शकुन

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


शकुनम्, क्ली, (शक्नोति शुभाशुभं विज्ञातुमनेनेति । शक् + “शकेरुनोन्तोन्त्युनयः ।” उणा० ३ । ४९ । इति उनः ।) शुभशंसिनिमित्तम् । इति मेदिनी ॥ सगुन् इतिहिन्दीभाषा । फललक्षणम् । इत्यजयपालः ॥ * ॥ अथ शुभशकुनानि । “कीर्त्तनात् श्रवणतो विलोकनात् स्पर्शनात् समधिकं समोत्तरम् । मङ्गलाय दधिचन्दनादिकं स्यात् प्रवासभवनप्रवेशयोः ॥ दध्याज्यदूर्व्वाक्षतपूर्णकुम्भाः मिद्धान्नसिद्धार्थकचन्दनानि । आदर्शशङ्खामिषमौनमृत्सा- गोरोचनागोमयगोमधूलिः । उग्रं भवेद्रोदनमग्रभागे भयं भवेद्बह्निविभागभूते नैरृत्यकोणे रणमार्गरोधो वायव्यकोणे रुदितं समृद्ध्यै ॥ मृत्युः सुतानां रुदितेन पृष्ठे लाभो भवेत्तत्र निवर्त्तनेन । मृत्युस्तदाग्रे रुदितेन गन्तुः सिद्धिं विधत्ते रुदितं रिपूणाम् ॥” इति वसन्तराजशाकुने नराङ्किते उपश्रुति- प्रकरणम् ॥ * ॥ वकचक्रवाकटङ्कटिट्टिभकार- ण्डवभासभारद्वाजमयूरकपिञ्जल-लावकगृध्रो- लूककपोतगोवत्सकुक्कुटकलविङ्कभारतीचास- खञ्जनकाकपिङ्गलारूपाणि शकुनानि घोटक- वृषमहिषखरगोमहिष्यजाजमेषैडकोष्ट्रछुच्छुन्द- रीमूषिकमार्जारवानरमृगवराहकृकलासनकु- लवृश्चिकपिपीलिकापल्ली-कुक्कुरादिरूपशकुना- निच वसन्तराजशाकुने द्रष्टव्यानि । हस्ति- शशकशृगालषट्पदशरभसर्परूपाणि शकुनानि तत्तच्छब्दे द्रष्टव्यानि ॥

शकुनः, पुं, (शक + उनः ।) पक्षिमात्रम् । (यथा, महाभारते । १ । ७२ । १० । “तं वने विजने गर्भं सिंहव्याघ्रसमाकुलं । दृष्ट्वा शयानं शकुनाः समन्तात् पर्य्यवारयन् ॥”) पक्षिविशेषः । गृध्र इति ख्यातः । इति मेदिनी ॥ कश्यपपत्नीताम्रायाः श्येनगृध्रादयः पुत्त्राः । इति श्रीभागवतम् ॥ गृध्रस्याशुभफलं यथा, -- “वामेऽपसव्ये पुरतश्च पृष्ठे युद्धं विभेदं मरणं स्त्रियश्च । गृध्रः स्थितः सन् कुरुते क्रमेण शब्दोऽपसव्योऽस्य विपत्तिहेतुः ॥” इति वसन्तराजशाकुनम् ॥ विप्रभेदः । इत्युणादिकोषः । तद्विवरणं भाग- वते उक्तम् । गीतविशेषः । तत्तु उत्सवादिषु मङ्गलार्थगेयम् । इत्यजयपालः ॥ शुभशंसी । इति शब्दरत्नावली ॥

अमरकोशः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


शकुन पुं।

आकाशः

समानार्थक:द्यो,दिव्,अभ्र,व्योमन्,पुष्कर,अम्बर,नभस्,अन्तरिक्ष,गगन,अनन्त,सुरवर्त्मन्,ख,वियत्,विष्णुपद,आकाश,विहायस्,विहायस्,नाक,द्यु,अव्यय,तारापथ,अन्तरिक्ष,मेघाध्वन्,महाबिल,शकुन,गगन,कीलाल,रोदस्,रोदसी

1।2।1।6।1

द्योदिवौ द्वे स्त्रियामभ्रं व्योम पुष्करमम्बरम्. नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं सुरवर्त्म खम्. वियद्विष्णुपदं वा तु पुंस्याकाशविहायसी। विहायसोऽपि नाकोऽपि द्युरपि स्यात्तदव्ययम्. तारापथोऽन्तरिक्षं च मेघाध्वा च महाबिलम्. विहायाः शकुने पुंसि गगने पुन्नपुंसकम्.।

पदार्थ-विभागः : , द्रव्यम्, आकाशः

शकुन पुं।

पक्षी

समानार्थक:खग,विहङ्ग,विहग,विहङ्गम,विहायस्,शकुन्ति,पक्षिन्,शकुनि,शकुन्त,शकुन,द्विज,पतत्रिन्,पत्रिन्,पतग,पतत्,पत्ररथ,अण्डज,नगौकस्,वाजिन्,विकिर,वि,विष्किर,पतत्रि,नीडोद्भव,गरुत्मत्,पित्सन्त्,नभसङ्गम,पतङ्ग,वयस्

2।5।32।2।5

खगे विहङ्गविहगविहङ्गमविहायसः। शकुन्तिपक्षिशकुनिशकुन्तशकुनद्विजाः॥

अवयव : पक्षिपक्षः,पक्षमूलम्,अण्डम्

वैशिष्ट्यवत् : पक्षिशब्दः,पक्षिगतिविशेषः

वृत्तिवान् : पक्षीणां_हन्ता

 : गरुडः, कपोतः, श्येनः, उलूकः, भरद्वाजपक्षी, खञ्जनः, कङ्कः, चाषः, भृङ्गः, काष्ठकुट्टः, चातकपक्षी, कुक्कुटः, चटकः, अशुभवादिपक्षिविशेषः, अशुभपक्षिभेदः, कोकिलः, काकः, कालकण्ठकः, चिल्लः, गृध्रः, शुकः, क्रौञ्चः, बकः, सारसः, चक्रवाकः, कलहंसः, कुररः, हंसः, आडिः, जतुका, तैलपायिका, मयूरः, पक्षिजातिविशेषः, भासः, मत्स्यात्खगः

पदार्थ-विभागः : , द्रव्यम्, पृथ्वी, चलसजीवः, मनुष्येतरः, जन्तुः, पक्षी

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


शकुन¦ न॰ शक--उनन्।

१ शुभाशुभसूचकनिमित्ते--बाहुस्य-न्दनकाकादिदर्शनादौ। दुःशकुनशब्दे

३६

१ पृ॰ दृश्यम्

२ पक्षिमात्रे

३ पक्षिभेदे गृध्रे च पुं स्त्री॰ मेदि॰।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


शकुन¦ m. (-नः)
1. A bird in general.
2. A kind of bird, either the Indian vulture or the common kite, (Falco cheela;) it is also applied to the pondicherry eagle, (Falco ponticeriana.)
3. A sort of hymn or song, sung at festivals to solicit or secure lucky events. n. (-न) Any lucky or inauspicious object or omen. E. शक् to be able, उनन् Una4di aff.

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


शकुनः [śakunḥ], [शक्-उनन् Uṇ.3.49]

A bird (in general); केनेदृशी जातु परा हि दृष्टा वागुच्यमाना शकुनेन संस्कृता Mb.3. 197.11; शकुनोच्छिष्टम् Y.1.168.

A kind of bird, a vulture or kite.

A kind of song (sung at festivals).

नम् An omen, a prognostic, any omen presaging good or evil, अशकुनेन स्खलितः किलेतरो$पि Śi.9.83.

An auspicious omen. -Comp. -ज्ञ a. knowing omens. (-ज्ञा) a small house-lizard. -ज्ञानम् knowledge of omens, augury. -शास्त्रम् 'the science of omens', N. of a work.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


शकुन m. (said to be fr. शक्Un2. iii , 49 )a bird ( esp. a large bird or one of good or bad omen) RV. etc.

शकुन m. a partic. kind of bird (either = ग्रिध्र, a vulture , or = चिल्ल, a common kite or Pondicherry eagle) L.

शकुन m. a kind of Brahman( विप्र-भेद) MW.

शकुन m. a sort of hymn or song (sung at festivals to secure good fortune) W.

शकुन m. (with वसिष्ठस्य)N. of a सामन्A1rshBr.

शकुन m. N. of an असुरBhP.

शकुन m. pl. N. of a people MBh. Buddh.

शकुन n. any auspicious object or lucky omen , an omen or prognostic (in general ; rarely " an inauspicious omen ") Ka1v. Katha1s. Pan5cat.

शकुन mfn. indicating good luck , auspicious MW.

Purana index[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


(II)--a पृथुक god. Br. II. ३६. ७३.

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


ŚAKUNA(OMENS) :

1) General. In ancient times people in all countries used to consider Śakunas to be harbingers of good or evil things. Today also many people believe in omens. In India Śakuna had developed as a science even in olden days. A general description about omens, good and bad, according to the Indian concept, is given below.

Mixed medicines, black grains, cotton, grass, dried cow- dung, charcoal, molasses, one whose head is shaven clean or whose body is smeared with oil or who is naked; flesh- eater; iron, dirt, skin, hair of the head, insane person, eunuch, prison, guard; women, who are either carrying or are widows; oil cake, paddy husk, ashes, skull, bone, broken vessel etc. are evil omens. Broken, fierce or mur- muring instrumental music also is a bad omen.

It is a good omen to hear the voice of beckoning (come) in front of the traveller, but it is not good if the voice is heard from behind. It is good if the voice of farewell (go) is heard from behind, but is bad to be heard in the front. Disapproving or prohibitive words like “Where are you going, stop, don't go”, “what is to be done by going there?” etc. will cause death. It is a bad omen to see carnivorous birds perched on the top of flag-staff etc. For vehicles to bump, weapons to break and head to get wounded by dashing against doors etc. as also for umbrella or clothes to fall down are ill omens. Praising or worshipping Viṣṇu will do away with the inauspicious results of ill omens. But, if evil omens are seen conti- nuously the traveller should return home.

White flowers are good omens. Full pots are the best of omens. Flesh, fish, sound from afar, old man, soli- tary man, cow, goat, ox, horse, elephant, devas, burning fire, Dūrvā grass, fresh cow-dung, prostitute, gold, silver, gems, Orris root, mustard, medicinal herbs rooted out of soil, Bengal gram, weapon, sword, stool, royal symbols, dead body being carried without lamentation, fruits, ghee, curdled milk, milk, akṣata, mirror, honey, conch, sugarcane, auspicious words, music by devotees, loud thunder and lightning are auspicious omens.

2) Two kinds of omens. Omens are divided into two varie- ties, dīpta (glowing) and śānta (quiescent, mild). Glow- ing omens bring about auspicious results and the other in- auspicious results. There are six ways or elements, which make omens dīptam, i.e. velā (time), dik (region), deśa (place), Karaṇa (action), ruta (cry) and jāti (kind). The power or effect of dīpta increases in ascending order.

To see creatures, which move about during day time as moving about during night and vice-versa is velādīpta. In the case of stars, lagnas (the dominant zodiac) and planets, those which are virulent are considered to be dīptas. With regard to stars and lagnas, those which the Sun enters into are dhūmita, those where- in the Sun is already present are jvalita and those from which the sun has left are Aṁ ariṇī. These three are dīptas and the rest śāntas. (This is called velādīpta). When dik (region) is dīpta it is called digdīpta. To see forest animals in village and village-animals in forest is digdīpta. To see good brahmins at inauspi- cious places is deśadīpta. To see some one doing work not ordained to his caste is karaṇadīpta. To hear differ- ent horrible voices is rutadīpta. To see purely flesh- eating animals is jātidīpta. If all the characteristics of dīpta do not synchronise but differ from one another it is called śānta and if the characteristics of dīpta and śānta are mixed up it is called miśra.

3) Birds, animals etc. If the cāṣa bird (wild crow) makes sound when the king gets out of the palace, he will meet with dishonour. If the sound is heard on the left side, there will be quarrel, but food will be served. If the bird is sighted on the right side at the start of the journey, it is a good omen. If the peacock makes differ- ent sounds, threats from thieves will result. If a deer is seen in front of the king going out on a journey, death will happen to him. To see the monkey-bear, rat, tiger, lion, cat and donkey coming in the opposite direction also will bring about death. Donkey braying in awkward notes is also inauspicious. To see kapiñjala bird on the left side is an excellent omen; on the right side also it is not bad. But, behind the person, it is a bad omen. Tittiri bird also on the rear is not good.

It is always a good omen if the deer, boar and spotted deer cross the path from the left to the right side; the opposite of it is bad omen. It is a favourable omen if the ox, horse, jackal, tiger, lion, cat and donkey pass from the right to the left side. It is auspicious to see the females of the jackal etc. on the right side and the males on the left. To hear the serpent, hare, boar and wild lizard named is good, but to see them is not so. Contrary to this is the effect to see the monkey, ox etc. The result of the important and powerful omens witness- ed at the start of the journey will be experienced the very same day. The omen of the intoxicated, those craving for food, children, people quarrelling and those who stand away from the limits of the road is effectless. To hear the jackal howl once, twice, thrice or four times is a good omen, but to hear it five or six times is bad, The seventh time is good.

If heard for more than the seventh time it will have no effect. Dīpta omen facing the Sun will horripilate men, cause fear in the case of vehicles and is to be greatly feared. If sāraṅga (lotus, deer, elephant, peacock, cuckoo, lion, horse etc.) is met as the first thing in an auspicious place its good effect will last for one year, and if these are met at the inauspicious place, the result will be bad. Everybody should see sāraṅga at some auspicious place every dawn.

If the crow is found crowing in fear on the left side of camps put up for the army of the King, the head of the army will have to face great threats. If the crow, perches on and pecks on the shadow, vehicle, slippers, umbrella, clothes etc. the owner of those things will die. If they are respected by the crow, honour will accrue to their owner. If the crow flies about the entrance of the house it means that he, who had left the house will return. If the crows bring and scatter red coloured and baked things in the courtyard, the owner of the house will meet with imprisonment. If the crow carries to a house something yellow in colour, gold or silver, the owner of the house will get such things. Whatever thing the crow carries away from the house, such things therein will be destroyed. If the crow vomits raw flesh in the rear of the house, the owner of it will come into possession of wealth; if soil is deposited thus, land will be acquired. If gem is deposited, extensive lands will come to the owner of the house. If the crow flies in the same direction as the one chosen by the traveller, prosperity and success will result to him and if it flies in the opposite direction not only will the traveller not achieve his object but, he will also meet with danger. If the crows come crowing against one starting on a journey, it will be hindered. To see the crow on the left side is a good omen. If it is seen on the right side, the journey will not end in success. It is very good if the crow flies in the same direction as the traveller on his left side, if on the right side the result will be of medium nature. If it flies in the opposite direction on the left side the tra- veller will face hindrance. If the crow flies into the house when one is about to start on the journey, it means the journey may be begun. The crow which looks at the sun with one eye and perched on one leg is surely indicative of fear for the traveller. If it is in the hollow of a tree great calamities will happen. To dream of crow with its mouth full of excretion is indi- cative of all-round success.

If the dog enters and barks in the house the result will be sure death of the owner of the house. But, if the dog smells on the left side of the man it is good, and if it smells on the right side, it is bad. If the dogs come against the person about to start on a journey, it will cause hindrance to him. If the dog stands blocking his path there will be threat from thieves. If it comes fac- ing him with a piece of bone in its mouth, he will fail to achieve the object of his travel; if it comes biting a cord, the same will be the result. It is auspicious to see dog, which carries a slipper in its mouth or the mouth of which is filled with flesh. Fear will overtake him in front of whom the dog urinates and goes away. But if not a bitch and if, after urination, it goes to an auspi- cious place, to the shade of an auspicious tree or to- wards an auspicious thing, then it is a good omen. The same considerations are valid in the case of the jackal etc.

If cows cry without cause or reason, it indicates ruin to the master. If the cry is in an awkward tone, death will result. If the ox murmurs during night, it is good for the master. Ox tied to a cord also is good omen. If cows are found to treat their calves without love, it spells ruin for pregnant women. It is a good omen to see cows which have got wet and whose horns are smeared with earth. These considerations apply to buffaloes as well.

If elephants indulge in the sexual act in villages, it augurs ill to the villages. If the she-elephant delivers or gets mad in the country, i.e. not in the forest, it spells ruin to king. Ruin to the King will be the result if the elephant objects to his mounting it or runs back home or if the mad elephant is found without madness. It is an auspicious omen if the elephant places its right foot on the left foot of it and also if it holds its tusk with its trunk.


_______________________________
*4th word in right half of page 668 (+offset) in original book.

Vedic Index of Names and Subjects[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Śakuna, ‘bird,’ is mentioned frequently in the Rigveda[१] and later.[२] It usually denotes a large bird,[३] or a bird which gives omens.[४] Zimmer[५] compares which also is a bird of omen.

 1. iv. 26, 6;
  ix. 85, 11;
  86, 13;
  107, 20;
  112, 2;
  x. 68, 7;
  106, 3;
  123, 6;
  165. 2.
 2. Av. xii. 1, 51;
  3, 13;
  xx. 127, 4;
  Taittirīya Saṃhitā, iii. 2, 6, 2;
  Vājasaneyi Saṃhitā, xvii. 53, etc.
 3. Cf. Av. xi. 2, 24, as compared with Vayas;
  Nirukta, iii. 18.
 4. Cf. Kauṣītaki Brāhmaṇa, vii. 4;
  Maitrāyaṇī Upaniṣad, vi. 34, etc.
 5. Altindisches Leben, 430.
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=शकुन&oldid=504742" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्