.प्र.एक
लोकयानम् bus फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
लोकोक्तिः idiom मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लोचनम् eye फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
लोभी greedy नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
लोभः greed बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लोम fur - न.शब्द.प्र.एक
लोष्टम् lump फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
लोहकारः black smith बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
लौकिकः worldly बाल, लता, फलम् विशेषणम्
44th Sanskrit alphabet - v as in verb.
वक्तव्यम् statement फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वक्ता orator कर्तृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
वक्तृतम् elocution फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वक्त्री orator नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वक्रता curve लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वचन number - -
वचनम् promise फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वज्रचूर्णम् cement फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वञ्चनम् cheating फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वञ्चना deception लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वञ्चयति deceive चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
वटवृक्षः banyan tree बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वणिक् grosser वणिज् जका.पुं.शब्द.प्र.एक
वणिक् merchant वणिज् जका.पुं.शब्द.प्र.एक
वत् like (like this) - अव्यय
वदति tell पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
वदति say पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
वदति speak पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
वधू wife वधू ऊका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वधूः bride वधू ऊका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वधः assassination बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वनम् jungle फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
वनम् forest फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वनस्पति herb कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
वनस्पतिज्ञानम् botany फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वनस्पतिः plant कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
वन्धनम् binding फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वन्ध्या barren (woman without child) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वन्यः wild बाल, लता, फलम् विशेषणम्
वन्यः savage बाल, लता, फलम् विशेषणम्
वन्शश्रेणिः generation मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वपति sow पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
वमनम् vomit फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वमनेच्छा nausea लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वयति spin पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
वयनम् knitting फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
वयम् we - सना.शब्द.प्र.वहु
वरदक्षिणा dowry लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वरम् or - अव्यय
वरः boon बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वर्गः class बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वर्जनम् ommission फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वर्जयति omit चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
वर्णनम् narration फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वर्णमाला alphabet लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वर्णयति narrate चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
वर्णलेपनं करोति paint - धातु.लट्.प्रपु.एक
वर्णः colour बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वर्णः paint बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वर्तनम् turn फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वर्तनी screw नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वर्तनीचालकः screwdriver बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वर्तमान present tense - -
वर्तमानकाल present tense - -
वर्ताङ्कः bulletin बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वर्तुलः circle बाल, लता, फलम् विशेषणम्
वर्तुलः ring बाल, लता, फलम् विशेषणम्
वर्तुलः round बाल, लता, फलम् विशेषणम्
वर्धते grow लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
वर्धयति raise (to increase) चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
वर्षम् year फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
वर्षा rain लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.वहु
वर्षः year बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वलिः wrinkle मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वली wrinkle नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वल्मीकम् ant-hill (n) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वल्मीकः ant-hill (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वशीकरणम् tame फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वसति stay (in a place) पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
वसति dwell पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
वसति live (in a place) पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
वसनम् respiration फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वसन्तः spring बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वसुधा earth लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वस्तु item मधु उका.न.शब्द.प्र.एक
वस्तु thing मधु उका.न.शब्द.प्र.एक
वस्तु object कर्तृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
वस्तुतः really - अव्यय
वस्तुनिष्ठः objective बाल, लता, फलम् विशेषणम्
वस्तुमात्रम् skeleton फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वस्तुवाहकम् lorry फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
वस्तुविनिमयः barter बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वस्तूनि goods फल अका.न.शब्द.प्र.वहु
वस्त्रफलकम् banner फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वस्त्रम् cloth फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वस्त्रम् dress फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
वहति carry पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
वहति bear (to carry) पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
वहनम् vehicle फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वहिष्कारः boycott बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वहु lot - विशेषणम्
वहुसङ्ख्यता majority लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वक्षस्थलम् chest फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वक्षः breast पयस् सका.न.शब्द.प्र.एक
वंशवादः racism बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वंशः bamboo बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वंशः race (species) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वा or - अव्यय
वा or - अव्यय
वा is (is it?) - अव्यय
वाक्यप्रचारः phrase बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वाक्यम् sentence फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वाचनालयः reading room बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वाढम् yes - अव्यय
वाण vana (the poet) - See Vanabhatta.
वाणभट्ट vanabhatta (the poet) - The poet Bana.
वाणभट्ट vana bhatta (the poet) - The poet Bana.
वाणिज्यम् commerce फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वातावरणम् weather फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वाताटः kite बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वातानुकूलः air-conditioned बाल, लता, फलम् विशेषणम्
वातामम् almond फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वातायनम् window फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
वात्सल्यम् affection फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
वादः argument बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वाद्यवृन्दम् orchestra फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वानरः monkey बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वामतः left (on left side) - अव्यय
वामतः left (to the left side) - अव्यय
वामनः dwarf बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वामः left बाल, लता, फलम् विशेषणम्
वायुमण्डलम् atmosphere फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वायुमण्डलम् climate फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वायुवेगमाकपम् barometer फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वायुसेना air-force लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वायुः gas गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
वायुः wind गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
वायुः air मधु उका.न.शब्द.प्र.एक
वारि rain वारि इका.न.शब्द.प्र.एक
वार्ता news लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वार्तापत्रम् news paper फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वार्ताबहः messenger बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वार्षिकोत्सवः anniversary - स्त्री.शब्द.प्र.एक
वार्षिकः annual बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वाल kid बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वालुका sand लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वालः child (young age) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
बालः boy बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वाल्मिकी valmiki - Sage Valmiki,
वाल्यम् childhood फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वासः stay बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वास्तवम् fact फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वास्तविकता fact लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वास्तविकी real नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वास्तविकः real बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वास्तु article (thing) मधु उका.न.शब्द.प्र.एक
वास्तुवीत् architect मरुत् तका.पुं.शब्द.प्र.एक
वाहकः carrier (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वाहनम् carriage फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वाहिका carrier (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विकलाङ्गः cripple बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विकलाङ्गः handicap बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विकलाङ्गः disable बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विकल्पः option बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विकल्पः choice बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विकसति advance (developing) पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
विकिरणचिकित्सकः radiologist (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विकिरणचिकित्सिका radiologist (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विक्रयकरः sales tax बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विक्रयणं करोति sell - धातु.लट्.प्रपु.एक
विक्रयति sell - धातु.लट्.प्रपु.एक
विक्रेता salesman कर्तृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
विक्रेत्री saleswoman नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विगाहकः diver बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विघटनम् disintegration फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विचारणम् enquiry फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विचारः idea बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विचारः thought बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विचित्रः odd बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विजयः triumph बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विजयः victory बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विजेता champion (m) कर्तृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
विजेत्री champion (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वितरणम् distribution फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वितरणं करोति issue - धातु.लट्.प्रपु.एक
वित्तकोषः bank (where people deposit money) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वित्तम् finance फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वित्रगर्दभः zebra बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विदारयति shatter चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
विदूषकः clown बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विदेशीयः foreigner बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विदेशीयः alien (foreign) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विदेशे abroad बाल अका.पुं.शब्द.स.एक
विदेशः foreign बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विदेशः foreign country बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विदेशः foreign land बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विद्यार्थिनी student (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विद्यार्थी student (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
विद्यालयः school बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विद्युत् electric बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विद्युत् electricity विपद् दका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विद्युत्कोषः battery बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विदुद्दीपः bulb बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विद्युद्दीपः electric lamp बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विद्रोहिणी rebel (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विद्रोही rebel (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
विद्रोहः revolt बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विद्वेषः hatered बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विधवा widow लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विधानसभा legislature लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विधिः law कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
विधुरः widower बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विध्वंसः demolition बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विध्वंसः havoc बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विना without - अव्यय
विनिमयः share बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विनीतः polite बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विनोदकणिका joke लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विनोदपूर्णः humorous बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विनोदः humour बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विपणिः market मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वीपत् danger विपद् दका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विपत्तिः disaster मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विपत्तिः calamity - स्त्री.शब्द.प्र.एक
विपरीतम् against फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विपरीतः reverse बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विपरीतः contrary बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विपक्षदलम् opposition फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विपुलम् ample बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विभजनम् split फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विभागः block (section) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विभागः section बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विभागः lot (group) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विभाजनम् partition फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विभाजनम् allotment फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विभाजनम् division फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विमर्शनम् consult फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विमर्शः discussion बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विमाता step mother लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विमानपरिचारिका air-hostess लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विमानम् air plane फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
विमानम् airoplane फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
विमानम् aircraft फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
विमोहयति fascinate चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
वियोजयति separate - धातु.लट्.प्रपु.एक
विरलः rare बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विरामः leave बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विरामः holiday बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विरुद्धम् against बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विरूपता deformity लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विरोधः objection बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विरोधः protest बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विरोधः contradiction बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विरोधः opposition बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विलपति mourn पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
विलम्बितः late बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विलम्बः delay बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विलयः decomposition बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विलक्षणः strange बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विलक्षणः fantastic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विलासः luxury बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विलेखः deed (document, agreement) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विवरणपत्रिका prospectus लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विवर्णीभवति fade पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
विवादः disput बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विवादः controversy बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विवाहनिश्चयः engagement बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विवाहः marriage बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विवाहः wedding बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विविधता variety लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विविधः several बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विवेकः discrimination बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विवेकः conscience बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विचाराधीनः pending बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विशालः enormous बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विशालः large बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विशालः huge बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विशालः giant बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विशिष्टः specific बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विशिष्टः particular बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विशिष्टः distinguished बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विशिष्टः peculiar बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विशेषण adjective बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विशेषता asset (quality) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विशेषतः especially - अव्यय
विशेषज्ञः expert बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विशेषः special बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विशेष्य noun (subject) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विश्रामः rest बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विश्लेषणम् analysis फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विश्वकोषः encyclopedia बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विश्वम् world फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विश्वम् universe फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विश्वविद्यालयः university बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विश्वसनीयः cerdible बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विश्वासघातः betrayal बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विश्वासः confidence बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विश्वासः trust बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विश्वासः faith बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विश्वासः belief बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विषम् poision फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विषमसङ्ख्या odd number लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
विषयवस्तु theme मधु उका.न.शब्द.प्र.एक
विषयः case (subject) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विषयः issue (topic) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विषयः topic बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विषयः content बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विषयः matter बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विषयः subject बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विषुवद्वृत्तम् equator फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विष्णुगुप्त vishnugupta - See Chanakya.
विष्णुगुप्त vishnu gupta - See Chanakya.
विष्णुशर्मा vishnu sharma - The composer of Panchatantra.
विष्णुशर्मा vishnusharma - The composer of Panchatantra.
