वर्गः:अकारान्त पुल्लिङ्गम्

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानि अत्र योजनीयानि

"अकारान्त पुल्लिङ्गम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

७ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ७ पृष्ठानि सन्ति