दीर्घाणि पृष्ठानि

Jump to navigation Jump to search
 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. (इतिहासः) ‎व्रत ‎[८,१३,५८३ अष्टकानि]
 2. (इतिहासः) ‎संस्कृत सामान्यशब्दकोशः ‎[५,१७,३७० अष्टकानि]
 3. (इतिहासः) ‎उपयम ‎[४,५६,६६२ अष्टकानि]
 4. (इतिहासः) ‎ईश्वर ‎[४,४२,८१९ अष्टकानि]
 5. (इतिहासः) ‎खगोल ‎[४,३४,५७१ अष्टकानि]
 6. (इतिहासः) ‎उपराग ‎[३,८८,३०२ अष्टकानि]
 7. (इतिहासः) ‎देवताप्रतिमा ‎[३,७७,००७ अष्टकानि]
 8. (इतिहासः) ‎आश्वलायन ‎[३,६३,२४२ अष्टकानि]
 9. (इतिहासः) ‎आंग्लभाषा-पालि शब्दकोश : S ‎[३,१७,५४८ अष्टकानि]
 10. (इतिहासः) ‎कर्म्मविपाक ‎[३,०७,३९० अष्टकानि]
 11. (इतिहासः) ‎गृह ‎[३,००,७१५ अष्टकानि]
 12. (इतिहासः) ‎दान ‎[३,००,५८१ अष्टकानि]
 13. (इतिहासः) ‎आत्मन् ‎[२,८८,०६४ अष्टकानि]
 14. (इतिहासः) ‎पालि-आंग्लभाषा शब्दकोश : प ‎[२,७०,०९१ अष्टकानि]
 15. (इतिहासः) ‎संस्कृत सुभाषितानि - ०२ ‎[२,६७,६१५ अष्टकानि]
 16. (इतिहासः) ‎काय ‎[२,६२,७३७ अष्टकानि]
 17. (इतिहासः) ‎भारत ‎[२,५९,९२४ अष्टकानि]
 18. (इतिहासः) ‎आंग्लभाषा-पालि शब्दकोश : C ‎[२,५७,०६५ अष्टकानि]
 19. (इतिहासः) ‎इभ ‎[२,४४,९८७ अष्टकानि]
 20. (इतिहासः) ‎आंग्लभाषा-पालि शब्दकोश : P ‎[२,४४,६९९ अष्टकानि]
 21. (इतिहासः) ‎दशा ‎[२,३९,६७२ अष्टकानि]
 22. (इतिहासः) ‎अलङ्कार ‎[२,३८,३१२ अष्टकानि]
 23. (इतिहासः) ‎कुरु ‎[२,३२,९४१ अष्टकानि]
 24. (इतिहासः) ‎पालि-आंग्लभाषा शब्दकोश : स ‎[२,३०,९१६ अष्टकानि]
 25. (इतिहासः) ‎गङ्गा ‎[२,२६,३७० अष्टकानि]
 26. (इतिहासः) ‎पालि-आंग्लभाषा शब्दकोश : अ ‎[२,१८,००८ अष्टकानि]
 27. (इतिहासः) ‎कात्यायन ‎[२,१२,७९७ अष्टकानि]
 28. (इतिहासः) ‎अथार्घं ‎[२,०९,७०० अष्टकानि]
 29. (इतिहासः) ‎पालि-आंग्लभाषा शब्दकोश : तवर्ग ‎[२,०६,५८२ अष्टकानि]
 30. (इतिहासः) ‎दत्त ‎[२,०२,८०८ अष्टकानि]
 31. (इतिहासः) ‎एकादि ‎[२,०२,६०६ अष्टकानि]
 32. (इतिहासः) ‎आंग्लभाषा-पालि शब्दकोश : D ‎[१,९४,७६४ अष्टकानि]
 33. (इतिहासः) ‎न्याय ‎[१,९३,९६५ अष्टकानि]
 34. (इतिहासः) ‎कलि ‎[१,९३,४३५ अष्टकानि]
 35. (इतिहासः) ‎दण्ड ‎[१,९२,७८३ अष्टकानि]
 36. (इतिहासः) ‎संस्कृत सुभाषितानि - ०५ ‎[१,८८,३८१ अष्टकानि]
 37. (इतिहासः) ‎गृहस्थधर्म ‎[१,८६,१८७ अष्टकानि]
 38. (इतिहासः) ‎क्रम ‎[१,८०,८५१ अष्टकानि]
 39. (इतिहासः) ‎वर्ज्यसेव्ये ‎[१,७९,१२६ अष्टकानि]
 40. (इतिहासः) ‎काल ‎[१,७४,७८३ अष्टकानि]
 41. (इतिहासः) ‎पालि-आंग्लभाषा शब्दकोश : आ-औ ‎[१,७३,३३१ अष्टकानि]
 42. (इतिहासः) ‎पालि-आंग्लभाषा शब्दकोश : व ‎[१,७१,८७५ अष्टकानि]
 43. (इतिहासः) ‎जाति ‎[१,६७,७९१ अष्टकानि]
 44. (इतिहासः) ‎आंग्लभाषा-पालि शब्दकोश : R ‎[१,६१,६१४ अष्टकानि]
 45. (इतिहासः) ‎आंग्लभाषा-पालि शब्दकोश : I ‎[१,५९,६७२ अष्टकानि]
 46. (इतिहासः) ‎एकोद्दिष्ट ‎[१,५७,६९९ अष्टकानि]
 47. (इतिहासः) ‎ज्वर ‎[१,५२,४१९ अष्टकानि]
 48. (इतिहासः) ‎संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश (पवर्ग) ‎[१,५१,७३१ अष्टकानि]
 49. (इतिहासः) ‎वर्ण ‎[१,५१,१९८ अष्टकानि]
 50. (इतिहासः) ‎इन्द्र ‎[१,४८,६८० अष्टकानि]

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:दीर्घपृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्