विसर्जनम् dismissal (disperse) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विस्तारणम् enlargement फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विस्तारः breadth बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विस्तारः extension बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विस्तारः width बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विस्तीर्णः broad बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विस्तृतः wide बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विस्त्रुतः elaborate बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विस्थापितः diaplaced बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विस्फोटम् rash (mediclinical) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विस्फोटः explosion बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विस्फोटः blast बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विस्मयकारकः wonderful बाल, लता, फलम् विशेषणम्
विस्मयः wonder बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विस्मरणम् forgetting फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विस्मरति forget पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
विहारः picnic बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विज्ञानम् science फल अका.न.शब्द.प्र.एक
विज्ञापनम् advertisement फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
वीजयति fan (to breez) चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
वीथी avenue नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वृकः wolf बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वृतान्तः description बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वृतान्तः account (description) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वृतिः fence मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वृत्तम् report फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वृत्तिहीनता unemployment लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वृत्तिः job (profession) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वृत्तिः profession मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वृथा waste (unnecessary) - अव्यय
वृथा unnecessary - अव्यय
वृद्धावस्था old age लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वृद्धिः increase मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वृद्धिः increment मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वृद्धः old बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वृधा old लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वृन्ताकम् brinjal फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वृश्चिकः scorpion बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वृषभशकटः bullock cart बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वृषभः ox बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वृषभः bull बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वृष्टिः rain मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वृद्धिः interest (premium) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वृक्षः tree बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वेगदूतनाम् express bus फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
वेगः speed बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वेणु flute गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
वेतनम् pay फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वेतनम् wages फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वेतनम् payment फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वेतनम् salary फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वेत्रः cane बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वेधनम् puncture फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वेधनम् drill (make whole) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वेधनम् boring फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वेला tide लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वेल्लनी rolling pin नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वेल्लितमार्गः zigzag बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वेशभूषा costume लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वेश्या prostitute लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वेश्यावृत्तिः prostitution मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वेषः dress बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वेष्टिः dhooti - -
वै sure - अव्यय
वैद्यकीयः medical बाल, लता, फलम् विशेषणम्
वैद्या physician (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वैद्या doctor (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वैद्यः doctor (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
विद्यः physician (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वैधः legal बाल, लता, फलम् विशेषणम्
वैमानिकः pilot बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
वैयक्तिकः private बाल, लता, फलम् विशेषणम्
वैयक्तिकः personal बाल, लता, फलम् विशेषणम्
वैशिष्ट्यम् peculiarity फल अका.न.शब्द.प्र.एक
वैज्ञानिकी scientist (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
वैज्ञानिकः scientist (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
व्यक्तिगतवृत्तम् biodata फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्यक्तिगतः individual (personal) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
व्यक्तित्वम् identity फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्यक्तित्वम् personality फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्यक्तिः individual मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
व्यङ्ग्यचित्रम् cartoon फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्यजनम् fan फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्यञ्जनम् consonant फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्यथयति hurt चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
व्ययशीलः extravagant बाल, लता, फलम् विशेषणम्
व्ययीकरोति spend - धातु.लट्.प्रपु.एक
व्यर्थम् furtile - अव्यय
व्यवकलनम् subtract फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्यवकलनम् deduction फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्यवकलयति deduct चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
व्यवसायप्रतिष्ठानम् firm (business house) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्यवसायः vocation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
व्यवसायः job (employment) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
व्यवसायः employment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
व्यवसायः business बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
व्यवस्था preparation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
व्यवस्था regulation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
व्यवस्था arrangement (preparation) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
व्यवस्थितः tidy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
व्यस्तः engaged (busy) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
व्यस्तः busy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
व्याकरणम् grammar फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्याख्याता lecturer (m) पितृ ऋका.पुं.शब्द.प्र.एक
व्याख्यात्री lecturer (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
व्याख्यानम् lecture फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्याजस्तुतिः flattery मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
व्याजः pretence बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
व्याधरणम् seasoning फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्यापिरिणी merchant (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
व्यापारी merchant (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
व्यायामशाला gymnasium लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
व्यायामः exercise (drill) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
व्यायामः drill (exercise) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
व्यार्वतनम् twist फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्यास vyasa - Sage Vyasadeva,
व्यासदेव vyasadeva - Sage Vyasadeva,
व्याक्षेपः postponement बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
व्युप्त्तिशास्त्रम् etymology फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्रणाबन्धनम् dressing (like: dressing of wound) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
व्रणः scratch बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
व्रणः ulcer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
व्रणः wound बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
45th Sanskrit alphabet - s as in shirt.
शकटम् cart फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शकटिकः cart man (bullock cart driver) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शकटिकः cart driver (who runs bullock cart) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शकटः cart बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शकुनम् omen फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शक्तिः energy मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शक्नोति can श्रु स्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
शक्यता possibility लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शक्यः possible बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शङ्का suspicion लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शठः rascal बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शणम् jute फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
शतकम् century फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शताब्दः centenary बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शत्रुता enmity लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शत्रुः enemy गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
शनैः slowly - अव्यय
शपथपत्रम् affidavit फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
शपथः oath बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शपथः swear बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शबलः spotted - -
शब्दकोषः dictionary बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शब्दसङ्ग्रहः vocabulary बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शब्दावलिः glossary मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शब्दावली glossary नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शब्दः horn (like: of vehicle) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शब्दः word बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शब्दः sound बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शम्बुकः snail बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शयनगृहम् bed room फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शय्या bed लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शरणगतिः surrendering मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शरणम् refuge फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शरणस्थानम् asylum फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शरणार्थिनी refugee (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शरणार्थी refugee (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
शरदृतुः autumn गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
शरावः lid बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शर्करा sugar लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शलभः grasshopper बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शलाका bar लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शल्यकर्मक्षेत्रः operation theatre बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शल्यक्रिया surgery लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शल्यक्रिया operation (surgery) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शशकः rabbit बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शश्वत् repeatedly (again and again) - अव्यय
शष्कुली dough bread नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शस्त्रम् weapon फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शस्त्रं मुञ्चति shoot पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
शस्त्रेण प्रहरति shoot पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
शस्यलवनसमयः harvest बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शंखकारः bangle maker बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शाकबणिक् vegetable vendor वणिज् जका.पुं.शब्द.प्र.एक
शाकबिक्रेता vegetable vendor लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शाकम् vegetable फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शाकम् greens, green leafy vegetable फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शाकाहारिणी vegetarian (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शाकाहारी vegetarian (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
शाखा branch लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शाटि sari मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शाटिका sari लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शाटिका saree लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शान्तिः peace मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शान्तः quiet बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शान्तः calm बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शान्तः cool (cool person) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शापः curse बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शामकयन्त्रम् fire-engine फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शामकः extinguisher बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शामयति extinguish चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
शायिका berth लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शायिका sleeper लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शारीरकी physical नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शारीरकः physical बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शाला school लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शालीनः decent (modest) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शाश्वतः eternal बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शासनकालः regime बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शासनम् rule फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शासनम् government फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शासनं करोति gvern - धातु.लट्.प्रपु.एक
शिखरम् top फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शिखरम् peak फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शिखा lock (hair lock) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शिघ्रम् quick फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शिथिलः loose बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शिबिरम् camp फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शिम्बी bean नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शिरस्त्रम् hat फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शिरस्त्रम् cap फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
शिरस्त्राणम् helmet फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शिरः चालयति nod - धातु.लट्.प्रपु.एक
शिरः head बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शिला rock लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शिशुविहारः kindergarten बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शिशुः infant गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
शिष्टता courteousness लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शिष्टाचारः good manners बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शिष्टाचारः etiquette बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शिष्टः gentleman बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शिष्टः polite बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शिष्यः disciple बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शिसुः baby गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
शिक्षका teacher (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शिक्षकः teacher (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शिक्षणम् education फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शिक्षयति teach चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
शिक्षयति educate चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
शिक्षा instruction लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शिक्षार्थिनी learner (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शिक्षार्थी learner (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
शिक्षितः educated बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शिक्षुः apprentice गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
शीघ्रम् rapid बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शीघ्रः fast बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शीतकम् refrigerator फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शीतकालः winter बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शीतज्वरः malaria बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शीतम् cold फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शीतलः cool बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शीर्षकम् heading फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शीर्षकम् title फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शीश्कारः whistle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शुकः parrot बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शुक्तिः oyster मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शुक्तिः pearl-shell मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शुण्डा trunk (elephant trunk) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शुद्धः pure बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शुभः auspicious बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शुल्कम् custom (tax, duty) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शुल्कम् fee फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शुष्कद्राक्षा raisin लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शुष्कमत्स्यकम् dried fish फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शुष्कं करोति dry (to dry something) - धातु.लट्.प्रपु.एक
शुष्कः barren (dry) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शुष्कः dry बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शून्यम् zero बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शूर्पः winnowing basket बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शृगालः fox बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शृङ्खला chain लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शॄङ्गम् horn (of animal) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शृणोति hear श्रु स्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
शृणोति listen श्रु स्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
शैथिलम् relaxation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शोकात्मकः tragic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शोकः grief बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शोथः inflammation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शोथः swelling बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शोधनी filter नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शोधयति filter चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
शोधः research बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शोध्यपत्रम् proof फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शोभनम् good - विशेषणम्
शोभनः nice बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शोभनः smart बाल, लता, फलम् विशेषणम्
शोभा grace (beauty) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शोभायत्रा procession लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
शोषणम् exploitation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
शौचालयः toilet बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शौचालयः latrine बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शौण्डिकः ale maker (wine maker) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
शौण्डिकः wine maker बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्मशानम् burial ground फल अका.न.शब्द.प्र.एक
श्मशानम् crematorium फल अका.न.शब्द.प्र.एक
श्मश्रु moustache मधु उका.न.शब्द.प्र.एक
श्मश्रु beard मधु उका.न.शब्द.प्र.एक
श्यालकः brother-in-law, wife's brother बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्यालिका sister-in-law, wife's sister लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
श्याली sister-in-law, wife's sister नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
श्यालः brother-in-law, wife's brother बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्येनः hawk बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्रमपरिहारः refreshment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्रमः labour बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्रान्तः tired बाल, लता, फलम् विशेषणम्
श्रेणिः rank मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
श्रेणी rank नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
श्रेयः credit (cause of honour) पयस् सका.न.शब्द.प्र.एक
श्रेष्ठः classic (best) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
श्रोतृवर्गः audience बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्लोकः stanza बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्वशुरः father-in-law, wife's father बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्वशुरः father-in-law, husband's father बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्वश्रुः mother-in-law, husband's mother - -
श्वश्रुः mother-in-law, wife's mother - -
श्वासकोषः lungs बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्वासरोगः asthma बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्वासोच्छ्वासः respiration बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्वासः breath बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
श्वेतः white - -
श्वः tomorrow - अव्यय
46th Sanskrit alphabet - s as in sharp.
47th Sanskrit alphabet - s as in servant.
