सत्य

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्


यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


सत्यम्, क्ली, (सते हितम् । सत् + यत् ।) कृतयुगम् । शपथः । यथार्थम् । (यथा, रघुः । १२ । ७५ । “कामं जीवति मे नाथ इति सा विजहौ शुचम् । प्राङ्मत्वा सत्यमस्यान्तं जीवितास्मीति लज्जिता ॥”) तद्वति, त्रि । इति मेदिनी ॥ (यथा, याज्ञ- वल्क्ये । ३ । १४९ । “महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथैव हि ॥”) सिद्धान्तः । इति शब्दरत्नावली ॥ * ॥ यथार्थस्य पर्य्यायः । तथ्यम् २ ऋतम् ३ सम्यक् ४ । इत्य- मरः ॥ अवितथम् ५ भूतम् ६ । इति जटा- धरः ॥ तल्लक्षणम् । यथा, -- “यथार्थकथनं यश्च सर्व्वलोकसुखप्रदम् । तत् सत्यमिति विज्ञेयमसत्यं तद्विपर्य्ययम् ॥” इति पाद्मे क्रियायोगसारे १६ अध्यायः ॥ * ॥ तदाकारा यथा, -- “सत्यञ्च समता चैव दमश्चैव न संशयः । अमात्सर्य्यं क्षमा चैव ह्रीस्तितिक्षानसूयता ॥ त्यागो ध्यानमथार्य्यत्वं धृतिश्च सततं दया । अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदश ॥” इति महाभारते राजधर्म्मः ॥ * ॥ तस्यापालने दोषो यथा, -- “कृत्वा शपथरूपञ्च सत्यं हन्ति न पालयेत् । स कृतघ्नः कालसूत्रे वसेद्देवचतुर्युगम् ॥ सप्तजन्मसु काकञ्च सप्तजन्मसु पेचकः । ततः शूद्रो महाव्याधी जन्मसप्त ततः शुचिः ॥” इति ब्रह्मवैवर्त्ते प्रकृतिखण्डे ४८ अध्यायः ॥ * ॥ अपि च । “सत्येन लोकं जयति सत्यन्तु परमं तपः । यथाभूतप्रसादन्तु सत्यमाहुर्म्मनीषिणः ॥” इति कौर्म्मेउपविभागे १४ अध्यायः ॥ * ॥ तस्य प्रशंसा यथा, -- “सत्यमायास्यति हरिः सत्यं निष्कपटं वद । वद तत् स्वभयं त्यक्त्वा सत्यं ब्रूहि सुसंसदि ॥ वरं कूपशताद्वापी वरं वापीशतात् क्रतुः । वरं क्रतुशतात् पुत्त्रः सत्यं पुत्त्रशतात् किल ॥ नहि सत्यात् परो धर्म्मो नानृतात् पातकं परम “सत्यं सन्तोव आस्तिक्यं तथा चेन्द्रियनिग्रहः । देवताभ्यर्च्चनं पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः ॥ सत्यं भूतहितं वाक्यमस्तेयं स्वागतम्परम् । नियमाः पञ्च सत्याद्या बाह्यमाभ्यन्तरं द्विधा ॥” इति गारुडे ४९ अध्यायः ॥ * ॥ अपि च । “येऽर्था धर्म्मेण ते सत्या येऽधर्म्मेण गतश्रियः । सत्यशौचं मनःशौचं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ॥ सर्व्वभूतदया शौचं जलशौचञ्च पञ्चमम् । यस्य सत्यञ्च शौचञ्च तस्य स्वर्गो न दुर्ल्लभः ॥ सत्यं हि वचनं यस्य सोऽश्वमेधाद्विशिष्यते ॥” इति गारुडे ११३ अध्यायः ॥ * ॥ अपि च । “न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्म्मम् । नासौ धर्म्मो यत्र नो सत्यमस्ति नो तत् सत्यं यच्छलेनानुविद्धम् ॥ ब्राह्मणोऽपि मनुष्याणामादित्यश्चैव तेजसाम् । शिरोऽपि सर्व्वगात्राणां व्रतानां सत्यमुत्तमम् ॥” इति गारुडे ११५ अध्यायः ॥ ब्रह्म । यथा । यः सर्व्वज्ञः सर्व्ववित् यस्य ज्ञान- मयं तपः सर्व्वस्य वशी सर्व्वस्येशानः यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरः सोऽकामयत बहुस्यां स ईक्षत तत्तेजोऽसृजत् सत्यं ज्ञान- मनन्तं ब्रह्म इत्याद्याः । इति श्रीभागवतदशम- स्कन्धीय ८७ अध्यायीयतृतीयश्लोकटीकायां श्रीधरस्वामी ॥ * ॥ अपि च । “अहमात्मा परं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तकम् । विज्ञानमानन्दो ब्रह्म सत्तत्त्वमसि केवलम् ॥ नित्यं शुद्धं बुद्धियुक्तं सत्यमानन्दमद्वयम् । योऽसावादित्यपुरुषः सोऽसावहमणण्डतः । इति ध्यायन् विमुच्येत ब्रह्मणो भवबन्धनात् ॥” इति गारुडे ४९ अध्यायः ॥ तद्वैदिकपर्य्यायः । वट १ श्रत् २ सत्रा ३ अद्धा ४ इत्था ५ ऋतम् ६ । इति षट् सत्य- नामानि । इति वेदनिघण्टौ । ३ । १० ॥

