हिरण्य

विकिशब्दकोशः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


हिरण्यम्, क्ली, (हर्य्यति दीप्यते इति । हर्य्य गति- कान्त्योः + “हर्य्यतेः कन्यन् हिर च ।” उणा ० ५ । ४४ । इति कन्यन् । हिरादेशश्च धातोः ।) सुवर्णम् । (यथा, मनुः । २ । २४६ । “क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम् । धान्यं शाकञ्च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत् ॥”) तद्वैदिकपर्य्यायाः । हेम १ चन्द्रम् २ रुक्मम् ३ अयः ४ हिरण्यम् ५ पेशः ६ कृशनम् ७ लोहम् ८ कनकम् ९ काञ्चनम् १० भर्म्म ११ अमृतम् १२ मरुत् १३ दत्रम् १४ जातरूपम् १५ । इति पञ्चदश हिरण्यनामानि । इति वेदनिर्घण्टौ १ अध्यायः ॥ धुस्तूरम् । इत्य- मरः । २ । ९ । ९४ ॥ रेतः । द्रव्यम् । वराटः । अक्षयम् । मानभेदः । अकुप्यम् । इति मेदिनी ॥ रजतम् । धनम् । इति शब्दरत्नावली ॥ (पुं, गुग्गुलुविशेषः । तत्प्रकारो यथा, -- “महिषाक्षो महानीलः कुमुदः पद्म इत्यपि । हिरण्यः पञ्चमो ज्ञेयो गुग्गुलोः पञ्च जातयः ॥” इति भावप्रकाशस्य पूर्ब्बखण्डे प्रथमे भागे ॥)

अमरकोशः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


हिरण्य नपुं।

द्रव्यम्

समानार्थक:द्रव्य,वित्त,स्वापतेय,रिक्थ,ऋक्थ,धन,वसु,हिरण्य,द्रविण,द्युम्न,अर्थ,रै,विभव,द्रविण,ग्रन्थ,साधन

2।9।90।2।1

द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थमृक्थं धनं वसु। हिरण्यं द्रविणं द्युम्नमर्थरैविभवा अपि॥

 : नद्यादितरणे_देयमूल्यम्, अवश्यं_दीयमानद्रव्यम्, विक्रेयवस्तूनां_मूल्यम्, मूलधनम्, अधिकफलम्, निक्षेपः, स्वामिने_निक्षेपार्पणम्, क्रये_प्रसारितं_द्रव्यम्, क्रेतव्यमात्रके_द्रव्यम्, चौर्यधनम्, वेतनम्, द्यूते_लाप्यमानः, स्त्रीधनम्, मूलवणिग्धनम्, धनम्

पदार्थ-विभागः : धनम्

हिरण्य नपुं।

घटिताघटितहेमरूप्यकम्

समानार्थक:कोश,हिरण्य

2।9।91।1।2

स्यात्कोशश्च हिरण्यं च हेमरूप्ये कृताकृते। ताभ्यां यदन्यत्तत्कुप्यं रूप्यं तद्द्वयमाहतम्.।

पदार्थ-विभागः : धनम्

हिरण्य नपुं।

सुवर्णम्

समानार्थक:स्वर्ण,सुवर्ण,कनक,हिरण्य,हेमन्,हाटक,तपनीय,शातकुम्भ,गाङ्गेय,भर्मन्,कर्बुर,चामीकर,जातरूप,महारजत,काञ्चन,रुक्म,कार्तस्वर,जाम्बूनद,अष्टापद,गैरिक,कलधौत,रजत,रै,भूरि,चन्द्र

2।9।94।1।4

स्वर्णं सुवर्णं कनकं हिरण्यं हेमकाटकम्. तपनीयं शातकुम्भं गाङ्गेयं भर्म कर्बुरम्.।

वृत्तिवान् : स्वर्णकारः

 : अलङ्कारस्वर्णम्

पदार्थ-विभागः : , द्रव्यम्, तेजः, धातुः

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


हिरण्य¦ न॰ हिरणमेव स्वार्थे यत्।

१ सुवर्णे

२ धुस्तूरेअमरः।

३ रेतसि शब्दर॰।

४ द्रव्ये

५ वराटके

६ अक्षये

७ मानभेदे

८ अकुप्ये मेदि॰

९ रजते

१० धने च।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


हिरण्य¦ n. (-ण्य)
1. Gold.
2. Either of the precious metals, crude bullion, unwrought gold or silver.
3. Silver, crude or wrought.
4. Any precious metal.
5. A measure.
6. A cowrie.
7. Semen virile.
8. Imperishable matter, that which is eternal.
9. Thing, substance.
10. Wealth, property.
11. The Dhattu4ra plant. E. हृ to take, Una4di aff. कन्यन्, and किरच् substituted for the radical letters; or हिरण, यत् aff.