सञ्चयः pool बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सकर्मक transitive verb - -
सकलः total बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सकाशात् from (from address) - -
सक्रियः active बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सखा friend सखि सखि.इका.पुं.शब्द.प्र.एक
सगद्रदं रोदिति sob - धातु.लट्.प्रपु.एक
सघोषविक्रयः auction बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्कटम् crisis फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सङ्कलनम् anthology फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सङ्कलनम् addition फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
सङ्कीर्णः narrow बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सङ्कुचितवृतिः narrow minded मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सङ्केतध्वनिः alarm (alarm sound) कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्केतशब्दः password बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्केतः address बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्केतः clue बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्केतः signal बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्केतः appointment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्केतः hint बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्कोचः contraction बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्कोचः cramp बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्क्रामकः epidemic (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्क्रामिका epidemic (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सङ्गणकम् computer फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
सङ्गीतम् music फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सङ्ग्रहणं करोति gather - धातु.लट्.प्रपु.एक
सङ्ग्रहलायः museum बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्ग्रहः album बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्ग्रहः stock बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्ग्रहः cpllection बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्घटनम् organisation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सङ्घटयति unite चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
सङ्घटितः united बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सङ्घटः dash बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्घटः clash बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्घर्षः encounter बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्घर्षः conflict बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्घर्षः struggle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्घः union बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सङ्घः association बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सचिवालयः secretarial बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सचिवः secretary बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सच्ञ्यः accumulation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सज्जता preparation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सज्जयति decorate चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
सञ्चयः savings बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सञ्चयः gathering (to save) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सञ्चलनम् march फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सञ्चलनम् parade फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सञ्चारः communication (transmission) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सञ्चिका file लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सतर्कः conscious बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सतर्कः alert बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सत्त्वम् essence फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सत्यम् true फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सदनिका flat (apartment) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सदनिका apartment लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सदनिका apartment लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सदस्या member (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सदस्यः member (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सदृशः similar बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सदृशः like (similar) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सद्यः recently - अव्यय
सद्यः now (just now) - अव्यय
सद्यः immediate - अव्यय
सद्यःकालीनः recent बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सन्तानिका cream लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सन्तानः issue (off spring) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सन्तुलितः moderate बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सन्दर्भः reference बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सन्दर्भः context बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सन्दिग्धः ambiguous बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सन्दूषणम् contamination फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सन्देशः message बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सन्देहः doubt बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सन्धिखाद्यम् sandwich फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सन्धितम् pickle फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सन्धिश्लेषः dislocation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सन्धिस्थानम् junction फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
सन्धिः agreement मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सन्धिः alliance (treaty) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सन्धिः joint कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
सपत्नी husband’s other wife नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सपदि suddenly - अव्यय
सप्ताहान्तः weekend बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सप्ताहः week बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सफलता success लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सभा assembly लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सभा meeting लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सभागारम् auditorium फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सभागृहम् hall फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सभ्यता civilisation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
समकालिनः contemporary बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समञ्जनम् adjustment फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
समतलः level (flat surface) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समतलः flat (plain surface) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समन्वयः co-ordination बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समप्त्रम् post card फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
समभुजचतिष्कोणः square बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समभूमिः plain मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
समम् along (with) - अव्यय
समयपालनम् punctuality फल अका.न.शब्द.प्र.एक
समया near - अव्यय
समयोजनम् adjustment फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
समयः time बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समरसता harmony लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
समर्थनम् endorsement फल अका.न.शब्द.प्र.एक
समर्थनम् support फल अका.न.शब्द.प्र.एक
समर्पणम् dedication फल अका.न.शब्द.प्र.एक
समवस्त्रम् uniform फल अका.न.शब्द.प्र.एक
समस्या problem लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
समाजः society बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समाधानम् convince बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समाधानं करोति solve - धातु.लट्.प्रपु.एक
समानता equality लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
समानता uniformly लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
समानः same बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समानः similar बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समानः common (same, similar) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समानः alike बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समानः equal बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समान्तरः parallel बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समापयति finish चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
समाप्तिः expiry मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
समाप्तः over बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समालोचकः critic बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समासः compund बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समाहितः convinced बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समितिः committee मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
समीकरोति press - धातु.लट्.प्रपु.एक
समीकरः iron (to press cloath) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समीचीनतरः better बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समीचीनम् good - विशेषणम्
समीपः near बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समीरः breeze बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समीक्ष्यकः auditor (accounts supervises) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समुदायः community बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समुद्रः sea बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समूहः flock बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समूहः chorus बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समूहः group बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
समृद्धः prosperous बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समः even (equal) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
समः match बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सम्पतिः property मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सम्पतिः wealth मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सम्पतिः asset (property) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सम्पर्कः contact बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सम्पादकः editor (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सम्पादिका editor (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सम्पूर्णः entire बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सम्पूर्णः absolute बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सम्पूर्णः all बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सम्प्रति now a days - अव्यय
सम्प्रदायः cult बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सम्बद्धता affiliation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सम्बद्धं करोति linking - धातु.लट्.प्रपु.एक
सम्बधे regarding बाल अका.पुं.शब्द.स.एक
सम्बधः relation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सम्बधः link बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सम्बन्धिनी sister-in-law (daughter-in-law’s mother) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सम्बन्धिनी sister-in-law (son-in-law’s mother) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सम्बन्धः connection बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सम्भावना prospect लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सम्भाषणम् conversation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सम्भूय together - अव्यय
सम्भ्रमः embarrassment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सम्मर्दः rush बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सम्मानः honour बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सम्मार्जनम् sweep फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सम्मार्जनी broom नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सम्मिश्रः compund (mix) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सम्मोहनम् hypnosis फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सम्मोहनविद्या hypnotism लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सम्यक् accurate - अव्यय
सम्यक् exact - अव्यय
सम्यक् कारयति repair - धातु.लट्.प्रपु.एक
सम्यक् perfectly - अव्यय
सम्स्कृत Sanskrit बाल
समग्रः whole बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सम्स्वयस्कः peer बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सरलः simple बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सरलः easy बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सरलः simple बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सरित् water सरित् तका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सरोवरः lake बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सर्जनात्मकः creative बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सर्पः serpent बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सर्पः snake बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सर्व all सर्व सर्वनाम न शब्द - A, N,
सर्व all सर्व सर्वनाम स्त्री शब्द - A, F,
सर्व all सर्व सर्वनाम पुं शब्द - A, M,
सर्वतः around - अव्यय
सर्वत्र every where - अव्यय
सर्वथा altogether - अव्यय
सर्वदा ever (always) - अव्यय
सर्वदा always - अव्यय
सर्वदेशीयः cosmopolitan बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सर्वशक्तः almighty बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सर्वे all - -
सर्वेक्षणम् survey फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सर्वः each - सना.शब्द.प्र.एक
सर्षपः mustard बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सविधे addressed to - -
सविनयम् politely - -