सत्यम्, [म्] व्य, प्रश्नः । स्वीकारः । इति- रत्नावली ॥

सत्यः, पुं, (सते हितः । सत् + यत् ।) श्रीरामः । यथा, -- “कौशल्यानन्दनः श्रीशः सत्यो दशमुस्त्रान्तकः ॥” इति शब्दरत्नावली ॥ विष्णुः । यथा, -- “औत्तमेऽप्यन्तरे विष्णुः सत्यैः सह स्यधोत्तमैः । सत्यायामभवत् सत्यः सत्यरूपो जनार्द्दनः ॥” इति कौर्न्मे ४८ अध्यायः ॥ * ॥ अन्यच्च । “सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्त्यस्य योनिं निहितञ्च सत्त्य । सत्त्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥” इति श्रीभागवते १० स्कन्धे १ अध्यायः ॥ * ॥ “प्रतिश्रुतं सत्यं कृतमिति हृष्टाः प्रथमं सत्यत्वेन स्तुवन्ति सत्यव्रतमिति । सत्यं व्रतं सङ्कल्पो यस्य । सत्यं परं श्रेष्ठं प्राप्तिसाधनं यस्मिन् तम् । त्रिसत्यं त्रिष्वपि कालेषु सृष्टेः पूर्व्वं प्रलयानन्तरं स्थितिसमये च सत्यं अव्यभिचारेण वर्त्तमानम् । तत एवाहुः । सत्त्यस्य योनिमिति । सच्छब्देन पृथिव्यप्तेजांसि । त्यशब्देन वाय्वाकाशौ । एवं सच्च त्यश्च सत्त्यं भूतपञ्चकम् । तं सत्त्यमित्या- चक्षते इति श्रुतेः । तस्य योनिं कारणं अनेन सृष्टेः पूर्व्वं वर्त्तमानातोक्ता । तथा सत्त्ये तस्मि- न्नेव निहितं अन्तर्य्यामितया स्थितं अनेन स्थिति- समये च सत्यत्वमुक्तम् । तथा सत्त्यस्य सत्यं तस्यैव सत्त्यस्य सत्यं पारमार्थिकं नाशेऽपि अवशिष्यमानं रूपं अनेन प्रलयेऽप्यवधित्वेन सत्यत्वं दर्शितं एवं त्रिसत्यत्वमुपपादितम् । तथा ऋतसत्यनेत्रम् । ऋतञ्च सूनृता वाणी सत्यञ्च समदर्शनम् । तथा भगवता व्याख्यास्यमानत्वात् सत्यञ्च समदर्शनमिति ऋतञ्च सूनृता वाणी कविभिः परिकीर्त्तिता ॥ इति तयोर्नेत्रं नयन- साधनं नेतारं प्रवर्त्तकमिति यावत् । एवं सर्व्व- प्रकारेण सत्यात्मकं तां वयं शरणं प्रपन्ना इत्यर्थः ।” इति श्रौधरस्वामी ॥ * ॥ अश्वत्थवृक्षः । इति राजनिर्घण्टः ॥ नान्दीमुखश्राद्धदेवः । यथा, “इष्टिश्राद्धे क्रतुर्द्दक्षः सत्यो नान्दीमुखे वसुः । नैमित्तिके कालकामौ काम्येच धुरिलोचनौ ॥” इति श्राद्धतत्त्वम् ॥ * ॥ (मुनिविशेषः । यथा, महाभारते । २ । ४ । १० । “असितो देवलः सत्यः सर्पमाली महाशिराः ॥” देवगणविशेषः । यथा, मार्कण्डेये । ७१ । १ -- २ “मन्वन्तरे तृतीयेऽस्मिन् उत्तमस्य प्रजापतेः । देवानिन्द्रानृषीन् भूपान् निबोध गदतो मम ॥ स्वधामानस्तथा देवा यथानामानुकारिणः । सत्याख्यश्च द्वितीयोऽन्यस्त्रिदशानां तथा गणः ॥”) तपोलोकादूर्द्ध्वलोकः । इति विश्वः ॥ अस्य विव- रणं सत्यलोकशब्दे द्रष्टव्यम् ॥

अमरकोशः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


सत्य नपुं।

सत्यवचनम्

समानार्थक:सत्य,तथ्य,ऋत,सम्यक्

1।6।22।1।1

सत्यं तथ्यमृतं सम्यगमूनि त्रिषु तद्वति। शब्दे निनादनिनदध्वनिध्वानरवस्वनाः॥

पदार्थ-विभागः : , गुणः, शब्दः

सत्य वि।

शपथः

समानार्थक:शपन,शपथ,प्रत्यय,समय,सत्य

3।3।154।2।2

प्रायो भूम्न्यन्तगमने मन्युर्दैन्ये क्रतौ युधि। रहस्योपस्थयोर्गुह्यं सत्यं शपथतथ्ययोः॥

पदार्थ-विभागः : , गुणः, शब्दः

सत्य वि।

तथ्यम्

समानार्थक:सत्य

3।3।154।2।2

प्रायो भूम्न्यन्तगमने मन्युर्दैन्ये क्रतौ युधि। रहस्योपस्थयोर्गुह्यं सत्यं शपथतथ्ययोः॥

पदार्थ-विभागः : , शेषः

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


सत्य¦ न॰ सत हित यत्।

१ सत्ययुगे

२ शपथे

३ याथार्थ्येच

४ तद्वति त्रि॰ मदि॰।
“ययार्थकथनं यच्च सर्वलोकसुख-प्रदम्। तत् सत्यमिति विज्ञेयमसत्यं तद्विपर्य्ययः” पद्मपु॰सर्वलोकसुखप्रदमिति न लक्षणघटक सत्यस्याप्यप्रियत्वेकथननिषेधात् अतएव मनुनोक्तं
“सत्यं ब्रूयात् प्रियंब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्”।

५ अश्वत्थवृक्षे

६ नान्दी-मुखश्राद्धीयदेवभेदे च पु॰
“इष्टिश्राद्धे क्रतुर्दक्षः सत्यो ना-न्दीमुखे वसुः” श्रा॰ त॰ धृतवचनम्।

७ सिद्धान्ते शब्दर॰। शफथरूपसव्यापालने दाषो यथा कृत्वा शफथरूपं यःसत्यं हन्ति न पालयन्। स कृतघ्नः कालसूत्रे वसेदेवचतुर्युगम्। सप्तजन्मसु काकश्च सप्तजन्मसु पेचकः। ततः शूद्रा महाव्याधिः सप्तजन्मखतः शुचिः” ब्रह्मवै॰प्र॰

३८ अ॰।

८ परमात्मनि
“सत्यं ज्ञानमानन्दं व्रह्मेति” श्रुतिः।

९ श्रीरामे पु॰ शब्दर॰।

१० विष्णो
“औत्तमेऽप्य-न्तरे विष्णुः सत्यः सहस्वधोत्तरैः। सत्यायामभवत् सत्यःसत्यरूपो जनार्दनः” कूर्सपु॰

४८ अ॰।

११ तन्मातरिस्त्री।

१२ तपोलोकादूर्द्ध्वस्थे लोके सत्यलोकशब्दे दृश्यम्। सन्ति पृथिव्यप्तेजांसि च त्यौ वाय्वाकाशौ च समा॰ द्व॰नि॰ ड समा॰ द्वितकारः।

१३ भूतपञ्चके
“सञ्च त्यच्च भूत-प{??}कं त सत्त्यमित्याचक्षते” श्रुतिः। सत्यत्वञ्च त्रिकाला-वाध्यत्वमिति वेदान्तिनः यथार्थज्ञानविषयत्वं सत्यत्वमितिनैयायिकाः। सन्धिसन्ध्यशाभ्यां सहितसत्ययुगमानंदैवमानेन

१२

०० वर्षाः मानुष्यमानेन

१७

२८

०० वर्षाः।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


सत्य¦ mfn. (-त्यः-त्या-त्यं)
1. True.
2. Sincere, honest, speaking the truth. n. (-त्यं)
1. Truth.
2. An oath.
3. The first Yuga or age, the golden age, comprising one million seven hundred and twety-eight thou- sand years.
4. Demonstrated conclusion. m. (-त्यः)
1. RA4MA- CHANDRA.
2. The uppermost of the seven Lokas or worlds, the abode of BRAHMA4, and heaven of truth. f. (-त्या)
1. SI4TA4, the wife of RA4MA.
2. The mother of VYA4SA.
3. DRAUPADI
4.
4. DURGA
4.
5. SATYABHA4MA
4.
6. Speaking the truth, sincerity, veracity. Ind. (सत्यम्) Indeed, verily, a particle of interrogation and assevera- tion. E. सत् being, and यत् aff.

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


सत्य [satya], a. [सते हितं यत्]

True, real, genuine; as in सत्यव्रत, सत्यसंध.

Honest, sincere, truthful, faithful.

Fulfilled, realized.

Virtuous, upright.

Unfailing; कच्चिच्छुश्रूषसे तात पितुः सत्यपराक्रम Rām.2.1.7.

त्यः The abode of Brahman and of truth, the uppermost of the seven worlds or lokas above the earth; see लोक.

The Aśvattha tree.

N. of Rāma.

Of Viṣṇu; सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ Bhāg.1.2.26.

The deity presiding over नान्दीमुखश्राद्ध q. v.

N. of Brahman; अव्ययस्याप्रमेयस्य सत्यस्य च तथाग्रतः Mb.1.37.5.

त्यम् Truth; मौनात्सत्यं विशिष्यते Ms.2.83; सत्यं ब्रू 'to speak the truth'.

Sincerity.

Goodness, virtue, purity,

An oath, a promise, solemn asseveration; सत्याद् गुरुमलोपयन् R.12.9; Ms.8.113.

A truism demonstrated truth of dogma.

The first of the four Yugas. or ages of the world, the golden age, the age of truth and purity.

Water

The Supreme Spirit; हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् Īśop.15.

Final emancipation (मोक्ष); इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन् महती विनष्टिः Ken.2.5. -त्यम् ind. Truly, really, indeed, verily, forsooth; सत्यं शपामि ते पादपङ्कजस्पर्शेन K.; Ku.6.19.-Comp. -अग्निः N. of the sage Agastya. -अनुरक्त a. devoted to truth, honest, upright, true. -अनृत a.

true and false; सत्यानृता च परुषा H.2.183.

apparently true, but really false.

(तम्, ते) truth and falsehood.

practice of truth and falsehood; i. e. trade, commerce; सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कदाचन Ms.4.4 and 6. -अभिसंध a. true to one's promise, sincere. -आत्मन् true. (-m.) a virtuous or upright man. -आश्रमः renunciation of the world (संन्यास); दीक्षा बहुविधा राजन् सत्याश्रमपदं भवेत् Mb.12.66.13.

उत्कर्षः pre-eminence in truth.

true excellence.-उद्य a. speaking the truth. -उपयाचन a. fulfilling a request. -कामः a lover of truth. -क्रिया a promise, oath. -जित् N. of Indra in the third Manvantara; इन्द्रस्तु सत्यजित् Bhāg.8.1.24. -तपस् m. N. of a sage.-दर्शिन् a. truth-seeing, fore-seeing truth. -धन a. rich in truth, exceedingly truthful. -धर्मः the law of truth, eternal truth. ˚परायण a. devoted to truth and virtue. -धृति a. strictly truthful.

नारायणः A form of Viṣṇu.

A form of divinity (called Satyapīr in Bengāli).

पुरम् the world of Viṣṇu.

The city of Satya-nārayaṇa; अन्ते सत्यपुरं ययौ (सत्यनारायणव्रतकथा).-पुष्टिः true or permanent prosperity. -पूत a. purified by truth (as words); सत्यपूतां वदेद्वाणीम् Ms.6.46. -प्रतिज्ञ a. true to one's promise. -प्रतिष्ठान, -मूल a. grounded in truth. -फलः the Bilva tree. -भामा N. of the daughter of Satrājit and the favourite wife of Kṛiṣṇa; (it was for her that Kṛiṣṇa fought with Indra and brought the Pārijāta tree from the Nandana garden and planted it in her garden). -भारतः N. of Vyāsa. -भेदिन् a. promise-breaking. -मानम् a true measure. -युगम् the golden age; the first or कृतयुग; see सत्यम् (6) above. -यौवनः a Vidyādhara.-रत a. devoted to truth, honest, sincere. (-तः) N. of Vyāsa. -लौकिकम् spiritual and worldly matters; मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके Bhāg.3.24.35.

वचनम् the speaking of truth.

a promise, solemn assurance. -वचस् a. truthful, veracious. (-m.)

a saint, Ṛiṣi.

a seer. (-n.) truth, veracity. -वद्यa. veracious; सत्यवद्यो रघूत्तमः Bk.5.1. (-द्यम्) truth, veracity. -वाक्यम् truth-speaking, veracity, -वाच् a. truthful, veracious, candid. (-m.)

a saint, seer.

a crow. -वादिन् a.

truth-speaking.

sincere, outspoken, candid. -व्यवस्था ascertainment of truth.-व्रत, -संगर, -संध a.

true or faithful to an agreement, promise or word, adhering to truth veracious; Bhāg.1.2.26; see सत्यः (4).

honest, sincere.-श्रवसी Ved. an epithet of Uṣas. -श्रावणम् taking a solemn oath. -संश्रवः a promise, vow. -संकल्प a. true in purpose of resolve. -संकाश a. specious, plausible-संगरः N. of Kubera. -a. true to an agreement or promise.

संधः an epithet of Rāma; राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयम् Rāma-rakṣā 26.

of Bharata.

of king Janamejaya. (-धा) an epithet of Draupadī. -a. keeping one's promise, faithful. -साक्षिन् m. a trustworthy witness; यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः Ms.8.257.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


सत्य mf( आ)n. true , real , actual , genuine , sincere , honest , truthful , faithful , pure , virtuous , good. successful , effectual , valid( सत्यं-कृ, " to make true , ratify , realise , fulfil ") RV. etc.

सत्य m. the uppermost of the seven लोकs or worlds (the abode of ब्रह्माand heaven of truth ; See. लोक) L.

सत्य m. N. of the ninth कल्प(See. ) Pur.

सत्य m. the अश्वत्थtree L.

सत्य m. N. of विष्णुL.

सत्य m. of राम-चन्द्रL.

सत्य m. of a supernatural being Gaut. VarBr2S. Hcat.

सत्य m. of a deity presiding over the नान्दी-मुखश्राद्धL.

सत्य m. of one of the विश्वेदेवाःCat.

सत्य m. of a व्यासCat.

सत्य m. of a son of हविर्-धानBhP.

सत्य m. of a son of वितत्यMBh.

सत्य m. of one of the 7 ऋषिs in various मन्वन्तरs Hariv. Pur.

सत्य m. (with आचार्य)N. of an astronomer (author of the होरा-शास्त्र) VarBr2S.

सत्य m. pl. N. of a class of gods in various मन्वन्तरs Hariv. Pur.

सत्य n. truth , reality( सत्येन, " truly " , " certainly " , " really " ; कस्मात् सत्यात्, " for what reason , how is it that? " तेन सत्येन, " for that reason , so truly " ; यथा-तेन[or एवं] सत्येन, " as-so truly " ; with Buddhists truth is of two kinds , viz. संवृति-and परमा-र्थ-सत्यम्, " truth by general consent " and " self-evident truth " Dharmas. 95 ; for the four fundamental truths of Buddhists See. MWB. 43 ; 56 ) RV. etc.

सत्य n. speaking the truth , sincerity , veracity KenUp. Mn. R. etc.

सत्य n. a solemn asseveration , vow , promise , oath( सत्यं चिकीर्षमाण, " wishing to fulfil one's promise or keep one's word ") AV. etc.

सत्य n. demonstrated conclusion , dogma W.

सत्य n. the quality of goodness or purity or knowledge MW.

सत्य n. the first of the four युगs or ages (= 1. -कृतSee. ) L.

सत्य n. a partic. mythical weapon R.

सत्य n. the uppermost of the 7 लोकs(See. under m.) Veda7ntas. BhP.

सत्य n. one of the 7 व्याहृतिs L.

सत्य n. partic. सत्य-formula A1s3vS3r.

सत्य n. = उदक, water Naigh. i , 12

सत्य n. (also with प्रजापतेः)N. of सामन्s A1rshBr. S3rS.

सत्य etc. See. p. 1135 , col. 3.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=सत्य&oldid=385505" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः