अन्तिमपुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०१:३६, २३ मे २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिकपरिणाम अत्र सन्ति ।

Updates for this page are running twice a month.

अधो निदेशितपुटानि विकिशब्दकोशः इत्यस्मिन् अन्यपुटैः अनुबद्धानि न ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. DNA
 2. Kavya Devraj/प्रयोगपृष्ठम्
 3. Lehel (chef)
 4. ManishAgarwal1620384
 5. Saif 272/प् रयोगपृष्ठम्
 6. Sanjana TR
 7. Video
 8. abstraction
 9. access
 10. accumulator
 11. accuracy
 12. air pollution
 13. anaerobic
 14. analog
 15. animal
 16. animation
 17. annotation
 18. append
 19. applet
 20. archive
 21. array
 22. assign
 23. asterisk
 24. asynchronous
 25. attribute
 26. authenticate
 27. automation
 28. autosave
 29. availability
 30. backend
 31. backslash
 32. backspace
 33. backup
 34. bandwidth
 35. baseline
 36. benchmark
 37. blog
 38. bookmark
 39. brace
 40. breakpoint
 41. brightness
 42. broadband
 43. browse
 44. browser
 45. browsing
 46. buffer
 47. bug
 48. bus
 49. byte
 50. camcorder

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:मृतानि_पृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्