अष्टक

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अष्टकः, त्रि, (अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य । अष्टन् + कन् ।) अष्टसंख्या । अष्ट एवाष्टकः स्वार्थे क- प्रत्ययः । अष्टसंख्याविशिष्टं यथा, -- “गङ्गाष्टकं पठति यः प्रयतः प्रभाते बाल्मीकिना विरचितं सुखदं मनुष्यः” । इति बाल्मीकीयगङ्गाष्टकं ॥ अपि च । “अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्द्दनं । हंसं नारायणञ्चैव एतन्नामाष्टकं शुभं” ॥ इति ब्रह्मपुराणे श्रीविष्णुनामाष्टकं स्तोत्रं ॥

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अष्टक¦ न॰ अष्टौअ अध्यायाः परिणाममस्य अष्टन् + कन्।

१ पाणिनेरष्टाध्यायीसूत्रे, प्रत्येकमष्टाध्यायात्मके

२ ऋग्वे-दांशभेदे च

३ अष्टसंख्यापरिमिते त्रि॰
“पैशुन्यं साहसंद्रोहईर्ष्या सूयार्थदूषणम्। वाग्दण्डजञ्च पारुष्यं क्रोध-जोऽपि गणोऽष्टकः” मनुः।
“संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु” पा॰ उक्तेः

३ अष्टावृत्ताध्ययनेऽपि। अष्टकं वि-दचि अधीयते वा
“सूत्राच्च कोपधात्” पा॰ अध्येतृवेदि-तृप्रलयस्य बाहुल्ये लुक्। अष्टकाः पाणिनेः

४ सूत्रा-[Page0516-b+ 38] याध्यायिषु ब॰ व॰।

५ अष्टसंख्यायाम्
“ताराष्टकमिदंपुण्यं भक्तिमान् यः पठेन्नरः” तन्त्रम्। गङ्गाष्टकं पठतियः प्रयतः प्रभाते” वाल्मी॰।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अष्टक¦ mfn. (-कः-का-कं)
1. Eight.
2. Eighth. n. (-कं) The eight sections of PA4NINI'S Grammar. m. (-कः)
1. The formulæ of the Rig Ve4da as collected into eight portions, thence called Ashtakas.
2. One acquainted with PA4MINI'S rules or the formulæ of the Veda. E. कन् added to अष्ट।

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अष्टक [aṣṭaka], a. [अष्ट परिमाणमस्य कन्] Consisting of 8 parts eight-fold; क्रोधजो$पि गणो$ष्टकः Ms.7.48.

कः [अष्टकं (पाणिनेः), विदन्ति अधीयते वा इत्यष्टकाः सूत्राच्च कोपधात् P.IV.2.65. Sk.] One who studies or is acquainted with the eight Adhyāyās of Pāṇini's grammar.

N. of a son of Viśvāmitra (author of the hymn Rv.1.14.)-का [अश्नन्ति पितरो$स्यां तिथौ अश्-तकन् Uṇ.3.148]

A collection of three days (7th, 8th, and 9th) beginning from the seventh day after the full moon.

the 8th day of three months on which the Manes are to bo propitiated.

A Śrāddha to be performed on the above days; worship of the Manes on certein days; तस्य व्रातस्य यो$स्य द्वितीयो$- पानः साष्टका Av.15.16.2; अष्टकापितृदैवत्यमित्ययं प्रसृतो जनः Rām.2.18.14.

The 8th day of a month; Ms.4.113-4.

कम् A whole consisting of 8 parts.

The 8 chapters of Pāṇinī's Sūtras; (अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य इत्यष्टकम्; पाणिनेः सूत्रम् Sk.).

The study of the Sūtras.

A division of the Ṛigveda (it being divided into 8 Aṣṭakas or 1 Ma- ṇḍalas).

Any group of eight; as वानराष्टकम्, तारा- ष्टकम्, मङ्गलाष्टकम् &c. गङ्गाष्टकं पठति यः प्रयतः प्रभाते वाल्मीकिना विरचितं शुभदं मनुष्यः

The number eight. -Comp. -अङ्गः, -ङ्गम् a kind of board or cloth for playing with dice on (having eight divisions).

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अष्टक mf( आor इका)n. ( S3ulb. ; See. Pa1n2. 7-3 , 45 Comm. )consisting of eight parts S3Br. RPra1t. etc.

अष्टक mf( आor इका)n. one who is acquainted with the eight books of पाणिनि's grammar Pa1n2. 4-2 , 65 Sch.

अष्टक m. N. of a son of विश्वामित्र(author of the hymn RV. x , 104 ) AitBr. A1s3vS3r. MBh. etc.

अष्टक n. a whole consisting of eight parts (as each of the eight अष्टकs of the RV. , or as TS. i , or as पाणिनि's grammar etc. )