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


हिरण्यम् [hiraṇyam], [हिरणमेव स्वार्थे यत्]

Gold; Ms.2.246.

Any vessel of gold; मन्त्रवत् प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम् Ms.2.29 (some take in the first sense).

Silver; (ददौ) हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च Rām.1.74.5; Mb. 13.57.34.

Any precious metal.

Wealth, property; अपदेश्यैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः Ms.8.182.

Semen virile.

A cowrie.

particular measure.

A substance.

The thorn-apple (धत्तूर). -ण्या One of the seven tongues of fire. -Comp. -अक्षः N. of a celebrated demon, twin brother of Hiraṇyakaśipu; अंशे हिरण्याक्षरिपोः स जाते हिरण्यनाभे तनवे नयज्ञः R.18.25. [On the strength of a boon from Brahman, he became insolent and oppressive, seized upon the earth, and carried it with him into the depths of the ocean. Viṣṇu therefore became incarnate as a boar, killed the demon and lifted up the earth.] -कक्ष a. wearing a golden girdle. -कर्तृ m. goldsmith; यथा हिरण्यकर्ता वै रूप्यमग्नौ विशोधयेत् Mb.12.28.11. -कवच a. having golden armour (said of Śiva). -कशिपुः N. of a celebrated king of demons. [He was a son of Kaśyapa and Diti, and by virtue of a boon from Brahman, he became so powerful that he usurped the sovereignty of Indra and oppressed the three worlds. He freely blasphemed the great god and subjected his son Prahrāda to untold cruelties for acknowledging Viṣṇu as the Supreme deity. But he was eventually torn to pieces by Viṣṇu in the form of Narasimha; see प्रह्लाद].-कारः a goldsmith. -केशी a branch (शाखा) of Yajurveda. -कोशः gold and silver (whether wrought or unwrought).

गर्भः N. of Brahman (as born from a golden-egg).

N. of Viṣṇu.

the soul invested by the subtile body or सूक्ष्मशरीर q. v. -द a. giving or granting gold; भूमिदो भूमिमाप्नोति दीर्घमायुर्हिरण्यदः Ms.4.23. (-दः) the ocean. (-दा) the earth.

नाभः the mountain Maināka.

N. of Viṣṇu. (-भम्) a building having three halls (towards east, west and south).

बाहुः an epithet of Śiva.

the river Śoṇa. -बिन्दुः fire.-रेतस् m.

fire; द्विषामसह्यः सुतरां तरूणां हिरण्यरेता इव सानिलो$भूत् R.18.25.

the sun.

the Chitraka or Arka plant. -वर्चस् a. shining with golden lustre. -वर्णा a river.

वाहः the river Śoṇa.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


हिरण्य n. ( ifc. f( आ). ; prob. connected with हरि, हरित्, हिरि)gold ( orig. " uncoined gold or other precious metal " ; in later language " coined gold " -or " money ") RV. etc.

हिरण्य n. any vessel or ornament made of gold (as " a golden spoon " Mn. ii , 29 ) RV. AV. VS. Kaus3.

हिरण्य n. a gold piece or coin (generally with सुवर्णas opp. to base metal) Br.

हिरण्य n. a cowry L.

हिरण्य n. semen virile L.

हिरण्य n. substance , imperishable matter L.

हिरण्य n. a partic. measure W.

हिरण्य n. the Datura or thorn apple MW.

हिरण्य n. N. of a वर्ष(= हिरण्-मय) Ma1rkP.

हिरण्य m. a kind of bdellium L.

हिरण्य m. N. of a , दैत्यMBh. Pan5car.

हिरण्य m. of a son of अग्नीध्र(= हिरण्-मयSee. ) Ma1rkP.

हिरण्य m. of a king of कश्मीरRa1jat.

हिरण्य mfn. golden , made of gold Mn. MBh.

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


HIRAṆYA : (Hiraṇyakaśipu, Hiraṇyākṣa)

1) General. Owing to a curse Jaya and Vijaya who were gate-keepers at Vaikuṇṭha were born as two asuras, Hiraṇyākṣa (elder brother) and Hiraṇyakaśipu (youn- ger brother). These brothers are known also as the Hiraṇyas. (See Jayavijayas).

2) Birth. Three sons called Hiraṇyākṣa, Hiraṇyakaśipu and Vajrāṅga and a daughter, Siṁhikā were born to Kaśyapaprajāpati by his wife Diti. To Hiraṇyakaśipu were born four sons called Anuhlāda, Hlāda Prahlāda and Saṁhlāda. (Viṣṇu Purāṇa, Part 1, Chapter 15).

There is yet another story relating to the birth of these asuras. Though the other wives of Kaśyapa became mothers Diti alone was not blessed with a child for a long time. One day at dusk while Kaśyapa was immers- ed in meditation Diti rushed into his room and began lamenting and complaining about her having not yet been made a mother, and urgently asked Kaśyapa to make her one. But, Kaśyapa pointed out that it was not the proper time for such things. It was dusk when Śiva with his attendants would be out sight-seeing covered with ashes from burning ghats spread all around by storms. So Kaśyapa wanted to wait for some time more. But, she was not in a mood to pay heed to his advice and Kaśyapa had to yield to her proposal. After obliging her, once again he took his bath and began meditation.

Diti became pregnant. She also got alarmed about the indiscretion committed at dusk time that day and, Kaśyapa told her: “Your mind became impure, you did not obey me, you insulted the Devas also. There are two kids of a very low type in your womb. They will oppress the three worlds and kill innocent people. Mahāviṣṇu will never tolerate such things. He will incarnate himself to kill them. But since you feel peni- tent now, a grand-son of yours will become liked by all good people, and he will be a great devotee of Mahā- viṣṇu. (This was Prahlāda).

At any rate, one hundred years after her getting preg- nant Diti delivered twin sons. The first born was named Hiraṇyākṣa and the next one Hiraṇyakaśipu. (Accor- ding to certain Purāṇas Hiraṇyakaśipu was the first born).

3) Hiraṇyākṣa. The boys grew up to become a growing menace to the whole world. Hiraṇyākṣa toured all the three worlds with a club. He besieged svarga. Devas ran away in fear. Hiraṇyākṣa, shaking his club, jumped from the sky into the sea and engaged himself in the sport of thrashing the waves with his club. Years passed by like this, and at last he went to Vibhāvarī, the capi- tal of Varuṇa and challenged him to fight. Varuṇa came out of the palace, admitted his incapacity to fight Hiraṇyākṣa, and suggested to him to challenge Mahā- viṣṇu. Accordingly he set out in search of Mahāviṣṇu. It was during this period of time that the earth got engulf- ed in water. Svāyambhuvamanu requested his father, Brahmā to raise up the earth from water. But, nowhere could be seen the earth, everywhere it was only a vast expanse of water. Brahmā then meditated upon Mahā viṣṇu, who came out through Brahmā's nose in the form of a tiny boar. It grew up into a very big boar within no time, and jumped from the sky into the ocean, and within a few minutes it picked up from under the ocean the earth on its tusks and appeared on the surface of the water. Hiraṇyākṣa understood that the boar, which without the least fear picked up the earth from Pātāla was none other than Mahāvisṇu and he chal- lenged Viṣṇu to fight. After replacing the earth in its old position Viṣṇu fought with Hiraṇyākṣa and killed him.

4) Hiraṇyakaśipu. With the killing of his brother, Hiraṇyakaśipu's hatred and enmity towards Viṣṇu in- creased very much. He, by doing tapas for very long years, secured boons from Brahmā and conquered the three worlds and ruled them as Triloka Cakravarti (Emperor of the three worlds). He prohibited through- out the empire not only the chanting of Viṣṇu's name, but even thinking about him (Viṣṇu) by his subjects. “Hiraṇyāya namaḥ” (salutations to Hiraṇya) replaced the old custom of chanting ‘Nārāyaṇāya namaḥ’ (salu- tations to Nārāyaṇa). Meantime, a son called Prahlāda, a great devotee of Mahāviṣṇu was born to Hiraṇya- kaśipu. (For the story of Hiraṇyakaśipu's death see Prahlāda). (Kamba Rāmāyaṇa, Yuddha Kāṇḍa; Padma Purāṇa, Bhūmikhaṇḍa, Chapter 20).

5) Story about the name Hiraṇyakaśipu. Sage Kaśyapa once conducted an Aśvamedha yajña. A golden seat was put up there for the great sages who came to parti- cipate in the yajña. Diti was pregnant during the time of the yajña, and while it was duly progressing she one day came and sat on the above-mentioned golden seat, and very shortly she delivered a child. As the child was delivered on the golden seat the child came to be called Hiraṇyakaśipu. (Brahmāṇḍa Purāṇa, 8, 5, 7-12; Vāyu Purāṇa 67, 69).


_______________________________
*4th word in right half of page 313 (+offset) in original book.

Vedic Index of Names and Subjects[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Hiraṇya in the Rigveda[१] and later[२] denotes ‘gold.’ It is hardly possible to exaggerate the value attached to gold by the Vedic Indians. The metal was, it is clear, won from the bed of rivers. Hence the Indus is called ‘golden’[३] and ‘of golden stream.’[४] Apparently the extraction of gold from the earth was known,[५] and washing for gold is also recorded.[६]

Gold is the object of the wishes of the Vedic singer,[७] and golden treasures (hiraṇyāni) are mentioned as given by patrons[८] along with cows and horses. Gold was used for ornaments for neck and breast (Niṣka), for ear-rings (Karṇa-śobhana), and even for cups.[९] Gold is always associated with the gods.[१०]

In the plural Hiraṇya denotes ‘ornaments of gold.’[११]

A gold currency was evidently beginning to be known in so far as definite weights of gold are mentioned: thus a weight, aṣṭā-prūḍ, occurs in the Saṃhitās,[१२] and the golden śatamāna, ‘weight of a hundred (Kṛṣṇalas)’ is found in the same texts.[१३] In several passages,[१४] moreover, hiraṇya or hiraṇyāni may mean ‘pieces of gold.’

Gold is described sometimes as harita,[१५] ‘yellowish,’ sometimes as rajata,[१६] ‘whitish,’ when probably. ‘silver’ is alluded to. It was obtained from the ore by smelting.[१७] Megasthenes[१८] bears testimony to the richness in gold of India in his time.

 1. i. 43, 5;
  iii. 34, 9;
  iv. 10, 6;
  17, 11, etc.
 2. Av. i. 9, 2;
  ii. 36, 7;
  v. 28, 6;
  vi. 38, 2, etc.
 3. Rv. x. 75, 8.
 4. Rv. vi. 61, 7;
  viii. 26, 18.
 5. Rv. i. 117, 5;
  Av. xii. 1, 6. 26. 44.
 6. Taittirīya Saṃhitā, vi. 1, 7, 1;
  Śatapatha Brāhmaṇa, ii. 1, 1, 5.
 7. Rv. vi. 47, 23;
  viii. 78, 9;
  Pischel and Geldner, Vedische Studien, 1, xxiv.
 8. Cf. also Hiraṇyastūpa as a proper name.
 9. Taittirīya Saṃhitā, v. 7, 1, 3;
  Taittirīya Brāhmaṇa, i. 3, 3, 7;
  Śatapatha Brāhmaṇa, v. 1, 2, 19;
  5, 28.
 10. All that is connected with them is of gold;
  the horses of the sun are hiraṇya-tvacas, ‘gold-skinned’ (Av. xiii. 2, 8), and so on.
 11. Rv. i. 122, 2;
  162, 16;
  ii. 33, 9;
  v. 60, 4;
  Av. iv. 10, 6;
  Vājasaneyi Saṃhitā, xv. 50;
  xx. 37;
  also in the singular, Av. i. 35, 1;
  xviii. 4, 56.
 12. Taittirīya Saṃhitā, iii. 4, 1, 4;
  Kāṭhaka Saṃhitā, xi. 1;
  xiii. 10;
  von Schroeder, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 49, 164.
 13. Śatapatha Brāhmaṇa, v. 5, 5, 16;
  xii. 7, 2, 13;
  9, 1, 4. Cf. xiii. 1, 1, 4;
  2, 3, 2;
  4, 1, 13;
  2, 7. 13;
  xiv. 3, 1, 32;
  Taittirīya Saṃhitā, ii. 3, 11, 5;
  Kāṭhaka Saṃhitā, viii. 5;
  xxii. 8;
  Weber, Indische Streifen, 1, 101. Geldner, Vedische Studien, 1, 268, is inclined to think that a gold unit is alluded to in the vague phrases ‘thousands,’ etc., of the Rigveda. See viii. 1, 13;
  65, 12;
  x. 95, 3, etc.
 14. Taittirīya Brāhmaṇa, i. 4, 7, 4;
  iii. 8, 2, 2;
  Śatapatha Brāhmaṇa, xii. 7, 1, 7;
  xiii. 4, 1, 6, etc.
 15. Kāṭhaka Saṃhitā, x. 4;
  Śatapatha Brāhmaṇa, xii. 4, 4, 6;
  Ṣaḍviṃśa Brāhmaṇa, ii. 9.
 16. Taittirīya Saṃhitā, i. 5, 1, 2;
  Śatapatha Brāhmaṇa, xii. 4, 4, 7;
  xiii. 4, 2, 10, etc.
 17. Śatapatha Brāhmaṇa, vi. 1, 3, 5. Cf. ii. 2, 3, 28;
  xii. 4, 3, 1;
  Pañcaviṃśa Brāhmaṇa, xvii. 6, 4 (niṣ-ṭap, ‘heat’);
  Jaiminīya Brāhmaṇa, i. 10 (Journal of the American Oriental Society, 16, 234, ccxliii);
  Lāṭyāyana Śrauta Sūtra, iii. 1, 9, etc.;
  Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, iii. 34, 6.
 18. See Diodorus Siculus, ii. 36;
  Strabo, pp. 703, 711.

  Cf. Zimmer, Altindisches Leben, 49-51;
  Macdonell, Sanskrit Literature, 151.
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=हिरण्य&oldid=506409" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्