विदेह

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


विदेहः, पुं, जनकान्वयभूमिपः । (यथा, देवी- भागवते । १ । १६ । ५२ । “द्रष्ट्रुमिच्छाम्यहं भूपं विदेहं नृपसत्तमम् । कथं तिष्ठदि संसारे पद्मपत्रमिवाम्भसि ॥” विगतो देहो यस्या ।) कायशून्ये, त्रि । इति मेदिनी । ले, १४ ॥ (यथा, महाभारते । ३ । १०७ । २६ ॥ “छिन्नशीर्षा विदेहाश्च भिन्नत्वगस्थिसन्धयः । प्राणिनः समदृश्यन्त शतशोऽथ सहस्रशः ॥”) निमिराजस्य विदेहत्वकारणम् । यथा, -- “असमाप्ते ततो यज्ञे वशिष्ठश्चागमद्दिवः । तं दृष्ट्वा कुपितः प्राह प्रत्याख्यातोऽस्मि पार्थिव । यस्मात्तस्मात् शपेयं त्वां विदेहस्त्वं भविष्यसि ॥” इति वह्रिपुराणे सूर्य्यवंशसमाप्ताध्यायः ॥

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


विदेह¦ पु॰ विगतो देहः देहसम्बन्धो यस्य।

१ जनकाख्ये नृपे
“असमाप्ते ततो यज्ञे वशिष्ठश्चागमद्दिवः। तं दृष्टा कु-पितः प्राह प्रत्याख्यातोऽस्मि पार्थिव!। यस्मात् तस्मात्शपेयं त्वां विदेहस्त्व भविष्यसि” वह्निपु॰। तदीये

२ जनपदे च स च देशः मिथिकादेश इति ख्यातः। कूर्मविभागे वृ॰ स॰

१४ उक्तः। कूर्मविभागशब्दे दृश्यम्।

२ तद्वं श्येनृप ब॰ व॰ च

३ कैवल्यमुक्तियुते

४ दहसम्बन्धसून्ये[Page4901-a+ 38] च त्रि॰

४ मिथिलायां स्त्री हेमच॰।

५ देहशून्ये देवेपात॰ सूत्रभाष्यादौ देवस्य विदेहत्वं समर्थितं यथाभवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्” सू॰।
“स खल्वयं द्विविध उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च तत्रोपायप्रत्ययो योगिनां भवति” भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलया-नाम्” विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः ते हि स्वसंस्कारमा-त्रोपयो(भो)गेन चित्तेन कैवल्यपदमनुभवन्तः स्वसंस्कार-विपाकं तथाजातीयकमतिवाहयन्ति” भाष्यम्।
“भवन्तिजायन्तेऽस्यां जन्तव इति भवोऽविद्या स खल्वयंभवः प्रत्ययः कारणं यस्य निरोधसमाधेः स भवप्रत्ययः। तत्र तयोर्मध्ये उपायप्रत्ययो योगिनां मोक्षमाणानांभवति विशेषविधानेन शेषस्य मुमुक्षुसम्बन्धं निषेधति। केषां तर्हि भवप्रत्ययः। इत्यत्र सूत्रेणोत्तरम्। विदे-हाश्च प्रकृतिलयाश्च तेषामित्यर्थः। तद् व्याचष्टे विदे-हानां देवानां भवपत्ययः भूतेन्द्रियाणामन्यतममात्मत्वेनप्रतिपन्नानामुपासनया तद्वासनावासितान्तःकरणाःपिण्डपातानन्तरमिन्द्रियेषु भूतेषु वा लीनाः संस्कार-मात्रावशेषतया षाट्कौषिकशरीररहिताः विदेहाःते हि संस्कारमात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्यपदमिवानु-भवन्तः प्राप्नुवन्तः विदेहाः। अवृत्तिकत्वञ्च कैवल्येनसारूप्यम्। स्वाधिकारसंस्कारशेषता च वैरूप्यम्। संस्कारमात्रोपभोगेणेति क्वचित् पाठः तस्यार्थः संस्कार-मात्रमेवोपभोगो यस्य न तु चित्तवृत्तिरित्यर्थः। प्राप्ता-वधयः संस्कारविपाकं तथाजातीयकमतिवाहयन्तिअतिक्रामन्ति पुनरपि संस्कारे विशन्ति तथा च वायुप्रोक्तं
“दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः। भौतिकास्तु शतं पूर्णम्” विवरणम्। तेषां देवागां मध्येयस्य विवेकसाक्षात्कारस्तस्य कैवल्यप्राप्तिः
“योयो दे-वानां प्रत्यबुध्यत स विमुच्यते” इति श्रुतेः। मीमांसा-सिद्धे देहशून्ये

५ अचेतने मन्त्रात्मके देवे च। अवि-ग्रहशब्दे

४५

१ पृ॰ दृश्यम्।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


विदेह¦ mfn. (-हः-हा-हं) Incorporeal, without body. m. (-हः) A sovereign of the family of JANAKA, king of Mithila
4. f. (-हा) A district in the province of Beha4r, the same as the ancient Mithila4, or the modern Tirhut. E. वि privative, and देह the body.

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


विदेह [vidēha], a.

Bodiless, incorporeal.

Trunkless.

Dead. -हाः (m. pl.) N. of a country, the ancient Mithilā; तौ विदेहनगरीनिवासिनां गां गताविव दिवः पुनर्वसू R.11. 36;12.26.

The natives of this country.

हः The district Videha.

N. of Janaka. -हा The same as विदेह. -Comp. -मुक्तिः deliverance through release from the body.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


विदेह/ वि--देह See. s.v.

विदेह/ वि-देह mfn. bodiless , incorporeal

विदेह/ वि-देह mfn. deceased , dead (also विदेह-प्रा-प्त) MBh. R. BhP. etc.

विदेह/ वि-देह m. ( अ)(See. वि-देघ)N. of a country (= the modern Tirhut) S3Br. etc.

विदेह/ वि-देह m. a king of -V वि-देह( esp. applied to जनक) Up. BhP. Ra1jat.

विदेह/ वि-देह m. N. of a medical author (also called -पति, or हा-धिप) Cat.

विदेह/ वि-देह m. pl. the people of -V वि-देह

Purana index[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


(I)--(च्) kingdom to which the Yadus migrated. Its king was stationed by जरासन्ध on the western gate during the siege of Gomanta. The capital went by the same name, and here lived a prostitute पिङ्गला (s.v.) by name. फलकम्:F1: भा. X. 2. 3; ५२. ११ [११]; ५७. २४; ८६. १४; XI. 8. २२; वा. ४५. १२३.फलकम्:/F An eastern country; फलकम्:F2: Br. II. १६. ५४; M. ११४. ४५.फलकम्:/F Parigha and Hari viceroys over. फलकम्:F3: वा. ९५. २८.फलकम्:/F
(II)--a name of Janaka. He had realised the Yoga power of Hari. भा. XI. 2. १४; II. 7. ४४.
(III)--a name of Nimi. Vi. IV. 5. 8.

Purana Encyclopedia[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Videha^1 : m. (pl.): Name of a Janapada and its people; once named (perhaps for metre) Videhaka 6. 10. 44.


A. Location: Listed by Saṁjaya among the northern Janapadas (also called Deśas 6. 10. 68) of Bhāratavarṣa (ata ūrdhvaṁ janapadān nibodha) 6. 10. 37, 5; (videhakā māgadhāś ca) 6. 10. 44 (here Videhakas are listed along with Māgadhas as apposed to Videhas^2 listed by Saṁjaya along with Kirātas, Barbaras and others); the Janapada lay in the east beyond Pāñcālas and the river Gaṇḍakī 2. 26. 3-4 (see Epic event No. 2 below); Vātikaṣaṇḍa (?) lay to the north of Videhas (eṣa vātikaṣaṇḍo vai…videhān uttaraṁ ca yaḥ) 3. 130. 13; Videhas lived in Mithilā (see Epic event No. 1 below) 1. 105. 11.


B. Description of its warriors and people: Strong (balavant) 6. 112. 107; great chariot-fighters (mahāratha) 6. 112. 107, 111; very difficult to be conquered in battle (saṁkhye sudurjayāḥ) 8. 57. 31; the Videha country was inhabited by very prosperous people (samṛddhajanasevita) 12. 312. 22.


C. Epic events:

(1) In Pāṇḍu's conquest of the earth which he undertook after his marriage, he went to Mithilā and defeated Videhas in battle (jigīṣamāṇo vasudhāṁ…pāṇḍunā mithilāṁ gatvā videhāḥ samare jitāḥ) 1. 105. 7, 11;

(2) Bhīmasena, in his expedition to the east (yayau prācīṁ diśaṁ prati 2. 26. 1; 2. 23. 9) went beyond Pāñcālas and the river Gaṇḍakī and defeated Videhas 2. 26. 3-4;

(3) On the tenth day of the war, Videha warriors (on the side of Kauravas) as directed by Duryodhana who assured them the protection of Bhīṣma, attacked Arjuna; Arjuna burnt them and their armies with his heavenly missiles (divyāny astrāṇi saṁcintya prasaṁdhāya); afflicted by arrows and with their chariots and banners broken they did not attack Arjuna (śarārtā… viprakīrṇarathadhvajāḥ/…nābhyavartanta …vānaradhvajam) 6. 112. 102, 105, 108, 110-112, 114; on the same day, in the meeting between Bhīṣma and Karṇa after the former's downfall, Bhīṣma reminded Karṇa in order to encourage him that he had formerly defeated Videhas (7. 4. 5); on the seventeenth day, Śalya too, in order to encourage Karṇa reminded him that he had once with great courage defeated Videhas (vaidehāº…yayā dhṛtyā jitāḥ saṁkhye sudurjayāḥ) 8. 57. 31; later Dhṛtarāṣṭra while lamenting over the death of Karṇa remembered that Karṇa had defeated Videhas and made them pay tribute (videhāṁś ca…/yo jitvā samare vīraś cakre balibhṛtaḥ purā//) 8. 5. 19-20 (reference in all three cases to Karṇa's digvijaya before the Vaiṣṇavayajña of Duryodhana 3. 241. 29, 32; 3. App. 24-42 (mithilān));

(4) On the seventeenth day, at night (niśi 8. 1. 25), Saṁjaya in his first brief account of the death of Karṇa, mentioned that Karṇa killed many Videhas (on the side of Pāṇḍavas) in the presence of all Sṛñjayas and Pāñcālas (sa sṛñjayānāṁ sarveṣāṁ pāñcālānāṁ ca paśyatām… videhānām akarot kadanaṁ mahat//) 8. 2. 18.


D. Past events:

(1) King Janaka gave his son the kingdom of Videha and himself lived the life of a mendicant (videharājyaṁ tathā pratiṣṭhāpya sutasya vai) 12. 306. 94;

(2) Sulabhā went to the capital town of Videhas (videhānāṁ purīṁ…) 12. 308. 11;

(3) Śuka, as instructed by Vyāsa, reached the country of Videhas which was protected by Janaka (videhān āsasāda ha/rakṣitān dharmarājena janakena) 12. 312. 6, 19; Śuka entered the country of Videhas and reached the garden in Mithilā (sa videhān atikramya…mithilopavanaṁ ramyaṁ āsasāda) 12. 312. 22.


E. Some kings referred to as:


A. the king of Videhas: (a) videharāja:

(1) Janaka, father of Sītā 3. 132. 4; 3. 258. 9;

(2) Janaka, the philosopher 12. 18. 3; 12. 28. 57; 12. 171. 55; 12. 268. 3; 12. 286. 41; 12. 313. 10; 13. 45. 7;

(3) Hayagrīva 5. 72. 15;

(4) A king, not named 13. 46. 11 (videharājaduhitā); (b) videharājan; Janaka, the philosopher 12. 18. 2;


B. some kings and princesses referred to as belonging to Videha: (a) vaideha:

(1) Karāla- janaka 12. 296. 37 (cf. 12. 291. 7-8);

(2) Janaka, the philosopher 12. 28. 3; 12. 285. 16; 12. 286. 17; 12. 307. 4, 6;

(3) Nimi 12. 226. 26;

(4) A king, not named 12. 106. 6; 12. 107. 8. 9, 26;

(5) A king, not named, contemporary of Pāṇḍavas 2. 4. 24 (cf. the next vaidehaka); (b) vaidehaka: Janaka, contemporary of Pāṇḍavas, who was conquered by Bhīma 2. 27. 12 (cf. vaideha (5) above); (c) vaidehī (f.):

(1) Maryādā 1. 90. 22;

(2) Sītā, daughter of Janaka 3. 261. 28; 3. 262. 17, 23; 3. 263. 7, 10-11, 13-14, 23, 28-29; 3. 264. 5, 14, 53, 71; 3. 265. 17-18, 30; 3. 266. 23, 35, 55, 66; 3. 273. 26; 3. 275. 10^2, 21, 56, 63; 3. 276. 10; 4. 20. 9;

(3) A princess, not named, married to Śatānīka 1. 90. 95.


_______________________________
*1st word in left half of page p863_mci (+offset) in original book.

previous page p862_mci .......... next page p864_mci

Videha^2 : m. (pl.): Name of a Janapada.


A. Location: Listed by Saṁjaya among the northern Janapadas (also called Deśas 6. 10. 68) of Bhāratavarṣa (ata ūrdhvaṁ janapadān nibodha) 6. 10. 37, 5; (kirātā barbarāḥ siddhā videhās tāmraliṅgakāḥ) 6. 10. 55 (these Videhas seem to be different from Videhas^1 since these are listed along with Kirātas and others).


B. Description: Karṇa mentioned to Śalya of a certain Brāhmaṇa who in the Kuru assembly, equated Videhas with Āraṭṭas (Bāhlīkas) and described them as nonsacrificers, those who had lost their dharma and hence whose country should not be visited; this description seems to apply to these Videhas^2 and not to Videha^1 above (āraṭṭā nāma te deśā naṣṭadharmān na tān vrajet/vrātyānāṁ dāsamī yānāṁ videhānām ayajvanām) 8. 30. 36.


_______________________________
*1st word in right half of page p864_mci (+offset) in original book.

Mahabharata Cultural Index[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Videha^1 : m. (pl.): Name of a Janapada and its people; once named (perhaps for metre) Videhaka 6. 10. 44.


A. Location: Listed by Saṁjaya among the northern Janapadas (also called Deśas 6. 10. 68) of Bhāratavarṣa (ata ūrdhvaṁ janapadān nibodha) 6. 10. 37, 5; (videhakā māgadhāś ca) 6. 10. 44 (here Videhakas are listed along with Māgadhas as apposed to Videhas^2 listed by Saṁjaya along with Kirātas, Barbaras and others); the Janapada lay in the east beyond Pāñcālas and the river Gaṇḍakī 2. 26. 3-4 (see Epic event No. 2 below); Vātikaṣaṇḍa (?) lay to the north of Videhas (eṣa vātikaṣaṇḍo vai…videhān uttaraṁ ca yaḥ) 3. 130. 13; Videhas lived in Mithilā (see Epic event No. 1 below) 1. 105. 11.


B. Description of its warriors and people: Strong (balavant) 6. 112. 107; great chariot-fighters (mahāratha) 6. 112. 107, 111; very difficult to be conquered in battle (saṁkhye sudurjayāḥ) 8. 57. 31; the Videha country was inhabited by very prosperous people (samṛddhajanasevita) 12. 312. 22.


C. Epic events:

(1) In Pāṇḍu's conquest of the earth which he undertook after his marriage, he went to Mithilā and defeated Videhas in battle (jigīṣamāṇo vasudhāṁ…pāṇḍunā mithilāṁ gatvā videhāḥ samare jitāḥ) 1. 105. 7, 11;

(2) Bhīmasena, in his expedition to the east (yayau prācīṁ diśaṁ prati 2. 26. 1; 2. 23. 9) went beyond Pāñcālas and the river Gaṇḍakī and defeated Videhas 2. 26. 3-4;

(3) On the tenth day of the war, Videha warriors (on the side of Kauravas) as directed by Duryodhana who assured them the protection of Bhīṣma, attacked Arjuna; Arjuna burnt them and their armies with his heavenly missiles (divyāny astrāṇi saṁcintya prasaṁdhāya); afflicted by arrows and with their chariots and banners broken they did not attack Arjuna (śarārtā… viprakīrṇarathadhvajāḥ/…nābhyavartanta …vānaradhvajam) 6. 112. 102, 105, 108, 110-112, 114; on the same day, in the meeting between Bhīṣma and Karṇa after the former's downfall, Bhīṣma reminded Karṇa in order to encourage him that he had formerly defeated Videhas (7. 4. 5); on the seventeenth day, Śalya too, in order to encourage Karṇa reminded him that he had once with great courage defeated Videhas (vaidehāº…yayā dhṛtyā jitāḥ saṁkhye sudurjayāḥ) 8. 57. 31; later Dhṛtarāṣṭra while lamenting over the death of Karṇa remembered that Karṇa had defeated Videhas and made them pay tribute (videhāṁś ca…/yo jitvā samare vīraś cakre balibhṛtaḥ purā//) 8. 5. 19-20 (reference in all three cases to Karṇa's digvijaya before the Vaiṣṇavayajña of Duryodhana 3. 241. 29, 32; 3. App. 24-42 (mithilān));

(4) On the seventeenth day, at night (niśi 8. 1. 25), Saṁjaya in his first brief account of the death of Karṇa, mentioned that Karṇa killed many Videhas (on the side of Pāṇḍavas) in the presence of all Sṛñjayas and Pāñcālas (sa sṛñjayānāṁ sarveṣāṁ pāñcālānāṁ ca paśyatām… videhānām akarot kadanaṁ mahat//) 8. 2. 18.


D. Past events:

(1) King Janaka gave his son the kingdom of Videha and himself lived the life of a mendicant (videharājyaṁ tathā pratiṣṭhāpya sutasya vai) 12. 306. 94;

(2) Sulabhā went to the capital town of Videhas (videhānāṁ purīṁ…) 12. 308. 11;

(3) Śuka, as instructed by Vyāsa, reached the country of Videhas which was protected by Janaka (videhān āsasāda ha/rakṣitān dharmarājena janakena) 12. 312. 6, 19; Śuka entered the country of Videhas and reached the garden in Mithilā (sa videhān atikramya…mithilopavanaṁ ramyaṁ āsasāda) 12. 312. 22.


E. Some kings referred to as:


A. the king of Videhas: (a) videharāja:

(1) Janaka, father of Sītā 3. 132. 4; 3. 258. 9;

(2) Janaka, the philosopher 12. 18. 3; 12. 28. 57; 12. 171. 55; 12. 268. 3; 12. 286. 41; 12. 313. 10; 13. 45. 7;

(3) Hayagrīva 5. 72. 15;

(4) A king, not named 13. 46. 11 (videharājaduhitā); (b) videharājan; Janaka, the philosopher 12. 18. 2;


B. some kings and princesses referred to as belonging to Videha: (a) vaideha:

(1) Karāla- janaka 12. 296. 37 (cf. 12. 291. 7-8);

(2) Janaka, the philosopher 12. 28. 3; 12. 285. 16; 12. 286. 17; 12. 307. 4, 6;

(3) Nimi 12. 226. 26;

(4) A king, not named 12. 106. 6; 12. 107. 8. 9, 26;

(5) A king, not named, contemporary of Pāṇḍavas 2. 4. 24 (cf. the next vaidehaka); (b) vaidehaka: Janaka, contemporary of Pāṇḍavas, who was conquered by Bhīma 2. 27. 12 (cf. vaideha (5) above); (c) vaidehī (f.):

(1) Maryādā 1. 90. 22;

(2) Sītā, daughter of Janaka 3. 261. 28; 3. 262. 17, 23; 3. 263. 7, 10-11, 13-14, 23, 28-29; 3. 264. 5, 14, 53, 71; 3. 265. 17-18, 30; 3. 266. 23, 35, 55, 66; 3. 273. 26; 3. 275. 10^2, 21, 56, 63; 3. 276. 10; 4. 20. 9;

(3) A princess, not named, married to Śatānīka 1. 90. 95.


_______________________________
*1st word in left half of page p863_mci (+offset) in original book.

previous page p862_mci .......... next page p864_mci

Videha^2 : m. (pl.): Name of a Janapada.


