प्राचीनतमानि पृष्ठानि

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०१:१८, २२ जुलै २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिकपरिणाम अत्र सन्ति ।

Updates for this page are running twice a month.

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. अभिराजराजेन्द्रमिश्र‏‎ (०६:५५, १९ मे २०१०)
 2. sparrow bird‏‎ (१६:३६, ९ डिसेम्बर् २०११)
 3. अचिरम्‏‎ (१६:३४, २० डिसेम्बर् २०११)
 4. अनुव्रतः‏‎ (१६:४०, २० डिसेम्बर् २०११)
 5. shlok on guru‏‎ (०९:१९, ७ जून् २०१२)
 6. āgamaviruddha‏‎ (०९:२५, २२ जून् २०१२)
 7. आगमविरुद्ध‏‎ (०९:२८, २२ जून् २०१२)
 8. अनुमानाभासः‏‎ (०९:३४, २२ जून् २०१२)
 9. अनैकान्तिकः‏‎ (०९:४०, २२ जून् २०१२)
 10. अनुमानविरुद्धः‏‎ (०९:४७, २२ जून् २०१२)
 11. अनुपलब्धिहेतु‏‎ (१०:०१, २२ जून् २०१२)
 12. अन्यत्रासिद्धम्‏‎ (१०:०८, २२ जून् २०१२)
 13. अप्रसिद्धविशेषण‏‎ (१०:४०, २२ जून् २०१२)
 14. अप्रसिद्धविशेष्य‏‎ (१०:४२, २२ जून् २०१२)
 15. अनुपलब्द्धि‏‎ (१२:३६, २२ जून् २०१२)
 16. अप्रसिद्धोभय‏‎ (१२:३७, २२ जून् २०१२)
 17. असाधारणः‏‎ (१३:०७, २२ जून् २०१२)
 18. असामान्यः‏‎ (१३:०८, २२ जून् २०१२)
 19. असिद्धः‏‎ (१३:३७, २२ जून् २०१२)
 20. अलम्कारम्‏‎ (१४:००, १० आगस्ट् २०१२)
 21. dhriti kshama damoasteyam‏‎ (१७:१३, ४ अक्टोबर् २०१२)
 22. अभंगम्‏‎ (११:४५, २ जनवरी २०१३)
 23. अभ्यंगम्‏‎ (११:५०, २ जनवरी २०१३)
 24. अङ्कुश:‏‎ (१२:१९, २ जनवरी २०१३)
 25. अंहुः‏‎ (०६:१९, २५ जनवरी २०१३)
 26. आकारन्तस्त्रीलिङ्गशब्दः‏‎ (०६:२९, २५ जनवरी २०१३)
 27. आनूराग:‏‎ (१६:५९, २९ जनवरी २०१३)
 28. अंहुम्‏‎ (०६:२०, २५ फेब्रवरी २०१३)
 29. अक्षिपात्रन्यायः‏‎ (०६:०५, १४ मार्च् २०१३)
 30. parishram ka mehatva‏‎ (१७:२३, ३० एप्रिल् २०१३)
 31. shlokas on trees‏‎ (१२:२३, १५ मे २०१३)
 32. अध्यापक:‏‎ (०७:२९, १ जुलै २०१३)
 33. taiyō chart purpose bhagyah‏‎ (१५:४५, ७ जुलै २०१३)
 34. nibandh‏‎ (१०:१६, १३ आगस्ट् २०१३)
 35. अतद्गुण:‏‎ (०३:५७, २९ सेप्टेम्बर् २०१३)
 36. अकारादि:‏‎ (०४:११, २९ सेप्टेम्बर् २०१३)
 37. असङ्गति:‏‎ (०४:१४, २९ सेप्टेम्बर् २०१३)
 38. soudainemen‏‎ (१४:०१, १८ डिसेम्बर् २०१३)
 39. अटनं‏‎ (१४:१८, १८ डिसेम्बर् २०१३)
 40. अचानक्‏‎ (१४:१८, १८ डिसेम्बर् २०१३)
 41. अग्रह:‏‎ (१४:१८, १८ डिसेम्बर् २०१३)
 42. अम्गीकरोति‏‎ (१४:३९, १८ डिसेम्बर् २०१३)
 43. अप्रतीक्षितम्‏‎ (१४:३९, १८ डिसेम्बर् २०१३)
 44. अहूतः‏‎ (१६:१२, १८ डिसेम्बर् २०१३)
 45. असन्नम्‏‎ (१६:१३, १८ डिसेम्बर् २०१३)
 46. अवलोकयते‏‎ (१६:१३, १८ डिसेम्बर् २०१३)
 47. panchtantra kahaniya‏‎ (०९:३२, २७ जून् २०१४)
 48. sathsangathy‏‎ (१२:२६, ६ जुलै २०१४)
 49. rudrastaka stotram‏‎ (१४:३१, १० आगस्ट् २०१४)
 50. अमरकाेषः‏‎ (१३:११, २० नवेम्बर् २०१४)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:पुरातनपृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्