पश्यति

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

सम्कृतम्[सम्पाद्यताम्]

क्रिया[सम्पाद्यताम्]

  1. अवलोकयते
  2. ईक्षते

दृश् धातु +परस्मै पदि[सम्पाद्यताम्]

लट्[सम्पाद्यताम्]

एकवचनम् द्वि वचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः पश्यति पश्यतः पश्यन्ति
मध्यमपुरुषः पश्यसि पश्यनयथः पश्यथ
उत्तमपुरुषः पश्यामि पश्यावः पश्यामः

अनुवादाः[सम्पाद्यताम्]

नामरूपाणी[सम्पाद्यताम्]

शतृ[सम्पाद्यताम्]

पश्यन्

शानच्[सम्पाद्यताम्]

पश्यमानः

क्तवतु[सम्पाद्यताम्]

दृष्टवान्

क्त[सम्पाद्यताम्]

दृष्टः

यत्[सम्पाद्यताम्]

दृश्यम्- द्रष्टुम् योग्यम्

अनीयर्[सम्पाद्यताम्]

दर्शनीयम्

तव्यम्[सम्पाद्यताम्]

दृष्टव्यम्

सन्[सम्पाद्यताम्]

दिदृक्षा

णिच्[सम्पाद्यताम्]

दर्शयति

अव्ययाः[सम्पाद्यताम्]

तुम्[सम्पाद्यताम्]

द्रष्टुम्

त्वा[सम्पाद्यताम्]

दृष्ट्वा

इतर शब्दाः[सम्पाद्यताम्]

दर्शनम् प्रदर्शनम् फलकम्:sa‌-verb

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=पश्यति&oldid=23186" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः