भाषानुबन्धरिहातानि पुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधस्थपुटानि अन्यभाषावतरणैः अनुबन्धं न कुर्वन्ति ।

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:५४, १९ नवम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:५४, १९ नवम्बर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।