प्राच्य

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


प्राच्यः, पुं, (प्राचि भवः । प्राच् + “द्युप्रागपागु- दक्प्रतीचो यत् ।” ४ । २ । १०१ । इति यत् ।) शरावत्याः प्राग्दक्षिणदेशः । इत्यमरः । २ । १ । ७ ॥ (पूर्ब्बदिग्भवे, त्रि । यथा मार्कण्देये । ५७ । ४२ -- ४४ । “--प्राच्यान् देशान् निबोध मे । अध्रारका सुदकरा अन्तर्गिर्य्या वहिर्गिराः ॥ यथा प्रवङ्गा वङ्गेया मालदा मालवर्त्तिकाः । ब्राह्मोत्तराः प्रविजया भार्गवा ज्ञेयमल्लकाः ॥ प्राग्ज्योतिषाश्च मद्राश्च विदेहास्ताम्रलिप्तकाः । मल्ला मगधगीमन्ताः प्राच्या जनपदाः स्मृताः ॥”) पूर्ब्बदेशीये च, त्रि ॥ (यथा, महाभारते । ८ । ४५ । २८ । “प्राच्या दासा वृषला दाक्षिणात्याः स्तेना वाहीकाः सङ्करा वै सुराष्ट्राः ॥”)

अमरकोशः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


प्राच्य पुं।

शरावत्याः_अवधेः_प्राग्दक्षिणदेशः

समानार्थक:प्राच्य

2।1।7।1।1

देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः। प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यान्मध्यद्देशस्तु मध्यमः॥

पदार्थ-विभागः : , द्रव्यम्, पृथ्वी

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


प्राच्य¦ त्रि॰ प्राचि भवः यत्।

१ शरावत्या नद्याः प्राग्दक्षिणेदेशे अमरः। प्राच्यां दिशि प्राचि देशे काले वा

२ भवेत्रि॰।
“प्राच्यैर्होलका कर्त्तव्या” दायभा॰।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


प्राच्य¦ mfn. (-च्यः-च्या-च्यं) Eastern, easterly. m. (-च्यः) The eastern country, the country south or east of the SARASWATI4, which flows from the north-east to the south-west. E. प्राच् the east, aff. यत्।

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


प्राच्य [prācya], a. [प्राचि भवः यत्]

Being or situated in front.

Being or living in the east, eastern, easterly.

Prior, preceding, previous.

Ancient, old. -च्याः (pl.)

'The eastern country', the country south or east of the river Sarasvatī.

The people of this country. -Comp. -पदवृत्तिः a term applied to the rule according to which ए remains in particular cases unchanged before अ -भाषा the eastern dialect, language spoken in the east of India. -वृत्तिः a kind of metre.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


प्राच्य See. p. 705 , col. 1.

प्राच्य mf( आ)n. being in front or in the east , living in the east , belonging to the east , eastern , easterly AV. RPra1t. Sch. MBh. R. etc.

प्राच्य f. preceding (also in a work) , prior , ancient , old ( opp. to आधुनिक) Ba1lar. Sa1h.

प्राच्य f. N. of partic. hymns belonging to the साम-वेदHariv. BhP.

प्राच्य m. N. of a man Buddh.

प्राच्य m. ( pl. )the inhabitants of the east , the eastern country Br. Ka1tyS3r. MBh. etc.

प्राच्य m. the ancients S3a1rn3gP.

प्राच्य mf( आ)n. being in front or in the east , living in the east , belonging to the east , eastern , easterly AV. RPra1t. Sch. MBh. R. etc.

प्राच्य mf( आ)n. preceding (also in a work) , prior , ancient , old ( opp. to आधुनिक) Ba1lar. Sa1h.

प्राच्य mf( आ)n. N. of partic. hymns belonging to the साम-वेदHariv. BhP.

प्राच्य m. N. of a man Buddh.

प्राच्य m. ( pl. )the inhabitants of the east , the eastern country Br. Ka1tyS3r. MBh. etc.

प्राच्य m. the ancients S3a1rn3gP.

Purana index[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


--a सामग. वा. ९९. १९१.

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Prācya : m. (pl.): General designation of the eastern people.


A. Location: Listed by Saṁjaya among the southern Janapadas of Bhāratavarṣa (athāpare janapadā dakṣiṇā bharatarṣabha) 6. 10. 56, 5; (draviḍāḥ keralāḥ prācyā…) 6. 10. 57; also mentioned while listing the twelve Janapadas (dvādaśaite janapadāḥ) 6. 114. 77.


B. Description: Expert in the use of all kinds of weapons and missiles (sarvaśastrāstrakuśala) 6. 16. 17; excellent fighters (pravīra) and expert in fighting while riding elephants (gajayodhin) 8. 17. 2; (gajayuddheṣu kuśalāḥ) 8. 17. 3; (mātaṅgayuddheṣu kuśalāḥ) 12. 102. 4; Prācyas employed deceitful means while fighting (śaṭhayodhin) 12. 102. 4.


C. Social status: According to Karṇa, Prācyas were Dāsas (prācyā dāsā…) 8. 30. 73.


D. Epic events:

(1) Yudhiṣṭhira asked Saṁjaya to inform the Prācya and other kings who had joined Kauravas that he enquired about their welfare (kuśalaṁ tāta pṛccheḥ) 5. 30. 23-24;

(2) According to Saṁjaya, in the war, Prācyas would be killed by Bhīma (prācyāś ca…bhīmasenasya bhāgataḥ) 5. 56. 14;

(3) Duryodhana's royal army (rājacamū) included Prācyas 5. 158. 19-20; a part of them were to form the second division while marching out of Hāstinapura to Kurukṣetra (dvitīye niryayur bale) 5. 196. 7-8;

(4) In war, Prācyas and others were assigned the duty of protecting Bhīṣma 6. 16. 14, 17;

(5) On the second day of war, Bhīṣma, protected by Prācyas, Sauvīras and others, suddenly rushed towards Arjuna 6. 48. 21;

(6) On the third day, at the instance of Bhīṣma, Prācyas, Sauvīras and others rushed towards Arjuna; they were killed by him, that was his great feat, unequalled by others (mahat kṛtam karma dhanaṁjayena kartuṁ yathā nārhati kaścid anyaḥ) 6. 55. 74, 130;

(7) On the ninth day, Sauvīras, Prācyas and others did not abandon Bhīṣma although they were struck by sharp arrows (vadhyamānāḥ śitaiḥ śaraiḥ) 6. 102. 7;

(8) On the tenth day, instigated by Duryodhana (6. 112. 102-106), Prācyas and others attacked Arjuna as moths jump on fire (pataṅgā iva pāvakam) 6. 112. 109-110; a little while before the fall of Bhīṣma, when others ran away, Prācyas were among the twelve Janapadas who, though pierced by arrows and afflicted due to wounds (śarārtā vraṇapīditāḥ), did not leave Bhīṣma alone 6. 114. 76-77;

(9) On the eleventh day, they followed Karṇa who marched out at the head of all archers (pramukhe sarvadhanvinām) 7. 6. 8;

(10) On the twelfth day, Prācyas were stationed at the ‘neck’ (grīvāyām) of the Suparṇavyūha of Kauravas 7. 19. 4, 7-8;

(11) On the fourteenth day, at the instance of Duryodhana, Prācyas and others, riding huge elephants (kuñjaraiḥ parvatopamaiḥ), attacked Arjuna; he cut off their heads and arms adorned with ornaments 7. 68. 32-33;

(12) On the sixteenth day, Saṁjaya mentioned Prācyas among those who, during the first fifteen days of war were killed by Arjuna 8. 4. 47; on that day, as ordered by Duryodhana, excellent Prācya warriors, riding elephants, attacked Pāñcālas and showered them with arrows, tomaras and nārācas (śaratomaranārācair vṛṣṭimanta ivāmbudāḥ) 8. 17. 1-4;

(13) On the seventeenth day, Arjuna, while boasting in the presence of Yudhiṣṭhira, said that it was he who had destroyed Prācyas (prācyā nirastā…) 8. 49. 96;

(14) On the eighteenth day, Kṛṣṇa, while praising Bhīma for his deeds, mentioned that he had killed Prācyas in the great war (mahāyuddhe nihatāḥ) 9. 32. 22;

(15) In the forenoon (pūrvāhṇasamaye 9. 1. 14) of the nineteenth day, Saṁjaya reported to Dhṛtarāṣṭra that all Prācyas were killed in war 9. 1. 27;

(16) Vasudeva told Arjuna that Kṛṣṇa had once defeated Prācyas 16. 7. 11.


_______________________________
*1st word in left half of page p793_mci (+offset) in original book.

previous page p792_mci .......... next page p794_mci

Mahabharata Cultural Index[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Prācya : m. (pl.): General designation of the eastern people.


A. Location: Listed by Saṁjaya among the southern Janapadas of Bhāratavarṣa (athāpare janapadā dakṣiṇā bharatarṣabha) 6. 10. 56, 5; (draviḍāḥ keralāḥ prācyā…) 6. 10. 57; also mentioned while listing the twelve Janapadas (dvādaśaite janapadāḥ) 6. 114. 77.


B. Description: Expert in the use of all kinds of weapons and missiles (sarvaśastrāstrakuśala) 6. 16. 17; excellent fighters (pravīra) and expert in fighting while riding elephants (gajayodhin) 8. 17. 2; (gajayuddheṣu kuśalāḥ) 8. 17. 3; (mātaṅgayuddheṣu kuśalāḥ) 12. 102. 4; Prācyas employed deceitful means while fighting (śaṭhayodhin) 12. 102. 4.


