अवर्गीकृताः वर्गाः ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १७:२३, ३१ मे २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१७:२३, ३१ मे २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #४३ क्रमाङ्कपर्यन्तं ४३ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. Candidates for speedy deletion
 2. Wiktionary:Translation
 3. deleteme
 4. अकारान्त नपुम्सकम्
 5. अऱबिक्
 6. अविद्यमानानां सञ्चिकानाम् आवलिः
 7. अव्ययशब्दाः
 8. आहारम्
 9. इकारान्त पुल्लिङ्गम्
 10. उकारान्तशब्दानि
 11. उपकरणानि
 12. गृहसम्बन्धीशब्दाः
 13. चित्राणि
 14. जलाशयः
 15. ज़ेक्
 16. जेर्मन्
 17. तिङन्तशब्दाः
 18. तिङ्गन्तरूपाणि
 19. धातुनिष्पन्न सुबन्तशब्दाः
 20. नानुक्रमणिकपृष्ठानि
 21. नामपदम्
 22. निगूढाः वर्गाः
 23. पक्षिवर्गः
 24. पोलिष्
 25. फलानि
 26. फ़्रॆन्च्
 27. भाषासूची
 28. भ्वादि गणम्
 29. मत्स्यः
 30. यन्त्रोपारोपितकोशांशः
 31. येषु फलकेषु एकाधिकानां तर्काणाम् उपयोगः अभवत्, तानि पृष्ठानि
 32. योजकाः
 33. विदेशभाषापदम्
 34. विशेषणम्
 35. विषयसर्वस्वम्
 36. शब्दसर्वस्वम्
 37. संस्कतशब्दाः
 38. संस्कृत
 39. सस्तनाः
 40. स्क्रिप्ट त्रुटियों वाले पृष्ठ
 41. स्पानिष्
 42. हलन्तशब्दानि
 43. हिन्दी

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:अवर्गीकृतवर्गाः" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्