इषीका

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


इषीका, स्त्री, (ईष्यते इति । ईषेः कित् ह्रस्व- श्चेतीकन् ह्रस्वश्च ।) गजाक्षिकूटकः । हस्थिचक्षु- र्गोलकः । इत्यमरः ॥ तूलिका । इति रायमुकुटः ॥ काशतृणं । इति हेमचन्द्रः ॥ (“पताङ्गानां पुच्छेषु त्वयेषीका प्रवेशिता” । “इषीकाञ्च यथा मुञ्जात् कश्चित् निष्कृष्य दर्शयेत् । योगी निष्कृष्य चात्मानं तथा पश्यति देहतः” । इति च महाभारते । “तस्मिन्नास्थदिषीकास्त्रं रामो रामावबोधितः” । इति रघुः १२ । २३” । इषीकास्त्रं काशास्त्रं “इषीका काशमुच्यते” इति हलायुधः । इति तट्टीका ।)

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


इषीका¦ स्त्री ईष--गत्यादिषु ईकन् कित् ह्रस्वश्च।

१ गज-नेत्रगोलके।

२ काशे,

३ मुञ्जामध्यवर्त्तितृणे च तदालम्ब्यैवअश्वत्थाम्ना पाण्डवबधाय महास्त्रं प्ररित्यक्तम् यथाभा॰ प॰

१४ अ॰
“व्यथितात्माऽभवत् द्रोणिः प्राप्त-क्षेममन्यत। तत्र दिव्यमदीनात्मा परमास्त्रमचिन्तयत्। जग्राह च स चेषीकां द्रौणिः सव्येन पाणिना। सतामापदमासाद्य दिव्यमस्त्रमुदैरयत्” इत्युपक्रम्य
“तत-स्तस्यामिषीकायां पावकः समजायत। प्रधक्ष्यन्निव लो-कांस्त्रीन् कालान्तकयमोपमः” इमामिषीकामधिकृत्यकृतोग्रन्थः अण् ऐषीकं भारतान्तगेतपर्वभेदे
“मुञ्जावेषीका तूलमिति” शत॰ ब्रा॰
“यदि नडानां यदि वेणूनांयदि वेषीकाणाम्” शत॰ ब्रा॰

१ ,

१ ,

४ ,

१९ ,

४ शरशला-कायां

५ वीरणकाष्ठिकायाञ्च उज्ज्व॰
“तस्मिन्नास्थदिषी-कास्त्रं रामोरामावबोधितः” रघुः।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


इषीका¦ f. (-का)
1. An elephant's eye-ball.
2. A painter's brush, &c. also इषिका।
3. A kind of reed, (Saccharum spontaneum.) E. इष् to go, ईकन् Una4di aff.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


इषीका f. ( इषीका)a reed , rush , stem or stalk of grass used as an arrow AV. vii , 56 , 4 ; xii , 2 , 54 S3Br. Kaus3. MBh. R. Ragh. etc.

इषीका f. a sort of sugarcane , Saccharum Spontaneum L.

इषीका f. a brush L.

इषीका f. a small stick of wood or iron (used for trying whether the gold in a crucible is melted) L.

इषीका f. the eyeball of an elephant

इषीका f. See. इषिका, ईषिका, ईषीका, इशीका.

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Iṣīkā : f.: A reed or a straw, instead of an arrow, used as a missile by Aśvatthāman; the astra employed on it not named, but apparently identical with Brahmaśiras (10. 12. 4, 40).

Described as a ‘powerful missile’ (paramāstra) 10. 13. 17; 10. 15. 12, 23, 33; 10. 16. 8; ‘heavenly’ (divya) 10. 15. 16, 25; ‘unparalleled’ (durāsada) 10. 15. 16; ‘fierce’ (ghora) 10. 15. 11; ‘unfailing’ (amogha) 10. 15. 31; (10. 16. 8); ‘producing big flames and surrounded by a circle of lustre’ (mahājvālaṁ tejomaṇḍalasaṁvṛtam) 10. 14. 8; when challenged by Bhīma, who was followed by Arjuna and Yudhiṣṭhira in a chariot, driven by Kṛṣṇa, Aśvatthāman took a reed (iṣīkā) in the left hand (saveyna pāṇinā) and thought of the heavenly missile, recited mantras on it to imbibe it with the lustre of fire (vahnitejo 'numantrya vai 10. 15. 16), and released it for the destruction of the Pāṇḍavas (apāṇḍavāya 10. 13. 18; 10. 15. 16); fire broke out from the reed which threatened to burn the three worlds 10. 13. 15-20; to counter it, Arjuna released Brahmaśiras (10. 15. 23) saying ‘let the missile be pacified by missile’ (astram astreṇa śāmyatām) 10. 14. 2-6; 10. 15. 20; (however, according to 1. 1. 155 Arjuna said ‘svasti’ while releasing his missile); apprehending great danger to the creatures from the fire released by the two missiles, Nārada and Kṛṣṇa Dvaipāyana stood between them and appealed to the two heroes to withdraw their missiles since they were never used by any one before 10. 14. 7-16; accordingly, Arjuna withdrew it (10. 15. 1, 5, 10), but Aśvatthāman could not withdraw it (10. 15. 11) and he admitted to the sages his inability to follow their advice 10. 15. 15; he said the missile must achieve its purpose and destroy all the sons of Pāṇḍu 10. 15. 17; but Vyāsa pointed out that if Aśvatthāman's paramāstra were to subdue Arjuna's Brahmaśiras there would be no rain in the land for twelve years; (however, according to 1. 1. 155 one astra was pacified by the other astram astreṇa śāntam); Kṛṣṇa Dvaipāyana therefore asked again Aśvatthāman to withdraw his missile and save the nation and the Pāṇḍavas 10. 15. 25-26; but since the missile could not be totally withdrawn, Aśvatthāman suggested that the missile should fall, not on the Pāṇḍavas, but on their foetus (iṣīkā nipatiṣyati/garbheṣu pāṇḍaveyānām 10. 15. 31); when permitted by Vyāsa to do that, Aśvatthāman directed the missile to the foetus 10. 15. 32-33; it was then destined to hit the foetus in the womb of Uttarā 10. 16. 7-8 [See Aiṣikāstra and Brahmaśiras ].


_______________________________
*1st word in right half of page p93_mci (+offset) in original book.

previous page p92_mci .......... next page p94_mci

Mahabharata Cultural Index[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Iṣīkā : f.: A reed or a straw, instead of an arrow, used as a missile by Aśvatthāman; the astra employed on it not named, but apparently identical with Brahmaśiras (10. 12. 4, 40).

Described as a ‘powerful missile’ (paramāstra) 10. 13. 17; 10. 15. 12, 23, 33; 10. 16. 8; ‘heavenly’ (divya) 10. 15. 16, 25; ‘unparalleled’ (durāsada) 10. 15. 16; ‘fierce’ (ghora) 10. 15. 11; ‘unfailing’ (amogha) 10. 15. 31; (10. 16. 8); ‘producing big flames and surrounded by a circle of lustre’ (mahājvālaṁ tejomaṇḍalasaṁvṛtam) 10. 14. 8; when challenged by Bhīma, who was followed by Arjuna and Yudhiṣṭhira in a chariot, driven by Kṛṣṇa, Aśvatthāman took a reed (iṣīkā) in the left hand (saveyna pāṇinā) and thought of the heavenly missile, recited mantras on it to imbibe it with the lustre of fire (vahnitejo 'numantrya vai 10. 15. 16), and released it for the destruction of the Pāṇḍavas (apāṇḍavāya 10. 13. 18; 10. 15. 16); fire broke out from the reed which threatened to burn the three worlds 10. 13. 15-20; to counter it, Arjuna released Brahmaśiras (10. 15. 23) saying ‘let the missile be pacified by missile’ (astram astreṇa śāmyatām) 10. 14. 2-6; 10. 15. 20; (however, according to 1. 1. 155 Arjuna said ‘svasti’ while releasing his missile); apprehending great danger to the creatures from the fire released by the two missiles, Nārada and Kṛṣṇa Dvaipāyana stood between them and appealed to the two heroes to withdraw their missiles since they were never used by any one before 10. 14. 7-16; accordingly, Arjuna withdrew it (10. 15. 1, 5, 10), but Aśvatthāman could not withdraw it (10. 15. 11) and he admitted to the sages his inability to follow their advice 10. 15. 15; he said the missile must achieve its purpose and destroy all the sons of Pāṇḍu 10. 15. 17; but Vyāsa pointed out that if Aśvatthāman's paramāstra were to subdue Arjuna's Brahmaśiras there would be no rain in the land for twelve years; (however, according to 1. 1. 155 one astra was pacified by the other astram astreṇa śāntam); Kṛṣṇa Dvaipāyana therefore asked again Aśvatthāman to withdraw his missile and save the nation and the Pāṇḍavas 10. 15. 25-26; but since the missile could not be totally withdrawn, Aśvatthāman suggested that the missile should fall, not on the Pāṇḍavas, but on their foetus (iṣīkā nipatiṣyati/garbheṣu pāṇḍaveyānām 10. 15. 31); when permitted by Vyāsa to do that, Aśvatthāman directed the missile to the foetus 10. 15. 32-33; it was then destined to hit the foetus in the womb of Uttarā 10. 16. 7-8 [See Aiṣikāstra and Brahmaśiras ].


_______________________________
*1st word in right half of page p93_mci (+offset) in original book.

previous page p92_mci .......... next page p94_mci

Vedic Index of Names and Subjects[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Iṣīkā, ‘a stalk of reed grass,’ occurs frequently from the Atharvaveda[१] onwards, often as an emblem of fragility. In the Śāṅkhāyana Āraṇyaka[२] it seems to denote the pin fixed in the bar of a pen to keep cattle in (argaleṣīke, ‘bolt and pin’). A basket (śūrpa) of Iṣīkā is referred to in the Śatapatha Brāhmaṇa.[३]

 1. Av. vii. 56, 4;
  xii. 2, 54;
  Śatapatha Brāhmaṇa, iv. 3, 4, 16, etc.;
  Jaiminīya Brāhmaṇa, i. 9;
  ii. 134;
  Chāndogya Upaniṣad, v. 24, 3;
  Kāṭhaka Upaniṣad, ii. 6, 17, etc.;
  Nirukta, ix. 8.
 2. ii. 16 (v. l. ºike).
 3. i. 1, 4, 19.

  Cf. Zimmer, Altindisches Leben, 71;
  Oertel, Journal of the American Oriental Society, 19, 122, n. 3.
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=इषीका&oldid=491958" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्