C. Social status: According to Karṇa, Prācyas were Dāsas (prācyā dāsā…) 8. 30. 73.


D. Epic events:

(1) Yudhiṣṭhira asked Saṁjaya to inform the Prācya and other kings who had joined Kauravas that he enquired about their welfare (kuśalaṁ tāta pṛccheḥ) 5. 30. 23-24;

(2) According to Saṁjaya, in the war, Prācyas would be killed by Bhīma (prācyāś ca…bhīmasenasya bhāgataḥ) 5. 56. 14;

(3) Duryodhana's royal army (rājacamū) included Prācyas 5. 158. 19-20; a part of them were to form the second division while marching out of Hāstinapura to Kurukṣetra (dvitīye niryayur bale) 5. 196. 7-8;

(4) In war, Prācyas and others were assigned the duty of protecting Bhīṣma 6. 16. 14, 17;

(5) On the second day of war, Bhīṣma, protected by Prācyas, Sauvīras and others, suddenly rushed towards Arjuna 6. 48. 21;

(6) On the third day, at the instance of Bhīṣma, Prācyas, Sauvīras and others rushed towards Arjuna; they were killed by him, that was his great feat, unequalled by others (mahat kṛtam karma dhanaṁjayena kartuṁ yathā nārhati kaścid anyaḥ) 6. 55. 74, 130;

(7) On the ninth day, Sauvīras, Prācyas and others did not abandon Bhīṣma although they were struck by sharp arrows (vadhyamānāḥ śitaiḥ śaraiḥ) 6. 102. 7;

(8) On the tenth day, instigated by Duryodhana (6. 112. 102-106), Prācyas and others attacked Arjuna as moths jump on fire (pataṅgā iva pāvakam) 6. 112. 109-110; a little while before the fall of Bhīṣma, when others ran away, Prācyas were among the twelve Janapadas who, though pierced by arrows and afflicted due to wounds (śarārtā vraṇapīditāḥ), did not leave Bhīṣma alone 6. 114. 76-77;

(9) On the eleventh day, they followed Karṇa who marched out at the head of all archers (pramukhe sarvadhanvinām) 7. 6. 8;

(10) On the twelfth day, Prācyas were stationed at the ‘neck’ (grīvāyām) of the Suparṇavyūha of Kauravas 7. 19. 4, 7-8;

(11) On the fourteenth day, at the instance of Duryodhana, Prācyas and others, riding huge elephants (kuñjaraiḥ parvatopamaiḥ), attacked Arjuna; he cut off their heads and arms adorned with ornaments 7. 68. 32-33;

(12) On the sixteenth day, Saṁjaya mentioned Prācyas among those who, during the first fifteen days of war were killed by Arjuna 8. 4. 47; on that day, as ordered by Duryodhana, excellent Prācya warriors, riding elephants, attacked Pāñcālas and showered them with arrows, tomaras and nārācas (śaratomaranārācair vṛṣṭimanta ivāmbudāḥ) 8. 17. 1-4;

(13) On the seventeenth day, Arjuna, while boasting in the presence of Yudhiṣṭhira, said that it was he who had destroyed Prācyas (prācyā nirastā…) 8. 49. 96;

(14) On the eighteenth day, Kṛṣṇa, while praising Bhīma for his deeds, mentioned that he had killed Prācyas in the great war (mahāyuddhe nihatāḥ) 9. 32. 22;

(15) In the forenoon (pūrvāhṇasamaye 9. 1. 14) of the nineteenth day, Saṁjaya reported to Dhṛtarāṣṭra that all Prācyas were killed in war 9. 1. 27;

(16) Vasudeva told Arjuna that Kṛṣṇa had once defeated Prācyas 16. 7. 11.


_______________________________
*1st word in left half of page p793_mci (+offset) in original book.

previous page p792_mci .......... next page p794_mci

Vedic Index of Names and Subjects[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Prācya denotes in the plural ‘dwellers in the east.’ They are mentioned in the list of peoples in the Aitareya Brāhmaṇa.[१] It is very probable that the Kāśis, Kosalas, Videhas, and perhaps Magadhas, are meant, as Oldenberg[२] supposes. In the Śatapatha Brāhmaṇa[३] the Easterns are said to call Agni by the name of Śarva, and their mode of making tombs is there[४] referred to with disapproval. The Lāṭyāyana Śrauta Sūtra[५] explains the Vipatha, ‘rough car,’ of the Pañcaviṃśa Brāhmaṇa[६] as a car of the Easterns (prācya-ratha). In the Saṃhitopaniṣad Brāhmaṇa[७] reference is made to the PrācyaPāñcālas.

 1. viii. 14.
 2. Buddha, 393, n.
 3. i. 7, 3, 8.
 4. xiii. 8, 1, 5;
  2, 1. Cf. also ix. 5, 1, 64. These passages render improbable the earlier view of Weber (Indian Literature, 132, 133) that this Brāhmaṇa is a product of the Eastern peoples, and support his later view that the Śatapatha Brāhmaṇa, like the other great Brāhmaṇas, belongs to the Madhyadeśa (see Kuru, n. 1).
 5. viii. 6, 9.
 6. xvii. 1.
 7. 2;
  Weber, Indian Literature, 34, n. 25.
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=प्राच्य&oldid=502998" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्