सशूलतन्त्री barbed wire नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सस्यम् crop फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सस्यम् corps फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
सह accompany - अव्यय
सह with - अव्यय
सह along (with someone) - अव्यय
सहकारिणी colleague (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सहकारि colleague (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
सहकारः co-operation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सहते bear (tolerate) लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
सहनशीलता patience लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सहनशीलः patient बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सहना toleration लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सहनिवासहः settlement बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सहनिवासः colony बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सहभागिनी partner (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सहभागी partner (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
सहभागः involvement बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सहभोजनम् feast फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सहमतिः consent मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सहयोगः collaboration बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सहसा abruptly - अव्यय
सहसा suddenly - अव्यय
सहानुभूतिः sympathy मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सहायता assistance लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सहिष्णुता toleration लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सहभागः participation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संपुटः folder बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संबन्धी son-in-law's father नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
संबन्धी daughter-in-law's father नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
संयुक्तः joint बाल, लता, फलम् विशेषणम्
संयुक्तः united बाल, लता, फलम् विशेषणम्
संयोगः combination बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संयोगः chance बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संयोगः coincidence बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संयोगः union (combination) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संयोजनम् attachment (join) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
संरेम्भः rush बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संरक्षकः patron बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संरक्षणम् preservation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
संलग्नः annexe बाल, लता, फलम् विशेषणम्
संलग्नं करोति cling - धातु.लट्.प्रपु.एक
संवरति close पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
संवर्धयति cultivate चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
संवादः communication (news) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संवादः interaction बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संवाहनम् conveyance फल अका.न.शब्द.प्र.एक
संविधानम् constitution फल अका.न.शब्द.प्र.एक
संवेदनशीलः sensitive बाल, लता, फलम् विशेषणम्
संवेदना sensation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
संवेदनाशून्यः numb बाल, लता, फलम् विशेषणम्
संशोधनम् amendment फल अका.न.शब्द.प्र.एक
संशोधनम् correction फल अका.न.शब्द.प्र.एक
संशोधितः corrected बाल, लता, फलम् विशेषणम्
संसद् parliament - स्त्री.शब्द.प्र.एक
संस्तुतिपत्रम् recommendation letter फल अका.न.शब्द.प्र.एक
संस्था institution लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
संस्था company लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
संस्थागतः official बाल, लता, फलम् विशेषणम्
संस्थापकः founder बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संस्थापीका founder (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
संक्षिप्तः curt बाल, लता, फलम् विशेषणम्
संक्षेपः abstract बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संक्षेपः brief बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संक्षेपः abbreviation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संक्षोभः riot बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
संज्ञा cue लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
संज्ञा noun लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सा she - स्त्री.शब्द.प्र.एक
सा who is she (that) (f) - -
साकम् along (with someone) - अव्यय
साकृत् once (one time) - अव्यय
सादृश्यम् resemblance फल अका.न.शब्द.प्र.एक
साधनम् aid (means) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
साधनम् instrument फल अका.न.शब्द.प्र.एक
साधनवस्तु material मधु उका.न.शब्द.प्र.एक
साधनसम्पत्तिः resource मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
साधयति achieve चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
साधयति accomplish चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
साधारणः ordinary बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
साधु good - अव्यय
साधुः saint गुरु उका.पुं.शब्द.प्र.एक
सान्त्वना consolation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सान्द्रमुद्रिका cdrom लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सान्द्रमुद्रिका cd rom लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सान्द्रमुद्रिका c.d. rom लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सापत्नपुत्री step daughter नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सापत्नपुत्रः step son बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सापत्नभगिनी step sister नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सापत्नभ्राता step brother लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
साप्ताहिकः weekly बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सामयिकः current बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सामर्थ्यम् ability फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
सामाजिकः social बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सामान्यतः usually - अव्यय
सामान्यतः average बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सामान्यः usual बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सामान्यः rough बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सामान्यः common (normal) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सामान्यः general बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सामिसुखयानम् semi-laxury bus फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
साम्राज्यम् empire फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सामान्यः normal बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सायङ्कालः evening बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सायम् evening - अव्यय
सारम् soup फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सारः extract बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सारः essence बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सारः ceram (best part) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सार्धम् along (with someone) - अव्यय
सार्वजनिकी public नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सार्वजनिकः public बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सार्वत्रिकः universal बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सावधानता caution लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सावधानता carefulness लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सशङ्कता hesitation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
साहचर्यम् company (accompany) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
साहसम् adventure फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
साहाय्यम् help फल अका.न.शब्द.प्र.एक
साहाय्यम् aid (help) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
साहित्यम् literature फल अका.न.शब्द.प्र.एक
साक्षरता literacy लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
साक्षात् direct (straight) - अव्यय
साक्षात् straight (direct) - अव्यय
साक्षात्कारः interview बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
साक्षात्कारः realisation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
साक्षिणी witness नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
साक्षी witness नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सिका halwa, pudding लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सिक्थम् wax फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सिक्थवर्तिका candle लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सिञ्चति sprinkle पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
सिता sugar लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सिद्धान्तः principle बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सिद्धान्तः rule बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सिद्धान्तः doctrine बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सिद्धान्तः theory बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सिद्धः ready बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सिन्दूरम् vermilion फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सिरा nerve लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सिरा artery लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सिरा vein लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सिंहासनम् throne फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सीमा border लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सीमा edge लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सीमा boundary लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सीमा front (border of country) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सीवनयन्त्रम् sewing machine फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
सीव्यति sow पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
सीव्यति stitch पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
सीसम् lead (metal) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सुखकरी pleasant नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सुखकरः pleasant बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सुखयानम् laxury bus फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
सुगन्धद्रव्यम् perfume फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सुतराम् so - अव्यय
सुधनता consistency लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सुधाखण्डः chalk बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सुन्दरः handsome बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सुपिष्टकखण्डः loaf बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सुपिष्टकम् bread फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सुभचिन्तकः well wisher बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सुरक्षा security लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सुरक्षा safety लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सुरक्षितः safe बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सुवर्णकारः goldsmith बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सुवर्णम् gold फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सुवासकम् talcum powder फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
सुवासकम् talcum powder फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सुव्यवस्थितः neat बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सुव्यवस्थितः systematic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सुष्ठुः perfectly - अव्यय
सुसङ्गतिः consistency मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सुसम्बद्धम् compact फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सुहृत् friend सुहृद् दका.पुं.शब्द.प्र.एक
सूकरी pig नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सूकरः pig बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सूक्तम् hymn फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सूचनम् indication फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सूचना instruction लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सूचना notice लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सूचना recommendation लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सूचना information लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सूचनाफलकम् notice board फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सूचयति suggest चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
सूचयति inform चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
सूचयति convey चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
सूचिः list मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सूची needle नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सूची pin नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सूचीकर्म embroidery नामन् नका.न.शब्द.प्र.एक