Purana index[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


(I)--a श्राद्ध performed by इक्ष्वाकु, which led to the banishment of his son विकुक्षि (s.v.); फलकम्:F1:  भा. IX. 6. 6; Br. III. १७. 2-7; ६३. ११; वा. ८८. ११-19.फलकम्:/F a युगाडि for साधरण श्राद्ध; फलकम्:F2:  M. १७. 2, 5.फलकम्:/F the eighth day after full moon on which Manes are worshipped; three are distinguished, in the month of चैत्र, of पौष and माघ; फलकम्:F3:  वा. ८१. 2;फलकम्:/F sacred to काव्य pitr2s. फलकम्:F4:  वा. ५६. १९.फलकम्:/F
(II)--a son of विश्वामित्र by दृषद्वती and a sage; फलकम्:F1:  भा. IX. १६. ३६; Br. II. ३२. ११८; III. ६६. ६८-74; Vi. IV. 7. ३८; वा. ९१. ९६, १०३.फलकम्:/F father of Lauhi; फलकम्:F2:  Br. III. ६६. ७५.फलकम्:/F originator of the जःनुगण। फलकम्:F3:  वा. ९१. १०३.फलकम्:/F [page१-132+ २६]
(III)--a राजऋषि who met ययाति falling from Heaven and discoursed with him on several points: A grand- son of ययाति by his daughter; a ब्रह्मिष्ठ, and त्रयार्षेय with विश्वामित्र and Lohita; goes to Heaven with all his relations including ययाति. M. ३५. 5; Ib. Chapters ३७-41; ४२. १४ & २८.
(IV)--a brother of Vasudeva. Vi. IV. १४. ३०.

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


AṢṬAKA : See under Āṣṭika.


_______________________________
*5th word in left half of page 63 (+offset) in original book.

AṢṬAKA I : A King of the Pūru dyansty.

Genealogy. Descended in order from Viṣṇu as follows: Brahmā-Atri-Candra-Budha-Purūravas-Āyus-Nahuṣa- Yayāti-Pūru-Janamejaya-Prācinvā-Pravīra-Namasyu- Vītabhaya-Śuṇḍu-Bahuvidha-Saṁyāti-Rahovādi- Raudrāśva-Matināra-Santurodha-Duṣyanta-Bharata- Suhotra-Bṛhatputra-Ajamīḍha-Aṣṭaka. (This Aṣṭaka was the brother of Śunaśśepha).


_______________________________
*6th word in left half of page 63 (+offset) in original book.

AṢṬAKA II : A Rājarṣi born to Viśvāmitra of Mādhavī, wife of Yayāti. (Śloka 18, Chapter 119, Udyoga Parva, M.B.). See under Gālava.

1) How Aṣṭaka went to heaven. This story was told to the Pāṇḍavas by the sage Mārkaṇḍeya.

“Aṣṭaka, son of Viśvāmitra, performed an Aśvamedha Yāga. All the kings took part in this. Pratardana, Vasumanas and Auśīnara Śibi, and all the brothers of Aṣṭaka attended the function. After the yāga Aṣṭaka took his three brothers for an air travel and on the way met the great sage Nārada. Nārada was also taken in and as they continued their flight, Aṣṭaka asked Nārada who should step down from the aeroplane if only four were allowed to go to heaven. “Aṣṭaka”, replied Nārada and explained the reason also. Once when Nārada stayed at the āśrama of Aṣṭaka the former found many varieties of cows there and asked Aṣṭaka whose they were. Then in self praise Aṣṭaka had said that all those were cows which he had given away as gifts. Aṣṭaka then asked who should get down if only three were allowed to go to heaven. ‘Pratardana’, said Nārada and explained the reason. Once when Pratardana was taking Nārada in the former's chariot four brahmins one behind the other approached him and begged for a horse each. When Pratardana asked for some time the brahmins were not prepared to wait and so he gave all but one of his four horses and asked the fourth to wait. As he was also found to be persistent he gave the one drawing his chariot also and dragged the chariot himself but abusing the brahmins all the way. It was that abuse that gave him the slur. Then Aṣṭaka asked Nārada who should get down if only two were permitted to enter heaven. ‘Vasumanas’, said Nārada and explained the reason. Nārada went to the house of Vasumanas three times and each time the latter spoke highly of his chariot. Nārada also joined in praising his flower-cha- riot and the brahmins present there also followed suit. Pleased at this Vasumanas became proud of his possession and his vainglorious talks made him unfit. Then Aṣṭaka asked if only one were allowed to go to heaven who should go. ‘Śibi’, said Nārada immediately. Even Nārada would be only next to Śibi and Nārada explained the reason thus. Once a brahmin went to Śibi for food. Śibi asked him what food he relished most and the brahmin said that he would like to have the fresh flesh of Śibi's only son, Bṛhadgarbha. Without even the slightest hesi- tation Śibi killed his son and cooked his flesh and when the food was ready he went out to invite the brahmin. But on going out the King saw the brahmin setting fire to his palace, treasury, armoury, stables, harem and elephant-sheds. Without even a quiver on his face, the king respectfully took the brahmin inside and gave him food. The brahmin was amazed at the patience of the King and sitting before his food for some time told the King that he would be satisfied if the King himself ate that food. Respecting the request the King was about to eat the flesh of his own son when the brahmin who was none other than Brahmā in disguise praised him for his devotion and gave him back his son adorned with sweet smelling flowers and disappeared blessing them. When his ministers questioned him about this Śibi said, “I do not give for a name or fame. Neither do I give for wealth and happiness. I do it because it is the only way to be rid of sins”. (Chapter 168, Araṇya Parva, M.B.).

2) Other details. (1) Aṣṭaka was a Rājarṣi. (Śloka 5, Chapter 86, Ādi Parva, M.B.).

(2) Aṣṭaka gave away all the puṇya (goodness) he earned to Yayāti. See under Yayāti. (Ślokas 13 & 14, Chapter 122, Udyoga Parva, M.B.).


_______________________________
*7th word in left half of page 63 (+offset) in original book.

Vedic Index of Names and Subjects[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Aṣṭaka is mentioned in the Aitareya Brāhmaṇa[१] as one of the sons of Viśvāmitra.

  1. vii. 17. Also in the Sāṅkhāyana Srauta Sūtra, xv. 26.
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=अष्टक&oldid=489676" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्