A. Location: Listed by Saṁjaya among the northern Janapadas (also called Deśas 6. 10. 68) of Bhāratavarṣa (ata ūrdhvaṁ janapadān nibodha) 6. 10. 37, 5; (kirātā barbarāḥ siddhā videhās tāmraliṅgakāḥ) 6. 10. 55 (these Videhas seem to be different from Videhas^1 since these are listed along with Kirātas and others).


B. Description: Karṇa mentioned to Śalya of a certain Brāhmaṇa who in the Kuru assembly, equated Videhas with Āraṭṭas (Bāhlīkas) and described them as nonsacrificers, those who had lost their dharma and hence whose country should not be visited; this description seems to apply to these Videhas^2 and not to Videha^1 above (āraṭṭā nāma te deśā naṣṭadharmān na tān vrajet/vrātyānāṁ dāsamī yānāṁ videhānām ayajvanām) 8. 30. 36.


_______________________________
*1st word in right half of page p864_mci (+offset) in original book.

Vedic Index of Names and Subjects[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Videha is the name of a people who are not mentioned before the Brāhmaṇa period. In the Śatapatha Brāhmaṇa[१] the legend of Videgha Māthava preserves clearly a tradition that in Videha culture came from the Brahmins of the West, and that Kosala was brahminized before Videha. The Videhas, however, derived some fame later from the culture of their king Janaka, who figures in the Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad[२] as one of the leading patrons of the Brahman doctrine. In the Kauṣītaki Upaniṣad[३] the Videhas are joined with the Kāśis; in the list of peoples in the Aitareya Brāhmaṇa[४] the Videhas are passed over, probably because, with Kosala and Kāśi, they are included in the term Prācyas, ‘easterners.’ Again, in the Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra[५] it is recorded that the Kāśi, Kosala, and Videha kingdoms had each the one Purohita, Jala Jātūkarṇya; and in another passage of the same text[६] the connexion between the Videha king, Para Āṭṇāra, and the Kosala king, Hiraṇyanābha, is explained, while the Śatapatha Brāhmaṇa[७] speaks of Para Āṭṇāra as the Kosala king, descendant of Hiraṇyanābha.

Another king of Videha was Namī Sāpya, mentioned in the Pañcaviṃśa Brāhmaṇa.[८] In the Saṃhitās of the Yajurveda[९] ‘cows of Videha’ seem to be alluded to, though the commentator on the Taittirīya Saṃhitā merely takes the adjective vaidehī as ‘having a splendid body’ (viśiṣṭa-deha-sambandhinī), and the point of a place name in the expression is not very obvious. The Videhas also occur in the Baudhāyana Śrauta Sūtra[१०] in Brāhmaṇa-like passages.

The boundary of Kosala and Videha was the Sadānīrā, probably the modern Gandak[११] (the Kondochates of the Greek geographers), which, rising in Nepal, flows into the Ganges opposite Patna. Videha itself corresponds roughly to the modern Tirhut.

 1. i. 4, 1, 10 et seq.
 2. iii. 8, 2. Cf. iv. 2, 6;
  9, 30;
  Śatapatha Brāhmaṇa, xi. 3, 1, 2;
  6, 2, 1;
  3, 1;
  Taittirīya Brāhmaṇa, iii. 10, 9, 9.
 3. iv. 1.
 4. viii. 14.
 5. xvi. 29. 5.
 6. xvi. 9, 11. 13.
 7. xiii. 5, 4, 4.
 8. xxv. 10, 17.
 9. Taittirīya Saṃhitā, ii. 1, 4, 5;
  Kāṭhaka Saṃhitā, xiv. 5.
 10. ii. 5;
  xxi. 13.
 11. Cf. Imperial Gaxetteer of India, 12, 125.

  Cf. Weber, Indische Studien, 1, 170;
  Indian Literature, 10, 33, 53, 127, 129, etc.;
  Eggeling, Sacred Books of the East, 12, xli;
  Oldenberg, Buddha, 398, 399;
  Rhys Davids, Buddhist India, 26, 37;
  Pargiter, Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, 19 et seq.
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=विदेह&oldid=504355" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्