सूच्यौषधनम् injection फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सूत्रम् string फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सूत्रम् thread फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सूत्रम् formula फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सूत्रसञ्चालकः compere (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सूत्रसञ्चालिका compere (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सूपकारः cook बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सूपकारः cheaf बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सूपः pulses (cooked pulses food) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सूपः soup बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सूर्यास्तः sunset बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सूर्योदयः sunrise बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सूर्यः sun बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सूक्ष्मभेदः shade बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सूक्ष्मः fine (delicate) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सूक्ष्मः minute बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सूक्ष्मः delicate (small) बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सूक्ष्मः tiny बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सूक्ष्मः delicate बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सूक्ष्मः subtle बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सृष्टिः creation मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सेचकम् syringe फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सेचनम् irrigation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सेना army लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सेनाध्यक्षः general (army general) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सेनापतिः commander कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
सेवकः servant (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सेवते serve लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
सेवा service लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सेवानिवृतिः retirement मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सेविका servant (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सैकतम् sandy फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
सैनिकः soldier बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सैनिकः solder बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सैन्ययात्रा parade लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सैन्यावासः barrack बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सोपानम् step फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सोपानमार्गः staircase बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सोमदेव somadeva - The composer of 'Katha Sarita Sagara'
सोमदेव soma deva - The composer of 'Katha Sarita Sagara'
सौकर्यम् facility फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सौख्यकारि comfortable (n) वारि इका.न.शब्द.प्र.एक
सौख्यकारिणी comfortable (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
सौख्यकारी comfortable (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
सौख्यम् comfort फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सौचिकः tailor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
सौजन्यम् courtesy फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सौन्दर्यम् beauty फल अका.न.शब्द.प्र.एक
सौभ्यः bland बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सौम्यः mild बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सौरः solar बाल, लता, फलम् विशेषणम्
सः he तद् दका.पुं.शब्द.प्र.एक
सः who is he (that) (m) - -
स्कन्धः shoulder बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्कूटर्यानम् scooter फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
स्खलति slip पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
स्तनः breast बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्तबकम् bunch फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्तम्भः pillar बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्तम्भः post (like: lamp post) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्तम्भः column बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्तरः level बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्तरः standard बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्तरः layer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्तरः stage बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्त्री wife स्त्री ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्त्री lady स्त्री ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्त्री female स्त्री ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्त्री woman स्त्री ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्त्रीलिङ्ग femenine - -
स्थगयति discontinue चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
स्थगयति freezing चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
स्थगयति stop चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
स्थलान्तरं प्रापयति shift - धातु.लट्.प्रपु.एक
स्थानकम् terminus (like: bus stop) फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
स्थानकम् stop (like: bus stop) फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
स्थानकम् station फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्थानम् position फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्थानम् venue फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्थानान्तरणम् transfer फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्थानीयः local बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्थापकः lazy बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्थापत्यशास्त्रम् architecture फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्थापनम् placement फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्थापना establishment लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्थापयति keep चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
स्थापयति place चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
स्थापयति put चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
स्थापयति lay चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
स्थायि stationary (n) (standing still) वारि इका.न.शब्द.प्र.एक
स्थायित्वम् durability फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्थायिनी stationary (f) (standing still) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्थायिनी permanent (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्थायी permanent (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
स्थायी stationary (m) (standing still) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
स्थालिका plate लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्थालिका tray लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्थावरसम्पदा real estate लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्थितिः case (condition, situation) मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्थितिः position मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्थिरदृष्टिः gaze मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्थिरः stable बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्थूलकायः obese (fat person) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्थूलाक्षरम् bold (like: bold letter) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्थूलः fat बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्थूलः thick बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्नाकतः bachelor (degree holder) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्नातकः graduate (m) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्नातिका graduate (f) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्नानम् bath फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्नायुः nerve - -
स्नायुः muscle - स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्निह्यति love पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
स्पन्दः beat (like: heart beat) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्पर्धा competition लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्पर्धा race लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्पर्धा match लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्पर्शः touch बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्पष्टवादिणी blunt (f) (straight speaker) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्पष्टवादिनी blint नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्पष्टवादी blunt (m) (straight speaker) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
स्पष्टीकरणम् clarification फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्पष्टीकरणम् explanation फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्पष्टः clear बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्पष्टः plain बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्पॄशति touch पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
स्फटिकः crystal बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्फितिः inflation मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्फुलिङ्गः spark बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्फोटोकास्त्रम् ammunition फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्फोटः burst बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्मरणम् remembrance फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्मरणशक्तिः memory मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्मरति remember पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
स्मारणपत्रम् reminder फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्मारयति remind - धातु.लट्.प्रपु.एक
स्मारयति remind पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
स्युतः handbag बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्यूतः bag बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्रवणम् oozing फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्रवति leak पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
स्रावणम् secretion फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्रावः ooze बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्रावः leakage बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्रावः secretion बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्रोतः channel (canal) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वकीयः own बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्वचलितः automatic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्वाछिकरोति clean - धातु.लट्.प्रपु.एक
स्वछः clean बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्वसन्त्रः independent बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्वप्नः dream बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वंसेवकः volunteer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वयंसेविका volunteer लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्वरपरीक्षा audition लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्वरूपम् appearance (outward show) - स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्वरः vowel बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वरः note (musical note) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वरः voice बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वर्गः heaven बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वर्णकारः goldsmith बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वर्णबणिक् goldsmith वणिज् जका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वल्पः few बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्वस्ति auspiciousness - अव्यय
स्वस्थः sound बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्वस्थः healthy बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्वागतकक्षः reception room बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वागतकारः receptionist बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वागतम् welcome फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्वागतम् reception फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्वागतसमारम्भः reception बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वागतीकरोति receive - धातु.लट्.प्रपु.एक
स्वातन्त्र्यम् independence फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्वादुफलम् apple फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्वादुः delicious - विशेषणम्
स्वादः flavour - न.शब्द.प्र.एक
स्वापिका lullaby लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्वामिनी mistress (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्वामिनी employer (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्वामिनी boss (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्वामिनी lord (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्वामिनी owner (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्वामी owner (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वामी lord (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वामी employer (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वामी boss (m) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्वामी master (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वायतः autonomous बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्वार्थिनी selfish (f) नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्वार्थी selfish (m) गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वास्थ्यकरः hygienic बाल, लता, फलम् विशेषणम्
स्वास्थ्यम् health फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्वाक्षरम् autograph फल अका.न.शब्द.प्र.एक
स्वीकरोति receive - धातु.लट्.प्रपु.एक
स्वीकरोति take - धातु.लट्.प्रपु.एक
स्वीकारः adoption (acceptance) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
इस्वीकृतिः acknowledgement मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्विकृतिः admission (acceptance) - स्त्री शब्द - F,
स्वीकृतिः sanction मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्वीकृतिः acceptance मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
स्वेदकम् sweater फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
स्वेदकः sweater बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वेदः sweat बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
48th Sanskrit alphabet - h as in her.
हड्डः bone बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
हताशः hopeless बाल, लता, फलम् विशेषणम्
हननम् murder फल अका.न.शब्द.प्र.एक
हनुः jaw - स्त्री शब्द - F,
हरति take away पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
हरिणः deer बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
हरितः green बाल, लता, फलम् विशेषणम्
हरिद्रा turmeric लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
हरिमन्थकः horse gram बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
हरेणुः pea - स्त्री.शब्द.प्र.एक
हर्षध्वनिः applause कवि इका.पुं.शब्द.प्र.एक
हर्षः joy बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
हलम् plough फल अका.न.शब्द.प्र.एक
हसति laugh पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
हस्तकला handcraft लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
हस्तकला craft लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
हस्तकला handicraft लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
हस्तकोषः gloves बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
हस्तपुस्तिका handbook लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
हस्तक्षेपः interference बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
हस्ताक्षरम् signature फल अका.न.शब्द.प्र.एक
हस्ताक्षरम् handwriting फल अका.न.शब्द.प्र.एक
हस्तिदन्तः ivory बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
हस्तः hand बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
हानिकारकः harmful बाल, लता, फलम् विशेषणम्
हानिः harm मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
हानिः damage मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
हानिः loss मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
हानिः waste मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
हानिः disaster मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
हारयति lose चुर् चुरादि.धातु.ऊभय.लट्.प्रपु.एक
हावभावः gesture बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
हासः laughter बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
हास्यम् whisper फल अका.न.शब्द.प्र.एक
हास्यास्पदनम् ridiculous फल अका.न.शब्द.प्र.एक
हि since (because) - अव्यय
हिक्का hiccup लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
हितम् interest (favour) फल अका.न.शब्द.प्र.एक
हितोपदेश hitopadesa - A collection of moral animal stories,
हिमम् ice फल अका.न.शब्द.प्र.एक
हिमम् snow फल अका.न.शब्द.प्र.एक
हिमीभवति freezing पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
हिंसा violence लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
हृदयम् heart फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
हृदयस्पन्दः heart beat बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
हृदयाघातः heart attack बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
स्वः svaH - अव्यय
हैमिका snow लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
ह्यः yesterday - अव्यय
ह्रदः lake बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ह्रस्वः short बाल, लता, फलम् विशेषणम्
ह्रासः decline बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ह्रासः decrease बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्ष 49th Sanskrit alphabet - -
क्षकिरणः x-ray बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्षणः moment बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्षणः second (time) बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्षतचिह्नम् scar फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्षतिपूर्तिः compensate मति इका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
क्षतः injury बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्षतः wound बाल, लता, फलम् विशेषणम्
क्षमता power (right) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
क्षमता capacity लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
क्षमताम् sorrey - धातु.लट्.प्रपु.एक
क्षमा pardon लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
क्षमां करोति condone - धातु.लट्.प्रपु.एक
क्षयरोगः tuberculosis बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्षयः decay बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्षामति forgive - धातु.लट्.प्रपु.एक
क्षाम्यति pardon पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
क्षारः alkali बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्षालनकुण्डम् wash basin फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्षालनयन्त्रम् washing machine फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्षीणः lean बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्षीयते decay लभ् भ्वादि.धातु.आत्म.लट्.प्रपु.एक
क्षीरम् milk फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्षुतम् sneez फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्षुधा appetite (hunger) लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
क्षुरति shave पठ् भ्वादि.धातु.पर.लट्.प्रपु.एक
क्षुरपत्रम् blade फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्षुरः razor बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्षेत्रम् domain फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्षेत्रम् field फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्षेत्रम् region फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्षेत्रम् farm फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्षेत्रम् area फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्षेपणम् throw फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्षोभः irritation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्षोभः agitation बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
क्षौरम् shave फल अका.न.शब्द.प्र.एक
क्ष्युद्रजिह्वा epiglottis लता आका.स्त्री.शब्द.प्र.एक
क्षुधार्तः hungry बाल अका.पुं.शब्द.प्र.एक
ज्ञ 50th Sanskrit alphabet - -
ज्ञानम् knowledge फलम् अका.न.शब्द.प्र.एक
ज्ञानी learned person गुणिन् इन्का.पुं.शब्द.प्र.एक
ज्ञानी wise नदी ईका.स्त्री.शब्द.प्र.एक