वर्गः:अकारान्त-पुल्लिङ्गशब्दाः

विकिशब्दकोशः तः

अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानि अत्र योजनीयानि

"अकारान्त-पुल्लिङ्गशब्दाः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं३१ पृष्ठानि आहत्य ३१ पृष्ठानि विद्यन्ते